Vyhláška č. 103/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách

Čiastka 23/1978
Platnosť od 05.09.1978 do31.03.1997
Účinnosť od 01.10.1978 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

OBSAH

103

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 21. augusta 1978,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy, Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:


Čl. I

Vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 90 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2, 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 1, 2, 3 a 4.

2. § 90 ods. 2 znie:

(2) Štátnu poznávaciu značku tvorí séria dvoch alebo troch písmen a štvormiestne číslo.“.

3. § 91 ods. 1 písm. a), b) a c) znejú:

a) na osobných automobiloch, dodávkových automobiloch s užitočnou hmotnosťou do 900 kg, motocykloch, motorových trojkolkách a vozíkoch pre invalidov a na prívesoch týchto vozidiel čiernymi písmenami a číslom na bielom podklade, b) na nákladných automobiloch, autobusoch, špeciálnych vozidlách, traktoroch, motorových pohyblivých pracovných strojoch a ich prípojných vozidlách čiernymi písmenami a číslom na žltom podklade, c) na vozidlách, ktorých držitelia sú cudzinci, žltými písmenami a číslom na modrom podklade.“.

4. § 91 ods. 4 znie:

(4) Tvar a rozmery tabuľky so štátnou poznávacou značkou, ako aj tvar a rozmery písmen a číslic a ich usporiadanie určí Ministerstvo vnútra, ktoré môže podľa potreby nariadiť hromadnú výmenu štátnych poznávacích značiek.“.

5. V § 92 ods. 1 posledná veta znie:

„Vpredu je tabuľka umiestnená uprostred vozidla; vzadu na osobných automobiloch, prívesoch za osobné automobily, na autobusoch a ich prívesoch uprostred, na nákladných automobiloch, traktoroch, prívesoch a návesoch na ľavej strane vozidla.“.

6. V § 92 ods. 3 posledná veta znie:

„Prívesné vozíky k motocyklom vzadu opatrí držiteľ vozidla namaľovanou štátnou poznávacou značkou zhodnou so štátnou poznávacou značkou ťažného vozidla.“.

7. V § 92 sa vypúšťajú odseky 4 a 5 a doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.

8. § 92 ods. 5 znie:

(5) V odôvodnených prípadoch môže orgán schvaľujúci technickú spôsobilosť vozidla alebo príslušný dopravný inšpektorát povoliť iné umiestnenie štátnej poznávacej značky. Povolenie musí byť zaznamenané v technickom preukaze a v osvedčení o technickom preukaze.“.

9. § 93 ods. 1 znie:

(1) Motorové vozidlá členov cudzích zastupiteľských úradov v Československej socialistickej republike, ktorí požívajú diplomatické imunity a výsady, alebo vozidlá osôb, ktoré sú im na roveň postavené, musia mať pri štátnej poznávacej značke vpredu i vzadu ešte oválnu značku s písmenami CD alebo CC. O vyhotovení tejto značky platí ustanovenie § 91 ods. 1 písm. c).“.

10. § 93 ods. 3 znie:

(3) Motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktoré sa majú použiť na cestu do cudziny, musia mať medzinárodnú značku pre Československú socialistickú republiku. Táto značka sa skladá z písmen CS v čiernej farbe vysokých najmenej 80 mm a so šírkou čiar najmenej 10 mm; písmená sú vyhotovené na bielom podklade tvaru elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 175 mm a zvislá os najmenej 115 mm. Značka musí byť na vozidle umiestnená vzadu na dobre viditeľnom mieste, pokiaľ možno kolmo na pozdĺžnu os vozidla.“.

11. V § 93 sa vypúšťa odsek 4.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1978.


Minister:

Doc. dr. Obzina CSc. v. r.