Nariadenie vlády č. 72/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien

Čiastka 16/1978
Platnosť od 29.06.1978 do31.12.1985
Účinnosť od 01.09.1978 do31.12.1985
Zrušený 112/1985 Zb.

72

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 15. júna 1978,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 18 ods. 2 zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien sa mení a dopĺňa takto:

1. § 11 včítane nadpisu znie:

㤠11

Dodatkové odvody za porušenie cenových predpisov2)

(1) Organizácia, ktorá podľa kontrolného zistenia získala prostriedky porušením cenových predpisov (ďalej len „neoprávnene získané prostriedky"), je povinná odviesť ich do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národného výboru (ďalej len „príslušný rozpočet") ako dodatkový odvod.

(2) Dodatkový odvod je úhrn prostriedkov neoprávnene získaných v období troch rokov pred 1. dňom mesiaca, v ktorom sa zistili, a prostriedkov neoprávnene získaných po tomto dátume. Do tohto úhrnu sa nezapočítavajú sumy, ktoré sa vrátili organizáciám a občanom, na úkor ktorých boli získané, a sumy, ktoré sa im vrátia najneskoršie do dvoch mesiacov odo dňa kontrolného zistenia, ak kontrolný orgán neurčí kratšiu lehotu.

(3) Ak nemožno úhrn neoprávnene získaných prostriedkov zistiť vyčerpávajúcim alebo výberovým spôsobom,5) určí sa podľa prostriedkov preukázaných pri kontrole. Dodatkový odvod je trojnásobok týchto prostriedkov. Pre započítavanie súm vrátených organizáciám alebo občanom platí ustanovenie odseku 2.

(4) Pri porušení cenového predpisu predajom výrobku, pre ktorý nebola cena ešte určená, alebo predajom výrobku, pre ktorý neboli v prípade určenia ceny poverenou organizáciou vymedzené podstatné kvalitatívne alebo iné dodacie podmienky a nemožno ich vymedziť ani podľa cenovej kalkulácie výrobku, tvorí dodatkový odvod 3 %
z hodnoty výrobkov dodaných v období uvedenom v odseku 2. Ak organizácia získa za tieto výrobky aj prostriedky porušením iných ustanovení cenových predpisov, odvedie sa ten dodatkový odvod, ktorý je vyšší.

(5) Ak organizácia nesplní povinnosť predložiť návrh cenového limitu alebo určiť cenový limit, tvorí dodatkový odvod

a) 3 % z ceny úlohy plánu rozvoja vedy a techniky, ktorej výsledkom má byť nový výrobok a pre ktorú sa mal určiť predbežný cenový limit, najviac však 20 % ročného zisku z výskumnej a vývojovej činnosti organizácie plánovaného na rok, v ktorom sa dodatkový odvod ukladá,

b) 3 % z ceny všetkých výrobkov, pre ktoré sa mal určiť konečný cenový limit a ktoré boli dodané v období 12 mesiacov od začatia dodávok, najmenej však z ceny výrobkov plánovaných na toto obdobie.

(6) Od dodatkového odvodu sa odpočítajú prostriedky, ktoré organizácia z toho istého dôvodu odviedla do štátneho rozpočtu alebo ktoré ako majetkový prospech vydala štátu podľa osobitných predpisov.6) Od dodatkového odvodu podľa odsekov 2, 3 a 4 odvádzaného organizáciami, ktoré podľa osobitných predpisov zúčtovávajú cenové rozdiely s rizikovým fondom, sa odpočítavajú neoprávnene získané prostriedky odvedené na osobitný účet štátneho rozpočtu federácie v rámci ustanovených odvodov cenových
rozdielov. Neoprávnene získané prostriedky zúčtované s rizikovým fondom sa odvádzajú na jeho ťarchu.

2. V § 12 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na dodatkové odvody podľa § 11 ods. 3 a 5.".

3. V § 12 sa vypúšťa odsek 6.

4. § 13 ods. 2, 3 a 4 znejú:

(2) Dodatkový odvod za výrobok technicky zastaraný je suma rovnajúca sa skutočnému zisku výrobnej organizácie z tohto výrobku, zistenému výslednou kalkuláciou zostavenou v poslednom roku výroby, najmenej však 15 % z jeho veľkoobchodnej ceny.

(3) Dodatkový odvod za výrobok zaradený do tretieho stupňa akosti pri prvom alebo pri novom hodnotení alebo na základe kontroly a za krmivo so zníženou akosťou tvorí 15 %
z veľkoobchodnej ceny. Dodatkový odvod za výrobok zaradený aj pri opakovanom hodnotení do tretieho stupňa akosti tvorí 30 % z veľkoobchodnej ceny. Dodatkový odvod sa vypočíta z množstva skutočne dodaných výrobkov, najmenej však z množstva, ktoré má byť po čas platnosti rozhodnutia o zaradení výrobku do tretieho stupňa akosti dodané podľa plánu odbytu, a ak sa tento plán v potrebnom členení nezostavuje, z množstva podľa dodávkových hospodárskych zmlúv.

(4) Dodatkové odvody podľa predchádzajúcich odsekov sa neukladajú za dovážané výrobky; ďalej sa neukladajú za výrobky dodávané na vývoz, ak ich veľkoobchodné ceny, prípadne evidenčné veľkoobchodné ceny nie sú vyššie ako ich kúpne ceny dosiahnuté pri vývoze alebo ak tak rozhodne ústredný orgán nadriadený výrobcovi po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi. Ak je veľkoobchodná cena, prípadne evidenčná veľkoobchodná cena vyššia ako kúpna cena, je dodatkový odvod tento rozdiel, najviac však
suma podľa odsekov 2 alebo 3.".

5. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

Dodatkové odvody v súvislosti so zmenami cien

(1) Organizácii sa môže uložiť dodatkový odvod prostriedkov alebo časti prostriedkov získaných v dôsledku opatrenia príslušného orgánu, ktoré nie je premietnuté do ceny výrobku, najmä v dôsledku zmeny ceny poddodávky, v dôsledku povolenej odchýlky od podstatnej kvalitatívnej alebo dodacej podmienky dodávaných výrobkov alebo inej povolenej zmeny alebo v dôsledku ceny rozdielnej pre dodávateľa a odberateľa.

(2) Dodatkový odvod prostriedkov získaných v dôsledku opatrenia organizácie na úsporu alebo na zámenu materiálu sa môže tejto organizácii uložiť len v prípadoch vymedzených osobitným predpisom.7)

(3) Dodatkové odvody podľa odsekov 1 a 2 ukladá príslušný cenový úrad.8)

6. Vypúšťa sa § 15.


Čl. II

1. Dodatkové odvody podľa § 11 ods. 5 sa ukladajú za porušenia cenových predpisov zistené od 1. januára 1979.

2. Ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 sa vzťahujú na výrobky, ktoré budú alebo majú byť dodané odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1978.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie.

5) Postup pri uplatnení výberového spôsobu zistenia neoprávnene získaných prostriedkov je ustanovený v § 113 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb. a v úprave Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-6/74, registrovanej v čiastke 1/1975 Zb.

6) Napr. § 24 a 119a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 37/1971 Zb.).

7) § 77 vyhlášky č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb.

8) Nariadenie vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády ČSSR č. 56/1972 Zb. a č. 46/1977 Zb. a zákon ČNR č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien a zákon SNR č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien.