Vyhláška č. 90/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

(v znení č. 90/1983 Zb.)

Čiastka 20/1978
Platnosť od 28.08.1978 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1983 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

90

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 28. augusta 1978,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolania v učebnom pomere (učňovský zákon) po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov v znení vyhlášok č. 88/1971 Zb. a č. 82/1972 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe 1 vyhlášky č. 11/1971 Zb. v časti II „Učebné odbory a podmienky pre výchovu učňov“ sa na konci pripája text tohto znenia:

Kód1)NázovUrčené pre
chlapcov CH,
dievčatá D
Stručný odpis učebného odboru:Učebný odbor zavedený od:Dĺžka prípravy v učebnom odbore pre mládež, ktorá ukončila vzdelávanie na Zodpovedajúce učebné odbory podľa doterajších predpisov
základnej spolugymnáziuČíselný znakŠkolský rok, v ktorom bude naposledný otvorený 1. ročník
rokovmesiacovz toho dĺžka prípravného obdobiaspolu
(mesiacov)
z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
123456789101213
01 Nastavovanie, riadenie a obsluha výrobných strojov a zariadení
01-51-12BaníkCHDobývanie uhlia, lupkov a rúd, razenie prekopov, chodieb a prerážok. Dopravovanie ťažby a materiálu, údržba banských diel, stavba individuálnej výstuže, zabezpečovanie porubov posuvnou výstužou. Obsluha dobývacích a raziacich kombajnov, banských vŕtačiek a zbíjačiek.1.9.19813434161221-61-2
21-62-2
21-63-2
21-65-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-6, 01-7Strojník
Strojníčka s odborným zameraním na
Riadenie, obsluha a nastavovanie stacionárnych a mobilných strojov, poloautomatických a automatických strojových zariadení, výrobných liniek na spracovanie surovín, polotovarov, hotových výrobkov, prípadne výrobu energií vo vzťahu k príslušnej technológii výroby v odvetví.
01-61-2poľnohospodársku výrobuCHObsluha, nastavovanie a údržba strojov, zariadení a mechanizačných prostriedkov používaných v rastlinnej výrobe.1.9.19813436221842-74-21980/81
01-62-2výrobu krmív a úpravu plodínCH, DSpracovanie a upravovanie poľnohospodárskych produktov a ďalších surovín mletím, sušením, granulovaním, miesením a pod. na krmivá a úsušky. Úprava poľnohospodárskych plodín sušením, morením, obrusovaním, triedením, čistením a pod.1.9.19813436221829-81-21980/81
01-63-2vrtné súpravyCHVrtné práce v geologickom prieskume, pri otváraní a ťažbe ložísk a pri špeciálnych metódach zakladania stavieb. Vykonávanie špeciálnych vrtných a injektážnych prác. Práce spojené s presunom a demontážou vrtných súprav.1.9.19813436221821-69-21980/81
01-64-2výrobu káblovCH, DStáčacie, odmeriavacie, pancierovacie práce. Obsluha ovíjacích strojov a striekacích lisov.1.9.19813436221824-73-21980/81
01-65-2hutnícke tvarovanie kovovCHObsluha technologických zariadení používaných pri tvarovaní železných i neželezných kovov za tepla i za studena (valcovaním, lisovaním, ťahaním).
Obsluha zariadení na ohrev, delenie, zváranie, vyrovnávanie, kalibrovanie, navíjanie, brúsenie, povrchové úpravy, kontrola akosti, triedenie a finálne úpravy výrobkov.
1.9.19813436221822-71-2
22-72-2
22-73-2
22-81-2
22-83-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-66-2energetické zariadeniaCH, DObsluha zariadení všetkých druhov elektrární, teplární, kompresorových staníc a zariadení na úpravu vôd.1.9.198134362218--
01-67-2lodnú dopravuCHZabezpečovanie technickej prevádzky strojových a elektrických zariadení motorových lodí včítane ich opráv pri prevádzke lodí. Práce pri ovládaní lode.1.9.19813436221824-28-21980/81
01-68-2duté skloCHObsluha automatických a poloautomatických strojov pri výrobe dutého skla (obalové sklo, rúrky a pod.). Povrchová úprava výrobkov potlačovaním.1.9.19813436221827-77-21980/81
01-69-2ploché skloCHŤahanie a liatie plochého skla, výroba špeciálnych skiel. Určovanie akosti skla, rezanie skla. Ohýbanie tabulí plochého skla. Výroba liatych žiaruvzdorných kameňov.1.9.19813436221827-78-2
27-80-2
1980/81
1980/81
01-71-2výrobu stavebných hmôtCH,DSpracúvanie a upravovanie surovín, stavebných polotovarov a výrobkov. Fyzikálnomechanické a chemické skúšky surovín a výrobkov na skúšobných a meracích zariadeniach.1.9.19813436221827-41-2
27-80-2
1980/81
1980/81
01-72-2drevárske polotovaryCHSpracúvanie dreva a drevárskych polotovarov. Spracovanie guľatiny na piliarske výrobky, plastifikácia drevín a ich spracovanie na polotovary, upravovanie polotovarov a výrobkov pred impregnáciou.1.9.19813436221833-51-21980/81
01-73-2konštrukčné doskyCH, DVýroba aglomerovaných konštrukčných dosiek. Spracovanie drevného odpadu (pilín, triesok) a iných vláknitých hmôt.1.9.19813436221833-54-2
33-66-2
1980/81
1980/81
01-74-2výrobu papieraCHSpracovanie východiskového sortimentu papierenských surovín na lepenky a papier každého druhu. Kontrola akosti surovín a papiera.1.9.19813436221828-67-21980/81
01-75-2spracovanie papieraCH, DVýroba vlnitej i hladkej a zlepovanej lepenky zošľachťovaním papiera. Výroba jednoduchých papierenských výrobkov. napr. zošitov, blokov; jednoduché potlačovanie výrobkov.1.9.19813436221829-91-21980/81
01-76-2cukrovary a škrobárneCH, DSpracovanie poľnohospodárskych produktov na polotovary a hotové výrobky (cukor, škrob, dextrín, glukózu a i.)1.9.198134362218--
01-77-2stavebné a traťové strojeCHObsluha, riadenie a údržba stavebných a traťových strojov pri vykonávaní stavebných prác; údržby a rekonštrukcie železničných tratí.1.9.19813436221837-71-2
37-81-2
-
1980/81
01-78-2hutnícku druhovýrobu kovovCH, DObsluha a nastavovanie drôtoťahov, druhovýrobu hrotovačiek, zváračiek, plastičiek, kovov a rýchlobežných a košových zlanovacích strojov, obsluha ďalších zariadení pri tejto výrobe. Strojová a ručná úprava výrobkov.1.9.19813436221822-82-21980/81
123456789101213
02, 03 Hutníctvo, strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
02-5Hutník s odborným zameraním na
02-51-2výrobu železných kovovCHPríprava vsádzky a prísad. Sádzanie do pece a odpich kovov a trosky. Hutnícke odlievanie kovov. Murovanie lejacích žľabov, pripravovanie lejacích súprav a panví. Obsluha, riadenie a udržiavanie hutníckych agregátov na výrobu železných a neželezných kovov a ferozliatin.1.9.19813436221822-51-2
22-52-2
1980/81
1980/81
02-52-2výrobu neželezných kovovCH1.9.19813436221822-61-21980/81
02-7Klampiar s odborným zameraním na
02-71-2strojársku výrobuCHRučné a strojové spracovanie jemných plechov delením, tvarovaním a spájaním.1.9.19783434221824-38-21977/78
02-72-2stavebnú výrobuCHVýroba a opravy strojových a iných súčastí z jemných plechov a ich zostavovanie do funkčných nástrojov, náradia a strojových zariadení.1.9.19783434221824-35-21977/78
02-73-2karosérieCH1.9.19783434221824-37-21977/78
02-8Strojný mechanik
Strojná mechanička s odborným zameraním na
Ručné alebo strojové zhotovovanie a zostavovanie strojových súčastí, strojových celkov, nástrojov, náradia a prípravkov podľa technickej dokumentácie v predpísaných toleranciách. Ručné opracúvanie polotovarov. Úprava dielcov tepelným spracovaním.
02-81-2stroje a zariadeniaCH, DZostavovanie strojových zariadení (napr. točivých strojov, chladiarenských aparatúr, obrábacích strojov a i.).1.9.19813436221824-22-2
24-64-2
1980/81
1980/81
02-82-2nástroje a náradieCH, DZhotovovanie a zostavovanie rezacích, rezných a špeciálnych nástrojov, tvarovacích nástrojov, upínacích a montážnych prípravkov včítane vnútornej a povrchovej úpravy.1.9.19813436221824-74-21980/81
02-83-2okuliarovú optikuCH, DZhotovovanie okuliarových obrúčok každého druhu z kovových i nekovových materiálov včítane ich povrchovej úpravy. Montáž jednoduchých optických zariadení.1.9.19813436221827-93-21980/81
02-84-2oceľové konštrukcieCHZhotovovanie, montáž a opravy oceľových konštrukcií (účelových stavieb, mostov, žeriavov, lanoviek, stožiarov a pod.). Príprava profilových materiálov, plechov, spojovacích súčastí; zváranie, povrchová úprava konštrukcií. Ovládanie zdvíhacích a dopravných strojov a viazanie bremien.1.9.19813436221824-21-2
24-29-2
1980/81
1980/81
02-85-2výrobu a montáž potrubiaCHMontáž a oprava potrubia a armatúr z rôznych materiálov a rôznymi spôsobmi spájania. Príprava a úprava potrubia na montáž, ovládanie zdvíhacích zariadení a montážnych prípravkov.1.9.19813436221824-09-21980/81
02-86-2výrobu a montáž kotlovCHMontáž a oprava kotlov, zariadení kotolní a silnostenných nádob zo stredných plechov a rúr zváraním a nitovaním.1.9.19813436221824-08-21980/81
02-87-2traťové montážeCHZhotovovanie, oprava, montáž a nastavovanie zložitých koľajových konštrukcií a ich častí. Príprava špeciálnych materiálov a spojovacích súčastí, zváranie a vynášanie potrebných rozmerov pri stavbách a opravách koľají a výhybiek.1.9.198134362218--
03-1, 03-2Mechanik-opravár
Mechanička-opravárka s odborným zameraním na
Oprava strojov a zariadení, funkčných celkov, cestných a koľajových vozidiel a lietadiel. Demontáž, kontrola a oprava strojových častí a ich montáž. Funkčná kontrola po vykonanej oprave. Vykonávanie základných ručných i strojových operácií pri rozpájaní, spájaní a opravách strojových častí a vykonávanie jednoduchých elektrotechnických prác priamo súvisiacich s opravou príslušného zariadenia.
03-11-2poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadeniaCHTechnická údržba a opravy strojov a zariadení na spracovanie a hnojenie pôdy, siatie a sadenie, ošetrovanie a ochrana rastlín, samohybných a iných zberačov, traktorov včítane príslušenstva, strojov a zariadení na pestovanie a ťažbu dreva. Kováčske práce pri údržbe a opravách poľnohospodárskych strojov a zariadení a podkúvačské práce.1.9.19803434221842-71-2
42-72-2
1979/80
1979/80
03-12-2vážiace zariadeniaCH, DZostavovanie a opravy váh a vážiaceho zariadenia všetkých druhov včítane váh a vážiaceho zariadenia automatického alebo elektronického základu.1.9.19803434221824-31-21979/80
03-13-2stroje a zariadeniaCH, DObsah prípravy bude špecializovaný a zariadenia podľa technologických odvetví. Opravy výrobných, dopravných a iných strojov a zariadení (obrábacie stroje, tvarovacie stroje, tlačiarenské stroje, stroje a zariadenia živočíšnej výroby, chemické aparatúry a zariadenia, vaknárske zariadenia, odevné stroje a i.).1.9.19803434221824-24-2
24-32-2
24-56-2
24-57-2
34-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
03-14-2administratívnu technickuCH, DNastavovanie zložitých písacích strojov, kalkulačných a účtovacích automatov a ďalekopisnej techniky.1.9.19803434221824-62-21979/80
03-15-2banské stroje a zariadeniaCHTechnická údržba a opravy banských strojov a zariadení na dobývanie, razenie, vystužovanie, zakladanie a banskú dopravu.1.9.19803434221821-67-21979/80
03-16-2plynárenské zariadeniaCHOprava a obsluha technologických zariadení pri doprave a príprave surovín na výrobu plynu, jeho čistenie, upravovanie a uskladňovanie. Obsluha a oprava krakovacích staníc na cyklické alebo kontinuálne štiepenie plynných alebo kvapalných uhľovodíkov. Opravy, montáž a nastavovanie plynových spotrebičov a montáž plynových rozvodov okrem hlavných plynových rozvodov.1.9.198034342218--
03-17-2cestné motorové vozidláCH, DOprava hnacích agregátov, prevodových zariadení a príslušenstva (brzdy, servomechanizmy a i.) včítane opráv elektrických zariadení.1.9.19803434221824-51-21979/80
03-18-2zdvíhacie zariadeniaCHMontáže a opravy všetkých druhov výťahov (osobné, nákladné, stolové, obežné, štaflové a pod.) včítane elektrických a ovládacích prvkov (kolíkové, tlačidlové, univerzálne) a automatizácia výťahov.1.9.19803434221824-20-21979/80
03-19-2koľajové vozidláCHOpravy a montáž mechanických častí hnacích agregátov, prevodov a príslušenstva koľajových vozidiel (lokomotív, motorových vozňov a vozňov) včítane elektrotechnického zariadenia mn a nn.1.9.19803434221824-27-2
24-52-2
1979/80
1979/80
03-21-2chladiarenské zariadeniaCH, DMontáž, zriaďovanie a opravy chladiarenských zariadení každého druhu včítane elektrických častí a automatickej regulácie.1.9.19803434221824-25-21979/80
03-22-2lietadláCHOpravy drakov, podvozkov, leteckých motorov a ostatných zariadení v opravovniach lietadiel.1.9.19803434221824-53-21979/80
03-4Úpravár kovov s odborným zameraním naTepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovov, elektro-chemické opravovanie povrchov kovových i nekovových súčastí. Obsluha automatizovaných a úpravárenských liniek.
03-41-2tepelné spracovanieCHTepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovov (kalením, žíhaním, popúšťaním, nitridovaním, cementovaním, normalizovaním). Obsluha plynových a elektrických pecí a automatizovaných kaliacich liniek.1.9.19803434221824-06-21979/80
03-42-2pokovovanieCHElektro-chemická úprava povrchov strojových súčastí a spotrebných predmetov morením, elektrolytickým leštením, eloxovaním, zinkovaním, kadmiovaním, brinírovaním, niklovaním, chrómovaním a i. Termomechanická úprava povrchov predmetov kovovými povlakmi.1.9.19803434221824-71-21979/80
03-5Rytec kovov
Rytkyňa kovov s odborným zameraním na
Ručné a strojové rytie kovov a iných materiálov podľa technickej dokumentácie, predlôh alebo vlastných návrhov. Zhotovovanie rytín, foriem, nástrojov a šablón s použitím kopírovacieho zariadenia, upravených nástrojov a náradia a bežných obrábacích strojov (vŕtačka, brúska a pod.).
03-51-2nástroje a znakyCH, DRytie znakov, odznakov, portrétov nápisov do železných a neželezných kovov, plastických hmôt a exotických drevín, zhotovovanie šablón a raziacich nástrojov.1.9.19793434221824-85-21978/79
03-52-2tlačiarske a raziace valceCH, DRytie, moletovanie, leptanie a relivovanie tlačiarskych a raziacich valcov, šablón, grafické spracovanie tlačiarskych vzorov v textilnom, polygrafickom, plastikárskom, papierenskom priemysle a pod.1.9.19793434221831-68-21978/79
03-71-2ZlievačCHRučné a strojové vytváranie zlievárenských foriem a jadier, odlievanie kovov a nekovových materiálov do foriem a kokíl ručne, na odlievacích strojoch, pomocou mechanizmov.1.9.19813434221824-01-2
24-02-2
24-07-2
1980/81
1980/81
1980/81
03-72-2Strojný kováčCHVýroba strojových súčastí strojovým kovaním alebo tvarovaním na bucharoch a kováčskych lisoch za tepla voľne i v zápustkách včítane obsluhy kováčskych pecí, zdvíhacích a manipulačných zariadení (spriahadlá, hriadele, kolesá a i.). Používanie špeciálnych kováčskych nástrojov, prípravkov a meradiel.1.9.19803434221824-05-21979/80
03-73-2Modelár
Modelárka
CH, DVýroba a opravy modelových zariadení z tradičných i nových materiálov. Ručné a strojové opracovanie dreva, kovov a nových hmôt. Nastavovanie, obsluha údržba drevoobrábacích a kovoobrábacích strojov, nástrojov a zariadení v modelárňach.1.9.19803436221824-03-21979/80
03-74-2Nástrojár
Nástrojárka
CH, DZhotovovanie a zostavovanie rezacích, rezných a špeciálnych nástrojov, tvarovacích nástrojov, upínacích a montážnych prípravkov, zhotovovanie foriem, meradiel a šablón včítane ich opráv.1.9.19783436221824-23-2
24-54-2
1977/78
1977/78
03-75-2Obrábač kovov
Obrábačka kovov
CH, DStrojové trieskové obrábanie kovových i nekovových súčastí na základe vedomostí o vlastnostiach obrábaných materiálov, rezných podmienok a geometrie nástroja. Ovládanie základných druhov obrábacích strojov (sústrh, frézka, brúska, vŕtačka, hobľovačka). Nastavovanie obrábacieho stroja, údržba, kontrola a meranie obrobkov, ošetrovanie bežných pracovných nástrojov.1.9.19783434221824-41-2
24-42-2
24-43-2
24-44-2
24-45-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
03-76-2Mechanik optických prístrojov
Mechanička optických prístrojov
CH, DZalemovanie jednoduchých i viacšošovkových optických zostáv, montáž optiky fotoprístrojov, nastavovanie ďalekohľadov (justáž), zväčšovacích prístrojov, stredné opravy projekčných prístrojov, generálne opravy snímacích kamier (okrem elektrickej časti). Používanie nástrojov na ručné spracovanie kovov, prípravkov, pomôcok a meradiel na montáž prístrojov.1.9.19793436221824-61-21978/79
03-77-2Hodinár
Hodinárka
CH, DZostavovanie a oprava rôznych druhov mechanických, elektrických a elektronických časomerných prístrojov. Zhotovovanie alebo úprava jednoduchých súčastí (okrem ozubených kolies) mechanickým opracúvaním, ručne alebo na špeciálnych obrábacích strojoch. Používanie špeciálnych pomôcok a zariadení (časový komparátor, meracie a nastavovacie pomôcky).1.9.19783436221824-63-21977/78
03-79-2Lakovník
Lakovníčka
CH, DLakovnícke, písmomaliarske a dekoratérske práce, miešanie a tónovanie farieb na rovnaký odtieň, oprava hotových lakovaných výrobkov, vyhotovovanie nápisov ručne podľa predlôh a návrhov.1.9.19783432221836-85-21977/78
123456789101213
04 Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikácie
04-6Elektromechanik
elektromechanička s odborným zameraním na
Zostavovanie, nastavovanie, údržba, oprava, skúšanie a meranie elektrických zariadení každého druhu (elektrických strojov a prístrojov, zdvíhacích a manipulačných zariadení, elektrických častí koľajových vozidiel, generátorov, teplární, lanoviek, banských strojov a pod.). Vykonávanie všetkých elektromontážnych prác (v objektoch bytovej, priemyselnej, banskej a poľnohospodárskej výstavby, pri výstavbe verejného osvetlenia, montáže a rekonštrukcii trakčného vedenia, napájacej spínacej stanice a pod.); zostavovanie, nastavovanie, údržba a skúšanie meracích, registračných, regulačných a automatizačných prístrojov, ich ciachovanie, skúšanie a uvádzanie do prevádzky (podľa príslušného odborného zamerania).
04-61-2stroje a zariadeniaCH, D1.9.19783436221826-83-21977/78
04-62-2banské stroje a zariadeniaCH1.9.19783436221821-68-21977/78
04-63-2rozvodné zariadeniaCH, D1.9.19783436221826-81-2
26-82-2
82-96-2
1977/78
1977/78
1977/78
04-64-2meracie a regulačné prístrojeCH, D1.9.19783436221826-92-21977/78
04-7Spojový mechanik
Spojová mechanička s odborným zameraním na
Stavba a montáž, skúšanie, údržba, opravy a technická prevádzka všetkých telekomunikačných zariadení (automatických a manuálnych telefónnych ústrední rôznych systémov, ďalekopisných systémov, ďalekopisných a signálnych zariadení, telefónnych účastníckych prístrojov a zariadení, rozhlasu po drôte a pod.) včítane oznamovacích vedení a vnútorných rozvodov (oznamovacích káblových a nadzemných vedení, vnútorných montáží a pod.). Nastavovanie elektromechanických prvkov pomocou nástrojov, meradiel a prípravkov (podľa príslušného odborného zamerania).
04-71-2oznamovacie sieteCH1.9.19783434221826-85-2
26-88-2
1977/78
1977/78
04-72-2spojovacie zariadeniaCH, D1.9.19783434221826-89-21977/78
04-81-2Mechanik elektronických zariadení
Mechanička elektronických zariadení
CH, DVýroba, montáž a základné opravy spotrebných a priemyselných elektronických prístrojov a zariadení každého druhu. Zisťovanie a odstraňovanie bežných mechanických a elektrických závad, skúšanie, opravy a vyvažovanie elektronických zariadení každého druhu podľa technických podkladov.1.9.19793436221826-86-21978/79
04-85-2Manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Manipulantka poštovej prevádzky a prepravy
CH, DZabezpečovanie poštovej prevádzky, prevádzky PNS, peňažnej a pokladničnej služby, telefónnej a telegrafnej prevádzky. Triedenie a spracovanie zásielok na poštovú prepravu (listové a balíkové zásielky), spracovanie zásielok za prepravy poštovými kurzami (vlaková, automobilová a lietadlová pošta), zhotovovanie záverov a výmena záverov.1.9.19783432221837-91-21977/78
04-86Železničiar
Železničiarka
CH, DPráce v železničnej prevádzke ČSD alebo v podnikoej doprave. Práce sprievodcu alebo vlakvedúceho, vedúceho posunu, tranzitéra, dozorcu výhybiek, signalistu, hradlára, hlásničiara. Komerčné práce vo vlaku.1.9.19803432221837-61-2
37-62-2
1979/80
1979/80
123456789101213
05 Technická chémia silikátov
05-3Keramik
Keramička s odborným zameraním na
Výroba úžitkovej, zdravotníckej, technickej, stavebnej, ozdobnej a figurálnej keramiky a porcelánu točením, liatím, lisovaním, formovaním, ťahaním, dekorovaním, glazovaním, retušovaním, obrábaním, brúsením, kalibrovaním, striekaním, pečiatkovaním, tmelením, triedením, vypaľovaním. Príprava keramických hmôt. Nastavovanie teplôt podľa technologických požiadaviek v tunelových, komorových, guľatých a šachtičkových peciach. Obsluha a bežná údržba špeciálnych strojov, lisov, prostriedky poloautomatov a automatov, výrobných liniek a ostatných zariadení
05-31-2porcelán a keramikuCH, D1.9.19783434221827-51-2
27-54-2
27-55-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-32-2stavebnú keramikuCH, D1.9.19783434221827-42-2
27-43-2
27-46-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-33-2elektrokeramikuCH, D1.9.19783434221827-45-21977/78
05-34-2brúsiace prostriedkyCH, D1.9.19783434221827-44-21977/78
05-35-2umelecké remeselnícke práceCH, D1.9.19783434221882-61-21977/78
05-4Maliar skla a keramiky
Maliarka skla a keramiky s odborným zameraním na
Zušľachťovanie sklenených a keramických výrobkov maľbou a inými druhmi dekorácií s uplatňovaním rôznych dekoračných techník a materiálov. Maľba skla a keramiky rôznymi druhmi farieb, emailov, smaltov a emulziami drahých kovov, vytváranie pásikových dekórov, kvetinových, krajinkárskych, zvieracích a iných motívov. Dekorácia výrobkov odtlačkami, sieťo-tlačou a inými druhmi tlače, vyškrabovaním, matovaním, leptaním. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba potlačovacích strojov, kopírovacích a iných zariadení na dekoráciu skla a keramiky. Ukladanie výrobkov do vypaľovacích pecí, nastavovanie teplôt podľa technologických požiadaviek.
05-41-2maľbu sklaCH, D1.9.19793436221827-86-21978/79
05-42-2maľbu skla a dekoráciu keramikyCH, D1.9.19793436221827-58-21978/79
05-5Sklár
Sklárka s odborným zameraním na
Tvarovanie rôznych ruhov výrobkov zo skloviny alebo sklenených polotovarov fúkaním, lisovaním, natavovaním, zatavovaním, zváraním. Naberanie skloviny, predtvarovanie, tvarovanie fúkaním vo formách i bez foriem, ručným alebo strojovým lisovaním, individuálne dotvarovanie výrobkov. Tavenie skloviny, temperovanie a chladenie výrobkov. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba lisov a sklofúkacích strojov. Používanie sklárskeho náradia a pomôcok, napr. sklárskych píšťal, palíc, foriem, sklárskych kahanov a pod. Riadenie prevádzky taviacich, chladiacich a temperovacích pecí.
05-51-2duté skloCHRučná výroba kalíškov, odleviek, fliaš, džbánov, váz, osvetľovacích telies a podobných výrobkov z rôznych druhov skla.1.9.19783432221827-71-2
82-62-2
1977/78
1977/78
05-52-2lisované skloCHVýroba sklenených úžitkových i ozdobných predmetov lisovaním (pohárov, misiek, tanierov, váz, popolníkov a pod.).1.9.19783432221827-76-21977/78
05-53-2technické skloCH, DZhotovovanie laboratórneho skla a prístrojov spracovaním sklenených polotovarov (rúr, tyčí, kapilár). Výroba skúmaviek, baniek, odmerného laboratórneho skla, chladičov, neónových systémov, teplomerov; zatavovanie elektrónok a pod.1.9.19783432221827-72-21977/78
05-6Brusič skla
Brusička skla s odborným zameraním na
Obrusovanie sklenených výrobkov, vybrusovanie a leštenie plochých rezov, zavrtávanie polotovarov a výrobkov. Zošľachťovanie skla vybrusovaním včítane mechanického alebo chemického leštenia rezov; zošľachťovanie skla rytím. Opracúvanie skiel pre optické prístroje frézovaním, brúsením, lapovaním, facetovaním a rytím. Obsluha strojov na ručné brúsenie a strojov na poloautomatické brúsenie.
05-61-2obrusovanie
zabrusovanie
CH, DObrusovanie vrchov a dienok sklenených výrobkov, vybrusovanie plochých rezov (hranovanie) pri odlevkách, lustrových ozdobách, bižutérnych výrobkoch a pod.; brúsenie televíznych obrazoviek, zhotovovanie zábrusov, brúsenie a leštenie hrán plochého skla.1.9.19783436221927-83-21977/78
05-62-2vybrusovanieCH, DZdobenie sklenených predmetov (pohárov, váz, mís, popolníkov a pod.) bohatým výbrusom. Príprava leštiaceho kúpeľa z kyseliny fluorovodíkovej a sírovej.1.9.1978343622127-84-21977/78
05-63-2rytieCH, DRytie a vybrusovanie rôznych dekoračných motívov v skle, napr. poľovníckych, krajinkárskych, kvetinových a iných poloplastických dekórov.1.9.19783436221827-85-21977/78
05-7Výroba bižutérie a ozdobných predmetov
Výrobkyňa bižutérie a ozdobných predmetov s odborným zameraním na
Tvarovanie sklenených výrobkov stláčaním, spracovaním rôznych druhov a farieb tyčového skla a sklenených trubíc na kahane. Tvarovanie jednotlivých súčastí a zostavovanie ozdobných predmetov z plastov. Príprava farbiacich roztokov, zošľachťovanie ozdobných predmetov maliarskou technikou. Zhotovovanie a tvarovanie jednotlivých konštrukčných dielov z plechov, drôtov a výliskov, zostavovanie dielov do rôznych vzorov bižutérnych výrobkov a spájanie výrobkov včítane povrchovej úpravy. Výroba zapínadiel z plastov na špeciálnych automatických strojoch. Spracovanie perlete na gombíky a ozdobné predmety, povrchová úprava brúsením, sústružením, leštením a zdobením. Výroba kovovej a sklenenej bižutérie, sklenených okrasných predmetov, umelých kvetov, vianočných ozdôb a rôznych druhov zapínadiel. Obsluha a bežná údržba strojov a zariadení používaných pri výrobe bižutérie, ozdobných predmetov a zapínadiel (ručné a poloautomatické stláčacie stroje, plynové alebo benzínové kahany, viacvretenové poloautomaty a automaty, pásové brúsky, sústruhy, vŕtačky, lisy a pod.).
05-71-2sklenenú bižutériuCH, D1.9.19793434221827-75-2
27-87-2
1978/79
1978/79
05-72-2kovovú bižutériuCH, D1.9.19793434221824-83-2
24-84-2
1978/79
1978/79
05-73-2ozdobné predmetyCH, D1.9.19793434221831-91-21978/79
05-74-2výrobu zapínadielCH, D1.9.19793434221827-98-21978/79
05-81-2Brusič technického šperkového kameňa
Brusička technického a šperkového kameňa
CH, DŠtiepenie, rezanie, brúsenie a leštenie prírodných a syntetických šperkových a technických kameňov. Používanie deliacich, rezacích, vŕtacích, kalibrovacích, brúsiacich a leštiacich nástrojov a strojov. Obsluha, nastavovanie a udržiavanie strojového zariadenia (pre tlaky, roviny, uhly, dorazy a i.).1.9.19803434221827-94-21979/80
05-82-2Prístrojový optik
Prístrojová optička
CH, DRučné a strojové opracovanie skiel (šošoviek) a optických dielov pre optické prístroje. Kontrola presnosti opracovania, povrchová úprava optických skiel; spájanie dielov tmelením.1.9.19793436221827-91-2
27-93-2
1978/79
1978/79
123456789101213
06 Ostatná technická chémia, potravinárstvo a polygrafia
06-4Prevádzkový chemik
Prevádzková chemička s odborným zameraním na
Ručné alebo mechanizované ovládanie a riadenie chemicko-technologických operácií prebiehajúcich v kvapalnej, tuhej a plynnej fáze. Bežné prevádzkové a základné laboratórne rozbory a skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov. Spracúvanie základných anorganických a organických surovín a materiálov na výrobky v procese riadenia chemických reakcií. Používanie chemických činidiel na úpravy, čistenie, zošľachťovanie alebo premeny iných látok. Používanie a ovládanie základných typov zariadení na prebierkovú, skladovú a prevádzkovú manipuláciu. Obsluha reakčných nádob pri chemických rovnotlakových i pretlakových operáciách za rôznych tepelných režimov, pri práci so surovinami v plynnej, kvapalnej i tuhej fáze. Práca s bežnými kontrolnými a skúšobnými prístrojmi.
06-41-2priemyselnú chémiuCH, DPríprava je špecializovaná podľa jednotlivých výrob (napr. pre výrobu základných anorganických a organických zlúčenín, pre výrobu vlákien, spracovanie palív a ropy, pre výrobu náterových hmôt, fotografických materiálov a i.).1.9.19783434221828-61-2
28-62-2
28-63-2
28-64-2
28-65-2
28-70-2
28-71-2
28-86-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
06-42-2úpravu vodyCH, DÚprava povrchových a podzemných vôd na pitné a úžitkové účely a čistenie odpadových vôd. Využívanie mechanických, chemických a biochemických procesov a chemických činidiel pri úprave vody a čistení odpadových vôd.1.9.197834342218--
06-43-2výrobu koksu a spracovanie vedľajších produktovCHVýroba koksu a chemických produktov pri koksovaní. Obsluha a nastavovanie koksárenských batérií a zariadení na spracovanie chemických produktov.1.9.19813434221821-64-21980/81
06-44-2úpravu úžitkových nerastovCHRiadenie technologických procesov upravovania uhlia, rúd a nerastov. Ovládanie a nastavovanie úpravárenských liniek, mlecích súprav, sušiacich a páliacich agregátov.1.9.198134342218--
06-45-2silikátové vláknaCH, DVýroba a zošľachťovanie silikátového vlákna. Spracovanie silikátového vlákna na rohože, izolačné dosky a tkaniny. Ovládanie a nastavovanie výrobných, úrpavárenských a zošľachťovacích liniek.1.9.19813434221827-79-21980/81
06-46-2tukový priemysel a kozmetikuCH, DSpracovanie tukov a pomocných látok na polotovary a hotové výrobky tukového priemyslu (jedlé oleje, pokrmové tuky, mydlá, pracie prostriedky, kozmetické výrobky a i.).1.9.19783434221829-67-21977/78
06-47-2práčovne a čistiarneCH, DVoľba čistiacich a úpravárenských prostriedkov na pranie a čistenie bielizne, odevov, čalúnenia a kobercov. Obsluha pracích, čistiacich a úpravárenských strojov a zariadení.1.9.19783434221831-73-21977/78
06-5Textilný chemik
Textilná chemička s odborným zameraním na
Predúprava textílií, farbenie, potlačovanie, odvodňovanie, sušenie a tepelné spracovanie, povrchová úprava a dokončovacie úpravárenské operácie.
06-51-2úpravu textíliíCH, DPríprava činidiel a kúpeľov a obsluha zariadení na mechanické, chemické a špeciálne úpravy textílií.1.9.19783432221831-63-21977/78
06-52-2farbenie textíliíCH, DPríprava farieb a farbiacich kúpeľov podľa predpísaných receptúr; farbenie všetkých druhov textílií v rôznych formách na všetkých zariadeniach na farbenie.1.9.19783432221831-62-21977/78
06-53-2potlačovanie textíliíCH, DPríprava tlačiarenských farieb. Strojové a ručné potlačovanie všetkých druhov textílií jednofarebnými i viacfarebnými vzormi. Obsluha i údržba strojov na valcovú tlač, filmovú tlač, na osobitné spôsoby tlače a strojov na vyvíjanie a fixáciu farbiva. Príprava tlačiarskej šablóny.1.9.19783432221831-65-2
31-67-2
82-77-2
1977/78
1977/78
1977/78
06-6Garbiarsky chemik
Garbiarska chemička s odborným zameraním na
06-61-2spracovanie kožeCH, DSpracovanie a úprava všetkých druhov usní na účely obuvníckeho priemyslu a priemyslu koženej galantérie. Príprava chemických roztokov, kontrolné skúšky a merania včítane obsluhy a nastavovania strojového zariadenia.1.9.19783432221832-41-2
32-70-2
1977/78
1977/78
06-62-2spracovanie kožušníckych kožiekCHSpracovanie a úprava všetkých druhov prírodných kožušín z plemenných, ušľachtilých a divých zvierat. Miazdrenie, činenie a sušenie včítane úpravy po činení. Obsluha a nastavovanie strojového zariadenia.1.9.19783432221832-42-21977/78
06-7Biochemik
Biochemička s odborným zameraním na
Riadenie a kontrola technologických operácií prebiehajúcich na biochemickom základe včítane kultivácie a propagácie používaných mikroorganizmov. Prevádzkové a kontrolné mikrobiálne a chemické rozbory a skúšky. Spracovanie prírodných rastlinných a živočíšnych surovín biochemickou cestou. Využívanie a riadenie činnosti rôznych druhov baktérií, plesní a kvasiniek na izolovanie, premeny alebo zošľachťovanie surovín a ich zložiek. Používanie a ovládanie kontinuálnych a diskontinuálnych zariadení na manipuláciu so surovinami, pre priebeh výrobného procesu, na sterilizáciu výrobkov a prostredia a na rozmnožovanie a kultiváciu účinných mikroorganizmov (napr. obsluha autoklávov, reaktorov, sterilizátorov, fermentačných a kvasných kadí, destilačných kolón a pod.).
06-71-2mliekárenskú výrobuCH, DÚprava mlieka a jeho spracovanie na maslo, syry a ostatné mliekárenské výrobky, včítane špeciálnej detskej výživy.1.9.19803434221829-66-21979/80
06-72-2výrobu piva a sladuCH, DPríprava a spracovanie jačmeňa na všetky druhy sladu. Spracovanie sladu a ostatných materiálov na pivo.1.9.19803434221829-71-21979/80
06-73-2liehovarskú výrobu a výrobu vínaCH, DSpracovanie poľnohospodárskych produktov a pomocných látok pri výrobe liehu, kvasníc, toruly, potaše, octu, kyseliny citrónovej a mliečnej, destilátov, ovocných, prírodných, dezertných a šumivých vín a pod.1.9.19803434221829-74-21979/80
06-79-2farmaceutickú výrobuCH, DVýroba a konečná úprava rôznych liekových foriem (tabletiek, injekcií, čapíkov a pod.) včítane prevádzkovej a základnej laboratórnej kontroly výroby.1.9.19803434221828-81-21979/80
06-81-2Gumár-plastikár
Gumárka-plastikárka
CH, DPríprava a spracovanie zmesí opracovaním a konečná úprava výrobkov. Prevádzkové merania a kontrolné skúšky. Výroba predmetov z gumy (pneumatík, vzdušníc, dopravných pásov, tesnenia atď.) a z plastov (dosiek, fólií, rúrok, elektroizolačného materiálu, nádob a pod.). Obsluha, nastavovanie a údržba strojov a zariadení na spracovanie gumárenských a plastikárskych materiálov.1.9.19783432221828-66-2
28-68-2
28-69-2
28-72-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
06-84-2Filmový laborant
Filmová laborantka
CH, DSpracovanie exponovaných kinematografických filmov, zhotovovanie čiernobielych i farebných kópií z originálnych záznamových a archívnych materiálov. Obsluha a nastavenie strojov. Manipulácia s chemickými roztokmi a ich príprava na kopírovanie, vyvolávanie, čistenie, spájanie a rezanie filmov, razenie a leptanie titulkov. Obsluha a nastavovanie zvukového zariadenia. Synchronizácia magnetického záznamu zvuku s obrazom. Ovládanie základnej filmovej meracej techniky. Výstupná kontrola.1.9.19793434221834-92-21978/79
06-85-2Tlačiar na maloofsetových a sieťotlačových strojoch
Tlačiarka na maloofsetových a sieťotlačových strojoch
CH, DTlač spoločenských tlačovín, hospodárskych tlačív, plagátov a merkantilných tlačív, obalovej technicky a odtlačkov. Zhotovovanie kópií na kameň, zinok, hliník, viackovové a plastické fólie. Potlačovanie papiera, plastických materiálov, plechov a iných materiálov. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba, maloofsetových strojov ručných, poloautomatických a automatických sieťotlačových strojov, zariadení na montáž a kopírovanie.1.9.19793432221834-70-21978/79
06-86-2Lejár v polygrafiiCHZhotovovanie častí, prípadne celých tlačových foriem. Odlievanie písma, liniek a sadzbových materiálov. Premietanie všetkých druhov sadzieb typu mono-foto včítane vyvolávania. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba písmenových a špeciálnych odlievacích strojov, stroja mono-foto. Zhotovovanie duplikátnych tlačových foriem z kovu, gumy, plastických materiálov. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba lisov na zhotovovanie matríc, odliatkov a výliskov a strojov na úpravu duplikátnych foriem.1.9.19803432221834-67-21979/80
------34-71-21978/79
------34-51-21978/79
------34-56-21978/79
------34-52-21978/79
06-91-2MlynárCHSpracovanie zrnín a ďalších poľnohospodárskych produktov na mlynské výrobky čistením, drvením, mletím, vysávaním, miešaním a špeciálnou úpravou. Nastavovanie, obsluha a bežná údržba mlecích strojov i ostatného strojového alebo technologického zariadenia. Kontrola kvality výrobkov meraním; skladovanie a predčisťovanie.1.9.19793432221829-61-21978/79
06-92-2Pekár
Pekárka
CH, DOvládanie a riadenie technologických procesov pri výrobe chleba, bežného a jemného pečiva. Prevádzkové kontrolné rozbory a skúšky surovín i výrobkov. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba technologického zariadenia včítane obsluhy kontinuálnych automatických zariadení. Ovládanie prác so skladovým a manipulačným zariadením.1.9.19793432221829-62-21978/79
06-93-2Cukrár
Cukrárka
CH, DZhotovovanie cukrárskych hmôt, krému a zmrzlín i hotových cukrárskych výrobkov včítane ozdobovania, krájania a ďalších špeciálnych úprav. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba cukrárskeho výrobného zariadenia.1.9.19793432221829-64-21978/79
06-94-2Cukrovinkár
Cukrovinkárka
CH, DPrebierka jatočného dobytka, mäsa, rýb a pomocných surovín. Zabitie a spracovanie jatočného dobytka a vedľajších jatočných produktov. Delenie, triedenie a opracovanie mäsa a rýb pre výrobu a výsek. Konzervovanie mäsa a rýb solením, chladením a zmrazovaním. Spracovanie mäsa a rýb na polotovary, mäsové výrobky a mäsové konzervy varením, sterilizáciou, pasterizáciou, údením a ovarovaním. Obsluha a bežná údržba technologických výrobných zariadení v jatočnej, mäsovej a rybnej výrobe.1.9.19803432221829-68/2
29-69-2
1979/80
1979/80
06-96-2Konzervár
Konzervárka
CH, DPrebierka a spracovanie základných potravinárskych surovín na konzervárenské alebo nápojové polotovary a hotové výrobky podľa jednotlivých druhov lisovaním, sterilizáciou, varením, zahusťovaním, filtráciou, čerením, impregnáciou, mrazením a ďalšími špeciálnymi úpravami.1.9.19803432221829-70-21979/80
123456789101213
07 Textil a odevníctvo
07-2Plstiar
Plstiarka s odborným zameraním na
Strojová a ručná výroba plasti a klobučníckych polotovarov z rôznych prírodných a chemických textilných materiálov. Obsluha a bežná úprava strojov na prípravu vlnenej suroviny a strojov na výrobu textílií (vpichovacie, splsťovacie, spevňovacie a špeciálne klobučnícke stroje).
07-21-2technické plsteCH, D1.9.19803432221831-45-21979/80
07-22-2klobučnícke plsteCH, D1.9.19803432221831-80-21979/80
07-3Pradiar
Pradiarka s odborným zameraním na
Príprava vláknovej suroviny, spracovanie vlákien na textilné polotovary typu pavučina, rúno, prameň, česanec, priadza, niť. Obsluha a bežná údržba strojov na prípravu vláknovej suroviny (strojov na prípravu prírodných vlákien napr. potieracích liniek, a strojov na spracovanie chemických vlákien) a strojov na spracovanie vlákien na textilné polotovary (strojov na prípravu neusporiadaných vlákien, napr. čistiarenských liniek, strojov na srpacovanie vlákien na pavučinu, rúno, prameň, česanec, a strojov na spracovanie pramená alebo iného polotovaru).
07-31-2prípravu lykových vlákienCH, D1.9.19793432221831-43-21978/79
07-32-2spracovanie vlákien na textilné polotovaryCH, D1.9.19793432221831-42-21978/79
07-4Tkáč
Tkáčka s odborným zameraním na
Výroba všetkých druhov tkanín, stúh, niektorých druhov čipiek, kobercov, polotovarov na výrobu sietí, pletiva a pod. pravouhlým preväzovaním sústavy osnovných a útkových nití a iných lineárnych polotovarov. Ručné tkanie i väzbove a farebne vzorovaných poťahovýh a dekoračných tkanín, kobercov a pod. Príprava jednotlivých nití a iných lineárnych polotovarov (textilných, kovových), príprava osnovy a tkania. Obsluha a údržba strojov na prípravu (súkacie stroje, motacie stroje, stroje na vlhčenie a parenie nití, snovacie stroje, šlichtovacie stroje, nadväzovacie stroje a navádzacie stroje do lamiel, osnovné zarážky, navádzacie stroje do brda, križovacie stroje) a strojov na tkanie ručnej tkaniny (tkacie krosná, tkacie stroje). Kontrola a klasifikácia výrobkov.
07-41-2plošné textílieCH, D1.9.19793434221831-46-21978/79
07-42-2kovové tkaniny a sitáCH, D1.9.197934342218--
07-43-2umelecké remeselné práceCH, D1.9.19793434221882-71-2
82-72-2
1978/79
1978/79
07-5Klobučník
Klobučníčka s odborným zameraním na
Strojové a ručné zhotovovanie klobučníckych výrobkov, čapíc (včítane modelov) a tvarovanie fezov. Zakresťovanie polôh, kopírovanie a rozmnožovanie strihov. Dohotovovanie klobučníckych výrobkov z vlasových, vlnených, slamených a iných materiálov mechanickými a chemickými spôsobmi na strojoch a s používaním pomôcok a náradia na konečnú úpravu klobučníckych polotovarov, čapíc a fezov. Zakresľovanie polôh s prepočtom spotreby materiálu.
07-51-2priemyselnú výrobuCH, D1.9.19803434221831-81-2
31-82-2
31-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
07-52-2zákazkovú výrobuCH, D1.9.19803434221831-87-21979/80
07-6Krajčírka zameraním naZhotovovanie všetkých druhov pánskej a dámskej bielizne, jednoduchých odevov, športovej a technickej konfekcie a textilných hračiek z rôznych druhov textilných a plastických materiálov. Kreslenie strihov, strihanie alebo rezanie. Obsluha a údržba rôznych typov šijacích a vyšívacích strojov s použitím špeciálnych zariadení (vodičov, zahýbačov, zakladačov a pod.), strojov deliaceho procesu (strihacích, rezacích, vysekávacích strojov, strojov na vrstvenie) a ďalších pomôcok (nožníc, šablón, obracačov a pod.).
07-61-2odevnú konfekciu a bielizeňDZhotovovanie pánskej a dámskej bielizne v priemyselnej a zákazkovej výrobe, zhotovovanie pracovných odevov, jednoduchších šiat, záster, posteľnej bielizne, detského ošatenia a šitie pletených výrobkov. Vyšívanie rôznych ozdôb na odevné výrobky a bielizeň.1.9.19793434221831-85-21978/79
07-62-2technickú konfekciuDZhotovovanie technickej a športovej konfekcie (stanov, spacích vakov, plachiet na autá, rebrových hál, povlakov na prietlakové haly a i.).1.9.197934342218--
07-63-2textilné hračkyDZhotovovanie všetkých druhov textilných hračiek a bábik s použitím plastov.1.9.19793434221831-92-21978/79
07-7Krajčír
Krajčírka s odborným zameraním na
Zhotovovanie všetkých druhov vrchných odevov z textílií, plastických materiálov a usní ručným a strojovým šitím v priemyselnej a zákazkovej výrobe. Kreslenie strihov, strihanie a skúšanie. Obsluha a bežná údržba rôznych typov šijacích strojov s použitím špeciálnych zariadení (vodičov, zahýbačov, zakladačov a pod.), strojov deliaceho procesu (strihacích, rezacích, vysekávacích strojov, strojov na vrstvenie materiálu), žehliacej techniky a ďalších pomôcok (nožníc, šablón, obracačov a pod.).
07-71-2dámske odevyCH, DZhotovovanie základných alebo módnych dámskych plášťov, kostýmov, nohavíc, spoločenských šiat, večerných toaliet.1.9.19803436221831-83-21979/80
07-72-2pánske odevyCH, DZhotovovanie základných alebo módnych druhov pánskych sák, nohavíc, viest, plášťov a spoločenských odevov.1.9.19803436221831-84-21979/80
07-73-2scénické kostýmyCH, DZhotovovanie a úprava scénických a krojových odevov.1.9.19803436221882-93-21979/80
07-81-2Prámikár
Prámikárka
CH, DVýroba pramikárskeho tovaru (úzkych prepletaných textílií z nití a iných lineárnych polotovarov, napr. šujtášov, hadoviek, tries, lacetiek a pod.). Obsluha a bežná údržba všetkých typov prepletacích strojov (plochých, dutinových, styčných, paspulových, šujtášových, špeciálnych a žakárových). Výroba všetkých druhov povrazníckeho tovaru vzájomným stáčaním rôznych lienárnych polotovarov. Zhotovovanie povrazov, šnúr, lán na povrazníckych strojoch. Bežná údržba strojov. Kontrola a klasifikácia výrobkov.1.9.19793432221831-50-21978/79
07-82-2Pletiar
Pletiarka
CH, DVýroba bielizne a teplákov, vrchných pletených výrobkov, pančuchových výrobkov a polotovarov na zhotovovanie baretov a fezov, niektorých druhov čipiek, čipkovín, záclonovín z predložených nití a iných polotovarov. Obsluha a bežná údržba pletiarskych strojov (pletacích strojov, záťažných krosienok, osnovných krosienok, rašlí, galónových krosienok, kombinovaných strojov a špeciálnych strojov).
07-83-2Strojová vyšívačkaDVnášanie šijacieho materiálu do vyšívacích materiálov za účelom vytvorenia vzoru alebo ozdoby. Napínanie, vyšívanie a prepínanie všetkých druhov výšiviek na vyšívacích strojoch s ručným vedením materiálu a na vyšívacích automatoch s použitím rôznych podkladových textílií a všetkých druhov vyšívacieho materiálu. Strojové sulovanie paličkových čipiek.1.9.19803432221831-51-2
31-56-2
1979/80
1979/80
07-84-2Výrobca netkaných textíliíCH, DVýroba pojených netkaných textílií na vrchné ošatenie, dekoráciu a prikrývky, podkladov pre nanášanie plastov a pod. Výrobkyňa mechanickým spevňovaním a chemickým netkaným pojením textilných polotovarov typu textílií rúno, česanec, prameň a pod. Obsluha a bežná údržba strojov na prípravu vláknovej suroviny, strojov na spracovanie vlákien na textilné polotovary typu rúno a strojov na spevňovanie predloženého polotovaru; riadenie výrobných liniek, prebierka a kontrola pojiva.1.9.198034342218--
123456789101213
08 Spracovanie dreva, výroba hudobných nástrojov, spracovanie kože a výroba obuvi
08-2Stolár
Stolárka s odborným zameraním na
Manipulácia, technologická príprava a odborné spracovanie materiálov a polotovarov vo výrobe nábytku, priemyselných výrobkov z dreva, stavebnostolárskych výrobkov a konštrukcií; umelecké remeselné stolárske práce včítane opravárenských služieb, úprav a nastavovania výrobných zariadení. Spracovanie polotovarov na báze dreva, plastov, kovov a pomocných materiálov, príp. slonoviny, korytnačiny a perlete. Práce s ručnými alebo mechanizovanými nástrojmi a na všetkých druhoch drevoobrábacích strojov (napr. pílach, brúskach, frézkach, hobľovačkách) alebo na mechanizovaných linkách.
08-21-2výroba nábytku a zariadeníCH, D1.9.19793436221833-55-21978/79
08-22-2stavebnú výrobuCH1.9.197934342218--
08-23-2umelecké remeselné práceCH, D1.9.19793436221882-56-21978/79
08-3Spracovateľ prírodných pletív
Spracovateľka prírodných pletív s odborným zameraním na
Ručné zhotovovanie okrasných a úžitkových predmetov z prírodných pletív.
08-31-2výrobu košíkov a nábytkuCH, DVypletanie košikárskych a nábytkárskych výrobkov. Výroba kostier na kazety, prútený nábytok a pod. Rezanie a výber vhodného materiálu na výrobu.1.9.19793432221833-61-21978/79
08-32-2pletenú galantériuCH, DZhotovovanie kabeliek, košíčkov, tašiek klobúkov, tkanie rohoží a kobercov s rôznymi vzormi a farebným usporiadaním z pálky, slamy, plastov a i.1.9.19793432221882-59-21978/79
08-4Mechanik hudobných nástrojov
Mechanička hudobných nástrojov s odborným zameraním na
Manipulácia, výber a určenie spôsobu spracovania materiálov, delenie, obrábanie, tvarovanie, spojovanie materiálov, povrchové úpravy nástrojov a ich súčastí, montáž a nastavenie častí, celková montáž, presné nastavenie chodu mechanizmov a ladenie nástrojov s využitím základných vedomostí z hudobnej náuky a akustiky. Spracovanie dreva, kovov a kovových zliatin, plsti, kože, korku, plátna, celuloidu, perlete a plastov. Práca s obrábacími a tvarovacími nástrojmi na drevoobrábacích strojoch (napr. pílach, frézkach, hobľovačkách atď.) a hydraulických lisoch včítane ich nastavenia.
08-41-2akordeóny a fúkacie harmonikyCH, D1.9.198034342218--
08-42-2dychové a bicie nástrojeCH, D1.9.19803434221833-93-21979/80
08-43-2klávesové nástrojeCH, D1.9.19803434221833-92-21979/80
08-44-2strunové nástrojeCH, D1.9.19803434221833-91-21979/80
08-5Kožušník
Kožušníčka s odborným zameraním na
Spracovanie všetkých druhov kožušín zo vzácnych a ušľachtilých zvierat, divočín, plemenných zvierat a umelých kožušín (zjemňovanie, triedenie, krájanie, žehlenie, zosadzovanie, tvarovanie a úprava srsti kožušín) na plášte, čapice, goliere a pod. za použitia špeciálnych kožušníckych a krajčírskych strojov a zariadení (krájanie, práce na žehliacom stroji a pod.). Šitie a úprava kožených a kožušinových výrobkov (lemovanie, našívanie, prešívanie, vyšívanie ozdôb, ručné a strojové šitie, tvarovanie a pod.
08-51-2prípravu kožušinových výrobkovCH, D1.9.19793434221832-51-21978/79
08-52-2šitie a opravy kožušinových výrobkovCH, D1.9.19793434221832-52-21978/79
08-6Rukavičkár
Rukavičkárka s odborným zameraním na
Zhotovovanie rukavíc (vysekávanie usní, spracúvanie, príprava a strihanie usní na rôzne výberové druhy, žehlenie, rezanie dielov, dezénovanie, tvarovanie a pod.) z rôznych druhov rukavičkárskych usní špeciálne vyčinených alebo z umelých usní. Používanie ručných nástrojov a zariadení, vysekávacích, šijacích, rezacích, žehliacich a iných strojov. Šitie a upravovanie rukavíc z prírodných materiálov a plastov (lemovanie, našívanie, prešívanie, vyšívanie ozdôb, perforovanie a pod.). Používanie jedno- a viacihlových šijacích strojov, vyšívacích aplikovacích strojov atď.
08-61-2strih rukavičkárskych výrobkovCH, D1.9.19783434221832-53-21977/78
08-62-2šitie rukavičkárskych výrobkovCH, D1.9.19783434221832-54-21977/78
08-7Obuvník
Obuvníčka s odborným zameraním na
Vysekávanie dielov, tvarovanie a napínanie zvrškov obuvi na kopytá, spájanie dielov zbíjaním, lepením, šitím, lisovaním a pod. Zhotovovanie vychádzkovej športovej, zdravotnej, scénickej a inej obuvi z usní, gumy, plastov, textilu a ďalších materiálov. Používanie ručných nástrojov, vysekávacích strojov, lisovacích strojov, frézok, šijacích strojov a ďalších špeciálnych obuvníckych strojov.
08-71-2výrobu obuvi z usní a plastovCH, D1.9.19803432221832-73-2
32-74-2
32-77-2
32-78-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
08-72-2výrobu obuvníckych polotovarovCH, D1.9.19803432221832-71-21979/80
08-73-2scénickú obuvCH, D1.9.19803432221882-92-21979/50
08-81-2Spracovateľ dreva
Spracovateľka dreva
CH, DSpracovanie surovín a polotovarov a vykonávanie odborných prác v odbore výroby priemyselných výrobkov z dreva včítane opravárenských služieb. Spracovanie dreva a drevárskych polotovarov, plastov a pomocných materiálov. Práce s nástrojmi na ručné spracovanie dreva, obsluha drevoobrábacích strojov, mechanizovaných liniek, jednoúčelových poloautomatických drevoobrábacích strojov a zariadení na povrchovú úpravu výrobkov.1.9.19803432221833-59-2
33-63-2
33-67-2
33-71-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
08-82-2Kefár
Kefárka
CH, DVýroba kief, štetcov a štetiek, metiel, technických kief a kotúčov a drôtených kief. Spracúvanie kefárskeho materiálu, napr. vlásia, umelých vlákien, drôtu, dreva, plastov. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba lisov, frézok, závitorezov, poloautomatických alebo automatických zatĺkacích strojov, vŕtačiek a pod.1.9.19793432221833-62-21978/79
08-83-2Čalúnnik
Čalúnníčka
CH, DZhotovovanie čalúnnických výrobkov a vykonávanie dekoratérskych prác. Spracovanie gumovláknitých a dekoratérskych prác. Spracovanie gumovláknitých a dekoratérskych materiálov. Obsluha a nastavovanie výrobných strojov a mechanizmov, napr. šijacích strojov, rezacích ručných strojov a klinovacích strojov.1.9.19803434221833-58-2
82-57-2
1979/80
1979/80
08-84-2Pečiatkár
Pečiatkárka
CH, DZhotovovanie všetkých druhov pečiatok (dátumoviek, číslovačov, kinotypov, valčekov) vulkanizovaním. Sádzanie, korigovanie, úprava, rozmetanie sadzby (i cudzojazyčných textov). Zhotovovanie zložitých tabelárnych a obdobných náročných pečiatok. Spracovanie formovacej zmesi (kaučuku, mealitovej zmesi), dreva. Obsluha, nastavovanie a údržba zariadení na sadzbu formovacích a vulkanizačných lisov, strojov na obrábanie dreva a pod.1.9.19793432221834-68-21978/79
08-85-2Remenár-sedlár
Remenárka-sedlárka
CH, DZhotovovanie rukavíc, kufrov, remenárskeho tovaru, galantérie, sedlárskych a technických výrobkov (vysekávanie, kreslenie dielov, ručné a strojové šitie, lisovanie rôznych technických výrobkov z usní, plastických a textilných materiálov, vulkanfíbru a lepenky). Zvarovanie plastov. Používanie ručných nástrojov a zariadení (jedno- a viacúčelových šijacích strojov, kosiacich, lisovacích, vysekávacích a špeciálnych sedlárskych strojov atď.).1.9.19803436221832-55-2
32-56-2
1979/80
1979/80
08-86-2Zvrškár
Zvrškárka
CH, DZhotovovanie zvrškov obuvi (našívaním, zošívaním, prešívaním a lepením dielov, obšívaním, zaklepávaním vrchov obuvi a pod.) z usní, plastov a textilu pre vychádzkovú, zdravotnú, ortopedickú a scénickú obuv. Používanie ručných nástrojov a pomôcok a jedno- a viacihlových obuvníckych šijacích strojov.1.9.19803432221832-72-21979/80
123456789101213
09 Stavebníctvo a zememeračstvo
09-3Železobetonár s odborným zameraním naRučná a strojová príprava, úprava a spracovanie betonárskej ocele a surovín pre betóny, ukladanie výstuže, betónovanie a povrchová úprava výrobkov.
09-31-2výrobu stavebných dielcovCHZostavovanie, spájanie a ukladanie výstuže a výroba betónových dielcov.1.9.19803432221836-71-21979/80
09-32-2výrobu a montáž stavebných konštrukciíCHŽeleziarske a betonárske práce pre konštrukčné prvky a stavebné konštrukcie.1.9.19803432221836-64-21979/80
09-4Kamenár s odborným zameraním naRučná a strojová príprava, úprava a spracovanie surovín, polotovarov a výrobkov v kamenárskej výrobe (fosírovaním, lemovaním, špicovaním, premrlovaním, sekaním, ručným a strojovým štiepaním, rezaním, vŕtaním, frézovaním a sústružením, brúsením, leštením a osadzovaním). Vysekávanie písma alebo plastických a reliéfnych sochárskych prvkov včítane modelovania do sádry.
09-41-2ťažbu a spracovanie kameňaCH1.9.19813434221836-72-21980/81
09-42-2umelecké remeselné práceCH1.9.19813434221882-66-21980/81
09-5Sklenár
Sklenárka s odborným zameraním na
Zasklievanie otvorových výplní, rezanie plochého skla a jednoduché zošľachťovanie.
09-51-2zasklievanie a rámovanieCH, DSklenárske stavebné práce a rámovanie obrazov.1.9.19813432221836-79-21980/81
09-52-2umelecké remeselné práceCHJednoduché zošľachťovanie plochého skla, zhotovovanie sklenených výplní okien a ich zosadzovanie do olovených profilov včítane spájania (vitráže).1.9.19813432221882-84-21980/81
09-6Maliar s odborným zameraním naPríprava povrchov pod nástenné maľby. Vyhotovovanie a opravy nástenných malieb bežnými technikami na rôznych podkladoch. Tapetovanie.
09-61-2stavebnú výrobuCHNatieračské stavebné práce. Vyhotovovanie nápisov.1.9.19783432221836-83-21977/78
09-62-2interiéryCHVyhotovovanie a opravy zložitejších a náročnejších nástenných malieb.1.9.19783432221836-81-2
82-81-2
1977/78
1977/78
09-71-2MurárCHMurovanie nosných a výplňových múrov, priečok a komínov; vyhotovovanie vnútorných a vonkajších omietok; osadzovanie prefabrikátov, blokov a panelov a výrobkov pridruženej stavebnej výroby; izolovanie proti zemnej vlhkosti, opravy, adaptácie a stavebné montáže.1.9.19793432221836-61-2
36-69-2
1978/79
1978/79
09-72-2TesárCHRučné a strojové opracovanie dreva a materiálov nahrádzajúcich drevo. Zhotovovanie, zostavovanie a osadzovanie tesárskych výrobkov a konštrukcií, stavba drevených lešení a debniace práce.1.9.19803432221836-63-2
82-95-2
1979/80
1979/80
09-73-2VodárCHOdborné práce pri opravách a údržbe na vodných tokoch. Základné murárske a tesárske práce. Kontrolná a dozorná činnosť na tokoch. ČInnosť pri protipovodňovej ochrane. Obsluha a údržba haťových, priehradových a plavebných zariadení.1.9.197834322218--
09-74-2Mozaikár
Mozaikárka
CH, DZostavovanie farebných mozaikových obrazov z kameňa alebo sklenených smaltov, zložitejších geometrických alebo ornamentálnych tvarov, príp. figurálnych námetov podľa dokumentácie, ako súčasti architektúry budov a interiérov. Ručné sekanie skla a kameňov potrebných na zostavovanie mozaiky. Údržba, reštaurovanie a rekonštrukcia cennej mozaiky.1.9.198134362218--
09-75-2DláždičCHKladenie a opravy dlažieb, ciest a chodníkov z kameňa a dlaždíc, osadzovanie obrubníkov, dlažby svahov a vodných korýt, opravy povrchov ciest a chodníkov obaľovanou drvinou.1.9.19793432221836-74-21978/79
09-76-2IzolatérCHIzolovanie konštrukcií a zariadení v objektoch pozemných a priemyselných stavieb proti stratám tepla a chladu, proti účinkom nadmerného hluku a účinkom vlhkosti.1.9.19813432221836-76-21980/81
09-77-2PokrývačCHPokrývanie striech a strešných konštrukcií mäkkými a tvrdými krytinami a ich opravy.1.9.19803432221836-77-21979/80
09-78-2InštalatérCHMontáž, údržba a opravy vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení. Spájanie rôznych materiálov zváraním, lepením a inými technikami, tvarovanie rozvodov, osadzovanie a pripájanie rôznych zariadení, ich skúšanie a uvádzanie do prevádzky.1.9.19793432221836-78-21978/79
09-79-2PodlahárCHKladenie podláh, dlažieb, mazaním, poterov a podlahových povlakov.1.9.19803432221836-80-21979/80
09-81-2KominárCHČistenie dymovodov, komínových prieduchov, vykurovačov, kotlov, pecí a špeciálnych vykurovacích zariadení. Odstraňovanie sadzí z komínových zberačov. Kolaudačné prehliadky vykurovacích zariadení včítane dymovodov. Technické prehliadky vykurovačov všetkých druhov a bezpečnostné protipožiarne prehliadky. Zisťovanie stavebných a protipožiarnych nedostatkov. Drobné opravy vykurovacích zariadení. Stavanie a opravy kachličkových pecí, sporákov a kotlov v práčovniach. Inštalácia vykurovacích telies lokálneho kúrenia. Spracovanie tehliarskych, keramických, žiaruvzdorných a kachliarskych výrobkov (obkladačiek, dlaždíc). Používanie maltovín.1.9.19813432221836-88-21980/81
123456789101213
45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
45-6Pestovateľ
Pestovateľka s odborným zameraním na
Spracovanie pôdy, ochrana a zber špeciálnych plodín z hľadiska prostredia rastu a vývoja organizmov včítane biologických zákonitostí. Obsluha, drobná údržba a nastavovanie strojov a zariadení používaných pri pestovaní špeciálnych plodín a v semenárstve.
45-61-2vinohradníctvoCH, DRozmnožovanie a pestovanie viniča, zber a triedenie hrozna na ďalšie spracovanie.1.9.197834342218--
45-62-2ovocinárstvo a včelárstvoCH, DRozmnožovanie a pestovanie ovocných plodín, ich zber, úprava a skladovanie. Zakladanie a ošetrovanie včelstiev, výroba včelích produktov a ich spracovanie.1.9.19783434221842-56-21977/78
45-63-2šľachtenie a semenárstvoCH, DPestovanie elitných osív a sadeníc, zber a pozberová úprava špeciálnych plodín, napr. chmeľu, liečivých a aromatických rastlín a pod.1.9.197834342218--
45-71-2Záhradník
Záhradníčka
CH, DPestovanie záhradníckych kultúr v kvetinárstve, zeleninárstve a sadovníctve. Množenie, vysadzovanie, hnojenie a ochraňovanie záhradníckych kultúr pred škodlivými činiteľmi. Sadové výsadby podľa plánu a ich udržiavanie. Zhotovovanie viazačeských výrobkov a ich aranžovanie. Príprava a triedenie záhradníckych výrobkov a výpestkov na expedovanie a distribúciu. Obsluha, nastavovanie a údržba strojov a zariadení používaných pri výsadbách, pestovaní a ošetrovaní záhradníckych kultúr a strojov a zariadení na úpravu prostredia.1.9.19783432221842-57-21977/78
45-75-2Mechanizátor lesnej výrobyCHObsluha mechanizačných prostriedkov pri pestovaní a ochrane lesov, ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva v drevoskladoch a pri meliorácii lesnej pôdy. Bežné opravy a údržba mechanizačných prostriedkov. Zber semien zo stojacich stromov.1.9.19803432221842-81-2
42-82-2
1979/80
1979/80
45-77-2Hydinár
Hydinárka
CH, DChov, ošetrovanie a posudzovanie vlastností hydiny z hľadiska úžitkovosti a zdravotného stavu. Príprava a úprava krmív a kŕmenie. Zber, triedenie a expedícia vajec a kurčiat. Konzervovanie a spracovanie vajec. Jatočné spracúvanie, chladenie, mrazenie, uskladňovanie a expedícia jatočnej hydiny. Spracúvanie hydinového mäsa na polotovary a mäsové výrobky. Obsluha, údržba a nastavovanie strojov a mechanizačných zariadení v liahňach, odchove, pri výrobe mäsa a hydinárskych výrobkov.1.9.19783432221829-72-2
42-52-2
1977/78
1977/78
45-78-2RybárCHPríprava rybničného prostredia pre chov rýb, hnojenie a meliorácia rybníkov, príprava krmív a prikrmovanie rýb, vykonávanie zooveterinárskych opatrení. Výber generačných rýb na neres. Odchov rýchleho plôdika a násad. Príprava rybníkov na výlov - samostatné organizovanie výlovu na rybníkoch, údolných nádržiach a tečúcich vodách. Obsluha všetkých mechanizačných zariadení a strojov v rybárskej prevádzke včítane špeciálneho zariadenia pri preprave živých rýb a pracovných zariadení rybníkov. Obsluha rybích liahní a ich zariadení.1.9.19793434221842-55-21978/79
45-8Chovateľ
Chovateľka s odborným zameraním na
Chov a ošetrovanie hovädzieho dobytka, ošípaných, ovcí, kožušinových a laboratórnych zvierat a koní včítane drezúry a jazdenia a prípravy na dostihy pri zachovaní anatomických a fyziologických zákonitostí produkcie živočíšnych produktov a mláďat. Výkon zoohygienických opatrení v chove hospodárskych zvierat. Obsluha, udržiavanie a nastavovanie strojov a zariadení používaných pri chove a ošetrovaní týchto zvierat (napr. strojov a zariadení na prípravu a dopravu krmív, odstraňovanie výkalov, klimatizačného zariadenia, laboratórnej techniky a pod.).
45-81-2chov hovädzieho dobytka, ošípaných a ovcíCH, D1.9.19803432221842-58-2
42-75-2
1979/80
1979/80
45-82-2chov koní a jazdectvoCH, D1.9.19803432221842-53-2
42-54-2
1979/80
1979/80
45-83-2chov kožušinových a laboratórnych zvieratCH, D1.9.19803432221842-91-21979/80
--------42-92-21977/78
123456789101213
55 Zdravotníctvo
55-6Protetik
Protetička s odborným zameraním na
Zhotovovanie a opravy protetických a ortopedických prístrojov, pomôcok a ortopedickej obuvi podľa lekárskeho predpisu a individuálnych chýb a deformít jednotlivých častí ľudského tela a s prihliadnutím na ich funkčné a liečebné hodnoty. Používanie ručných nástrojov, pomôcok a strojových zariadení (napr. brúsok, frézok, vysekávacích strojov, špeciálnych obuvníckych strojov, jedno- a viacúčelových šijacích strojov).
55-61-2mechanikuCH, DRučné kovanie ortopedických dláh, obrábanie, výkovkov, brúsenie, vŕtanie, frézovanie, zváranie plameňom, obrábanie dreva, plsti a korku, tvarovanie hliníka a jeho zliatin, laminovanie, povrchové úpravy ortopedických prístrojov.1.9.19783434221824-55-21977/78
55-62-2bandážeCH, DRučné a strojové vysekávanie usní, plastov, plsti, ručné a strojové šitie, sedlárske a remenárske spracovanie usní, modelovanie sádrou, valchovanie špeciálnych ortopedických usní na model; povrchová úprava usní.1.9.19783434221832-57-21977/78
55-63-2obuvCH, DRučné a strojové vysekávanie usní a ďalších používaných materiálov, ručné a strojové napínanie vrchných častí obuvi, zhotovovanie spodkov obuvi a ďalšie pracovné činnosti spojené s výrobou obuvi (napr. lepenie, kosenie, perforovanie a pod.).1.9.19783434221832-75-21977/78
123456789101213
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
64-51-2Aranžér
Aranžérka
CH, DÚprava tovaru, aranžovanie výkladných skríň a úprava predajne (predajné výstavky a pod.), aranžovanie, dekorovanie a výzdoba celých priestorov expozícií a výstav. Kreslenie a písanie písma, technické spracovanie materiálov pri aranžovaní (textil, papier, kovy, plasty). Ošetrovanie a údržba technických pomôcok na aranžovanie.1.9.19793436221863-61-21978/49
64-52-2Fotograf
Fotografka
CH, DZhotovovanie čiernobielych a farebných fotografií pri portrétovaní a v priemyselnej a reportážnej fotografii. Retušovanie, kopírovanie, zmenšovanie a zväčšovanie, kolorovanie. Vyvolávanie filmov. Práce s chemikáliami na prípravu roztokov a s fotocitlivými materiálmi. Obsluha a bežná údržba fotografických prístrojov, osvetľovacích prístrojov a telies a laboratórnych zariadení.1.9.19793436221834-91-21978/79
64-53-2Knihár
Knihárka
CH, DDokončovacia výroba kníh, časopisov, spoločenských tlačovín, hospodárskych a merkantilných tlačív a obalovej techniky. Spracovanie tlačív do zložiek, blokov; šitie, lepenie, väzby. Zhotovovanie individuálnych väzieb, umelecké zdobenie a úprava. Zhotovovanie puzdier, kaziet a kartonáže. Obsluha, nastavovanie a bežná údržba jednoúčelových poloautomatických a automatických strojov a výrobných liniek na rezanie, znášanie, skladanie, perforovanie, lepenie, šitie, lakovanie, razenie, laminovanie, väzby a pod.1.9.19783432221834-81-2
34-82-2
1977/78
1977/78
64-56-2Kaderník
Kaderníčka
CH, DHolenie, strihanie, umývanie, ondulácia a farbenie vlasov, zhotovovanie jednoduchých vláseniek a príčeskov, základy kozmetiky, pedikúry, manikúry a divadelného líčenia. Používanie umývacích a holiacich prostriedkov, dezinfekčných prípravkov, prostriedkov na odfarbovanie a farbenie vlasov, preparačných a regeneračných prípravkov (fixatívov, olejov, lakov, aerosolov), vlasového materiálu na vlásenkárske práce, kozmetických prípravkov na pleť, líčidiel a potrieb pre maskérstvo.1.9.19793434221863-81-21978/79
64-6, 64-7Predavač
Predavačka s odborným zameraním na
Samostatný predaj tovaru, jeho prebierka, skladovanie, ošetrovanie, vystavovanie a aranžovanie v predajni. Druhy, vlastnosti a spôsob použitia predávaného tovaru a zásady poradenskej činnosti, používanie pomôcok a zariadenia predajne, ich ošetrovanie a údržba. Cenové, bezpečnostné a hygienické predpisy a predpisy o hmotnej zodpovednosti. Základné administratívne práce v predajni. Samostatná pracovná činnosť spojená s funkciou pokladníčky v predajni. Zmysel pre poriadok a čistotu, estetické cítenie a schopnosť komunikácie.
64-61-2potravinársky tovarCH, DOvládanie studenej kuchyne a zásad správnej výživy.1.9.19813432221863-42-21980/81
64-62-2rozličný tovarCH, DÚlohy družstevného obchodu a spoločenské poslanie a význam spotrebných družstiev. Nákup poľnohospodárskych výrobkov a lesných plodov. Základy správnej výživy.1.9.19813432221863-41-21980/81
64-63-2elektrotechnický tovarCH, DPoužívanie elektrických meracích prístrojov, nastavovanie a drobné opravy elektrických spotrebičov, rozhlasových a televíznych prijímačov.1.9.19813432221863-52-21980/81
64-64-2drogistický tovarCH, DPráce s horľavinami, chemikáliami a jedmi. Základy fotografovania, snímania a premietania. Zdravotnícke zásady starostlivosti o pleť.1.9.19813432221863-53-21980/81
64-65-2motorové vozidláCH, DNáhradné dielce, príslušenstvo a mechanická výstroj, pohonné látky, tuky, oleje a konzervačné látky. Zásady údržby a obsluhy.1.9.19813432221863-51-21980/81
64-66-2stavebniny a remeselnícke potrebyCH, DZákladné stavebné materiály, inštalatérske materiály a výrobky, všetky druhy materiálov a výrobkov pre domácu dielňu.1.9.198134322218--
64-67-2textil a odievanieCH, DSpotreba textilných a iných materiálov na odevy, záclony, podlahové krytiny a pod. a spôsob ich ošetrovania, napr. čistenie, žehlenie a pod. Základné konštrukcie strihov, veľkostné a mierové sústavy, tabuľky kontrolných mier a postupu pri braní miery. Sledovanie módnej línie, základné ovládanie drobných úprav odevov.1.9.19813432221863-44-21980/81
64-68-2obuv a koženú galantériuCH, DZásady zdravotne nezávadného obúvania v súlade s módnou líniou, meranie rúk a nôh, obuvnícke miery a číslovanie obuvi.1.9.198134322218--
64-69-2domáce potrebyCH, DPredaj železiarskeho tovaru, skla, porcelánu a výrobkov z plastov.1.9.198134322218--
64-71-2drobný tovarCH, DPredaj športových potrieb, papierenského tovaru a písacích potrieb, hračiek, košíkarskeho a povrazníckeho tovaru.1.9.198134322218--
64-72-2hodiny a klenotyCH, DSkúšanie drahých kovov a prepočet obsahu drahých kovov vo výrobkoch. Nastavovanie a drobné opravy hodinárskeho tovaru.1.9.198134322218--
64-73-2nábytok a bytové zariadeniaCH, DRôzne zostavy nábytku, umiestnenie nábytku v byte a v bytových priestoroch. Znalosť bytových doplnkov a základov bytovej architektúry.1.9.198134322218--
64-74-2kníhkupectvoCH, DPropagácia literatúry, hudobných a výtvarných diel. Usporadúvanie knižných výstaviek pri významných politických a kultúrnych výročiach. Zabezpečovanie mimopultových foriem predaja. Používanie bibliografických pomôcok.1.9.19813432221863-55-21980/81
64-8Operátor skladovania
Operátorka skladovania s odborným zameraním na
Príjem skladovaných predmetov a materiálov z hľadiska druhov, kvality a kvantity, triedenie, ukladanie, váženie, usporiadanie, kompletizácia, paketizácia, paletizácia, kontejnerizácia, ošetrovanie a manipulácia s výrobkami a tovarom. Ovládanie dopravných a manipulačných prostriedkov (žeriavov, kolesových vozidiel, vysokozdvižných vozíkov, zakladačov, špeciálnych mechanizmov, evidenčnej skladovacej techniky), vedenie skladového hospodárstva a jeho organizácia, odovzdávanie dát pre počítače a ovládanie priemyselnej televízie.
64-81-2hutnícke a strojárske výrobkyCH, D1.9.197834342218--
64-82-2stavebné materiályCH, D1.9.198134342218--
64-83-2obchodCH, D1.9.197834342218--
64-84-2zdravotnícke potrebyCH, D1.9.197834342218--
64-9Kuchár-čašník
Kuchárka-servírka s odborným zameraním na
Výroba bežného sortimentu jedál teplej a studenej kuchyne včítane diétnych pokrmov, polotovarov, teplých nápojov, ich expedícia a úprava pre servírovanie, úprava jedál na bežné i slávnostné príležitosti. Samostatná obsluha zákazníkov vo všetkých závodoch verejného stravovania, inkaso peňazí a vyúčtovanie tržieb, ošetrovanie všetkých druhov nápojov, úprava tabule na slávnostné príležitosti. Spracovanie všetkých druhov potravín rastlinného i živočíšneho pôvodu, ich uchovanie, uskladňovanie, ošetrovanie a konzervovanie. Obsluha a údržba kuchynského zariadenia, zariadenia pre pivnicové hospodárstvo a zariadenia na úseku obsluhy. Pracovné činnosti sú špecializované na spracúvanie potravinárskych surovín a na obsluhu zákazníkov.
64-91-2kuchár
(kuchárka)
CH, D1.9.19793434221863-71-21978/79
64-92-2čašník
(servírka)
CH, D1.9.19793434221863-72-21978/79
64-93-2kuchár-čašník
(kuchárka-servírka)
Ch, D1.9.19793434221863-73-21978/79
123456789101213
85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
85-41-2Kováč a zámočníkCHRučná výroba umeleckých úžitkových a dekoratívnych predmetov z kovu. Ručné kovanie slohových kľúčov s ozdobnou hlavicou, zámkov, kľúk a stavebných zámočníckych výrobkov, ako pevných okien, mreží, rámového oplotenia, zástavových žrdí, schodišťových zábradlí a pod., včítane ich inštalácie. Povrchová úprava výrobkov (morenie, eloxovanie a pod.).1.9.19813436221882-52-21980/81
85-42-2Kovolejár a cizelérCHZhotovovanie odliatkov plastík, reliéfov, plakiet, medailí a iných umeleckých predmetov z bronzu, tombaku, mosadze, zinku, cínu a ďalších kovov. Zhotovovanie foriem na odlievanie. Montáž kovolejárskych diel sochárskeho umenia. Opracovanie povrchu odliatkov osekávaním a obrusovaním s použitím rôznych špeciálnych nástrojov. Povrchová úprava oxidovaním a patinovaním.1.9.19803436221882-51-2
82-54-2
1979/80
1979/80
85-43-2Pasiar
Pasiarka
CH, DRučné spracovanie jemných plechov, profilovaných ocelí a neželezných kovov. Zhotovovanie kovových svietidiel, lámp a mreží, drobných predmetov z kovov, napr. popolníkov, svietnikov, váz, mriežok a liturgických predmetov. Zváranie, pájkovanie, začisťovanie a montáž výrobkov. Povrchová úprava kovov, farbenie a konzervovanie, rekonštrukčné práce a zhotovovanie kópií.1.9.19803436221882-55-21979/80
85-45-2Zlatník a klenotník
Zlatníčka a klenotníčka
CH, DZhotovovanie a opravovanie šperkov a klenotov z drahých kovov alebo v kombinácii s rôznymi materiálmi včítane prípravy a vsadzovania kameňov. Vytváranie šperkov a klenotov podľa predlôh, vzoriek i podľa vlastných návrhov.1.9.19803436221824-86-21979/80
85-51-2ŠtukatérCHUmelecké remeselné spracovanie sadry pre jemné stavebné práce, zhotovovanie architektonických častí budov buď priamo, alebo ich odliatkov zo sadry a umeleckého kameňa, napr. profilovaných ríms. Zhotovovanie foriem a odlievanie reprodukcií sochárskych prác. Povrchové úpravy odliatkov, ako patinovanie, voskovanie a napúšťanie. Filmové štukatérske práce a divadelné kašérske práce.1.9.19803434221882-82-21979/80
85-55-2Rezbár
Rezbárka
CH, DUmelecké remeselné spracúvanie dreva a perlete včítane rohoviny rezaním, štiepením, dlabaním, sústružením a vypaľovaním. Povrchové úpravy rezbárskych výrobkov lakovaním, voskovaním, želatinovaním a leštením. Zhotovovanie darčekových a pamiatkových predmetov (kazety, svietniky, taniere a pod.) a rezbárske práce pri opravách slohového nábytku, historických dverí a okien. Zdobenie rezbárskych výrobkov kovom.1.9.19813434221882-58-2
82-63-2
1980/81
1980/81
85-6Pozlacovač
Pozlacovačka s odborným zameraním na
Povrchové úpravy umeleckých pamiatok pozlacovaním a patinovaním. Príprava dreveného podkladu očistením, vytmelením a vybrúsením, doplnenie rezbou alebo modelovaním v sadre. Zlatenie práškovým bronzom alebo zlatenie kovovou fóliou a leštenie achátom. Patinovanie tvarove členitých ozdôb.
85-61-2obrazové rámyCH, D1.9.19803436221833-64-21979/80
85-62-2umelecké remeselné práceCH, D1.9.19803436221882-83-2
82-85-2
1979/80
1979/80
85-71-2Ručná vyšívačkaDRučné zhotovovanie rôznych druhov výšiviek, napr. lineárnych motívov plným stehom, jednoduchých a zložitých ažúr, bielych výšiviek včítane dierkovania pavúčikov. Používanie striebra, zlata a hodvábu na vyšívanie písma, emblémov a vzoriek na textilnom podklade. Aplikácia tkaniny na tkaninu a výšivky a aplikácia na tyle. Zhotovovanie gobelínovej výšivky.1.9.19803436221882-75-21979/80
85-72-2Ručná čipkárkaCH, DRučné zhotovovanie čipiek technickou paličkovania, uzlenia a pletenia na ráme podľa dokumentácie alebo podľa individuálnych návrhov. Zhotovovanie šitých čipiek za použitia tradičných materiálov, zhotovovanie odevných čipiek, napr. golierikov, viazaniek a doplnkov do blúzok, textilnej bižutérie a pod.1.9.19803436221882-76-21977/78
85-76-2Vlásenkár a maskér
Vlásenkárka a maskérka
CH, DZhotovovanie a upravovanie divadelných vláseniek a vlásenkárskych výrobkov z prírodných i umelých materiálov podľa výtvarných návrhov. Farbenie a odfarbovanie vlásenkárskych výrobkov a vlasovej suroviny. Úprava účesov účinkujúcich umelcov pred vystúpením bez použitia vlasových doplnkov. Maskérske práce s cieľom dosiahnuť špeciálne výrazové efekty v súlade s tvorivým zámerom inscenátorov.1.9.19803434221882-91-21979/80

2. K 1. septembru 1981 sa začínajúc prvým ročníkom zrušujú tieto učebné odbory:

„Číselný znakNázov
21-66-2Strojník dopravných zariadení v baniach
22-91-2Skúšač kovov
Skúšačka kovov
22-92-2Laborant v hutách
Laborantka v hutách
22-93-2Laborant v rudných baniach
Laborantka v rudných baniach
24-72-2Smaltér
Smaltérka
24-46-2Obrábačka kovov
26-87-2Elektromechanik oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
Elektromechanička oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
26-96-2Mechanička elektrotechnickej výroby
31-53-2Úpravárka a retiazkovačka pančúch
33-60-2Kolár
33-65-2Tužkár
Tužkárka
34-58-2Planograf
Planografka
34-93-2Lisovačka gramofónových platní
36-91-2Geodetický merač
Geodetická meračka
63-56-2Predavač a skladník poľnohospodárskych strojov
Predavačka a skladníčka poľnohospodárskych strojov

Čl. II

Učebné odbory podľa predpisov platných predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky (stĺpec 12) sa nahrádzajú od určeného dňa ich zavedenia (stĺpec 5) zodpovedajúcimi učebnými odbormi uvedenými v čl. I (stĺpec 1) začínajúc prvým ročníkom.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1978.


Prvý námestník ministra:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Kód je ustanovený úpravou Federálneho štatistického úradu č. 2817/78-03 o doplnení jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov.".