Vyhláška č. 110/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971

(v znení č. 86/1985 Zb.)

Čiastka 25/1978
Platnosť od 22.09.1978
Účinnosť od 30.10.1985
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 13 dňom 7. októbra 1975 a pre Československú socialistickú republiku podľa svojho článku 13 ods. 1 písm. a) dňom 3. augusta 1978.

110

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. augusta 1978

o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971


Dňa 24. marca 1971 bola v Štrasburgu dojednaná Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení. Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Dohode bola uložená u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva 28. júla 1977.

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 13 dňom 7. októbra 1975 a pre Československú socialistickú republiku podľa svojho článku 13 ods. 1 písm. a) dňom 3. augusta 1978.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister: Ing. Chňoupek v. r.

ŠTRASBURSKÁ DOHODA

o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971

Zmluvné strany,

majúc na zreteli, že prijatie jednotného celosvetového systému triedenia patentov, autorských osvedčení na vynález, úžitkových vzorov a osvedčení o úžitkovosti je vo všeobecnom záujme a na prospech užšej medzinárodnej spolupráci a prispeje k zladeniu právnych systémov v oblasti priemyselného vlastníctva,

uznávajúc význam Európskeho dohovoru o medzinárodnom triedení patentov na vynález z 19. decembra 1954, na základe ktorého Európska rada zriadila medzinárodné triedenie patentov na vynález,

vzhľadom na medzinárodnú hodnotu tohto triedenia a význam, ktorý má pre všetky členské štáty Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva,

vedomé si dôležitosti tohto triedenia pre rozvojové krajiny, ktoré im umožňuje prístup k stále sa rozširujúcej modernej technológii,

podľa článku 19 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaného v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967,

sa dohodli na nasledujúcom:

Článok 1

Založenie Osobitnej únie - prijatie medzinárodného triedenia

Krajiny, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje, vytvárajú Osobitnú úniu a prijímajú spoločné triedenie nazvané „medzinárodné patentové triedenie“ (ďalej označené len „triedenie“) pre patenty na vynálezy, autorské osvedčenia na vynálezy, pre úžitkové vzory a osvedčenia o úžitkovosti.

Článok 2

Definícia triedenia

1.

a) Triedenie sa skladá:

i) z textu vzniknutého v súvislosti s ustanoveniami Európskeho dohovoru o medzinárodnom triedení patentov na vynález z 19. decembra 1954 (ďalej „Európsky dohovor“), ktorý nadobudol platnosť a bol uverejnený generálnym tajomníkom Európskej rady 1. septembra 1968;

ii) zo zmien, ktoré nadobudli platnosť podľa článku 2.2 Európskeho dohovoru ešte pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

iii) z ďalších zmien urobených podľa článku 5, a ktoré nadobudnú platnosť v súlade s článkom 6.

b) Návod na použitie a poznámky obsiahnuté v texte triedenia sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

2.

a) Text uvedený v odseku 1.a) i) je v anglickom a francúzskom jazyku, a to v dvoch autentických vyhotoveniach. Len čo bude táto dohoda otvorená na podpis, uloží sa jedno vyhotovenie u generálneho tajomníka Európskej rady, druhé u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „generálny riaditeľ“ a „Organizácia“) ustanovenej Dohovorom 14. júla 1967.

b) Zmeny uvedené v odseku 1.a) ii) sú v anglickom a francúzskom jazyku uložené vo dvoch autentických vyhotoveniach, jedno u generálneho tajomníka Európskej rady, druhé u generálneho riaditeľa.

c) Zmeny uvedené v odseku 1.a) iii) sú v jednom autentickom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku uložené u generálneho riaditeľa.

Článok 3

Jazyky triedenia

1. Triedenie je vyhotovené v anglickom a francúzskom jazyku, oba texty majú rovnakú platnosť.

2. Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „Medzinárodný úrad“) vyhotoví po porade so zúčastnenými vládami buď na základe prekladu navrhnutého týmito vládami, alebo s využitím iných možností, ktoré nijako finančne nezaťažia rozpočet Osobitnej únie alebo Organizáciu, oficiálne texty triedenia v nemeckom, španielskom, japonskom, portugalskom, ruskom jazyku, príp. v iných jazykoch, ktoré môže určiť zhromaždenie uvedené v článku 7.

Článok 4

Použitie triedenia

1. Triedenie má len administratívny charakter.

2. Každá krajina Osobitnej únie má možnosť použiť triedenie ako hlavný alebo pomocný systém.

3. Príslušné úrady krajín Osobitnej únie budú uvádzať:

i) do nimi vydaných patentov, autorských osvedčení na vynálezy, úžitkových vzorov a osvedčení o úžitkovosti, ako aj do žiadosti o tieto doklady nimi uverejnených alebo odovzdaných iba k dispozícii pre kontrolu verejnosti,

ii) do oznámení oficiálnych časopisov, ktorými sa oznamuje uverejnenie alebo odovzdanie dokumentov uvedených v pododseku i) k dispozícii verejnosti,

úplné symboly triedenia určené podľa vynálezu, ktorý je predmetom dokumentu uvedeného v pododseku i).

4. Pri podpise tejto dohody alebo uložení listín o schválení alebo prístupe

i) môžu krajiny vyhlásiť, že si vyhradzujú neuvádzať symboly skupín alebo podskupín triedenia do žiadostí uvedených v odseku 3 a odovzdaných iba pre kontrolu verejnosti a do oznámení o nich;

ii) všetky krajiny, ktoré nevykonávajú prieskum novosti vynálezov, či už bezprostredný, alebo odložený, a ktorých konanie o udeľovaní patentov alebo iných dokladov o ochrane nevyžaduje prieskum o stave techniky, môžu vyhlásiť, že si vyhradzujú neuvádzať symboly skupín a podskupín triedenia do dokumentov a oznámení uvedených v odseku 3. Ak tieto krajiny spĺňajú podmienky len pre určitú kategóriu dokladov o ochrane alebo pre určité oblasti techniky, môžu použiť výhradu len v tomto rozsahu.

5. Symboly triedenia uvádzané poznámkou „medzinárodné patentové triedenie“ alebo skratkou ustanovenou výborom expertov, ktorým sa zaoberá článok 5, budú vytlačené tučným písmom alebo iným dobre viditeľným spôsobom v záhlaví každého dokladu, ktorý má byť v zmysle odseku 3.i) nimi označený.

6. Ak krajiny Osobitnej únie zveria udeľovanie patentov medzinárodnému orgánu, podnikne zo svojej právomoci všetky opatrenia, aby tento orgán používal triedenie v súlade s týmto článkom.

Článok 5

Výbor expertov

1. Zriaďuje sa výbor expertov, v ktorom je zastúpená každá členská krajina Osobitnej únie.

2.

a) Generálny riaditeľ vyzve medzivládne organizácie špecializované v oblasti patentov, ktorých aspoň jediná členská krajina je členom tejto dohody, aby boli zastúpené prostredníctvom svojich pozorovateľov na zasadaniach výboru expertov.

b) Generálny riaditeľ môže, a na žiadosť výboru expertov má povinnosť, pozvať zástupcov iných medzivládnych a medzinárodných nevládnych organizácií, aby sa zúčastnili na rokovaniach, ktoré ich zaujímajú.

3. Výbor expertov:

i) vykonáva zmeny triedenia;

ii) predkladá členským krajinám Osobitnej únie odporúčania smerujúce k uľahčeniu použitia triedenia a k jeho jednotnému rozšíreniu;

iii) napomáha rozšírenie medzinárodnej spolupráce pri pretrieďovaní dokumentácie slúžiacej na prieskum vynálezov, najmä však so zreteľom na potreby rozvojových krajín;

iv) robí všetky iné opatrenia uľahčujúce rozvojovým krajinám použitie triedenia a nezaťažujúce nijako finančný rozpočet Osobitnej únie alebo Organizáciu;

v) je oprávnený zriaďovať podvýbory a pracovné skupiny.

4. Výbor expertov schváli svoj rokovací poriadok. Podľa tohto rokovacieho poriadku majú medzivládne organizácie uvedené v odseku 2.a), ktoré môžu značne prispieť k rozvoju triedenia, možnosť zúčastniť sa na zasadaniach podvýborov a pracovných skupín expertov.

5. Návrhy na zmeny triedenia môže predložiť príslušný úrad ktorejkoľvek krajiny Osobitnej únie, Medzinárodný úrad, medzivládne organizácie zastúpené vo výbore expertov na základe odseku 2.a) a ostatné organizácie vyzvané na vypracovanie týchto návrhov výborom expertov. Návrhy sa oznámia Medzinárodnému úradu, ktorý ich postúpi členom a pozorovateľom výboru expertov najneskoršie dva mesiace pred jeho zasadaním, na ktorom sa budú prerokúvať.

6.

a) Každá členská krajina má vo výbore expertov jeden hlas.

b) Výbor expertov sa uznáša prostou väčšinou zastúpených a hlasujúcich krajín.

c) Každé rozhodnutie, ktoré podľa názoru pätiny zastúpených a hlasujúcich krajín vyvolá zmenu základnej štruktúry triedenia alebo si vyžiada mimoriadnu prácu pri pretrieďovaní, schvaľuje sa trojštvrtinovou väčšinou zastúpených a hlasujúcich krajín.

d) Abstencia sa za hlas nepovažuje.

Článok 6

Oznámenie, nadobudnutie platnosti a zverejňovanie zmien a iných rozhodnutí

1. Medzinárodný úrad oznamuje príslušným úradom krajín Osobitnej únie všetky rozhodnutia výboru expertov týkajúce sa zmien triedenia a informuje ich o odporúčaniach tohto výboru. Zmeny nadobudnú platnosť šesť mesiacov odo dňa odoslania oznámenia.

2. Medzinárodný úrad včlení do triedenia zmeny, ktoré nadobudli platnosť. Oznámenia o zmenách budú uverejnené v časopisoch, ktoré určí zhromaždenie uvedené v článku 7.

Článok 7

Zhromaždenie Osobitnej únie

1.

a) Osobitná únia má zhromaždenie skladajúce sa z členských krajín Osobitnej únie.

b) Vláda každej krajiny Osobitnej únie je zastúpená jedným delegátom; ten môže mať svojho zástupcu, poradcov a expertov.

c) Každú medzivládnu organizáciu uvedenú v článku 5.2.a) môže zastupovať jej pozorovateľ na zasadaniach zhromaždenia a v prípade jeho rozhodnutia na zasadaniach výboru a pracovných skupín zriadených zhromaždením.

d) Výdavky každej delegácie uhrádza vláda, ktorá túto delegáciu ustanovila.

2.

a) S výhradou ustanovenia článku 5 zhromaždenie:

i) prerokúva všetky otázky týkajúce sa chodu a ďalšieho rozvoja Osobitnej únie a plnenia tejto dohody;

ii) dáva Medzinárodnému úradu pokyny pre prípravu revíznych konferencií;

iii) reviduje a schvaľuje správy a činnosť generálneho riaditeľa týkajúce sa Osobitnej únie a dáva mu v otázkach spadajúcich do pôsobnosti Osobitnej únie všetky potrebné pokyny;

iv) určuje program, schvaľuje dvojročný rozpočet Osobitnej únie a schvaľuje jej záverečné účty;

v) schvaľuje finančný poriadok Osobitnej únie;

vi) rozhoduje o vypracovaní oficiálnych textov triedenia v iných jazykoch, než sú angličtina a francúzština a ostatné jazyky vymenované v článku 3.2;

vii) zakladá výbory a pracovné skupiny, ktoré považuje za užitočné pre uskutočnenie cieľov Osobitnej únie;

viii) rozhoduje, s výhradou pododseku 1.c), ktoré krajiny, ktoré nie sú členmi Osobitnej únie, a ktoré medzivládne a medzinárodné nevládne organizácie sa môžu pripustiť ako pozorovatelia na jeho zasadanie a na zasadania výborov a pracovných skupín ním zriadených;

ix) robí ďalšie vhodné opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľov Osobitnej únie;

x) plní všetky ostatné úlohy, ktoré mu ukladá táto dohoda.

b) O otázkach, ktoré zaujímajú aj iné únie spravované Organizáciou, rozhoduje zhromaždenie s prihliadnutím na odporúčania koordinačného výboru Organizácie.

3.

a) Každá členská krajina zhromaždenia má jeden hlas.

b) Polovica členských krajín zhromaždenia tvorí kvórum.

c) Ak sa toto kvórum nedosiahne, môže zhromaždenie robiť rozhodnutia, ale takéto rozhodnutia zhromaždenia, s výnimkou rozhodnutí o rokovacom poriadku, sa stanú vykonateľnými až po splnení ďalej uvedených podmienok. Medzinárodný úrad oznámi uvedené rozhodnutia členským krajinám shromaždenia, ktoré neboli zastúpené, a vyzve ich, aby písomne v lehote troch mesiacov počítanej odo dňa tohto oznámenia vyjadrili svoj hlas alebo abstenciu. Ak sa po uplynutí tejto lehoty počet štátov, ktoré takto vyjadrili svoj hlas alebo abstenciu, rovná najmenej počtu krajín chýbajúcich na dosiahnutie kvóra na zasadaní, stanú sa tieto rozhodnutia vykonateľnými za predpokladu, že sa súčasne dosiahne požadovaná väčšina.

d) S výnimkou ustanovení článku 11.2 prijíma zhromaždenie rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

e) Abstencia sa nepovažuje za hlas.

f) Delegát môže zastupovať iba jednu krajinu a môže hlasovať iba v mene tejto krajiny.

4.

a) Zhromaždenie sa schádza na riadnom zasadaní zvolanom generálnym riaditeľom raz za dva roky a okrem mimoriadnych prípadov v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako valné zhromaždenie Organizácie.

b) Zhromaždenie sa schádza na mimoriadne zasadanie na základe pozvania rozoslaného generálnym riaditeľom na žiadosť jednej štvrtiny členských krajín zhromaždenia.

c) Generálny riaditeľ pripraví program rokovania pre každé zasadanie.

5. Zhromaždenie schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Článok 8

Medzinárodný úrad

1.

a) Administratívne úlohy Osobitnej únie zabezpečuje Medzinárodný úrad.

b) Medzinárodný úrad najmä pripravuje zasadania a plní úlohy sekretariátu zhromaždenia, výboru expertov a ostatných výborov a pracovných skupín, ktoré môže zriaďovať zhromaždenie alebo výbor expertov.

c) Generálny riaditeľ je najvyšším administratívnym úradníkom Osobitnej únie a zastupuje ju.

2. Generálny riaditeľ a každý člen personálu ním určený sa zúčastní bez hlasovacieho práva na všetkých zasadaniach zhromaždenia, výboru expertov a všetkých iných výborov alebo pracovných skupín, ktoré môže zriaďovať zhromaždenie alebo výbor expertov. Generálny riaditeľ alebo člen personálu ním určený je z úradnej povinnosti tajomníkom týchto orgánov.

3.

a) Medzinárodný úrad pripravuje podľa pokynov zhromaždenia revízne konferencie.

b) Medzinárodný úrad sa môže o príprave revíznych konferencií radiť s medzivládnymi organizáciami a s medzinárodnými nevládnymi organizáciami.

c) Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva rokovaní na týchto konferenciách.

4. Medzinárodný úrad plní všetky ďalšie úlohy, ktoré sú mu uložené.

Článok 9

Financie

1.

a) Osobitná únia má svoj rozpočet.

b) Rozpočet Osobitnej únie obsahuje vlastné príjmy a výdavky Osobitnej únie, jej príspevok do rozpočtu spoločných výdavkov únií a prípadne sumu danú k dispozícii rozpočtu konferencie Organizácie.

c) Za výdavky spoločné úniám sa považujú výdavky, ktoré nemožno pripísať výlučne Osobitnej únii, ale ktoré možno pripísať aj jednej alebo niekoľkým ostatným úniám spravovaným Organizáciou. Podiel Osobitnej únie na týchto spoločných výdavkoch je úmerný záujmu, ktorý na nich má Osobitná únia.

2. Rozpočet Osobitnej únie sa zostavuje s prihliadnutím na požiadavky koordinácie s rozpočtami ostatných únií spravovaných Organizáciou.

3. Rozpočet Osobitnej únie je financovaný z týchto zdrojov:

i) z príspevkov členských krajín Osobitnej únie;

ii) z poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie;

iii) z výťažku predaja publikácií Medzinárodného úradu súvisiacich s Osobitnou úniou a z práv týkajúcich sa týchto publikácií;

iv) z darov, odkazov a subvencií;

v) z nájomného, úrokov a rôznych ďalších príjmov.

4.

a) Pre určenie príspevkov uvedených v odseku 3.i) sa každá krajina Osobitnej únie zaraďuje do tej istej triedy, do ktorej patrí v Parížskej únii na ochranu priemyselného vlastníctva a platí svoje ročné príspevky na základe toho istého počtu jednotiek, ktorý je v tejto únii ustanovený pre túto triedu.

b) Ročný príspevok každej krajiny Osobitnej únie tvorí sumu, ktorej pomer k celkovej sume ročných príspevkov všetkých krajín do rozpočtu Osobitnej únie je rovnaký ako pomer počtu jednotiek triedy, do ktorej je krajina zaradená, k celkovému počtu jednotiek všetkých krajín.

c) Príspevky sú splatné prvého januára každého roka.

d) Krajina, ktorá sa omeškala s platením svojich finančných príspevkov, nemá právo hlasovať v žiadnom orgáne Osobitnej únie, ak suma nedoplatkov dosahuje alebo presahuje sumu príspevkov, ktoré táto krajina má platiť za dva predchádzajúce plné roky. Orgány Osobitnej únie môžu však dovoliť takej krajine, aby v nich aj naďalej vykonávala svoje hlasovacie právo po čas, ktorý určí, ak došlo k omeškaniu na základe mimoriadnych a nevyhnuteľných okolností.

e) V prípade, že rozpočet nebude schválený pred začiatkom nového finančného obdobia, použije sa rozpočet z minulého roka, a to spôsobom určeným finančným poriadkom.

5. Výšku dávok a poplatkov za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie určí generálny riaditeľ a informuje o nich zhromaždenie.

6.

a) Osobitná únia má prevádzkový kapitálový fond, ktorý sa vytvorí jednorazovou platbou poskytnutou každou členskou krajinou Osobitnej únie. Ak sa fond stane nedostatočným, rozhodne zhromaždenie o jeho zvýšení.

b) Výška začiatočnej platby každej krajiny do uvedeného fondu alebo jej účasti na zvýšení tohto fondu je úmerná ročnému príspevku tejto krajiny platnému v roku, počas ktorého sa fond vytvoril alebo sa urobilo rozhodnutie o jeho zvýšení.

c) Výšku a spôsob platby určí zhromaždenie na návrh generálneho riaditeľa a s prihliadnutím na vyjadrenie koordinačného výboru Organizácie.

7.

a) Zmluva o sídle Organizácie uzavretá s krajinou, na území ktorej má Organizácia svoje sídlo, ustanovuje, že táto krajina poskytuje preddavky v prípadoch, keď je prevádzkový kapitálový fond nedostačujúci. Výška týchto preddavkov a podmienky, za ktorých sa poskytujú, sú predmetom samostatných dohôd, a to v každom jednotlivom prípade, medzi touto krajinou a Organizáciou.

b) Tak krajina uvedená v pododseku a), ako aj Organizácia, majú každá právo vypovedať záväzok poskytovať preddavky, a to formou písomného oznámenia. Výpoveď sa stane účinnou tri roky po uplynutí roka, v ktorom bola oznámená.

8. Revízie účtov zabezpečuje spôsobom určeným finančným poriadkom jedna alebo viacej členských krajín Osobitnej únie alebo externí revízori, ktorí sú s ich súhlasom ustanovení zhromaždením.

Článok 10

Revízia dohody

1. Táto dohoda sa môže z času na čas revidovať na konferenciách krajín Osobitnej komisie na to určených.

2. O zvolaní revíznych konferencií rozhoduje zhromaždenie.

3. Články 7, 8, 9 a 11 sa môžu meniť buď na revíznych konferenciách, alebo podľa ustanovenia článku 11.

Článok 11

Zmeny určitých ustanovení dohody

1. Návrhy na zmeny článkov 7, 8 a 9 a tohto článku môže predložiť každá členská krajina Osobitnej únie alebo generálny riaditeľ. Tieto návrhy oznamuje generálny riaditeľ členským krajinám Osobitnej únie aspoň šesť mesiacov pred ich prerokúvaním na zhromaždení.

2. Zmeny článkov uvedených v odseku 1 schvaľuje zhromaždenie. Ich schválenie vyžaduje trojštvrtinovú väčšinu odovzdaných hlasov; akékoľvek zmeny článku 7 a tohto odseku vyžadujú však štyri pätiny odovzdaných hlasov.

3.

a) Zmeny článkov uvedených v odseku 1 nadobudnú platnosť mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostane písomné notifikácie o ich prijatí, urobené v súlade s príslušnými ústavnými pravidlami, a to od troch štvrtín krajín, ktoré sú členmi Osobitnej únie v čase, keď zmena bola schválená.

b) Takto prijatá zmena uvedených článkov viaže všetky krajiny, ktoré sú členmi Osobitnej únie v čase, keď zmena nadobudne platnosť; všetky zmeny, ktoré zvyšujú finančné záväzky krajín Osobitnej únie, zaväzujú však iba tie krajiny, ktoré notifikovali ich prijatie.

c) Zmeny prijaté podľa pododseku a) sú záväzné pre všetky krajiny, ktoré sa stanú členmi Osobitnej únie po tom, čo tieto zmeny nadobudnú podľa pododseku a) platnosť.

Článok 12

Spôsoby, ako sa krajiny môžu stať členmi tejto dohody

1. Každá členská krajina Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva sa môže stať členom tejto dohody, a to:

i) svojím podpisom, za ktorým nasleduje uloženie listiny o schválení alebo

ii) uložením listiny o prístupe.

2. Listiny o schválení a prístupe sa ukladajú u generálneho riaditeľa.

3. Ustanovenie článku 24 stockholmského znenia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva platí pre túto dohodu.

4. Pododsek 3 nemožno v žiadnom prípade vykladať tak, akoby obsahoval uznanie alebo mlčky urobené prijatie ktoroukoľvek krajinou Osobitnej únie faktickej situácie týkajúcej sa celého územia, pre ktoré je táto dohoda použiteľná inou krajinou s ohľadom na uvedený odsek.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti dohody

1.

a) Táto dohoda nadobudne platnosť rok po uložení listín o schválení alebo prístupe:

i) dvoch tretín krajín, ktoré v čase, keď táto dohoda je otvorená na podpis, sú členmi Európskeho dohovoru a

ii) troch členských krajín Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, ktoré však nie sú členmi Európskeho dohovoru, z ktorých aspoň jedna má podľa posledných štatistík uverejnených Medzinárodným úradom v čase, keď sa ukladajú listiny o schválení alebo prístupe, viac ako 40 000 podaných žiadostí o patenty na vynálezy alebo autorské osvedčenia ročne.

b) Pre každú inú krajinu, ako sú krajiny, pre ktoré dohoda nadobudla platnosť podľa pododseku a), nadobudne táto dohoda platnosť rok po dni, keď jej schválenie alebo prístup notifikoval generálny riaditeľ, ak v listine o schválení alebo v listine o prístupe nie je uvedený neskorší dátum. V tomto prípade nadobudne dohoda pre túto krajinu platnosť v čase takto uvedenom.

c) Členské krajiny Európskeho dohovoru, ktoré túto dohodu schvália alebo k nej pristúpia, majú možnosť vypovedať tento dohovor najneskoršie s účinnosťou odo dňa, keď táto dohoda pre ne nadobudne platnosť.

2. Schválenie alebo prístup znamená plnoprávne prijatie všetkých ustanovení a priznaní všetkých výhod vyplývajúcich z tejto dohody.

Článok 14

Čas trvania dohody

Táto dohoda má rovnaký čas trvania ako Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva.

Článok 15

Výpoveď

1. Každá krajina Osobitnej únie môže túto dohodu vypovedať oznámením odoslaným generálnemu riaditeľovi.

2. Výpoveď nadobúda účinnosť jeden rok po dni, keď o tom generálny riaditeľ dostal oznámenie.

3. Právo výpovede obsiahnuté v tomto článku nemôže krajina uplatniť, kým neuplynie päť rokov odo dňa, keď sa stala členom Osobitnej únie.

Článok 16

Podpis, jazyky, oznámenia, depozitárne funkcie

1.

a) Táto dohoda je podpísaná v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú autentické.

b) Táto dohoda zostáva otvorená na podpis v Štrasburgu do 30. septembra 1971.

c) Pôvodné vyhotovenie tejto dohody po tom, čo už nebude otvorená na podpis, bude uložené u generálneho riaditeľa.

2. Generálny riaditeľ vyhotoví po porade so zainteresovanými vládami oficiálne texty v nemeckom, španielskom, japonskom, portugalskom, ruskom jazyku a v ďalších jazykoch, ktoré môže určiť zhromaždenie.

3.

a) Generálny riaditeľ overí a odovzdá dve kópie všetkých zmien tejto dohody vládam krajín, ktoré ju podpísali, a na žiadosť vláde ktorejkoľvek inej krajiny. Ďalej overí a odovzdá jednu kópiu generálnemu tajomníkovi Európskej rady.

b) Generálny riaditeľ overí a odovzdá dve kópie všetkých zmien tejto dohody vládam všetkých krajín Osobitnej únie a na žiadosť vláde ktorejkoľvek inej krajiny. Ďalej overí a odovzdá jednu kópiu generálnemu tajomníkovi Európskej rady.

c) Generálny riaditeľ odovzdá na žiadosť vládam krajín, ktoré túto dohodu podpísali alebo ktoré k nej pristúpia, jeden overený výtlačok triedenia v anglickom alebo francúzskom jazyku.

4. Generálny riaditeľ dá zaregistrovať túto dohodu v sekretariáte Organizácie Spojených národov.

5. Generálny riaditeľ informuje vlády všetkých členských krajín Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva a generálneho tajomníka Európskej rady:

i) o podpisoch;

ii) o uložení listín o schválení a prístupe;

iii) o dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody;

iv) o výhradách týkajúcich sa použitia triedenia;

v) o prijatí zmien tejto dohody;

vi) o dátumoch, keď tieto zmeny nadobudnú platnosť;

vii) o výpovediach.

Článok 17

Prechodné ustanovenia

1. Členské krajiny Európskeho dohovoru, ktoré dosiaľ nie sú členmi Osobitnej únie, môžu, ak si to budú priať, požívať vo výbore expertov po dva roky odo dňa nadobudnutia platnosti dohody rovnaké práva, ako keby boli členmi Osobitnej únie.

2. Po tri roky od uplynutia lehoty ustanovenej v odseku 1 sa budú môcť krajiny uvedené na tom istom mieste dať zastúpiť pozorovateľmi na zasadaniach výboru expertov, a v prípade jeho rozhodnutia na zasadaniach podvýborov a pracovných skupín ním zriadených. V tomto čase môžu predkladať návrhy zmien triedenia podľa článku 5.5 a dostanú oznámenie o rozhodnutiach a odporúčaniach výboru expertov podľa článku 6.1.

3. Členské krajiny Európskeho dohovoru, ktoré dosiaľ nie sú členmi Osobitnej únie, sa môžu dať zastúpiť po čas piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody pozorovateľmi na zasadaniach zhromaždenia, a v prípade jeho rozhodnutia, na zasadaniach výborov a pracovných skupín ním zriadených.

Na dôkaz toho podpísali dolu podpísaní, majúc na to riadne plnomocenstvo, túto dohodu.

Podpísané v Štrasburgu 24. marca 1971.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.