99

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 16. augusta 1978

o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje na vykonanie § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach:


Zriaďovanie závodných a družstevných predškolských zariadení

§ 1

(1) Závodné alebo družstevné predškolské zariadenia1) zriaďuje a zrušuje socialistická organizácia so súhlasom okresného národného výboru.

(2) Závodné predškolské zariadenia zriaďuje a zrušuje družstevná organizácia. Organizácia výrobného alebo spotrebného družstevníctva ich zriaďuje a zrušuje v súčinnosti s orgánom príslušného zväzu družstiev, organizácia spotrebného družstevníctva aj v súčinnosti so závodným výborom Revolučného odborového hnutia a s okresnou odborovou radou. Organizácia roľníckeho družstevníctva ich zriaďuje a zrušuje v súčinnosti s príslušným orgánom Zväzu družstevných roľníkov Slovenskej socialistickej republiky.

§ 2

Socialistická organizácia zriaďuje závodné alebo družstevné predškolské zariadenia, ak treba zabezpečiť pre deti jej pracovníkov, prípadne členov (ďalej len „pracovníci“)

a) v jasliach starostlivosť najmenej o 20 detí spravidla vo veku do troch rokov, výnimočne po vyjadrení okresného ústavu národného zdravia aspoň o 16 detí,

b) v materskej škole výchovu najmenej pre 20 detí spravidla vo veku od troch do šiestich rokov,

c) v spoločnom zariadení jasle a materská škola starostlivosť najmenej o 16 detí vo veku do troch rokov a výchovu najmenej pre 20 detí spravidla vo veku od troch do šiestich rokov,

d) v detskom útulku výchovu najmenej pre 10 detí vo veku od dvoch do šiestich rokov.

Riadenie závodných a družstevných predškolských zariadení

§ 3

(1) Závodné a družstevné jasle sú osobitným zariadením štátnej zdravotníckej správy. Činnosť závodných alebo družstevných jaslí riadi vedúca sestra jaslí, v odborných otázkach podľa pokynov okresného ústavu národného zdravia, v hospodárskych otázkach po dohode so socialistickou organizáciou.

(2) Závodné a družstevné materské školy, spoločné zariadenie jasle a materská školy a detské útulky sú osobitným zariadením štátnej školskej správy. Činnosť materskej školy, spoločného zariadenia jasle a materská školy alebo detského útulku riadi riaditeľka, v odborných otázkach podľa pokynov okresného národného výboru, v hospodárskych po dohode so socialistickou organizáciou.

§ 4

(1) Odbornú činnosť vykonávajú

a) v závodných a v družstevných jasliach lekári, vedúce sestry jaslí, detské sestry a pestúnky, ktoré sú v pracovnom pomere s okresným ústavom národného zdravia,

b) v ostatných závodných a družstevných predškolských zariadeniach riaditeľky, učiteľky, detské sestry, pestúnky a pomocné vychovávateľky, ktoré sú v pracovnom pomere s okresným národným výborom.

(2) Ostatné činnosti v závodných a v družstevných predškolských zariadeniach vykonávajú pracovníci socialistickej organizácie.

(3) O osobnom obsadení závodných a družstevných predškolských zariadení odbornými pracovníkmi uvedenými v odseku 1 rozhoduje okresný ústav národného zdravia a okresný národný výbor po prerokovaní so socialistickou organizáciou.

§ 5

Prijímanie detí do závodných a družstevných predškolských zariadení

(1) O prijímaní detí do závodných predškolských zariadení rozhoduje socialistická organizácia spolu so závodným výborom Revolučného odborového hnutia; o prijímaní detí do závodných jaslí platia inak osobitné predpisy.2) O prijímaní detí do družstevných predškolských zariadení rozhoduje príslušný orgán družstva, v organizácii spotrebného družstevníctva spolu so závodným výborom Revolučného odborového hnutia.

(2) Ak neobsadí socialistická organizácia všetky miesta v závodnom alebo družstevnom predškolskom zariadení, obsadí ich po dohode s ňou miestny národný výbor.

§ 6

Stravovanie detí v závodných a družstevných predškolských zariadeniach

(1) Stravovanie detí v závodných a družstevných jasliach a v jasliach spoločného zariadenia jasle a materská škola sa riadi normami ustanovenými Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva"). Stravovanie detí v závodnej a družstevnej materskej škole, v materskej škole spoločného zariadenia jasle a materská škola a v detskom útulku sa riadi normami ustanovenými Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva").

(2) Príspevky rodičov alebo osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so stravovaním detí v závodných a v družstevných predškolských zariadeniach sú príjmom miestneho národného výboru.

Výstavba, vybavenie a prevádzka závodných a družstevných predškolských zariadení

§ 7

(1) Výstavba závodných a družstevných jaslí sa zabezpečuje podľa typových podkladov a typizačných smerníc schválených ministerstvom zdravotníctva. Výstavba závodných a družstevných materských škôl a spoločných zariadení jasle a materská škola sa zabezpečuje podľa typových podkladov a typizačných smerníc schválených ministerstvom školstva.

(2) Náklady na výstavbu a vybavenie závodných a družstevných predškolských zariadení uhrádza socialistická organizácia podľa osobitných predpisov3) zo svojich investičných prostriedkov a investičných limitov alebo z investičných prostriedkov a investičných limitov združených na tento účel.

§ 8

(1) Z prostriedkov okresného národného výboru sa v závodných a družstevných predškolských zariadeniach uhrádzajú výdavky na obstarávanie, udržovanie, opravy a doplňovanie zdravotníckych prístrojov a nástrojov, zásobovanie liečivami, zdravotníckymi potrebami a ostatnými potrebami, ktoré slúžia výhradne liečebno-preventívnej starostlivosti, mzdy a ostatné výdavky vyplývajúce z pracovného pomeru odborných pracovníkov uvedených v § 4 ods. 1. Z prostriedkov miestneho národného výboru sa uhrádzajú výdavky na potraviny pre deti.

(2) Ostatné výdavky na prevádzku závodných a družstevných predškolských zariadení uhrádza socialistická organizácia podľa osobitných predpisov3) zo svojich prostriedkov alebo z prostriedkov združených na tento účel. Pritom sa riadi normami osobného a vecného vybavenia ustanovenými ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom školstva.

(3) Mzdové a ostatné osobné výdavky pracovníkov uvedených v § 4 ods. 2 uhrádza socialistická organizácia v rámci svojho plánu pracovníkov a plánovaných mzdových prostriedkov. Iné organizácie, ak sa zúčastňujú na prevádzke závodného alebo družstevného predškolského zariadenia, prevedú na ňu v dohodnutej výške podľa osobitných predpisov4) plán pracovníkov a plánované mzdové prostriedky a dohodnú s nimi výšku príspevku na tieto výdavky.

Účasť socialistických organizácií na výstavbe, vybavení a prevádzke územných predškolských zariadení

§ 9

(1) Socialistická organizácia, ktorá nemá závodné alebo družstevné predškolské zariadenie, prispieva na výstavbu, vybavenie a prevádzku územných predškolských zariadení finančnými prostriedkami podľa počtu miest, ktorý pre deti jej pracovníkov zmluvne zaručí miestny národný výbor. Tieto prostriedky môže miestny národný výbor využiť na budovanie a prevádzku nových kapacít predškolských zariadení, ako aj na rozšírenie doterajších kapacít.

(2) O poskytovaní príspevku na výstavbu, vybavenie a na prevádzku územných predškolských zariadení uzatvára miestny národný výbor so socialistickou organizáciou zmluvu podľa osobitných predpisov.5) príspevok na výstavbu a vybavenie je jednorazový a určuje sa podielom vypočítaným z rozpočtových nákladov stavby. Príspevok na prevádzku sa poskytuje ročne a určuje sa s prihliadnutím na výsledky hospodárenia územných predškolských zariadení.

§ 10

(1) Miestny národný výbor sa môže so socialistickou organizáciou uvedenou v § 9 ods. 1 písomne dohodnúť, že socialistická organizácia bude na zabezpečenie prevádzky v územných predškolských zariadeniach poskytovať služby svojimi pracovníkmi (kuchárky, upratovačky, práčky, kuriči a iní), ktorí zostávajú v pracovnom alebo členskom pomere s touto organizáciou. Touto zmluvou miestny národný výbor zaručí socialistickej organizácii v územných predškolských zariadeniach počet miest pre deti jej pracovníkov zodpovedajúci rozsahu poskytovaných služieb.

(2) Socialistické organizácie podľa svojich podmienok a možností prispievajú aj inými formami na zabezpečenie výstavby, vybavenia a prevádzky územných predškolských zariadení, napríklad pomocou pri získavaní stavebných materiálov, dopravnými prostriedkami a pod.

§ 11

Miestny národný výbor môže podľa osobitných predpisov6) prenechať na základe hospodárskej zmluvy socialistickej organizácii na dočasné užívanie majetok patriaci k územnému predškolskému zariadeniu, a to na účely ňou zriaďovaného predškolského zariadenia.


§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1978.


Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach.

2) § 56 a 57 vyhlášky č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.

3) Napríklad: vyhláška č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu, vyhláška č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení, čl. 87 písm. b) Vzorových stanov jednotných roľníckych družstiev (príloha nariadenia vlády ČSSR č. 137/1975 Zb.), smernice Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií (reg. čiastka 7/1973 Zb.).

4) Napríklad vyhláška č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

5) Vyhláška č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení.

6) Vyhláška č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.