Vyhláška č. 88/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia dotknuté úpravami hraničných vôd

Čiastka 20/1978
Platnosť od 28.08.1978
Účinnosť od 12.09.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 3 dňom 10. júla 1978.

88

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. júla 1978

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia dotknuté úpravami hraničných vôd


Dňa 11. mája 1978 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia dotknuté úpravami hraničných vôd. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 3 dňom 10. júla 1978.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Námestník ministra:

Jablonský v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia dotknuté úpravami hraničných vôd

Vláda Československej socialistickej republiky a Rakúska spolková vláda,

usilujúc sa o rozvíjanie vzájomných vzťahov na základe Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania jedného zmluvného štátu, ktorí majú u seba platný úradne vystavený preukaz s fotografiou jednoznačne preukazujúci ich totožnosť, majú právo vstupovať na časti územia druhého zmluvného štátu dotknuté úpravami hraničných vôd a zdržiavať sa tam, ak

1. o všeobecnom užívaní a využití týchto častí územia bolo rozhodnuté s právnou účinnosťou podľa Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách zo 7. decembra 1967 a

2. hraničné vody boli preložené do upraveného koryta.

Článok 2

Práva uvedené v článku 1 trvajú po čas právnej účinnosti rozhodnutia o všeobecnom užívaní a využití príslušných častí územia.

Článok 3

(1) Táto Dohoda nadobúda platnosť šesťdesiatym dňom po podpise.

(2) Dohoda je dojednaná na neurčitý čas. Stráca platnosť tri mesiace po tom, čo ju jeden zo zmluvných štátov písomne diplomatickou cestou vypovie.

Dané vo Viedni 11. mája 1978 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za

Rakúsku spolkovú vládu:

Willibald Pahr v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.