Vyhláška č. 151/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií

(v znení č. 15/1984 Zb., 22/1986 Zb.)

Čiastka 34/1978
Platnosť od 29.12.1978 do29.04.1991
Účinnosť od 28.03.1986 do29.04.1991
Zrušený 150/1991 Zb.

151

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 21. decembra 1978

o združovaní prostriedkov socialistických organizácií

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. a § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá), Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky) a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá) ustanovujú:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Vyhláška upravuje združovanie dohodnutých prostriedkov socialistických organizácií (ďalej len „organizácia“) na investičnú alebo prevádzkovú činnosť, prípadne na obe činnosti (ďalej len „združovanie prostriedkov“) a určuje zdroje pre združovanie týchto prostriedkov.

(2) Vyhláška sa vzťahuje aj na združovanie prostriedkov s poľnohospodárskymi organizáciami, pokiaľ sa podľa osobitného predpisu nepostupuje inak.1)

(3) Ustanovenia vzťahujúce sa na štátne hospodárske organizácie obdobne platia aj pre iné socialistické organizácie než štátne, družstevné a spoločenské,2) pokiaľ predpisy pre ne platné neustanovujú inak.

(4) Vyhláška sa nevzťahuje na poskytnutie príspevku na neinvestičné účely podľa osobitných predpisov,3) pokiaľ nejde o príspevok na prevádzkovú činnosť4) a ďalej na poskytnutie základného aj zvýšeného príspevku pobočke Československej vedeckotechnickej spoločnosti.

(5) Na základe zmluvy o združení (ďalej len „zmluva“)5) uzavretej podľa tejto vyhlášky nemôže vzniknúť nová socialistická organizácia.

§ 2

Možnosti združovania prostriedkov

Organizácie môžu združovať prostriedky za podmienok ustanovených touto vyhláškou iba na základe zmluvy, v ktorej sa dohodli na účele a spôsobe združenia prostriedkov a na podmienkach ich použitia. Činnosť, ktorá je predmetom zmluvy, sa nesmie začať pred schválením zmluvy (§ 9).

§ 3

Účel združovania prostriedkov

(1) Organizácie združujú prostriedky v súlade so svojím hospodárskym plánom alebo rozpočtom na dosiahnutie dohodnutého účelu alebo iného spoločného záujmu, najmä

a) na dosiahnutie väčšej hospodárnosti a efektívnosti investičnej výstavby,

b) na lepšie vybavenie a využitie zariadení obstaraných, prípadne používaných podľa zmluvy,

c) na zhospodárnenie prevádzky týchto zariadení a na vykonávanie iných činností slúžiacich ich spoločným záujmom v tuzemsku (ďalej len „združená prevádzková činnosť“),

d) na vytvorenie podmienok pre sústredenie potrebnej techniky a kvalifikovaných pracovníkov na potrebné zabezpečenie svojich organizačných, technických, vedeckotechnických a spoločenských zámerov a potrieb.

(2) Združené prostriedky možno použiť výhradne na účel určený v zmluve.

§ 4

Podmienky a spôsob združovania prostriedkov

(1) Pri združovaní prostriedkov sa musia splniť tieto podmienky:

a) organizácie5a) združujú prostriedky na činnosti, na ktoré sú oprávnené;6) môžu združiť prostriedky s národnými výbormi i na akcie „Z“ realizované v záujme komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja územných obvodov, v ktorých pôsobia,36) ak sú tieto akcie v spoločnom záujme národných výborov a organizácií,

b) organizácie poskytujúce prostriedky si v zmluve zabezpečia účasť na využití príslušného zariadenia, rozsah výkonov, prípadne iných výhod pre svoju činnosť alebo pre svojich pracovníkov, prípadne ich rodinných príslušníkov úmerne k výške poskytnutej sumy v pomere k celkovým obstarávacím alebo prevádzkovým nákladom,

c) na úhradu dohodnutej sumy sa použijú len prostriedky zo zdrojov určených podľa právnych predpisov na financovanie takej činnosti.

d) pri združovaní prostriedkov s národnými výbormi na akcie „Z", keď osobitné právne predpisy37) neustanovujú organizáciám spôsob financovania tejto činnosti, použije štátna organizácia a organizácia zahraničného obchodu na úhradu dohodnutej sumy pri investičnej výstavbe prostriedky investičného fondu (investičné prostriedky) s výnimkou investičných dotácií zo štátneho rozpočtu, prípadne zisk38) a v ostatných prípadoch zisk.38) V prípade, keď plánovaný zisk nestačí na krytie plánovaných potrieb alebo pri plánovanej strate použijú tieto organizácie namiesto zisku ostatné zdroje na rozdelenie s výnimkou neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu.

(2) Prostriedky sa združujú

a) poskytnutím finančných prostriedkov na združenú investičnú výstavbu a na združený technický rozvoj organizácii určenej zmluvou,

b) prevedením časti hmotného majetku organizácii určenej zmluvou, a to základných prostriedkov a investícií, prípadne pri združovaní na prevádzkovú činnosť zásob,

c) inou nefinančnou účasťou7) v súvislosti so združenou investičnou výstavbou,

d) úhradou časti nákladov združenej prevádzkovej činnosti vykonávanej podľa zmluvy po odpočte prípadných výnosov.

§ 5

Finančné a majetkové zabezpečenie pri združovaní prostriedkov

Investičná i prevádzková činnosť sa finančne a majetkove zabezpečuje podľa dohody organizácií združujúcich prostriedky. Pri splnení podmienok podľa § 4 sa organizácie v zmluve podľa zamerania a účelu, na ktorý sa uzaviera, dohodnú najmä:

a) pri investičnej i pri prevádzkovej činnosti

1. na spôsobe využitia zariadenia, prípadne na spôsobe riadenia a rozhodovania o činnosti,

2. na lehotách pre prevádzanie prostriedkov na financovanie dohodnutej činnosti na zabezpečenie jej plynulého financovania v súlade s plánom alebo rozpočtom,

3. na podmienkach skončenia a zániku činnosti,

4. na podmienkach odstúpenia organizácie od zmluvy a vylúčenia organizácie,

5. na spôsobe finančného vyrovnania v prípadoch uvedených pod č. 3 a 4,

6. na čase trvania činnosti vykonávanej podľa zmluvy;

b) pri investičnej činnosti ďalej

1. na investorovi výstavby; organizácie môžu združiť prostriedky na investičnú výstavbu iba vtedy, keď je za investora určená iba jedna organizácia,

2. na správcovi alebo vlastníkovi majetku nadobudnutého zo združených prostriedkov, prípadne užívaného podľa zmluvy (ďalej len „správca“ a „vlastník“),

3. na spôsobe prevodu limitov plánu investičnej výstavby,

4. na výške príspevkov poskytovaných jednotlivými združenými organizáciami ako ich účasť na financovanie investičnej výstavby zariadenia určeného na užívanie podľa zmluvy, na spôsobe a lehotách poskytnutia týchto súm,

5. na spôsobe úhrady prípadných zvýšených nákladov výstavby, prípadne na spôsobe použitia prípadných úspor dosiahnutých pri výstavbe,

6. na postupe a zdrojoch v prípade potreby ďalších finančných prostriedkov na reprodukciu združeného majetku pri obnove, rozšírení, škodách a pod.,

7. na rozsahu brigádnickej výpomoci zabezpečovanej účastníkmi zmluvy, pokiaľ ide o výstavbu uskutočňovanú v akcii Z;

c) pri prevádzkovej činnosti ďalej

1. na prevádzateľovi (§ 28) združenej prevádzkovej činnosti,

2. na výške príspevkov poskytovaných jednotlivými združenými organizáciami ako ich účasť na úhradu nákladov prevádzky, prípadne združenej prevádzkovej činnosti po odpočte prípadných výnosov [§ 4 ods. 2 písm. d)].

§ 6

Združovanie prostriedkov na bytovú výstavbu

Na výstavbu bytového objektu, ktorý bude tvoriť samostatný základný prostriedok, nemožno združiť prostriedky štátnej organizácie a prostriedky stavebného bytového družstva; ak však súčasťou bytového objektu budú nebytové zariadenia, môžu organizácie svoje prostriedky určené na tieto zariadenia združiť s prostriedkami určenými na bytovú výstavbu.

§ 7

Združovanie prostriedkov na zriadenie samostatného združeného zariadenia staveniska

(1) Organizácie združujúce prostriedky na zriadenie samostatného združeného zariadenia staveniska,8) ktoré sa financuje z prevádzkových prostriedkov, sa spravujú ustanoveniami § 1 ods. 1, § 3, § 4 ods. 1 a 2 písm. d), § 5 písm. a) a c), § 9, 11, 14, § 29 ods. 2 a § 30.9)

(2) Výšku príspevkov na samostatné združené zariadenie staveniska, uvedenú v zmluve, organizácie spresnia na základe schváleného jednostupňového, prípadne vykonávacieho projektu.

(3) Príspevky združených organizácií na zriadenie samostatného združeného zariadenia staveniska použije zriaďovateľ na splátky bankového úveru ním čerpaného na financovanie tohto zariadenia.

§ 8

Spôsob uzavierania zmlúv

Ak organizácie združujú prostriedky na investičnú činnosť a na prevádzkové činnosti na ňu nadväzujúce, uzavierajú pred začatím investičnej činnosti s cieľom vyjasnenia vzájomných vzťahov a vzťahov k iným orgánom a organizáciám iba jednu zmluvu zahŕňajúcu obe činnosti.

§ 9

Schvaľovanie zmlúv

Orgány hospodárskeho riadenia pri schvaľovaní10) zmluvy posúdia, či účel združovania prostriedkov nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, či použitie prostriedkov je pre organizáciu efektívne a či sú v organizácii predpoklady plnenia jej záväzkov a povinností. Tieto orgány zároveň zistia, že boli splnené všetky podmienky ustanovené vyhláškou a prípadné ďalšie podmienky ustanovené osobitnými predpismi, že zmluva obsahuje potrebné náležitosti a že je v súlade s ostatnými právnymi predpismi; inak zmluvu neschvália.

§ 10

Koordinačná činnosť národných výborov

(1) Národné výbory môžu podľa osobitných predpisov10a) navrhovať a koordinovať združovanie prostriedkov a činností socialistických organizácií, ak je také združovanie účelné a ak to vyžaduje celospoločenský záujem. Ak nedôjde k dohode, môžu národné výbory uložiť socialistickým organizáciám povinnosť uzavrieť zmluvu. Toto oprávnenie patrí národným výborom, aj keď sa na združovaní prostriedkov a činností samy nezúčastnia.

(2) Pri navrhovaní, organizovaní a koordinovaní združovania prostriedkov socialistických organizácií, ako aj pri ukladaní povinnosti uzavrieť zmluvu postupujú národné výbory podľa zásad ustanovených vládami Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.10b)

(3) Orgán nadriadený organizácii, ktorej hodlá národný výbor uložiť povinnosť uzavrieť zmluvu, po zvážení práv a povinností vyplývajúcich pre organizáciu z navrhovanej zmluvy, efektívnosti akcie pre organizáciu a súladu so záujmami spoločnosti oznámi národnému výboru na jeho dožiadanie svoje stanovisko. Pritom dbá predovšetkým na to, aby zamýšľané združenie bolo v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. a).

(4) Pokiaľ organizácia nesúhlasí s povinnosťou uzavrieť zmluvu o združení prostriedkov, ktorú jej uložil národný výbor, môže požiadať o jej zmenu alebo zrušenie. Postupuje sa pri tom podľa osobitných predpisov.10c)

DRUHÁ ČASŤ

ZDRUŽOVANIE PROSTRIEDKOV MEDZI ŠTÁTNYMI ORGANIZÁCIAMI

Diel I

Spôsob združovania prostriedkov a správa hmotného národného majetku

§ 11

Forma združovania prostriedkov

(1) Prostriedky medzi štátnymi organizáciami sa združujú formou poskytovania nenávratných príspevkov (§ 4 ods. 2).

(2) Príspevok podľa odseku 1 môže byť jednorazový alebo opakovaný. Iná nefinančná účasť [§ 4 ods. 2 písm. c)] sa ocení na účely zistenia úmernosti zabezpečenej výhody [§ 4 ods. 1 písm. b)], prípadne pre zhodné zachytenie zmien majetku v poskytujúcej i v prijímajúcej štátnej organizácii podľa príslušných právnych predpisov11) platných v deň, v ktorý zmluva nadobúda účinnosť, a vyjadrí sa peňažnou sumou.

§ 12

Združovanie prostriedkov medzi rozpočtovými organizáciami

(1) Rozpočtové organizácie združujú medzi sebou iba prostriedky z doplnkových zdrojov12) a rozpočtové prostriedky pre spoločné pracoviská na zabezpečenie úloh v oblasti výskumu a vývoja.

(2) V prípade záujmu dvoch alebo viacerých rozpočtových organizácií na investičnej výstavbe financovanej z rozpočtových prostriedkov sa prostriedky s výnimkou prostriedkov pre spoločné pracoviská podľa odseku 1 nezdružujú, ale úhradu celých rozpočtových nákladov zabezpečuje vo svojom rozpočte len rozpočtová organizácia určená zmluvou za investora tejto výstavby.

§ 13

Výstavba v štátnych hospodárskych organizáciách úplne financovaná zo štátneho rozpočtu

V prípade záujmu štátnej hospodárskej organizácie na investičnej výstavbe úplne financovanej zo štátneho rozpočtu spoločne s inou takou organizáciou alebo s rozpočtovou organizáciou sa postupuje obdobne podľa ustanovení § 12 ods. 2.

§ 14

Správa hmotného národného majetku

Prevod hmotného národného majetku do správy inej štátnej organizácie podľa zmluvy a správa hmotného národného majetku nadobudnutého zo združených prostriedkov, uskutočňovaná štátnymi organizáciami, sa spravujú predpismi o správe národného majetku.13)

Diel II

Zdroje združených prostriedkov

§ 15

Zdroje štátnych hospodárskych organizácií na združenú investičnú výstavbu

Štátna hospodárska organizácia použije na poskytnutie finančných prostriedkov na investičnú výstavbu podľa jej zamerania zdroje financovania, ktoré na tento účel určujú predpisy pre financovanie; týmito zdrojmi sú predovšetkým vlastné zdroje organizácie.14) Štátna hospodárska organizácia, ktorej vzťah k štátnemu rozpočtu alebo k rozpočtu národného výboru určuje finančný plán,15) použije na takéto združovanie zdroje určené finančným plánom.

§ 16

Použitie dotácií zo štátneho rozpočtu

Na združovanie na investičnú výstavbu nemožno použiť prostriedky, ktoré štátna organizácia dostala ako dotáciu zo štátneho rozpočtu alebo zo štátnych fondov, pokiaľ nie je ustanovené inak.

§ 17

Zdroje štátnych hospodárskych organizácií na združenú prevádzkovú činnosť

Príslušnú časť nákladov alebo časť rozdielu medzi nákladmi a výnosmi zo združenej prevádzkovej činnosti uhrádza združená štátna hospodárska organizácia prevádzateľovi z rovnakých zdrojov, z akých ich uhrádza, ak túto činnosť vykonáva sama.16)

§ 18

Zdroje rozpočtových a príspevkových organizácií

(1) Rozpočtová organizácia použije na združovanie prostriedkov so štátnymi hospodárskymi a príspevkovými organizáciami zdroje určené na to svojím rozpočtom. Vo vzťahu k nim zabezpečuje rozpočtová organizácia vo svojom rozpočte sumu na ňu pripadajúcu podľa zmluvy a túto sumu prevedie organizácii určenej zmluvou. V prípadoch ustanovených osobitnými predpismi17) môže použiť na združovanie prostriedky z doplnkových zdrojov.

(2) Príspevková organizácia použije na združovanie prostriedkov na investičnú a na prevádzkovú činnosť zdroje určené na to svojím rozpočtom; pokiaľ vytvára fond výstavby, použije na združovanie prostriedkov na investičnú výstavbu zdroje z tohto fondu. V prípadoch ustanovených osobitnými predpismi17) môže použiť na združovanie prostriedky z doplnkových zdrojov.

(3) Nepoužité združené prostriedky uložené na osobitnom účte rozpočtovými a príspevkovými organizáciami poverenými vykonávaním činnosti podľa zmluvy koncom roka neprepadajú v prospech štátneho rozpočtu.

§ 19

Prevedené zdroje u investora a prevádzateľa

(1) Zdroje prevedené od ostatných organizácií podľa zmluvy sa v prijímajúcej štátnej hospodárskej organizácii, ktorá je investorom, zahŕňajú do jej fondu výstavby, prípadne do iného fondu používaného na financovanie príslušnej investičnej výstavby, ak ide o zdroje určené na združenú investičnú výstavbu.

(2) Zdroje prevedené od ostatných organizácií podľa zmluvy sa v prijímajúcej štátnej hospodárskej organizácii, ktorá je prevádzateľom, zahŕňajú do výnosov, ak ide o úhradu časti nákladov alebo o úhradu časti nákladov po odpočte výnosov z prevádzkovej činnosti, ktorá sa uhrádza na ťarchu nákladov pri samostatnom výkone tejto činnosti podľa príslušných právnych predpisov;18) ak ide o zdroje určené na financovanie technického rozvoja,19) zahŕňajú sa do finančných zdrojov na technický rozvoj.

Diel III

Združovanie prostriedkov na investičnú výstavbu

§ 21

Financovanie združenej investičnej výstavby u investora

(1) Zmluva je v prípade združenej investičnej výstavby súčasťou podkladov financovania investícií.21)

(2) Ak investor nemá zmluvne zabezpečené finančné prostriedky potrebné na celú investičnú výstavbu uskutočňovanú podľa zmluvy v lehotách zodpovedajúcich potrebe financovania podľa plánu realizácie výstavby, nesmie sa združená investičná výstavba financovať.

§ 22

Financovanie u správcu

(1) Správca v rámci povinností ustanovených príslušnými predpismi o správe národného majetku zabezpečuje aj údržbu a opravy združených základných prostriedkov.

(2) Ak v zariadení nadobudnutom podľa zmluvy vykonáva každá zo zúčastnených organizácií činnosť samostatne a vzájomný vzťah štátnych organizácií v čase prevádzky (užívania) sa nerieši podľa iných právnych predpisov,22) uhrádza správcovi tohto zariadenia dohodnutú časť skutočných nákladov bez odpisov základných prostriedkov (§ 26 ods. 3) po odpočte prípadných výnosov na ňu pripadajúcich úmernú k výške zabezpečenej výhody [§ 4 ods. 1 písm. b)].

§ 23

Plánovanie združených prostriedkov

Vo všetkých etapách zostavovania plánu financovania investičnej výstavby zahrnie investor sumy, ktoré má podľa zmluvy na združenú investičnú výstavbu dostať, do plánovaných zdrojov; združená organizácia zahrnie sumu, ktorú má poskytnúť podľa zmluvy, do ostatnej finančnej potreby na investičnú výstavbu. Do plánu sa uvedú iba sumy pripadajúce podľa zmluvy na príslušný rok.

§ 24

Limity plánu investičnej výstavby

(1) Finančné prostriedky prevedené podľa uzavretých zmlúv a plánu investičnej výstavby od ostatných štátnych organizácií môže investor použiť iba na financovanie združenej investičnej výstavby, ktorá bola zaradená do plánu alebo rozpočtu v súlade s predpismi pre vykonávacie plány a rozpočet v rámci záväzných limitov plánu investičnej výstavby jemu určených, pokiaľ sú pre tieto investície limity určené.

(2) Ak k združeniu prostriedkov na investičnú výstavbu dôjde celkom výnimočne až v priebehu roka, je potrebná aj úprava limitov plánu investičnej výstavby u investora a v ostatných štátnych organizáciách; ak k takej úprave limitov nedôjde, investor nemôže prevedené prostriedky na združenú výstavbu použiť.

(3) Limity plánu investičnej výstavby sa prevádzajú delimitačnou zápisnicou podpísanou združenými štátnymi organizáciami a schválenou ich nadriadenými a ústrednými orgánmi.

Diel IV

Odpisy združených základných prostriedkov

§ 25

Odpisovanie základných prostriedkov

Pri združovaní prostriedkov medzi štátnymi organizáciami odpisuje združené základné prostriedky správca určený zmluvou, ak podľa príslušných právnych predpisov23) základné prostriedky uňho odpisovaniu podliehajú.

§ 26

Použitie odpisov základných prostriedkov

(1) Odpisy združených základných prostriedkov používa správca podľa predpisov preňho platných.24)

(2) Odpisy združených základných prostriedkov a zdroje z nich vytvorené nemožno rozdeľovať medzi združené organizácie.

(3) Združené štátne organizácie neposkytujú správcovi základného prostriedku financovaného zo združených prostriedkov na základe zmluvy úhradu časti odpisov z tohto základného prostriedku ani v rámci úhrady časti nákladov (rozdielu medzi nákladmi a výnosmi spojenými s jeho prevádzkou) ani v prípade, že vzájomný vzťah týchto organizácií je v čase prevádzky upravený formou náhrad za používanie.

Diel V

Združovanie prostriedkov na vykonávanie združenej prevádzkovej činnosti

§ 27

Zariadenia pre združenú prevádzkovú činnosť

Pre združenú prevádzkovú činnosť sa môžu využívať zariadenia vybudované z prostriedkov všetkých alebo niekoľkých združených štátnych organizácií alebo zariadenia, ktoré vybudovala a spravuje iba jedna organizácia, prípadne aj zariadenia inej organizácie.

§ 28

Prevádzateľ združenej prevádzkovej činnosti

Združenú prevádzkovú činnosť zabezpečuje štátna organizácia, ktorú zmluva určuje za prevádzateľa. Prevádzateľ uhrádza výdavky na združenú prevádzkovú činnosť zo zdrojov ustanovených príslušnými predpismi pre dohodnutý druh činnosti,16) pokiaľ sa organizácie nedohodnú, že niektoré výdavky uhrádza priamo niektorá z nich, prípadne pokiaľ podľa osobitných predpisov nie je ustanovené, že určité výdavky uhrádza iný orgán (napr. národný výbor).25)

§ 29

Prevody prostriedkov

(1) Pokiaľ vzájomný vzťah štátnych organizácií v čase prevádzky nie je upravený podľa iných právnych predpisov,22) treba sa o lehotách na prevádzanie prostriedkov na financovanie združenej prevádzkovej činnosti [§ 4 ods. 2 písm. d)] dohodnúť tak, aby ju prevádzateľ mohol plynule financovať. Ak ide o nízke sumy každoročne uhrádzané prevádzateľovi na financovanie združenej prevádzkovej činnosti, možno medzi štátnymi organizáciami dohodnúť, že sa uhrádza iba príslušná časť nákladov na rozsiahlejšie opravy, ktorých výška sa dohodne v zmluve.

(2) Sumy pripadajúce na jednotlivé združené štátne organizácie sa uhrádzajú vo výške a termínoch určených pre ne zmluvou.

(3) Úhrady podľa ustanovení § 28 a § 29 ods. 1 a 2, pokiaľ sa v súlade s príslušnými predpismi uhrádzajú na ťarchu nákladov, sa pri uhrádzajúcej štátnej organizácii uznajú z hľadiska výpočtu základu pre odvod (daň) zo zisku iba vo výške zodpovedajúcej pomernej časti pripadajúcej na túto organizáciu podľa zmluvy [§ 4 ods. 1 písm. b)].26)

(4) Pokiaľ ide o združenú prevádzkovú činnosť, ktorej výnosy sú vyššie ako náklady na ňu, rozvrhne prevádzateľ sumu rozdielu medzi výnosmi a nákladmi tejto činnosti medzi združené štátne organizácie spôsobom a v lehotách dojednaných v zmluve.27) Rozvrhnuté sumy sú u prevádzateľa položkou znižujúcou jeho výnosy a v ostatných združených organizáciách položkou zvyšujúcou ich výnosy.

(5) Rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne hospodárske organizácie, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu určuje finančný plán, zahŕňajú príjmy zo združenej prevádzkovej činnosti do plánovaných príjmov, prípadne výnosov.

§ 30

Evidencia združenej prevádzkovej činnosti

Prevádzateľ je povinný zabezpečiť samostatnú analytickú evidenciu združenej prevádzkovej činnosti.

TRETIA ČASŤ

ZDRUŽOVANIE PROSTRIEDKOV MEDZI ŠTÁTNYMI ORGANIZÁCIAMI A DRUŽSTEVNÝMI, PRÍPADNE SPOLOČENSKÝMI ORGANIZÁCIAMI

§ 31

Forma združovania prostriedkov a zdroje úhrady

(1) Prostriedky medzi štátnymi organizáciami a družstevnými, prípadne spoločenskými organizáciami sa združujú podľa rovnakých zásad a rovnakým spôsobom ako prostriedky medzi štátnymi organizáciami (druhá časť), pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Rozpočtová organizácia použije pri združovaní prostriedkov so spoločenskými organizáciami zdroje ustanovené osobitnými predpismi.28)

§ 32

Nakladanie so združenými prostriedkami

Štátna organizácia môže pri združovaní prostriedkov previesť hmotný národný majetok bezodplatne do vlastníctva družstevnej alebo spoločenskej organizácie29) alebo jej poskytnúť finančné prostriedky, prípadne inú nefinančnú účasť iba vtedy, ak si v zmluve vyhradí

a) primeranú časť na prípadnom výnose združeného majetku a

b) pre prípady likvidácie družstevnej alebo spoločenskej organizácie, zániku združenia prostriedkov, zániku alebo skončenia činnosti alebo účasti na združení prostriedkov, či už odstúpením tejto organizácie od zmluvy alebo jej vylúčením, bezodplatný spätný prevod hmotného národného majetku; pokiaľ tento prevod nie je možný, vyhradí si zaplatenie obstarávacej ceny nevrátených základných prostriedkov po odpočte ich opotrebenia a ceny ostatného majetku ňou do združenia prevedeného a nevráteného podľa cenových predpisov platných v čase likvidácie, zániku alebo skončenia účasti; vyhradí si aj vrátenie združených finančných prostriedkov, prípadne inej nefinančnej účasti [§ 4 ods. 2 písm. c)] alebo jej zaplatenie.

§ 33

Prevod hmotného národného majetku

Prevod hmotného národného majetku spravovaného štátnou organizáciou do vlastníctva družstevnej organizácie alebo do vlastníctva spoločenskej organizácie, prípadne jej podniku alebo hospodárskeho zariadenia podľa zmluvy sa spravuje predpismi o správe národného majetku;30) tieto organizácie hospodária s prevedeným majetkom podľa predpisov pre ne platných.

§ 34

Použitie odpisov základných prostriedkov

Ak vlastníkom združeného základného prostriedku používaného podľa zmluvy so štátnou organizáciou je družstevná alebo spoločenská organizácia, nemožno odpisy z neho uskutočňované a zdroje z nich vytvorené medzi ne rozdeľovať, pokiaľ sa na tomto rozdelení v pomere podľa výšky ich účasti na združenej investičnej výstavbe v zmluve nedohodnú.

§ 35

Evidencia o prostriedkoch na združenú investičnú výstavbu

Investor (správca) aj ostatné združené organizácie při združovaní prostriedkov štátnych organizácií s družstevnými, prípadne spoločenskými organizáciami na investičnú výstavbu musia viesť evidenciu o poskytnutých alebo prijatých prostriedkoch počas trvania zmluvy31) na podsúvahovom účte a uskutočňovať inventarizáciu jeho zostatku podľa všeobecne platných predpisov.32)

§ 36

Združovanie prostriedkov formou podielov

Pokiaľ neštátna socialistická organizácia33) poskytujúca prostriedky na združenie na investičnú činnosť požiada o združovanie prostriedkov formou podielov, sú štátne organizácie oprávnené na túto formu združovania pristúpiť;34) tieto podiely sa pri poskytujúcej organizácii posudzujú ako vklad a pri prijímajúcej organizácii ako cudzí zdroj.


ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 37

Povinnosť úpravy zmlúv uzavretých podľa prvších predpisov

(1) Investor, správca (vlastník) alebo prevádzateľ spolu s ostatnými združenými organizáciami preveria zmluvy o združení prostriedkov alebo o poskytnutí príspevkov uzavreté podľa dosiaľ platných predpisov, pokiaľ platnosť týchto zmlúv trvá aj po 1. januári 1979, a upravia ich najneskôr do 30. júna 1979 tak, aby boli v súlade s vyhláškou a s ostatnými právnymi predpismi. Dodatky k zmluvám a novoformulované zmluvy predložia organizácie na schválenie nadriadeným orgánom v rovnakej lehote.

(2) Pokiaľ sa podľa doteraz platných predpisov povoľovali výnimky pri združovaní prostriedkov alebo pri poskytovaní príspevkov, môže príslušné ministerstvo financií v odôvodnených prípadoch ich platnosť na žiadosť ústredného orgánu nadriadeného organizácii predĺžiť, prípadne povoliť obdobnú výnimku z tejto vyhlášky. Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky pritom postupujú po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

§ 38

Zrušenie podielov organizácií zo združovania prostriedkov

(1) Štátne organizácie, ktoré na základe zmlúv o združení prostriedkov podľa dosiaľ platných predpisov vedú podiely ako vklad alebo ako cudzí zdroj voči iným organizáciám, zrušia tieto podiely ku dňu účinnosti vyhlášky; zrušenie uskutočnia nepeňažne dodatočným prevodom zdrojov zo združenej organizácie na investora alebo správcu najneskôr do 30. septembra 1979 tak, ako keby šlo o poskytnutie príspevku; v rovnakej lehote zmenia svoje plány alebo rozpočty.

(2) Ak neštátna socialistická organizácia, ktorá prostriedky poskytla, požiada príslušnú štátnu organizáciu, aby doterajšie podiely ku dňu účinnosti vyhlášky ponechala, nedôjde výnimočne k ich zrušeniu podľa ustanovenia odseku 1.

(3) Sumy vyplývajúce zo zmlúv o združení prostriedkov na investičnú výstavbu uzavretých medzi štátnymi organizáciami a družstevnými, prípadne spoločenskými organizáciami, pokiaľ platnosť zmlúv upravených v súlade s ustanovením § 37 trvá aj po 1. januári 1979, evidujú organizácie na podsúvahovom účte.

§ 39

Vyrovnanie odvodov (daní) do štátneho rozpočtu, prípadne do rozpočtu národného výboru za rok 1978

Odvody (dane) do štátneho rozpočtu, prípadne do rozpočtu národného výboru za rok 1978 sa vyrovnajú v termínoch ustanovených príslušnými predpismi35) spôsobom ustanoveným vyhláškou č. 119/1972 Zb.

§ 40

Evidovanie a archivovanie zmlúv

Zmluvy sa sústreďujú a evidujú v určenom útvare organizácie a archivujú sa ešte 5 rokov po svojom zániku.

§ 40a

Výnimky z ustanovení § 4 ods. 1 písm. a) a d), § 6, 12 a 13 môže organizáciám riadeným orgánmi federácie povoliť Federálne ministerstvo financií a organizáciám riadeným orgánmi republík ministerstvá financií republík; pri poskytovaní výnimiek štátnym hospodárskym organizáciám, okrem organizácií riadených národnými výbormi, postupujú ministerstvá financií republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

§ 41

Zrušuje sa vyhláška č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení.

§ 42

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Prvý námestník ministra financií ČSR:

Ing. Dluhoš v. r.

Prvý námestník ministra financií SSR:

Ing. Valášek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách.

2) § 14 a 390 Hospodárskeho zákonníka.

3) Vyhláška č. 155/1975 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

4) Vyhláška sa nevzťahuje ani na investorskú činnosť inžinierskych organizácií vykonávanú za hospodárske alebo iné organizácie, ktorá sa zabezpečuje na základe zmlúv o obstaraní záležitostí uzavretých medzi zúčastnenými organizáciami. Ide o zmluvy podľa § 354, nie však podľa § 360a Hospodárskeho zákonníka.

5) § 360a Hospodárskeho zákonníka.

5a) § 17 Hospodárskeho zákonníka.

6) § 18a Hospodárskeho zákonníka.
Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu, vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR, Ministerstva financií SSR a Ústrednej rady odborov č. 21/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a nariadenie vlády ČSSR č. 127/1982 Zb. o závodnom stravovaní.

7) Napr. poskytnutím práv, pracovnej výpomoci, dopravných prostriedkov, bezplatnou výučbou alebo zapracovaním pracovníkov.

8) Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 152/1978 Zb.

9) Ostatné podmienky upravuje úprava Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. V-1/76 v znení úpravy č. V-3/78 z 21. 12. 1978, publikovaná v Cenovom vestníku a v Spravodajcovi Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky ČSR a SSR a registrovaná v čiastke 34/1978 Zb.

10) § 360a ods. 3 Hospodárskeho zákonníka. Pri koncernovom usporiadaní výrobnej hospodárskej jednotky schvaľuje zmluvu o združení prostriedkov uzavieranú koncernovým podnikom, pokiaľ mu to umožňuje štatút koncernu, generálny riaditeľ koncernu.

10a) Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v úplnom znení vyhlásenom pre ČSR pod č. 31/1983 Zb. a pre SSR pod č. 35/1983 Zb.

10b) Zásady koordinačnej činnosti národných výborov pri združovaní prostriedkov a činností socialistických organizácií č. 52/1983 Zb.

10c) Piata hlava oddiel 2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v úplnom znení vyhlásenom pre ČSR pod č. 31/1983 Zb. a pre SSR pod č. 35/1983 Zb.

11) Najmä podľa mzdových predpisov, ako je vyhláška č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

12) Doplnkovými zdrojmi sú napr. fond kultúrnych a sociálnych potrieb a pri národných výboroch aj fond rezerv a rozvoja.

13) Vyhláška č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.

14) Napr. z fondu výstavby, z fondu drobných podnikových investícií, z fondu rozvoja alebo z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

15) Tretia časť nariadenia vlády ČSSR č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

16) Na ťarchu nákladov, z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, prípadne zo zisku podľa vyhlášky č. 90/1972 Zb., nariadenia vlády ČSSR č. 25/1974 Zb., vyhlášky č. 155/1975 Zb., nariadenia vlády ČSSR č. 151/1975 Zb. a pod.

17) § 29 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky), a § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá), vyhláška č. 155/1975 Zb. a pod.

18) Vyhláška č. 90/1972 Zb., nariadenie vlády ČSSR č. 25/1974 Zb.

19) Vyhláška č. 153/1975 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

20) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky Československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. (fond výstavby, fond rozvoja).

21) § 11 ods. 15 vyhlášky č. 152/1975 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

22) § 23 smerníc o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií, uverejnených vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1972, registrovaných v čiastke 7/1973 Zb. a § 23 smerníc o financovaní niektorých výdavkov národných výborov a nimi spravovaných rozpočtových a príspevkových organizácií, uverejnených vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1974, registrovaných v čiastke 42/1973 Zb. a pod.

23) Vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 103/1970 Zb. a vyhlášky č. 97/1976 Zb.

24) Napr. § 6 nariadenia vlády ČSSR č. 151/1975 Zb.

25) Zákon č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovský zákon), § 6 ods. 3 smerníc o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií (zdravotníckych zariadení) a pod.

26) § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení vyhlásenom pod č. 72/1977 Zb.

27) Odchylne sa postupuje vo vzťahu k poľnohospodárskym organizáciám v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov, čl. 8 ods. 4 a čl. 13 ods. 2 vyhlášky č. 106/1974 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani.

28) Smernice o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií (Finančný spravodajca č. 10/1972) a smernice o financovaní niektorých výdavkov národných výborov a nimi spravovaných rozpočtových a príspevkových organizácií (Finančný spravodajca č. 1/1974).

29) § 69 ods. 3 a § 349 Hospodárskeho zákonníka.

30) Hospodársky zákonník a vyhláška č. 156/1975 Zb.

31) Platnosť zmluvy sa nekončí prevodom hmotného majetku, nadobudnutého podľa nej, do vlastníctva družstevnej alebo spoločenskej organizácie.

32) Vyhláška č. 155/1971 Zb. o inventarizáciách hospodárskych prostriedkov.

33) Najmä organizácia spotrebného družstevníctva.

34) Tieto podiely sa v štátnych organizáciách vedú na príslušnom účte účtovej skupiny 26.

35) Zákon č. 111/1971 Zb. v znení zákonov č. 154/1976 Zb. a č. 62/1977 Zb., zákon č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákonov č. 103/1974 Zb., č. 142/1975 Zb., č. 154/1976 Zb. a č. 62/1977 Zb., zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení zákonov č. 154/1976 Zb. a č. 62/1977 Zb., vyhláška č. 112/1971 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie, vyhláška č. 114/1971 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie, vyhláška č. 106/1974 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani, a opatrenia platné pre experimentujúce organizácie.

36) § 2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch (úplné znenie č. 31/1983 Zb. pre ČSR a č. 35/1983 Zb. pre SSR).

37) Napr. vyhláška č. 90/1972 Zb. a vyhláška č. 21/1986 Zb.

38) Nariadenie vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb.