Vyhláška č. 89/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike

Čiastka 20/1978
Platnosť od 28.08.1978
Účinnosť od 12.09.1978
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť podľa svojho článku 7 dňom podpisu.

89

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. júla 1978

o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike


Dňa 8. júna 1978 bol v Berlíne podpísaný Protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike. Protokol nadobudol platnosť podľa svojho článku 7 dňom podpisu.

České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Námestník ministra:

Jablonský v. r.

PROTOKOL

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky,

vychádzajúc z Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej spolupráci, podpísanej v Prahe 6. októbra 1964,

ako aj z Dohovoru o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udieľaní vedeckých hodností a titulov, podpísaného v Prahe 7. júna 1972,

vedené prianím prispievať k prehlbovaniu a rozširovaniu spolupráce v oblasti vedy a vzdelania a podporovať ich spoločensko-ekonomický rozvoj,

dohodli sa takto:

Článok 1

Doklady, ktoré sa vydávajú v Československej socialistickej republike po úspešnom ukončení gymnázií, stredných odborných škôl ukončených maturitou alebo po ukončení štúdia v príslušných zariadeniach na výchovu robotníckej mládeže s maturitou, a doklady, ktoré sa vydávajú v Nemeckej demokratickej republike po úspešnom ukončení stredných škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie končiace sa maturitnou skúškou alebo závodných odborných učilíšť s maturitou, sa uznávajú za rovnocenné; tieto doklady potvrdzujú, že ich držitelia nadobudli vzdelanie v rozsahu vyžadovanom v oboch štátoch pre štúdium na vysokých školách, prípadne pre výkon určitých povolaní.

Článok 2

Doklady, ktoré sa vydávajú v Nemeckej demokratickej republike po úspešnom ukončení inžinierskych a odborných škôl, sa uznávajú v Československej socialistickej republike; tieto doklady potvrdzujú, že ich držitelia nadobudli odborné vzdelanie a všeobecné vzdelanie v rozsahu, ktorý sa v oboch štátoch vyžaduje pre štúdium príslušného odboru na vysokých školách.

Článok 3

Doklady, ktoré sa v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike vydávajú po úspešnom ukončení vysokých škôl rovnakého typu, sa uznávajú za rovnocenné a potvrdzujú, že ich držitelia nadobudli vzdelanie v rozsahu, ktorý sa vyžaduje pre vedeckú ašpirantúru v súlade s právnymi predpismi oboch štátov, prípadne pre výkon povolania v príslušnej odbornej oblasti.

Článok 4

Zmluvné strany budú uznávať za rovnocenné tieto vedecké hodnosti a tituly udieľané v Československej socialistickej republike a Nemeckej demokratickej republike:

Československá socialistická republika
kandidát vied (CSc.)
doktor vied (DrSc.)
docent
riadny profesor
mimoriadny profesor

Nemecká demokratická republika
doktor vedného odboru (Dr...)
doktor vied (DrSc.)
docent
riadny profesor
honorárny profesor
mimoriadny profesor

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať porovnávacie tabuľky druhov a vzorov dokladov uvedených v tomto Protokole.

Článok 6

Zmeny a doplnenia tohto Protokolu sa musia dohodnúť písomne a nadobudnú platnosť, len čo budú potvrdené výmenou nót o schválení podľa zákonných predpisov oboch zmluvných strán.

Článok 7

Tento Protokol nadobudne platnosť dňom podpisu. Je dojednaný na päť rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ho ktorákoľvek zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušnej doby platnosti.

Dané v Berlíne 8. 6. 1978 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

František Hamouz v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Prof. Hans-Joachim Böhme v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.