Vyhláška č. 81/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o rozširovaní literárnych, vedeckých a umeleckých diel

Čiastka 18/1978
Platnosť od 04.07.1978 do31.12.1997
Účinnosť od 04.07.1978 do31.12.1997
Zrušený 383/1997 Z. z.

OBSAH

81

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 15. júna 1978,

ktorou sa ustanovujú výnimky z povinnosti dojednať písomne zmluvy o rozširovaní literárnych, vedeckých a umeleckých diel

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 22 ods. 4 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon):


§ 1

(1) Písomnou formou sa nemusia dojednať zmluvy o uverejnení literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela v periodickej tlači, v spravodajskom a publicistickom vysielaní rozhlasovej alebo televíznej organizácie, ak autor dielo vytvoril priamo na objednávku alebo ho vytvoril z vlastného podnetu a ponúkol na uverejnenie, pokiaľ nejde o postupné uverejňovanie diela po častiach (na pokračovanie) alebo o vytlačenie hudobného diela s textom alebo bez textu.

(2) Písomne sa nemusia dojednať zmluvy o

a) verejnom prednese alebo inom použití literárneho alebo vedeckého diela jeho autorom,

b) vystavení výtvarného alebo fotografického diela na výstave, s výnimkou putovných výstav.

§ 2

Ustanovením § 1 nie je dotknutá povinnosť

a) užívateľa obstarať si autorovo privolenie na použitie diela (§ 14 autorského zákona),

b) usporiadateľa splniť podmienky usporiadania prednášky, koncertu alebo inej hudobnej produkcie, divadelného alebo podobného predstavenia alebo výstavy, ktoré ustanovujú osobitné predpisy.1)


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Válek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských.