44

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 24. apríla 1978,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 a § 394 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky

a) chemických výrobkov,

b) gumových a azbestových výrobkov a výrobkov z plastov; vzťahuje sa iba na materiály a polotovary z plastov1) a na súčiastky a finálne výrobky z polyvinylchloridov,

c) výrobkov priemyslu papiera a celulózy.

d) upotrebených ropných olejov; pre tieto dodávky neplatia ustanovenia § 2 a 3.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na dodávky pre vývoz a z dovozu a na dodávky poľnohospodárskych potrieb dodávaných nákupnými organizáciami poľnohospodárskym organizáciám.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Tretí oddiel

Gumárenské a azbestové výrobky a výrobky z plastov

§ 23

Pneumatiky

(1) Pneumatiky akosti B so vzhľadovými vadami sa dodávajú najmä pre náhradnú potrebu za zníženú cenu podľa príslušného cenníka. Pre prvé vybavenie sa tieto pneumatiky dodávajú, len pokiaľ to technické normy alebo technické podmienky vozidiel dovoľujú. Za pneumatiky akosti B so vzhľadovými vadami zodpovedá dodávateľ ako za výrobky bez týchto vád.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DODÁVKY UPOTREBENÝCH ROPNÝCH OLEJOV

§ 34f

Dôsledky nedodržania určených vlastností

(1) Ak dodávka spracovateľných olejov obsahuje vodu alebo nečistoty s výnimkou chlóru v rozsahu prevyšujúcom 2 % až do výšky 10 % dodaného množstva, započítava sa do plnenia záväzku dodávateľa len 90 % tohto množstva. Ak dodávka obsahuje viac ako 10 % vody alebo nečistôt alebo ak obsahuje chlór, nezapočítava sa do plnenia záväzku dodávateľa na dodávky spracovateľných olejov; práva a povinnosti podľa § 201, 202 a § 206 až 208 zákona organizáciám nevznikajú. Množstvo spracovateľných olejov, ktoré sa do plnenia záväzku na dodávku nezapočítava, je však odberateľ povinný odobrať, pokiaľ dodávateľ preukáže, že znečistené spracovateľné oleje nemôže sám zužitkovať.


§ 34i

Prechodné ustanovenie

Na kalendárny rok 1982 predloží odberateľ dodávateľovi návrh zmluvy o dodávke spracovateľných olejov (§ 34c) najneskoršie do 30. apríla 1982. Pokiaľ odberateľ návrh zmluvy predložil pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, je týmto návrhom viazaný do 30. apríla 1982; táto lehota platí aj pre vznik zmluvy podľa § 34d ods. 2.

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35

Zrušuje sa vyhláška č. 119/1964 Zb. o základných podmienkach dodávok výrobkov chemického priemyslu.

§ 36

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad tyče, dosky, fólie, rúrky, profily, podlahové a nábytkové krytiny, umelé kože, pásy a remene.