7

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 17. januára 1978

o uznávaní lesných porastov a stromov na pestovanie a zber lesných semien a odrezkov

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 9 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva:


§ 1

Určovanie semien a sadeníc

Rast produkčných schopností lesov na úseku lesného semenárstva sa zabezpečuje dôsledným používaním provenienčne a stanovištne vhodných semien a sadeníc. Vhodnosť semien a sadeníc sa určuje z vymedzených semenárskych oblastí, s prihliadnutím na ekotypy lesných drevín a výškovú pásmovitosť v rámci týchto ekotypov.

§ 2

Získavanie semien, odrezkov a sadeníc

(1) Lesné porasty hospodársky významných lesných drevín smreka obyčajného, borovice sosny, smrekovca opadavého, jedle bielej, limby, douglasky, dubov a buka lesného sa zakladajú a obnovujú len zo semien získaných z lesných semenných plantáží, semenných porastov alebo z uznaných lesných porastov, stromových skupín a jednotlivých stromov rastúcich i mimo lesa, ktoré okresný národný výbor uznal za vhodné na pestovanie a zber semien lesných drevín.

(2) Zakladanie a obnova lesných porastov z lesných drevín a krov, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, sa vykonáva zo semien získaných zberom i v neuznaných lesných porastoch s výnimkou lesných porastov veľmi nízkej fenotypovej hodnoty.

(3) Na zakladanie a obnovu topoľových a vŕbových lesných porastov sa použijú sadenice získané z odrezkov vypestované v hlavových škôlkach založených z uznaných klonov topoľov a vŕb. Odrezky možno získavať aj z jednoročných sadeníc po vyžiadaní stanoviska výskumnej organizácie lesného hospodárstva.1)

(4) Prirodzená obnova lesných drevín uvedených v odseku 1 sa vykonáva v lesných porastoch zaradených do kategórií podľa genetickej hodnoty lesných drevín a lesných porastov; v lesných porastoch veľmi nízkej fenotypovej hodnoty sa prirodzená obnova lesných drevín nevykonáva.

(5) Semenáčiky lesných drevín z prirodzených náletov možno použiť na zalesnenie len vtedy, ak pochádzajú z uznaných lesných porastov a prepestujú sa v lesných škôlkach. Použitie semenáčikov z prirodzených náletov priamo na zalesňovanie môže výnimočne povoliť Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 3

Uznávanie lesných porastov a výberových stromov

(1) Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany a užívatelia lesov, ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený2) (ďalej len „organizácie“) sú povinné v spolupráci s organizáciou pre hospodársku úpravu lesov vykonať pri vypracúvaní lesných hospodárskych plánov fenotypovú klasifikáciu lesných porastov a podávať okresnému národnému výboru návrhy na uznanie lesných porastov, stromových skupín a jednotlivých stromov za vhodné na pestovanie a zber lesných semien, vrúbľov a odrezkov; v prípade ich narušenia mimoriadnymi prírodnými vplyvmi alebo inou škodlivou činnosťou sú povinné predložiť doplňujúci návrh na uznanie.

(2) Okresný národný výbor rozhoduje o uznaní lesných porastov, stromových skupín a jednotlivých stromov spravidla pri vypracúvaní lesných hospodárskych plánov. O uznaní geneticky vysoko hodnotných lesných porastov, stromových skupín a jednotlivých stromov rozhoduje na základe návrhu výskumnej organizácie lesného hospodárstva; na jej návrh rozhoduje aj o uznaní vybraných klonov topoľov a vŕb. Rozhodnutia o uznaní sa doručujú organizáciám a výskumnej organizácii lesného hospodárstva, aby mohli viesť evidenciu a sledovať zber lesných semien, vrúbľov a odrezkov.

(3) Okresný národný výbor vykonáva previerky uznaných lesných porastov, stromových skupín a jednotlivých stromov z hľadiska ich kvality, plodivosti a dodržiavania obnovných zásahov v súlade so zásadami obhospodarovania uznaných lesných porastov, stromových skupín a jednotlivých stromov.

§ 4

Zakladanie lesných semenných plantáží a semenných porastov

Na zachovanie a rozšírenie genofondu lesných drevín organizácie zakladajú lesné semenné plantáže a semenné porasty. Lesné semenné plantáže a semenné porasty možno založiť len na základe súhlasného stanoviska výskumnej organizácie lesného hospodárstva.

§ 5

Vymedzenie a obhospodarovanie uznaných lesných porastov

(1) Organizácie sú povinné vymedziť a označiť uznané lesné porasty, stromové skupiny a jednotlivé stromy.

(2) Uznané lesné porasty užívatelia lesov obhospodarujú tak, aby sa zabezpečila ich kvalita a maximálna plodivosť. Geneticky vysokohodnotné lesné porasty, stromové skupiny a jednotlivé stromy možno ťažiť až po uplynutí ochrannej lehoty, ktorú určí okresný národný výbor v rozhodnutí o ich uznaní.

§ 6

Zber a lúštenie semien lesných drevín

(1) Dostačujúce množstvo druhovo a geneticky vhodných lesných semien potrebných na zakladanie a obnovu lesných porastov získavajú organizácie zberom.

(2) Lúštenie a čistenie semien lesných drevín, ktorých druhy určí ministerstvo, vykonáva štátna organizácia lesného hospodárstva v semenársko-šľachtiteľskom závode.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dnom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Margetin v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Výskumný ústav lesného hospodárstva.

2) § 9 ods. 1 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva