Nariadenie vlády č. 1/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov

Čiastka 1/1978
Platnosť od 26.01.1978 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1978 do31.12.1991
Zrušený 520/1991 Zb.

1

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. decembra 1977

o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje na vykonanie zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Organizácie, ktoré dobývajú ložiská nevyhradených nerastov, o ktorých sa nerozhodlo, že sa hodia na priemyselné dobývanie (ďalej len „ložisko“), prípadne vydobyté nerasty tiež upravujú alebo zušľachťujú,1) sú povinné tieto ložiská využívať racionálne a bezpečne. Racionálnym využívaním sa rozumie hospodárne a pokiaľ možno úplné dobývanie ložísk pri dodržaní týchto podmienok:

a) dobývanie zamerať na využitie všetkých overených alebo kvalifikovane odhadnutých zásob ložiska na určenom území,2)

b) postup dobývania určovať na základe známych geologických údajov, banskotechnických podmienok ložiska a fyzikálno-mechanických vlastností nerastov tak, aby sa umožnilo využitie aj tých zásob nerastov ložiska, ktoré dočasne nie sú určené na dobývanie z technologických, technických alebo iných dôvodov; pritom treba dodržiavať požiadavky bezpečnosti prevádzky, jej pracovníkov a okolia, ako aj požiadavky ochrany životného prostredia, poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu a ďalších dôležitých záujmov spoločnosti,

c) skrývku povrchových vrstiev pôdy vykonávať v potrebnom rozsahu a v dostatočnom predstihu pred dobývaním,

d) skrývkový materiál ukladať iba na určené miesta tak, aby neobmedzoval využitie zásob ložiska určených na dobývanie a mohol sa hospodárne využiť na rekultivačné alebo iné účely; rovnako postupovať pri ukladaní odpadového materiálu po úprave alebo zušľachtení vydobytých nerastov,

e) pri určovaní dĺžky ťažobnej etáže, steny, rezu, stupňa a pod. (ďalej len „ťažobná etáž“) zabezpečiť, aby sa pri plánovanom rozsahu ťažby umožnilo dobývanie aj menej kvalitných častí ložiska,

f) šírku, výšku, smer a sklon ťažobnej etáže určovať s ohľadom na fyzikálno-mechanické vlastnosti nerastov; pritom treba zabezpečiť stabilitu ťažobnej etáže, bezpečnosť prevádzky, jej pracovníkov a okolia, ako aj používanie vhodných dobývacích a nakladacích strojov a dopravných zariadení,3)

g) trhacie práce, uskladňovanie a manipuláciu s výbušninami vykonávať v súlade s určeným postupom dobývania pri dodržaní osobitných predpisov o výbušninách,4)

h) ložisko dobývať zásadne zhora nadol a po celej dĺžke ťažobnej etáže; dobývanie z vody vykonávať rovnomerne a do určenej hĺbky,

i) ak sa vydobyté nerasty tiež upravujú alebo zušľachťujú, treba zabezpečiť ich riadne využitie vhodnými technologickými procesmi, pri ktorých nedochádza k zbytočným stratám alebo znehodnocovaniu nerastu,

j) vydobyté, prípadne upravené alebo zušľachtené nerasty uskladňovať oddelene podľa druhu a kvality.

(2) Pri dobývaní ložiska nie je prípustný taký postup, ktorým sa znehodnocuje ložisko alebo obmedzuje, prípadne sťažuje jeho ďalšie využitie, najmä výberová ťažba zameraná len na kvalitné časti ložiska, vytváranie previsov alebo zosuvov horniny podkopávaním, podlamovaním alebo iným narušovaním ťažobnej etáže. Rovnako nie je prípustný taký postup, pri ktorom sa devastuje alebo inak znehodnocuje poľnohospodársky a lesný pôdny fond.

§ 2

(1) Na zabezpečenie racionálneho využívania ložiska je organizácia vykonávajúca práce uvedené v § 1 ods. 1 (ďalej len „ťažobné práce“) povinná vypracovať plán využívania ložiska, ktorý je pre vykonávanie týchto prác záväzný.

(2) Plán využívania ložiska obsahuje najmä:

a) postup a spôsob vykonávania ťažobných prác s údajmi o zabezpečení podmienok racionálneho využívania ložiska podľa § 1,

b) údaje o vydaní a podmienkach územného rozhodnutia a povolenia ťažobných prác,5) prípadne iných rozhodnutí podľa osobitných predpisov,6)

c) polohopisnú a výškopisnú situáciu v mierke 1 : 500, prípadne 1 : 1000 a charakteristické rezy ložiskom s určením ťažobných etáží a s vyznačením postupu dobývania.

(3) Ak to vyžaduje zabezpečenie racionálneho využívania ložiska alebo iné závažné dôvody, je organizácia povinná vypracovať zmenu plánu využívania ložiska.

(4) Plán využívania ložiska, prípadne jeho zmenu predloží organizácia príslušnému obvodnému banskému úradu na účely výkonu štátneho odborného dozoru pred začatím ťažobných prác. Ak ide o ťažobné práce začaté pred účinnosťou tohto nariadenia, predloží organizácia plán využívania ložiska obvodnému banskému úradu do 3 mesiacov od jeho účinnosti.

(5) Obvodný banský úrad môže v odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia niektorých údajov, prípadne časti plánu využívania ložiska (odsek 2) a určiť inú lehotu na jeho predloženie (odsek 4).

§ 3

(1) O ťažobných prácach, ich kontrole a usmerňovaní je organizácia povinná viesť dokumentáciu. V dokumentácii sa pravidelne zaznamenáva a eviduje postup dobývania, množstvo a druh vydobytých nerastov, dôležité bansko-geologické a iné prevádzkové údaje, ako aj zistenia, príkazy a opatrenia týkajúce sa využívania ložiska.

(2) Evidencia stavu a pohybu zásob ložiska sa vedie podľa osobitných predpisov.7)

§ 4

Orgány štátnej banskej správy v rámci štátneho odborného dozoru kontrolujú, ako organizácie plnia povinnosti uložené im týmto nariadením, najmä ako zabezpečujú podmienky racionálneho využívania ložiska podľa § 1 v plánoch využívania ložísk a ako ich dodržiavajú pri vykonávaní ťažobných prác.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 písm. a) zákona SNR č. 42/1972 Zb.

2) § 39 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

3) Úprava Slovenského banského úradu č. 18/1972 Ú. v. SSR o rozšírení platnosti niektorých predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky na práce, ktoré podliehajú dozoru orgánov štátnej banskej správy.

4) Vyhláška č. 62/1965 Zb. o výbušninách. Úprava Ústredného banského úradu č. 65/1965, ktorou sa vydáva bezpečnostný predpis o výbušninách, registrovaná v čiastke 31/1965 Zb.

5) § 32 a 71 zákona č. 50/1976 Zb.

6) Napr. zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.), zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch.

7) Smernice č. 180/1958 Ú. v. o evidencii stavu a pohybu zásob ložísk nerastných surovín v znení úpravy Slovenského geologického úradu č. 3/1972 Ú. v. SSR.