Vyhláška č. 69/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb.

Čiastka 15/1978
Platnosť od 26.06.1978 do30.06.1980
Účinnosť od 01.09.1978 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

OBSAH

69

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 25. mája 1978,

ktorou sa mení vyhláška č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom financií podľa § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácií zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slovo „obchodná“ vkladajú slová „a priemyselná“.

2. V § 12 sa za ustanovenie písmena f) vkladá nové ustanovenie g), ktoré znie:

g) vydať štatút komory so schválením ministra zahraničného obchodu.“.

3. § 14 ods. 4 písm. e) znie:

e) vydať so schválením ministra zahraničného obchodu organizačný a pracovný poriadok komory, ktorý obsahuje podrobné ustanovenia a činnosti komory.“.

4. § 26 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.septembrom 1978.


Minister:

Ing. Barčák V. r.