Vyhláška č. 138/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 110/1974 Zb.

Čiastka 31/1978
Platnosť od 28.11.1978 do10.12.1991
Účinnosť od 01.02.1979 do10.12.1991
Zrušený 494/1991 Zb.

OBSAH

138

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

zo 17. novembra 1978,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 110/1974 Zb.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 6 vládneho nariadenia č. 68/1960 Zb. o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami:


Čl. I

Vyhláška č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 110/1974 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 2 písm. g) znie:

g) upotrebený ustaľovač a ostatné fotografické roztoky s obsahom striebra, kaly a striebro vyťažené z upotrebeného ustaľovača a ostatných fotografických roztokov od organizácií;“.

2. § 1 ods. 2 písm. h) znie:

h) amortizačné odpady od organizácií tvorené vyradenými dielmi a súčasťami strojov, prístrojov a zariadení obsahujúcimi striebro a iné drahé kovy (napr. stýkače, ističe, relé, rozvodné dosky a i.);“.

3. § 1 ods. 2 písm. l) znie:

l) odpad a opotrebené výrobky z prírodného korku;“.

4. V § 4 ods. 1 písm. c) sa bodkočiarka na konci vety nahradzuje čiarkou a pripojuje sa tento text:

„ak ide o upravené odpady obsahujúce drahé kovy, dodávať ich organizáciám určeným ústredným orgánom štátnej služby pre drahé kovy;1)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1979.


Námestník ministra:

Ing. Gonda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) S odpadmi obsahujúcimi drahé kovy sa nakladá podľa predpisov o štátnej službe pre drahé kovy.