39

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. apríla 1978

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci na československo-maďarských štátnych hraniciach

Dňa 19. novembra 1976 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci na československo-maďarských štátnych hraniciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Budapešti 2. marca 1978.

Podľa svojho článku 30 Zmluva nadobudla platnosť 1. aprílom 1978.

Český text Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci na československo-maďarských štátnych hraniciach

Prezident Československej socialistickej republiky a Prezidiálna rada Maďarskej ľudovej republiky, vedení prianím posilniť a ďalej rozvíjať spoluprácu na československo-maďarských štátnych hraniciach, pri ochrane štátnych hraníc, kontrole hraničnej premávky a pri ustanovovaní pravidiel poriadku na štátnych hraniciach, sa rozhodli uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky
Karola K r o p á č k a,
námestníka ministra vnútra Československej socialistickej republiky,

Prezidiálna rada Maďarskej ľudovej republiky
dr. Jánosa K a m a r u,
štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Maďarskej ľudovej republiky,

ktorí sa po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli takto:

HLAVA I

Vymenovanie hlavných hraničných splnomocnencov a hraničných splnomocnencov

Článok 1

(1) Vláda každej zmluvnej strany vymenuje na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy hlavného hraničného splnomocnenca a zástupcov hlavného hraničného splnomocnenca. Hlavní hraniční splnomocnenci vymenujú potrebný počet hraničných splnomocnencov a zástupcov hraničných splnomocnencov.

(2) Vymenovanie a odvolanie hlavného hraničného splnomocnenca sa oznamuje diplomatickou cestou. Hlavní hraniční splnomocnenci si písomne oznamujú vymenovanie a odvolanie svojich zástupcov, ako aj hraničných splnomocnencov a ich zástupcov.

(3) Osoby uvedené v odseku 1 môžu prizvať na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy potrebný počet pomocníkov a expertov.

(4) Zástupcovia hlavného hraničného splnomocnenca a zástupcovia hraničných splnomocnencov majú rovnaké práva a povinnosti ako splnomocnenci, ktorých zastupujú.

(5) Pomocníkom a expertom vydáva podľa potreby hlavný hraničný splnomocnenec alebo hraniční splnomocnenci poverenie, v ktorom určia ich práva a povinnosti.

Článok 2

(1) Hlavní hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia, hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia sú vybavení preukazom v českom alebo slovenskom a maďarskom jazyku.

(2) Hlavní hraniční splnomocnenci si vymenia vzory preukazov uvedených v odseku 1.

HLAVA II

Úlohy hlavných hraničných splnomocnencov a hraničných splnomocnencov

Článok 3

Hlavní hraniční splnomocnenci zabezpečujú plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy, najmä:

a) hodnotia všeobecnú situáciu v oblasti ochrany štátnych hraníc, v kontrole hraničnej premávky a poriadku na štátnych hraniciach, spoluprácu a vzájomné poskytovanie pomoci a robia opatrenia na posilnenie spolupráce v týchto oblastiach;

b) riadia a usmerňujú činnosť hraničných splnomocnencov a ich spoluprácu v oblastiach ochrany štátnych hraníc, kontroly hraničnej premávky a poriadku na štátnych hraniciach;

c) schvaľujú zápisnice z riadnych pracovných porád hraničných splnomocnencov;

d) rozhodujú v prípadoch, keď nedošlo k dohode medzi hraničnými splnomocnencami, alebo vtedy, keď riešenie prípadu presahuje pôsobnosť hraničných splnomocnencov;

e) odovzdávajú mimoriadne závažné, komplikované alebo sporné prípady, na riešení ktorých sa nedohodli, spolu so svojím vyjadrením na vybavenie diplomatickou cestou;

f) určujú spôsob, formu a miesto odovzdávania osôb, domácich zvierat a predmetov;

g) vydávajú rokovací poriadok pre svoju spoločnú činnosť a pre spoločnú činnosť hraničných splnomocnencov.

Článok 4

Hraniční splnomocnenci plnia najmä tieto úlohy:

a) hodnotia spoločne s hraničnými splnomocnencami druhej zmluvnej strany situáciu v spolupráci a vzájomnej pomoci pri ochrane štátnych hraníc na hraničných úsekoch a robia opatrenia na zjednotenie činnosti pohraničných orgánov;

b) informujú hraničných splnomocnencov druhej zmluvnej strany o údajne pripravovanom alebo uskutočnenom prechode štátnych hraníc bez povolenia alebo o osobách, ktoré pri prenasledovaní ušli na územie druhej zmluvnej strany;

c) informujú bez meškania hraničných splnomocnencov druhej zmluvnej strany o pristátí plavidiel druhej zmluvnej strany bez povolenia a o prelete štátnych hraníc lietadlami alebo o ich pristátí bez povolenia;

d) informujú bez meškania hraničných splnomocnencov druhej zmluvnej strany o živelných pohromách, výskyte nákazlivých a nebezpečných chorôb ľudí, zvierat a chorôb a škodcov rastlín, ktoré sa môžu rozšíriť na územie druhej zmluvnej strany, a o vykonávaných opatreniach;

e) informujú hraničných splnomocnencov druhej zmluvnej strany o prácach vykonávaných v blízkosti štátnych hraníc, ktoré môžu spôsobiť škody na území druhej zmluvnej strany alebo ohroziť život alebo zdravie osôb zdržiavajúcich sa na jej území, o poľovačkách uskutočňovaných vo vzdialenosti 1 km od hraničnej čiary a o nočnom rybolove v hraničných vodách;

f) robia opatrenia na predchádzanie porušenia poriadku na štátnych hraniciach, a pokiaľ k porušeniu poriadku došlo, vyšetrujú tieto prípady a spoločne s hraničnými splnomocnencami druhej zmluvnej strany ich riešia;

g) prerokúvajú spoločne s hraničnými splnomocnencami druhej zmluvnej strany nároky na náhradu škody vzniknutej porušením poriadku na štátnych hraniciach, ako aj nároky na náhradu nákladov uvedených v článku 13 ods. 2 podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na území ktorej škoda alebo náklady vznikli, pokiaľ škoda alebo náklady nepresiahli sumu 6800 Kčs alebo 10 000 Ft, a podklady na rozhodnutie v tejto veci predkladajú príslušným orgánom. Ak škoda alebo náklady prevyšujú uvedené sumy, postúpia vec spolu so svojím vyjadrením na prerokovanie hlavným hraničným splnomocnencom;

h) predkladajú hlavným hraničným splnomocnencom prípady porušenia poriadku na štátnych hraniciach, na vyriešení ktorých sa s hraničnými splnomocnencami druhej zmluvnej strany nedohodli;

i) vracajú osoby, ktoré prekročili československo-maďarské štátne hranice bez povolenia alebo cez ne zablúdili a boli zadržané v ich blízkosti (s výnimkou osôb uvedených v článku 11 ods. 1), zatúlané domáce zvieratá, predmety získané trestnou činnosťou alebo predmety, ktoré boli zanesené cez štátne hranice pôsobením prírodných síl, ako aj lietadlá druhej zmluvnej strany.

HLAVA III

Činnosť hlavných hraničných splnomocnencov a hraničných splnomocnencov

Článok 5

(1) Hlavní hraniční splnomocnenci sa schádzajú raz za rok striedavo na území oboch zmluvných strán na riadnych zasadaniach, kde prerokúvajú plnenie úloh uvedených v článku 3 písm. a) a prijímajú závery na plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

(2) Návrh programu riadneho zasadania treba zaslať hlavnému hraničnému splnomocnencovi druhej zmluvnej strany aspoň pätnásť dní pred zasadaním.

(3) Z riadneho zasadania sa spíše zápisnica v českom alebo slovenskom a maďarskom jazyku.

(4) Zápisnica podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, keď sa hlavní hraniční splnomocnenci písomne informujú o tomto schválení.

Článok 6

(1) Na žiadosť ktoréhokoľvek hlavného hraničného splnomocnenca sa koná mimoriadne zasadanie. Návrh programu treba zaslať aspoň päť dní pred zasadaním.

(2) Zápisnica z mimoriadnych zasadaní sa spisuje, schvaľuje a nadobúda platnosť podľa článku 5 ods. 3 a 4.

Článok 7

(1) Riadne pracovné porady hraničných splnomocnencov sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov striedavo na území oboch zmluvných strán.

(2) Hraničný splnomocnenec tej zmluvnej strany, na území ktorej sa bude konať riadna pracovná porada, zašle hraničnému splnomocnencovi druhej zmluvnej strany písomný návrh na jej uskutočnenie spolu s návrhom programu aspoň päť dní vopred. Na návrh treba odpovedať do štyridsiatich ôsmich hodín od jeho prevzatia. Hraničný splnomocnenec druhej zmluvnej strany môže navrhnúť nový termín alebo doplnenie návrhu programu riadnej pracovnej porady.

(3) Z riadnej pracovnej porady sa spíše zápisnica v českom alebo slovenskom a maďarskom jazyku.

(4) Zápisnicu schvaľujú hlavní hraniční splnomocnenci a nadobudne platnosť dňom, keď sa hraniční splnomocnenci informujú o tomto schválení.

(5) V naliehavých prípadoch môžu hraniční splnomocnenci urobiť potrebné opatrenia na základe zápisnice ešte pred jej schválením.

Článok 8

(1) Mimoriadne pracovné porady hraničných splnomocnencov sa konajú s cieľom spoločne vyšetriť prípady porušenia poriadku na štátnych hraniciach na návrh hraničného splnomocnenca jednej zo zmluvných strán, spravidla na mieste samom. V súvislosti s tým môžu hraniční splnomocnenci vypočúvať svedkov a expertov na území oboch zmluvných strán. Spoločné vyšetrovanie nenahrádza právomoc súdnych alebo správnych orgánov zmluvných strán.

(2) Z mimoriadnej pracovnej porady sa spíše zápisnica podľa článku 7 ods. 3 a pripoja sa k nej dokumenty (fotografie, situačný plánik, vyjadrenie svedkov a pod.). Zápisnica nadobudne platnosť dňom podpisu hraničnými splnomocnencami.

(3) Hraniční splnomocnenci si na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy navzájom odovzdajú spisy a poznatky potrebné na vyšetrenie porušenia poriadku alebo iných udalostí na štátnych hraniciach.

Článok 9

(1) Osoby, ktoré plnia úlohy vyplývajúce z tejto Zmluvy, majú pri ich plnení na území druhej zmluvnej strany

a) zaručenú osobnú nedotknuteľnosť a nedotknuteľnosť úradných listín, ktoré majú u seba,

b) právo nosiť služobnú rovnošatu a služobnú zbraň,

c) právo vziať so sebou potrebné dopravné prostriedky a iné predmety bez dovozného a vývozného cla a iných poplatkov.

(2) Hraniční splnomocnenci poskytnú v prípade potreby osobám uvedeným v odseku 1 pomoc pri ich ubytovaní, doprave, ako aj pri zabezpečovaní spojenia s ich vlastnými orgánmi.

HLAVA IV

Odovzdávanie osôb, domácich zvierat a predmetov

Článok 10

(1) Osoby, ktoré prekročili československo-maďarské štátne hranice bez povolenia a boli zadržané na území druhej zmluvnej strany v ich blízkosti, budú odovzdané v čo najkratšom čase, najneskoršie však do štyridsiatich ôsmich hodín, a to aj v dňoch pracovného pokoja. Súčasne s týmito osobami sa odovzdajú aj predmety, ktoré mali tieto osoby v okamihu zadržania pri sebe a ktoré vyviezli z územia druhej zmluvnej strany. Neodovzdajú sa však predmety a platobné prostriedky, ktoré pochádzajú zo zmluvnej strany, na území ktorej boli osoby zadržané.

(2) Osoby, ktoré zablúdili cez štátne hranice, treba odovzdať čo najskôr.

Článok 11

(1) Nemusia sa odovzdať osoby, ktoré

a) sú štátnymi občanmi zmluvnej strany, na území ktorej boli zadržané, alebo bezdomovci, ktorí majú na území tejto zmluvnej strany trvalý pobyt,

b) sú štátnymi občanmi druhej zmluvnej strany a okrem prekročenia štátnych hraníc bez povolenia sa dopustili inej protiprávnej činnosti podľa zákonov tej zmluvnej strany, na území ktorej boli zadržané;

c) sú štátnymi občanmi tretieho štátu.

(2) Ustanovenia o vydávaní osôb podľa platnej zmluvnej úpravy právnych vzťahov medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou zostávajú nedotknuté.

Článok 12

(1) O zatúlaní domácich zvierat na územie druhej zmluvnej strany treba upovedomiť hraničného splnomocnenca alebo najbližší pohraničný orgán druhej zmluvnej strany, aby sa mohli urobiť opatrenia na ich vyhľadanie. Nájdené domáce zvieratá sa oddelia od ostatných domácich zvierat a odovzdávajú sa podľa veterinárnych predpisov bez cla a iných poplatkov, spravidla najbližšie od miesta, kde boli nájdené.

(2) Za zatúlané domáce zvieratá, pokiaľ ich vyhľadávanie neviedlo k úspechu, nemožno požadovať náhradu.

Článok 13

(1) O odovzdaní osôb, domácich zvierat alebo predmetov sa spíše zápisnica.

(2) Zápisnica musí obsahovať aj prípadné náklady spojené s držaním zatúlaných domácich zvierat a s ich veterinárnym ošetrením.

HLAVA V

Premávka na hraničných vodách a na hraničných cestách

Článok 14

(1) Na hraničných vodách sa môžu plaviť lode oboch zmluvných strán v ktorýkoľvek čas nerušene v plnej šírke hlavného plavebného koryta.

(2) Služobné plavidlá oboch zmluvných strán (Pohraničnej stráže, bezpečnostných zborov, colných orgánov, štátneho odborného dozoru v plavbe a vodohospodárskych orgánov) sa môžu plaviť v ktorýkoľvek čas v plnej šírke hraničných vôd.

(3) Iné plavidlá oboch zmluvných strán (člny, motorové člny, plachetnice atď.) sa môžu plaviť na hraničných vodách iba po hraničnú čiaru od svitania do súmraku.

(4) Plavidlá oboch zmluvných strán plaviace sa na hraničných vodách musia zachovávať plavebné predpisy vydané po dohode oboch zmluvných strán.

Článok 15

(1) Na hraničných tokoch Dunaja a Tisy môžu služobné plavidlá Pohraničnej stráže, bezpečnostných zborov a vodohospodárskych orgánov oboch zmluvných strán zo služobných dôvodov pristáť pri brehu ležiacom na území druhej zmluvnej strany.

(2) Ostatné plavidlá oboch zmluvných strán môžu pristáť pri brehu ležiacom na území druhej zmluvnej strany iba v nebezpečenstve (víchrica, poškodenie a pod.). Osoba zodpovedná za plavidlo je povinná túto skutočnosť ihneď ohlásiť pohraničným alebo poriadkovým orgánom druhej zmluvnej strany, ktoré jej poskytnú náležitú pomoc.

(3) Pristávanie plavidiel na medzinárodných vodných cestách sa spravuje osobitnými predpismi.

Článok 16

(1) Plavidlá oboch zmluvných strán plaviace sa na hraničných vodách musia byť opatrené príslušnými znakmi podľa platných predpisov.

(2) O označení plavidiel sa hlavní hraniční splnomocnenci navzájom informujú.

Článok 17

Ustanovenia Dohovoru o režime plavby na Dunaji podpísaného v Belehrade 18. augusta 1948 zostávajú nedotknuté.

Článok 18

(1) Obe zmluvné strany môžu nerušene plaviť drevo po celej dĺžke hraničných vôd včítane úsekov, kde oba brehy patria k územiu druhej zmluvnej strany.

(2) Príslušné úrady oboch zmluvných strán určia čas a poradie spúšťania dreva na vodu a jeho plavenie, o čom sa navzájom upovedomia aspoň dva mesiace vopred; začatie plavenia si oznámia aspoň päť dní vopred.

Článok 19

(1) V záujme zabezpečenia plavenia dreva príslušné úrady oboch zmluvných strán môžu dať na podklade vzájomného dojednania súhlas, aby osoby mohli vystúpiť na breh druhej zmluvnej strany a zriaďovať prechodné opatrenia na plavenie, na spúšťanie na vodu alebo na očistenie brehov od plaveného dreva.

(2) O čase a mieste vystúpenia osôb na breh druhej zmluvnej strany na vykonanie prác podľa odseku 1 sa zástupcovia príslušných úradov oboch zmluvných strán dohodnú aspoň päť dní vopred.

(3) Osoby plaviace drevo a drevo plavené na hraničných vodách podliehajú colnej kontrole.

Článok 20

(1) Každé plavené drevo sa označí osobitným spôsobom. Príslušné úrady oboch zmluvných strán určia na základe vzájomného dojednania vzory označenia a navzájom si ich vymenia.

(2) Ak sa sťahuje kôra z plaveného dreva, nesmie sa dostať do korýt hraničných tokov.

Článok 21

Príslušné úrady oboch zmluvných strán sú povinné informovať o opatreniach vykonaných podľa článku 18 ods. 2, článku 19 ods. 2 a článku 20 ods. 1 príslušného hraničného splnomocnenca svojej zmluvnej strany.

Článok 22

Na hraničných cestách možno používať celú ich šírku; príslušné orgány zmluvných strán môžu po predchádzajúcej dohode nariadiť obmedzenie premávky podľa svojich predpisov.

HLAVA VI

Rybolov, poľovníctvo a vykonávanie prác v blízkosti štátnych hraníc

Článok 23

(1) Rybolov v hraničných vodách je povolený až po hraničnú čiaru.

(2) Výlov rýb, zarybňovanie a vodohospodárske opatrenia na hraničných vodách upravuje osobitná zmluva.

Článok 24

Zmluvné strany zabezpečia, aby pri výkone poľovníctva v blízkosti štátnych hraníc nedochádzalo k narušeniu územia druhej zmluvnej strany, ako ani k ohrozeniu života alebo zdravia osôb zdržiavajúcich sa na území druhej zmluvnej strany.

Článok 25

(1) Zmluvné strany zabezpečia, aby pri vykonávaní prác (meranie, ťažba, poľnohospodárske a lesné práce a pod.) v blízkosti štátnych hraníc nedochádzalo ku škodám na území druhej zmluvnej strany, ako ani k ohrozeniu života alebo zdravia osôb zdržiavajúcich sa na území druhej zmluvnej strany.

(2) Zmluvné strany zabezpečia, aby sa na ich území do vzdialenosti dvadsiatich metrov od štátnych hraníc nevykonávala povrchová ťažba, pokiaľ osobitná zmluva neustanovuje inak.

(3) Zmluvné strany zabezpečia, aby nevznikla prekážka odtoku veľkých vôd, a urobia opatrenia na zamedzenie rozšírenia požiaru na územie druhej zmluvnej strany.

(4) Ak hrozí nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na územie druhej zmluvnej strany, treba o tom bez meškania upovedomiť jej pohraničné alebo poriadkové orgány, aby mohli urobiť príslušné opatrenia, prípadne poskytnúť pomoc pri hasení.

HLAVA VII

Mimoriadne prekračovanie štátnych hraníc

Článok 26

(1) Pri živelných pohromách, ku ktorým došlo na území jednej zmluvnej strany v blízkosti štátnych hraníc, môžu záchranné oddiely druhej zmluvnej strany prekročiť štátne hranice bez cestovných dokladov, pokiaľ ich o pomoc požiadali príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej došlo k živelnej pohrome. Takú žiadosť sprostredkúvajú hraniční splnomocnenci.

(2) Pri požiaroch, ku ktorým došlo na území jednej zmluvnej strany v blízkosti štátnych hraníc, môžu požiarne oddiely druhej zmluvnej strany, pokiaľ hrozí rozšírenie požiaru na územie druhej zmluvnej strany, prekročiť štátne hranice bez cestovných dokladov a zasahovať, aj keď neboli požiadané o pomoc.

(3) Štátne hranice môžu prekročiť bez cestovných dokladov aj pracovníci zdravotnej alebo veterinárnej služby, pokiaľ boli požiadaní o pomoc.

(4) Osoby uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku môžu prekročiť štátne hranice na ktoromkoľvek mieste a sú oprávnené zdržiavať sa na území druhej zmluvnej strany, pokiaľ sú tam nevyhnutne potrebné. Môžu so sebou vziať bez osobitného povolenia potrebný materiál a prostriedky. Pri návrate spravidla použijú najbližší hraničný priechod.

(5) Pri živelných pohromách alebo pri iných prípadoch ohrozenia života alebo zdravia osôb v blízkosti štátnych hraníc môžu ohrozené osoby prekročiť štátne hranice na ktoromkoľvek mieste bez cestovných dokladov. Sú však povinné bez meškania sa hlásiť príslušným miestnym orgánom.

HLAVA VIII

Záverečné ustanovenia

Článok 27

Význam pojmov používaných v tejto Zmluve je takýto:

a) štátne hranice - je súvislý rad zvislých myslených rovín, ktoré oddeľujú územie Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky, ako aj zvislým smerom vzdušný priestor nad zemským povrchom a priestor pod zemským povrchom;

b) hraničná čiara - je priesečnica štátnych hraníc so zemským povrchom, ktorá je v teréne obvykle vyznačená hraničnými znakmi;

c) hraničný úsek - je časť hraničnej čiary, na ktorej pôsobí hraničný splnomocnenec;

d) hraničné vody - sú úseky riek a iných prírodných vodných tokov, ako aj kanálov, ktorými prebiehajú štátne hranice (hraničné toky), ako aj povrchové a podzemné vody v profiloch, kde ich pretínajú štátne hranice;

e) hraničná cesta - je cesta alebo úsek cesty, ktorej stredom prebieha hraničná čiara;

f) pohraničné orgány - sú orgány podriadené Federálnemu ministerstvu vnútra v Československej socialistickej republike alebo Ministerstvu vnútra Maďarskej ľudovej republiky, ktoré vykonávajú ochranu štátnych hraníc a kontrolu hraničnej premávky;

g) poriadkové orgány - sú orgány plniace úlohy súvisiace s ochranou verejného poriadku, dopravy a vodného režimu;

h) kontrola hraničnej premávky - je kontrola, ktorú vykonávajú pohraničné orgány pri prekračovaní štátnych hraníc osobami a dopravnými prostriedkami;

i) hraničný priechod - je železničná stanica, časť cesty alebo prístav určený pre verejný cestovný ruch, kde sa uskutočňuje odbavovanie osôb a dopravných prostriedkov pri prekračovaní štátnych hraníc.

Článok 28

Každá zmluvná strana uhrádza svoje výdavky v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Článok 29

Výšku súm uvedených v článku 4 písm. g) môžu vlády zmluvných strán zmeniť diplomatickou cestou.

Článok 30

(1) Táto Zmluva bude ratifikovaná a nadobudne platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny ratifikačných listín. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Budapešti.

(2) Táto Zmluva sa dojednáva na neurčitý čas. Zmluvné strany ju môžu vypovedať diplomatickou cestou, pričom Zmluva stratí platnosť uplynutím šiestich mesiacov odo dňa výpovede.

(3) Nadobudnutím platnosti tejto Zmluvy stratí platnosť Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o hraničných splnomocnencoch z 13. októbra 1956, ustanovenia článkov 10-12, 16-18 a 22-24 Zmluvy medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach z 13. októbra 1956 včítane bodov VI a VII Záverečného protokolu k tejto Zmluve a ustanovenie článku 15 Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku zo 16. októbra 1962.

Dané v Prahe 19. novembra 1976 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto Zmluvu podpísali a opatrili ju svojimi pečaťami.

Zo splnomocnenia

prezidenta Československej socialistickej republiky:

Gen. Kropáček v. r.

Zo splnomocnenia

Prezidiálnej rady Maďarskej ľudovej republiky:

Kamara v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.