60

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 29. mája 1978,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

DIVADELNÍ UMELCI (K § 3 ods.1 zákona)

§ 1

Okruh divadelných umelcov

(1) Osobami vykonávajúcimi umeleckú činnosť pri verejnom scénickom predvádzaní divadelného diela sú herci, speváci, tanečníci, bábkoherci, mímovia, hudobníci, dirigenti, zbormajstri, choreografi, baletní majstri, korepetítori, dramaturgovia, režiséri a javiskoví výtvarníci.

(2) Osoby uvedené v odseku 1 sú divadelnými umelcami, ak spĺňajú podmienky § 3 ods.1 zákona.

§ 2

Odborná spôsobilosť

(1) Odbornou spôsobilosťou divadelného umelca sa rozumie spĺňanie požiadaviek na odborné vzdelanie, odbornú prax, umelecký talent a prípadne aj ďalšie schopnosti alebo vlastnosti.

(2) Konkrétne požiadavky odbornej spôsobilosti na vykonávanie divadelnej činnosti v určitom zaradení v pracovnom pomere s divadlom alebo agentúrou ustanovujú príslušné mzdové predpisy. V nich uvedené požiadavky platia primerane aj pre osoby, ktoré vykonávajú divadelnú činnosť za odmenu na základe zmluvy podľa autorskoprávnych predpisov.1)

§ 3

Osvedčenie odbornej spôsobilosti

(1) Odborné vzdelanie nadobudnuté na vysokej škole sa osvedčuje diplomom, na konzervatóriu a inej strednej škole vysvedčením o úspešne vykonanej maturitnej skúške a vo vojenskom učilišti vysvedčením o jeho úspešnom absolvovaní. Odborné vzdelanie nadobudnuté v zahraničí sa uznáva v rozsahu určenom osobitnými právnymi predpismi.2)

(2) Odborná prax sa osvedčuje dokladmi o vykonávaní divadelnej činnosti, prípadne príbuzných umeleckých činností v pracovnom pomere alebo aj mimo pracovného pomeru.

(3) Umelecký talent a ďalšie požadované schopnosti alebo vlastnosti sa osvedčujú na verejnom konkurze (§ 4 a nasl.).

DRUHÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE DIVADELNÝCH UMELCOV A RIADITEĽOV DIVADLA DO PRACOVNÉHO POMERU (K § 3 ods. 2 a § 7 ods. 1 zákona)

Prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru s divadlom

§ 4

Verejný konkurz na obsadzovanie funkcií divadelných umelcov v divadle vypisuje riaditeľ divadla (ďalej len „riaditeľ“).

§ 5

Verejný konkurz vedie konkurzná komisia (ďalej len „komisia“), ktorú tvoria riaditeľ alebo ním poverený vedúci pracovník divadla ako predseda komisie a najmenej dvaja členovia príslušného umeleckého súboru divadla, vymenovaní riaditeľom za jej členov po dohode so závodným výborom odborovej organizácie pri divadle. Riaditeľ môže vymenovať do komisie aj vedúcich a členov ďalších umeleckých súborov divadla, členov svojich poradných orgánov alebo iných odborníkov.

§ 6

(1) Komisia posúdi odbornú spôsobilosť jednotlivých uchádzačov a úroveň ich umeleckého výkonu predvedeného pred komisiou.

(2) Po zhodnotení výsledku verejného konkurzu komisia hlasovaním (väčšinou hlasov) určí, ktorí uchádzači a v akom poradí spĺňajú podmienky pre prijatie do pracovného pomeru; pri rovnosti hlasov je rozhodujúce stanovisko predsedu komisie.

§ 7

(1) Závery komisie sú pre riaditeľa odporúčaním.

(2) Komisia môže odporúčať riaditeľovi, aby do pracovného pomeru výnimočne prijal uchádzača, ktorý nespĺňa požiadavku odborného vzdelania alebo odbornej praxe, ale na verejnom konkurze preukázal mimoriadny umelecký talent.

§ 8

Od obsadenia funkcie na základe verejného konkurzu môže riaditeľ upustiť, ak sa o ňu uchádza divadelný umelec, ktorého odborná spôsobilosť je vedeniu divadla známa.

§ 9

Prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru s agentúrou

Pre prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru s agentúrou platia primerane ustanovenia § 4 až 8.

§ 9a

Podmienky verejného konkurzu na obsadenie funkcie riaditeľa

(1) Verejný konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa vypisujú Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, národné výbory, spoločenské organizácie a kultúrne fondy pre divadlá, ktoré riadia (ďalej len „vypisovateľ“).

(2) Verejný konkurz vedie komisia, ktorú ustanovuje vypisovateľ zo zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“), Zväzu slovenských dramatických umelcov, Slovenského výboru Odborového zväzu pracovníkov umenia, kultúry a spoločenských organizácií, ako aj z ďalších odborníkov. Členmi komisie sú ďalej umeleckí šéfovia a vedúci útvarov divadla. Predsedom komisie je zástupca vypisovateľa.

(3) Komisia posúdi spôsobilosť jednotlivých uchádzačov na vykonávanie funkcie riaditeľa s prihliadnutím na umelecké zameranie, úlohy a podmienky činnosti divadla. Po zhodnotení výsledkov verejného konkurzu navrhne komisia vypisovateľovi uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky na vymenovanie do funkcie riaditeľa.

TRETIA ČASŤ

AGENTÚRNA ČINNOSŤ (K § 3, 17 a 30 zákona)

ŠTVRTÁ ČASŤ

OCHOTNÍCKE SÚBORY (K § 10 až 14 zákona)

§ 17

Povinnosti zriaďovateľa

Povinnosťou zriaďovateľa je trvale zabezpečovať súboru podmienky pre jeho pôsobenie v súlade s poslaním divadelnej činnosti podľa zákona. Zriaďovateľ je povinný najmä

a) vytvárať primerané organizačné, materiálne a technické predpoklady pre činnosť súboru,

b) vydať organizačný poriadok súboru,

c) vymenúvať a odvolávať vedúceho súboru, ktorý mu zodpovedá za ideovú a umeleckú úroveň súboru, prípadne ustanoviť podľa charakteru a zloženia súboru ďalších členov vedenia alebo ich schvaľovať v týchto funkciách na základe návrhu vedúceho súboru,

d) starať sa v spolupráci s príslušnými kultúrno-osvetovými zariadeniami a kultúrnymi inštitúciami, najmä divadlami o sústavný ideový a umelecký rast súboru a o to, aby umelecké zameranie a výber divadelných diel zodpovedal cieľom vytýčeným pri zriadení súboru,

e) prerokúvať a schvaľovať plány činnosti a rozpočty súboru,

f) napomáhať spoločenské uplatnenie súboru,

g) kontrolovať a pravidelne hodnotiť činnosť súboru.

§ 18

Činnosť v súbore

(1) Členstvo v súbore je dobrovoľné, bezplatné a nezakladá nárok na odmeňovanie; činnosť v súbor, s výnimkami uvedenými v odseku 2, sa neposudzuje ako pracovná činnosť.

(2) Funkciu vedúceho súboru, prípadne ďalších umeleckých vedúcich možno vykonávať aj v pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.4) Obdobným spôsobom môže zriaďovateľ zveriť úlohy spojené so starostlivosťou o ideový a umelecký rast súboru divadelným umelcom a iným odborníkom.

(3) Účinkovanie divadelného umelca na predstavení súboru musí byť, pokiaľ sa uskutočňuje za odmenu, sprostredkované agentúrou.


§ 35

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Minister:

Válek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27 a § 39 ods.1 zákona č.35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).

2) Smernice o nostrifikácii cudzozemských vysvedčení o maturitnej skúške (skúške dospelosti) (por.č.55/1957 Zb.NV), vyhláška č.72/1959 Ú.v. o nostrifikácii štúdií vykonávaných na zahraničných vysokých školách a vedeckých (umeleckých) ústavoch, vyhláška č.84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík v znení vyhlášky č.145/1976 Zb., vyhláška č.144/1976 Zb. o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov.

3) § 354 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č.37/1971 Zb.).

4) § 232 a nasl. Zákonníka práce (úplné znenie vyhlásené pod č.55/1975 Zb.).