Nariadenie vlády č. 80/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj školstva

Čiastka 18/1978
Platnosť od 04.07.1978 do14.10.1990
Účinnosť od 04.07.1978 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH

80

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. júna 1978,

ktorým sa zriaďuje Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj školstva

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:


§ 1

Na ocenenie jednotlivcov a kolektívov pracujúcich, podnikov, družstiev, spoločenských organizácií a iných inštitúcii mimo oblasť ministerstva školstva za mimoriadne aktívnu činnosť pri budovaní a ďalšom rozvoji škôl a školských zariadení zriaďuje sa „Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj školstva“ (ďalej len „čestné uznanie“).

§ 2

(1) Čestné uznanie udeľuje minister školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „minister školstva“) po dohode so Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri významných udalostiach v školstve.

(2) Minister školstva po dohode so Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy odníme čestné uznanie tým jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa ho stali nehodnými.

§ 3

Minister školstva vydá štatút, ktorým upraví podrobnosti o udeľovaní a odnímaní čestného uznania.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Colotka v. r.