Vyhláška č. 11/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 75. výročiu narodenia Juliusa Fučíka

Čiastka 3/1978
Platnosť od 31.01.1978 do29.09.2000
Účinnosť od 27.01.1978 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

11

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 30. januára 1978

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 75. výročiu narodenia Juliusa Fučíka

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 75. výročiu narodenia komunistického novinára Juliusa Fučíka sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hmotnosť stokorunáka je 15 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 33 mm, na jeho hrane je text „* LIDÉ MĚL JSEM VÁS RÁD * BDĚTE!“ vyhotovený vlisom.

(3) Na l í c i pamätného strieborného stokorunáka je uprostred v hornej časti umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty „100 Kčs“. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava dole v neuzavretom kruhu.

(4) Na r u b e pamätného strieborného stokorunáka je portrét Juliusa Fučíka z ľavého profilu. Jeho meno „JULIUS FUČÍK“ je umiestnené v opise vľavo, letopočty „1903-1978“ vpravo od portrétu. Autorom návrhu na pamätný strieborný stokorunák je Vladimír Oppl, ktorého značka „O“ je umiestnená uprostred pod portrétom.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.