Vyhláška č. 108/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru

Čiastka 24/1978
Platnosť od 15.09.1978
Účinnosť od 30.09.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIII dňom 3. mája 1978. Pre ČR bola platnosť Obchodnej dohody zrušená oznámením MZV ČR č. 133/1996 Zb. s účinnosťou od 4.3.1996

108

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. septembra 1978

o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru


Dňa 25. februára 1977 bola v Lime podpísaná Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIII dňom 3. mája 1978.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Peru, ďalej označované ako zmluvné strany, majúc na zreteli putá priateľstva, ktoré spájajú obe krajiny a vzájomné prianie upevniť svoje hospodárske vzťahy a vyrovnať vzájomný obchod s cieľom konsolidovať, zvýšiť a diverzifikovať tieto vzťahy na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti, dohodli sa uzavrieť túto obchodnú dohodu:

Článok I

Zmluvné strany si vo svojich obchodných vzťahoch poskytnú zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod v súlade s článkom I a ďalšími ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorej členmi sú obe krajiny.

Ustanovenia tohto článku sa nebudú vzťahovať na výhody, oslobodenia a výsady poskytnuté ktoroukoľvek zo zmluvných strán

a) susedným krajinám s cieľom uľahčiť pohraničný obchod,

b) tretím krajinám v dôsledku svojho členstva v oblastiach voľného obchodu, v colných úniách alebo iných ekonomických integračných zoskupeniach.

Článok II

Berúc do úvahy možnosti a potreby národného hospodárstva oboch krajín, ako aj potrebu zabezpečiť stabilné zásobovanie svojich ekonomík, obe zmluvné strany sa dohodli podporovať všetkými dostupnými prostriedkami príslušné podniky alebo organizácie svojich krajín v uzavieraní kontraktov o dodávkach tovaru a služieb s cieľom postupne dosiahnuť dynamickejšiu a vyrovnanejšiu výmenu tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru.

Článok III

Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať uzavieranie dlhodobých obchodných kontraktov medzi príslušnými podnikmi alebo organizáciami oboch krajín.

Článok IV

Výrobky vyvezené v rámci tejto dohody budú určené na vnútornú spotrebu alebo spracovanie v krajine dovozcu. Reexport tovaru bude prípustný len s predchádzajúcim a výslovným súhlasom príslušných orgánov alebo organizácií krajiny vývozcu.

Článok V

Obchodné transakcie v rámci tejto dohody sa budú uskutočňovať medzi československými organizáciami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť ako nezávislými právnickými osobami na jednej strane a peruánskymi právnickými a fyzickými osobami na druhej strane so zreteľom na svetové ceny.

Článok VI

Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia v súlade s vlastnými predpismi a s medzinárodnými dohodami podpísanými oboma zmluvnými stranami, aby pri obchodných operáciách chránili na svojich územiach výrobky pochádzajúce od druhej zmluvnej strany pred všetkými formami nekalej súťaže a s týmto cieľom zabránia dovozu a zamedzia výrobu, obeh alebo predaj výrobkov, ktoré by niesli značku, pomenovanie, nápisy alebo akékoľvek iné znaky nesprávne označujúce pôvod, druh alebo povahu výrobkov.

Článok VII

Obe zmluvné strany s cieľom uľahčiť a zvýšiť vzájomnú obchodnú výmenu, budú v rámci zákonov a predpisov platných vo svojich krajinách navzájom podporovať účasť na veľtrhoch a výstavách, či už trvalých alebo príležitostných, a poskytnú potrebnú podporu na uskutočnenie týchto akcií.

Článok VIII

Zmluvné strany si budú v súlade so svojimi zákonmi a predpismi poskytovať potrebné uľahčenia:

a) na dovoz vzoriek a tovaru bez komerčnej hodnoty a propagačných obchodných materiálov;

b) na dovoz zariadenia určeného na pokusy, skúšky a vedeckotechnický výskum na základe vopred dohodnutých programov;

c) na dovoz do viazaného obehu tovaru určeného pre stále alebo dočasné veľtrhy a výstavy;

d) na dovoz do viazaného obehu nástrojov a zariadenia určeného na montáž alebo opravy;

e) na dovoz do viazaného obehu kontejnerov, ktoré sa použijú pri uskutočňovaní obchodnej výmeny.

Článok IX

Ustanovenia tejto dohody sa nebudú vykladať ako prekážky prijímania a uskutočňovania opatrení určených:

a) na aplikáciu zákonov a predpisov o bezpečnosti;

b) na reguláciu dovozov a vývozov zbraní, munície a iného vojnového materiálu;

c) na ochranu národného majetku umeleckej, historickej a archeologickej hodnoty;

d) na označenie akosti výrobkov a sanitárnych noriem.

Článok X

Všetky platby medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru súvisiace s touto dohodou sa budú vykonávať vo voľne zameniteľných menách.

Článok XI

Za účelom dosiahnutia cieľov tejto dohody sa obe zmluvné strany dohodli periodicky zabezpečovať prostredníctvom svojich príslušných podnikov alebo organizácií vzájomné informácie o svojich dodacích možnostiach a nákupných požiadavkách.

Článok XII

Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie ustanovení tejto dohody bude dozerať Zmiešaná komisia.

Článok XIII

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie podľa príslušných zákonných predpisov platných v každej krajine.

Článok XIV

Táto dohoda zostane v platnosti päť rokov odo dňa, keď nadobudne platnosť, a bude sa automaticky predlžovať vždy o ďalší jeden rok, ak ju jedna zo zmluvných strán výslovne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Článok XV

Skončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na kontrakty uzavreté v jej rámci, ktoré zostanú v platnosti až do svojho splnenia.

Spísané v Lime 25. februára 1977 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v španielskom jazyku.

Za vládu ČSSR:
Ing. Jaroslav Jakubec,
námestník ministra zahraničného obchodu

Za vládu Republiky Peru:
Veľvyslanec José de la Puente Radbill,
minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.