Zákon č. 150/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

Čiastka 33/1978
Platnosť od 27.12.1978 do04.04.1989
Účinnosť od 01.01.1979 do04.04.1989
Zrušený 44/1989 Zb.

OBSAH

150

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 14. decembra 1978,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákonov Slovenskej národnej rady č. 150/1970 Zb. a č. 12/1971 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 21 znie:

㤠21

(1) Poslanec, ktorému sa udelilo slovo, má hovoriť k prerokúvanej veci. Ak sa odchyľuje od prerokúvanej veci alebo ak prekročí určenú rečnícku lehotu, predsedajúci môže poslanca na to upozorniť.

(2) Poslancovi, ktorý sa odchyľuje od prerokúvanej veci, môže predsedajúci po opätovnom upozornení odňať slovo.

(3) Ak poslanec prekročí lehotu na prednesenie faktickej poznámky (§ 14 ods. 6), prípadne na odpoveď na faktickú poznámku, predsedajúci mu môže odňať slovo.

(4) O námietkach poslanca, ktorému sa odňalo slovo, rozhodne Slovenská národná rada jednoduchým hlasovaním bez rozpravy.“.

2. V § 37 za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Predseda Slovenskej národnej rady zašle zásady zákona a návrh zákona na zaujatie stanoviska vláde Slovenskej socialistickej republiky, ak nie je navrhovateľom zákona.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3. § 41 znie:

㤠41

(1) Návrh zákona alebo iný návrh prerokovaný vo výbore odôvodní na schôdzke Slovenskej národnej rady navrhovateľ; po navrhovateľovi podá spravodajca určený výborom správu o prerokovaní návrhu vo výbore. Ak návrh prerokovali viaceré výbory, môžu tieto výbory určiť spoločného spravodajcu.

(2) Návrh zákona alebo iný návrh prerokovaný vo výbore, ktorý podala skupina poslancov Slovenskej národnej rady, odôvodní poslanec určený touto skupinou poslancov.

(3) Návrh zákona alebo iný návrh prerokovaný vo výbore, ktorý podala vláda Slovenskej socialistickej republiky, odôvodní jej člen, ktorého tým vláda poverí.“.

4. V § 46 za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady si môže z poslancov Slovenskej národnej rady zriaďovať svoje stále alebo dočasné pracovné skupiny, ktoré môžu oznamovať svoje podnety aj výborom Slovenskej národnej rady.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

5. V § 49 sa vypúšťa odsek 1 a doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

6. V § 55 odseku 1 sa na konci prvej vety vypúšťajú slová „a skúma podmienky pre odvolanie poslanca“ a pred slovami „či poslanec“ sa čiarka nahrádza spojkou „a“.

7. V § 58 za odsek 1 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Vo výbore odôvodní návrh zákona alebo iný návrh navrhovateľ. Ak je navrhovateľom vláda Slovenskej socialistickej republiky, odôvodní návrh jej člen, ktorého tým vláda poverí. Návrh zákona alebo iný návrh, ktorý podala skupina poslancov Slovenskej národnej rady, odôvodní poslanec určený touto skupinou poslancov. Po navrhovateľovi vystúpi spravodajca.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

8. § 76 znie:

㤠76

Poslanci Slovenskej národnej rady nesmú byť pre výkon svojej funkcie ukrátení na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo obdobného pomeru. Na výkon funkcie poslanca možno poslanca uvoľniť z pracovného pomeru len s jeho súhlasom.“.

9. § 78 znie:

㤠78

(1) Organizácia, s ktorou je poslanec v pracovnom alebo obdobnom pomere, je povinná poskytnúť poslancovi pracovné voľno potrebné na výkon funkcie poslanca.

(2) Poslancovi patrí za čas pracovného voľna náhrada ušlého zárobku. Náhradu ušlého zárobku uhrádza prostredníctvom organizácie, s ktorou je poslanec v pracovnom alebo obdobnom pomere, štát z prostriedkov rozpočtu Slovenskej národnej rady. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, poskytuje náhradu ušlého zárobku Slovenská národná rada priamo. Ak Predsedníctvo Slovenskej národnej rady rozhodlo o uvoľnení poslanca, môže mu priznať funkčnú odmenu zodpovedajúcu rozsahu uvoľnenia a závažnosti úloh, na ktoré bol uvoľnený; funkčná odmena sa mu vypláca popri náhrade ušlého zárobku.

(3) Predsedovi Slovenskej národnej rady a podpredsedom Slovenskej národnej rady patrí funkčný plat namiesto náležitostí uvedených v odseku 2; jeho výšku určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, ktoré môže tiež určiť, v ktorých prípadoch im patria náhrady sťahovacích výdavkov. Funkčný plat patrí predsedovi Slovenskej národnej rady a podpredsedom Slovenskej národnej rady ešte za čas troch mesiacov po skončení ich funkcie.

(4) Poslanci môžu na území Slovenskej socialistickej republiky bezplatne používať hromadné dopravné prostriedky. Na cesty na schôdzky Slovenskej národnej rady alebo jej orgánov alebo na cesty, ktorými ich poverilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, predseda Slovenskej národnej rady alebo výbor Slovenskej národnej rady, môžu včítane spiatočných ciest používať bezplatne aj lietadlá. Pri uvoľnení poslanca mimo miesta jeho trvalého pobytu trvajúcom dlhšie ako jeden mesiac môže poslanec bezplatne použiť lietadlo aj na návštevu rodiny včítane spiatočných ciest, a to raz za 14 dní. Právo bezplatne používať hromadné dopravné prostriedky na území Slovenskej socialistickej republiky majú aj poslanci Českej národnej rady, a to, ak ide o použitie lietadiel, na plnenie obdobných úloh uvedených v druhej vete a úloh uvedených v § 69.“.

10. § 79 znie:

㤠79

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady určí podrobnosti na vykonanie § 76 až 78, najmä výšku funkčných platov, náhrad, stravného a nocľažného; môže tiež určiť, že náhrada podľa ustanovenia § 77 poslancovi nepatrí, ak vykonáva aj inú funkciu alebo ak nevykonáva svoju funkciu po dlhší čas a bez náležitého ospravedlnenia.“.

11. Ustanovenie siedmej časti znie:

„Siedma časť

§ 84

Kancelária Slovenskej národnej rady

(1) Kancelária Slovenskej národnej rady plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti orgánov a poslancov Slovenskej národnej rady.

(2) Na čele Kancelárie Slovenskej národnej rady je vedúci Kancelárie Slovenskej národnej rady, ktorého vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Činnosť vedúceho Kancelárie Slovenskej národnej rady riadi predseda Slovenskej národnej rady.

(3) Organizáciu Kancelárie Slovenskej národnej rady a systemizáciu jej pracovníkov určuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.