Zákon č. 30/1978 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov

Čiastka 6/1978
Platnosť od 10.04.1978 do31.08.1993
Účinnosť od 10.04.1978 do31.08.1993
Zrušený 182/1993 Z. z.

OBSAH

30

ZÁKON

z 5. apríla 1978,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 zb. o osobnom vlastníctve bytov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 ods. 3 prvá veta znie:

„Pri hlasovaní rozhoduje väčšina hlasov; za každý byt majú vlastníci bytov jeden hlas.“.

2. § 14 ods. 1 znie:

(1) Byt v dome, ktorý je vo vlastníctve štátu, môže občan nadobudnúť kúpou. Byty, ktoré sa užívajú na základe práva osobného užívania bytu, môžu nadobudnúť len ich užívatelia. Pokiaľ nie sú do osobného vlastníctva prevedené všetky byty v dome, je štát vlastníkom zostávajúcich bytov v dome a má rovnaké práva a povinnosti ako vlastník bytu v osobnom vlastníctve.".

3. V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Zásady pre výber domov, v ktorých možno predávať byty do osobného vlastníctva, a pre postup národných výborov pri tomto predaji ustanoví vláda Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.".

4. V § 14 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

5. V § 17 ods. 1 sa vkladá za prvú vetu ďalšia veta, ktorá znie:

„Ak nie sú všetky byty v dome v osobnom vlastníctve, je aj štát ako vlastník bytu (bytov) v tomto dome spoluvlastníkom spoločných častí domu.".

6. V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Organizácia spravujúca v dome byty, ktoré sú vo vlastníctve štátu, uzavrie s vlastníkmi bytov v osobnom vlastníctve, ak o to požiadajú, zmluvu o výkone správy a údržby spoločných častí domu, prípadne pozemku za pevný ročný (mesačný) príspevok.".

7. V § 20 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Ak sa byty prevádzajú zo štátneho socialistického vlastníctva do osobného vlastníctva, zriadi sa pre vlastníkov bytov právo osobného užívania pozemku po prevode všetkých bytov v dome.

(5) Na čas do vzniku práva spoločného osobného užívania pozemku prenechá národný výbor vlastníkom bytov v osobnom vlastníctve pozemok na spoločné dočasné užívanie (§ 397 Občianskeho zákonníka) v rozsahu, ktorý zodpovedá spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu (§ 17 ods. 2). Dohoda o prenechaní pozemku na dočasné užívanie je súčasťou zmluvy o prevode bytu (§ 14). Právo dočasného užívania pozemku prechádza na právnych nástupcov vlastníka bytu v osobnom vlastníctve.".

8. § 24 znie:

㤠24

Vykonávacie predpisy

(1) Federálne ministerstvo financií ustanoví,

a) ktoré byty sú vylúčené z predaja do osobného vlastníctva občanov,

b) výšku pevného ročného (mesačného) príspevku na úhradu nákladov správy a údržby spoločných častí domu, prípadne pozemku (§ 18 ods. 3) a služieb spojených s bývaním v prípade, keď správu spoločných častí domu prevezme štátna hospodárska organizácia.

(2) Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovia výšku pevného ročného (mesačného) príspevku na úhradu nákladov správy údržby a spoločných častí domu, prípadne pozemku (§ 18 ods. 3) a služieb spojených s bývaním v prípade, keď správu spoločných častí domu prevezme rozpočtová organizácia.

(3) Český cenový úrad a Slovenský cenový úrad upravia oceňovanie bytov, miestností neslúžiacich na bývanie a spoločných častí domu s bytmi v osobnom vlastníctve.

(4) Český úrad geodetický a kartografický a Slovenský úrad geodézie a kartografie upravia spôsob zápisu osobného vlastníctva bytu, spoluvlastníctva spoločných častí domu, spoluvlastníctva pozemku alebo práva spoločného osobného užívania pozemku do evidencie nehnuteľností.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.