Vyhláška č. 14/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov

(v znení č. 65/1981 Zb., 69/1984 Zb.)

Čiastka 3/1978
Platnosť od 31.01.1978 do15.01.1995
Účinnosť od 13.07.1984 do15.01.1995
Zrušený 5/1995 Z. z.

14

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 16. januára 1978

o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 23 ods. 5 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a § 7 ods. 3 a § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva:


PRVÁ ČASŤ

ŠPECIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ LESOV

§ 1

Ochranné lesy a lesy osobitného určenia

(1) Ochranné lesy a lesy osobitného určenia sa vyhlasujú spravidla pri vypracúvaní lesných hospodárskych plánov.

(2) Za ochranné lesy sa vyhlasujú:

a) lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú sutiny, strže, hrebene a stráne so súvisle vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy a hlboké rašeliniská,

b) vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených lesov, lesy na exponovaných horských hrebeňoch pod silným klimatickým vplyvom a lesy znižujúce nebezpečenstvo vzniku lavín,

c) lesy v pásme kosodreviny,

d) lesy potrebné na zabezpečenie ochrany pôdy.

(3) Za lesy osobitného určenia sa môžu vyhlásiť:

a) lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov, ak ide o pásma I.stupňa,1)

b) lesy v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prirodzene sa vyskytujúcich stolných minerálnych vôd,2) kúpeľné lesy a lesy v okolí zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti,

c) lesné parky a prímestské lesy,

d) lesy v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach,3)

e) časti lesov národných parkov a chránených krajinných oblastí a ďalšie územia chránené podľa predpisov o štátnej ochrane prírody,4) vyžadujúce odlišný spôsob hospodárenia,

f) lesy postihované exhalátmi tak, že vyžadujú odlišný spôsob hospodárenia,

g) lesy určené na lesnícky výskum,

h) lesy, v ktorých odlišný spôsob hospodárenia vyžadujú iné dôležité potreby spoločnosti.

§ 2

Hospodárske lesy

(1) Hospodárske lesy sú všetky lesy, ktoré neboli vyhlásené za ochranné lesy alebo za lesy osobitného určenia.

(2) V hospodárskych lesoch sa zohľadnia požiadavky na zachovanie a zlepšenie ostatných funkcií lesov v rámci diferencovaného hospodárenia.

DRUHÁ ČASŤ

HOSPODÁRSKY TVAR LESA, HOSPODÁRSKY SPÔSOB A JEHO FORMY

§ 3

Hospodársky tvar lesa

(1) Výsledkom spôsobu hospodárenia je hospodársky tvar lesa. Základným hospodárskym tvarom lesa v hospodárskych lesoch je vysoký les (semenný). V ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia je prípustný s ohľadom na plnenie svojich funkcií hospodársky tvar lesa nízkeho (výmladkového) a hospodársky tvar lesa stredného (združeného).

(2) Do vysokého lesa sa zaraďujú aj lesy výmladkového pôvodu s dostatočným počtom kvalitných stromov.

(3) V hospodárskych lesoch sa stredné lesy (združené) a nízke lesy (výmladkové) postupne prevádzajú na vysoký les; v ochranných lesoch a lesoch osobitného určenia sa okrem prípadov uvedených v odseku 1 postupuje obdobne.

(4) V nízkych lesoch (výmladkových), ktorých drevinové zloženie, akosť, genetická hodnota a stanovištné pomery umožňujú prirodzenú obnovu, sa vykoná prevod s jej využitím; v ostatných prípadoch sa vykoná prevod holorubom.

§ 4

Hospodársky spôsob a jeho formy

(1) V rámci diferencovaného hospodárenia v lesoch sa použije hospodársky spôsob rúbaňový a výnimočne hospodársky spôsob výberkový.

(2) Hospodársky spôsob rúbaňový má formu holorubnú maloplošnú, holorubnú veľkoplošnú, odrubnú, podrastovú maloplošnú a podrastovú veľkoplošnú. Hospodársky spôsob výberkový má formu stromovú a skupinovitú.

(3) Pri forme holorubnej maloplošnej a podrastovej maloplošnej je šírka rubu najviac dvojnásobkom priemernej výšky obnovovaného lesného porastu a nesmie prekročiť 3 hektáre,5) pri forme odrubnej šírka rubu dosahuje najviac priemernú výšku obnovovaného lesného porastu. Pri forme holorubnej veľkoplošnej a podrastovej veľkoplošnej veľkosť rubu nesmie prekročiť 5 hektárov.5)

§ 5

Určovanie hospodárskeho spôsobu a jeho foriem

(1) Hospodársky spôsob a jeho formy v hospodárskych lesoch je určený pre jednotlivé hospodárske súbory v prílohe.

(2) V lesoch osobitného určenia sa hospodársky spôsob a jeho formy pre hospodárske súbory podľa odseku 1 použijú obdobne s prihliadnutím na ich osobitné poslanie.

(3) V hospodárskych lesoch, ktorých stav umožňuje účinne zvyšovať produkciu akostnej drevnej hmoty alebo v ktorých sa vyžaduje významnejšie plnenie iných funkcií, použije sa hospodársky spôsob rúbaňový podrastovej maloplošnej formy alebo holorubnej maloplošnej formy maximálne na priemernú výšku obnovovaného lesného porastu a odrubná forma. Vo vhodných biologických a technických podmienkach na zabezpečenie integrovaných funkcií lesov sa môže použiť hospodársky spôsob výberkový so skupinovou a stromovou formou.

(4) Hospodársky spôsob rúbaňový holorubnej maloplošnej formy s holorubmi s maximálnou šírkou dvojnásobnej priemernej výšky obnovovaného lesného porastu sa použije, ak sa tým nenarušia dosiahnutie obnovného cieľa, ochrana lesných porastov a pôdy a mimoprodukčné funkcie lesa, najmä:

a) v rovnorodých smrečinách,

b) v bukových lesných porastoch na severných expozíciách,

c) v lesných porastoch, kde skutočný prírastok silne poklesol pod možný prírastok stanovišťa (napr. prestarnuté lesné porasty),

d) v nízkoprodukčných a nekvalitných lesných porastoch s málo významným plnením mimoprodukčných funkcií lesa,

e) v silne poškodených lesných porastoch,6)

f) vo veľmi preriedených (rovnomerne 0,6 a menej) a zaburinených lesných porastoch, kde zanikla možnosť prirodzenej obnovy,

g) v previsoch, ktoré treba urýchlene vyťažiť,

h) v lesných porastoch provenienčne nevhodných.

(5) V lesoch v blízkom okolí sídlisk, verejných dopravných zariadení a v turistických oblastiach možno použiť len osobitne formované holoruby s kombináciou clonných rubov tak, aby sa nimi nenarušil charakter a estetický vzhľad krajiny.

(6) Premeny možno vykonávať len v lesných porastoch podstatne zmeneného drevinového zloženia, pri ktorých nie sú predpoklady dosiahnutia produkcie akostnej drevnej hmoty zodpovedajúcej danému stanovišťu a nie je účelné najmä z hľadiska ochrany lesa a plnenia integrovaných funkcií ich ponechať do doby rubnej zrelosti.

TRETIA ČASŤ

HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV A LESNÉ HOSPODÁRSKE PLÁNY

Prvý oddiel

Hospodárska úprava lesov

§ 6

Poslanie hospodárskej úpravy lesov

(1) Poslaním hospodárskej úpravy lesov je priestorovo a časovo upraviť les a hospodárenie v ňom tak, aby sa zabezpečili tak produkčné, ako aj ostatné funkcie lesov pri súčasnom utváraní predpokladov na racionalizáciu hospodárenia v lese, ďalej poskytovať podklady pre riadenie lesného hospodárstva v rámci národného hospodárstva aj pre operatívne a cieľavedomé hospodárenie v lesoch a jeho hodnotenie.

(2) Tieto úlohy sa riešia s uplatnením najnovších vedeckých poznatkov z oblasti ekológie, techniky a ekonomiky a v súlade s dlhodobými výhľadmi rozvoja lesného hospodárstva.

(3) Úlohy uvedené v odseku 1 vykonáva samostatná organizácia pre hospodársku úpravu lesov.7)

§ 7

Rozdelenie lesa

(1) Z hľadiska rozdelenia lesa sa lesy členia na lesné hospodárske celky, hospodárske súbory, dielce, prípadne čiastkové plochy a porastové skupiny. Dočasne sa so súhlasom krajského národného výboru môže ponechať rozdelenie lesa aj na oddelenia a porasty.

(2) Lesný hospodársky celok je trvalá najvyššia hospodárskoúpravnícka jednotka, pre ktorú sa vypracúva lesný hospodársky plán; vytvára sa na návrh organizácie pre hospodársku úpravu lesov so zreteľom na organizačné jednotky lesného hospodárstva, bez ohľadu na právo užívania lesných pozemkov. Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže na návrh organizácie pre hospodársku úpravu lesov a na základe vyjadrenia krajského národného výboru povoliť úpravy hraníc lesného hospodárskeho celku v osobitne odôvodnených prípadoch len v súvislosti s obnovou lesných hospodárskych plánov.

(3) Hospodársky súbor (príloha) je časť lesa s jednotnými prírodnými podmienkami, porastovými pomermi a rovnakým funkčným zameraním. Je základnou jednotkou pre rámcové plánovanie so zameraním na uplatnenie diferencovaných spôsobov hospodárenia, na vyjadrenie skladby a stavu lesa a na ťažbovú úpravu.

(4) Základnou jednotkou priestorového rozdelenia lesa je dielec ako trvalá najnižšia hospodárskoúpravnícka jednotka; je v podstate produkčne jednotný, prevádzkovo samostatný a hospodársky zvládnuteľný. Je základnou jednotkou zisťovania stavu lesa, plánovania lesnej výroby, evidencie a kontroly hospodárenia. Podľa potreby sa v ňom vyčleňujú čiastkové plochy, prípadne porastové skupiny.

(5) Čiastkové plochy sa vytvárajú v dielci vtedy, keď sa dielec skladá z niekoľkých výrazne odlišných lesných porastov, ktoré majú nepohyblivé hranice a presahujú určenú výmeru (0,3 hektára). Čiastkové plochy preberajú na seba úlohy základnej hospodárskoúpravníckej jednotky. Hranice čiastkových plôch sa až do vytvorenia jednotného dielca nemenia.

(6) Porastové skupiny sa vytvárajú v obnovovaných lesných porastoch vtedy, keď sa dielec alebo čiastková plocha skladá z lesných porastov s pohyblivými hranicami.

(7) Hranice dielcov (oddelení a porastov) musia byť v teréne označené.

(8) Rozdelenie lesa v členení uvedenom v odseku 1 sa zachová aj v prípade vyhlásenia oblasti lesov.8)

(9) Lesné hospodárske celky v lesoch, ktoré spravujú štátne organizácie lesného hospodárstva riadené Federálnym ministerstvom národnej obrany, sa členia na oddelenia a porasty.

§ 8

Časová úprava lesa

(1) Rubná zrelosť predstavuje v hospodárskych lesoch vek dielca, čiastkovej plochy, porastovej skupiny alebo porastu (ďalej len „lesný porast“), keď je najvýhodnejšie ho ťažiť z hľadiska základných princípov hospodárenia. Vek rubnej zrelosti sa určuje na základe kulminácie celkového priemerného hodnotového prírastku podľa lesných drevín, bonít, zakmenenia a kvality a s ohľadom na bezpečnosť, prípadne aj ďalšie činitele.

(2) Rubná zrelosť predstavuje v ochranných lesoch vek lesného porastu, keď prestáva už optimálne plniť svoje poslanie. Určuje sa na základe fyzickej zrelosti lesných porastov podľa lesných drevín a stavu lesných porastov.

(3) Rubná zrelosť v lesoch osobitného určenia sa posúva od rubnej zrelosti určenej z produkčného hľadiska smerom k fyzickej zrelosti lesných porastov podľa vzájomného pomeru významnosti produkčnej funkcie a ostatných funkcií lesa.

(4) Rubná doba ako rámcová produkčná doba lesných porastov sa určí s ohľadom na zabezpečenie produkcie dreva v množstve a kvalite, na plnenie a zlepšovanie ostatných funkcií lesov a na hospodárnosť prevádzkovej činnosti.

(5) Dĺžka rubnej doby sa rieši v hospodárskych súboroch v rámci určeného rozpätia (príloha).

(6) Obnovená doba je daná počtom rokov od začiatku obnovy lesných porastov do jej ukončenia. Je rozličná podľa hospodárskych súborov (príloha) s ohľadom na hospodársky súbor a jeho formu, hospodársky tvar lesa a cieľové drevinové zloženie následného lesného porastu.

§ 9

Zisťovanie stavu lesa a prírodných, spoločenských, technických a ekonomických podmienok hospodárenia

(1) Súčasný stav lesa zisťovaný v rámci hospodárskej úpravy lesov je nevyhnutným podkladom pre plánovanie a riadenie výroby v lesnom hospodárstve.

(2) Stav lesa v jednotlivých lesných porastoch sa vyjadruje týmito základnými číselnými údajmi: plochou, vekom, zakmenením, zastúpením lesných drevín, výškou, hrúbkou kmeňa, rastovým stupňom, bonitou a drevnou hmotou. Číselné údaje sa doplnia údajmi o stanovišti a slovným opisom stavu lesného porastu, ktorý dopĺňa číselné údaje. Opis stavu lesného porastu možno rozšíriť o údaje potrebné na prípravu výroby.

(3) Prírodné, spoločenské, technické a ekonomické podmienky hospodárenia v jednotlivých lesných porastoch sa vyjadrujú hospodárskoúpravníckou typizáciou, ktorá je výsledkom jednotlivých prieskumov; v jej rámci sa zisťujú:

a) lesné typy,

b) prevádzkové súbory,

c) funkčné typy udávajúce stupeň ohrozenia lesných porastov niektorým škodlivým činiteľom (napr. vetrom) v ohrozených oblastiach,

d) ochranárske typy udávajúce stupeň ohrozenia lesných porastov niektorým škodlivým činiteľom (napr. vetrom) v ohrozených oblastiach,

e) fenotypy,

f) technologické typy s prihliadnutím na ekonomické hľadiská.

(4) Plochy všetkých jednotiek priestorového rozdelenia lesa sa zisťujú počtárskym alebo grafickým spôsobom. Zistené plochy sa vyrovnávajú na štvorce, na prevzaté výmery zo starého lesného hospodárskeho plánu, prípadne sa vyrovnávajú na skupiny parciel. Spôsob zisťovania plôch sa určí v základnom protokole.

(5) Vek sa odvodzuje z doterajších lesných hospodárskych plánov a z lesnej hospodárskej evidencie; v sporných prípadoch sa preskúša na vývrtoch. Pri lesných porastoch zakladaných sadbou sa neprihliada na vek sadeníc. Pri rôznovekých lesných porastoch, kde nie je možné určiť hranicu vekovo odlišných skupín, určí sa stredný vek.

(6) Zakmenenie sa odvodí ako pomer redukovanej porastovej plochy k skutočnej ploche; redukovaná porastová plocha je súčet redukovaných plôch pre všetky lesné dreviny vyplývajúci z pomeru skutočnej porastovej zásoby (prípadne kruhovej plochy) k tabuľkovej porastovej zásobe (kruhovej ploche). V lesných porastoch, kde sa porastová zásoba nezisťovala priamym meraním, sa zakmenenie odhaduje.

(7) Zastúpenie lesných drevín v lesných porastoch vyjadrené percentách plochy sa určí

a) v lesných porastoch, kde sa porastová zásoba drevnej hmoty zistila priamym meraním, ako pomer skutočného plošného podielu jednotlivých hlavných lesných drevín,

b) v ostatných lesných porastoch odhadom.

(8) Výška a hrúbka kmeňa (1,30 m nad zemou) sa zisťuje pri jednotlivých hlavných lesných drevinách v lesných porastoch.

(9) Rastový stupeň sa určí podľa vývojového štádia lesného porastu.

(10) Bonita udáva produkčnú schopnosť lesných drevín na danom stanovišti. Zisťuje sa pre jednotlivé lesné dreviny podľa platných rastových tabuliek.

(11) Spôsoby zisťovania porastových zásob drevnej hmoty sa rozlišujú podľa kategórií lesov, hospodárskeho tvaru lesa, hospodárskeho spôsobu, stavu lesného porastu (rozrôznenosti zásoby), požadovanej presnosti a hospodárnosti; zisťujú sa v m3 bez kôry na pni

a) vo vysokom hospodárskom lese s hospodárskym spôsobom rúbaňovým sa porastové zásoby zisťujú:

1. v lesných porastoch, v ktorých sa plánuje obnovná ťažba, matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami alebo celoplošným priemerkovaním, prípadne priemerkovaním obnovných prvkov; pri reprezentatívnych metódach musí intenzita a rozsah výberu zodpovedať stupňu rozrôznenosti zásoby tak, aby sa dosiahla presnosť ± 10% (pri spoľahlivosti 95%); celoplošné priemerkovanie sa použije vo veľmi rôznorodých porastoch, v lesných porastoch s nízkym zakmenením (0,4 a nižším), v lesných porastoch, ktorých výmera nedosahuje 3 ha a v lesných porastoch s plánovaným dokončením obnovy v desaťročí,

2. v lesných porastoch rubného veku, v ktorých sa neplánuje obnovná ťažba matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s požadovanou presnosťou ± 10% (pri spoľahlivosti 95%),

3. v ostatných lesných porastoch matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s požadovanou presnosťou ± 15% (pri spoľahlivosti 95%) alebo metódou rastových tabuliek,

b) vo vysokom hospodárskom lese s hospodárskym spôsobom výberkovým sa porastové zásoby zisťujú celoplošným priemerkovaním,

c) porastové zásoby šľachteného topoľa sa zisťujú metódou rastových tabuliek alebo metódou porastového vzorníka na podklade hektárového počtu stromov a objemu stredného kmeňa,

d) v lesoch osobitného určenia sa porastové zásoby zisťujú obdobne ako v hospodárskych lesoch, s prihliadnutím na diferencovaný spôsob hospodárenia,

e) v ochranných lesoch sa porastové zásoby zisťujú metódou rastových tabuliek,

f) v nízkom hospodárskom lese a v nízkom lese v prevode na les vysoký sa porastové zásoby odvodia z predchádzajúcich ťažbových výsledkov alebo metódou rastových tabuliek,

g) v odôvodnených prípadoch môže byť určený odlišný spôsob zisťovania porastových zásob v základnom protokole.

(12) Pri priemerkovaní naplno sa výpočet porastových zásob vykoná pomocou hmotových tabuliek, prípadne jednotných hmotových kriviek s presnosťou ± 5 %. Intenzita a rozsah výberu skusných plôch pri štatistických reprezentatívnych metódach musí zodpovedať stupňu hrúbkovej rozrôznenosti lesného porastu tak, aby sa dosiahla presnosť ± 10 %.

(13) Pre všetky hospodárske súbory sa zisťuje priemerný rubný prírastok (PRP), celkový priemerný prírastok (CPP), celkový bežný prírastok (CBP).

(14) Priemerný rubný prírastok a celkový priemerný prírastok sa zisťuje pre hospodársky súbor ako celok pomocou rastových tabuliek na základe plochy, zastúpenia lesných drevín, ich priemernej bonity a zakmenenia. Celkový bežný prírastok sa zisťuje obdobne podľa vekových stupňov.

§ 10

Ťažbová úprava lesa

(1) V lesoch je prípustná ťažba pri výchove a obnove lesných porastov v rozsahu a do výšky určenej lesnými hospodárskymi plánmi. Pri určení výšky ťažieb sa uplatňuje ako prvoradá rozšírená reprodukcia, ako druhoradá ťažbová vyrovnanosť, v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia musí ťažbová úprava zabezpečiť predovšetkým plnenie ostatných funkcií lesov.

(2) Výška ťažieb sa odvodzuje pre hospodárske súbory, pričom plošne menej významné hospodárske súbory sa združujú alebo priraďujú k hospodárskym súborom s obdobnými podmienkami.

(3) Celková ťažba sa skladá z obnovnej (rubnej) ťažby a výchovnej (predrubnej) ťažby. V lesoch s hospodárskym spôsobom výberkovým sa určí len celková ťažba. Údaje o ťažbách sa uvádzajú v m3 bez kôry pri pni (po spracovaní).

(4) Výška obnovnej ťažby

a) pre hospodárske súbory sa z hľadiska rozšírenej reprodukcie odvodí vo vekových stupňoch týmito ťažbovými percentami:

Počet desaťročí, o ktoré je
vekový stupeň vzdialený
od rubnej doby
Obnovná doba
(roky)
10 20 30 40 50
-4 - - - - 2
-3 - - 4 12 18
-2 12 25 30 29 25
-1 86 67 50 40 33
+1100100 88 67 50
+2 - -100100 88
+3 - - - -100

b) pre hospodárske súbory hospodárskych lesov vysokých s rozlohou vekového stupňa, vzdialeného tri desaťročia pred rubnou dobou, vyššou ako 30 % nad vypočítaný rovnomerný vekový stupeň sa vypočíta aj ako 1/30 zásob lesných porastov troch posledných vekových stupňov od rubnej doby a lesných porastov starších.

(5) Na zabezpečenie ťažbovej vyrovnanosti sa výška obnovných ťažieb, odvodená pre tri nasledujúce desaťročia podľa odseku 4 písm. a), vyrovná v jednotlivých kategóriách lesov tak, aby sa dosiahol rovnomerný vývoj ťažieb drevnej hmoty a zloženie vekových stupňov; porovná sa s plochou normálneho rúbaniska a s priemerným rubným prírastkom.

(6) Ak sa výška obnovných ťažieb podľa odseku 5 v hospodárskych lesoch odchyľuje o viac ako ± 5 % od výšky obnovných ťažieb odvodených pomocou ťažbového percenta, je potrebné schválenie ministerstva. Pri posudzovaní odchýlky treba prihliadať i na výšku ťažby vypočítanú podľa odseku 4 písm. b).

(7) V ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia sa odvodí výška obnovných ťažieb obdobne ako v hospodárskych lesoch a porovná sa s výškou ťažieb potrebnou na zabezpečenie funkčného poslania lesa. Ak sa táto výška obnovných ťažieb odchyľuje o viac ako - 10 % od výšky obnovných ťažieb odvodených pomocou ťažbového percenta, je potrebné schválenie ministerstva.

(8) Výška výchovných ťažieb sa odvodí ako súčet ťažieb plánovaných v jednotlivých lesných porastoch. Na odvodenie výšky výchovnej ťažby podľa jednotlivých ďalej uvedených lesných drevín sa použije prebierková intenzita (ťažbové percento) určená podľa vekových stupňov a zakmenenia:

Lesná drevinaZakmenenie Vek
30405060708090100
Smrek pre hospodárske
súbory kyslého radu
1,03023201917161514
0,923161310 9 8 6 5
0,81810 6 3 1 - - -
0,710 4 - - - - - -
Smrek pre hospodárske
súbory živného radu
1,026201714131211 10
0,9201310 7 5 3 2 -
0,813 7 3 - - - - -
0,7 - - - - - - - -
Jedľa 1,038312418151210 8
0,932241712 9 6 4 2
0,8261811 6 3 - - -
0,71912 6 1 - - - -
Borovica 1,022161310 8 7 5 5
0,91511 8 6 4 3 2 1
0,8 8 5 3 1 - - - -
0,7 - - - - - - - -
Dub 1,014121110 8 7 7 6
0,911 9 7 6 4 3 2 2
0,8853 1 - - - -
0,7 4 2 - - - - - -
Buk 1,032272319161412 11
0,92319171411 9 7 5
0,8151311 9 7 4 2 -
0,7 9 6 5 4 3 1 - -

Ťažbové percento neobsahuje hmotu z ťažby pri rozčleňovaní lesných porastov.

(9) Celková výška ťažieb sa zaokrúhli v rozpätí ± 0,5 %.

(10) Pri schvaľovaní lesných hospodárskych plánov sa určí výška ťažieb na základe súčtu ťažieb odvodených podľa predchádzajúcich odsekov pre jednotlivé kategórie lesov.

§ 11

Prevádzkové plánovanie

(1) Prevádzkové plánovanie určí spôsoby budúceho obhospodarovania lesov na základe potrieb spoločnosti, vyjadrených v dlhodobých výhľadoch rozvoja odvetví, vytýčených prevádzkových cieľov a zisteného stavu lesa. Pritom sa prihliada aj na potreby rozvoja oblastí lesov. Rozlišuje sa rámcové plánovanie a podrobné plánovanie.

(2) Rámcové plánovanie sa vypracuje pre hospodárske súbory. V jeho rámci sa určí hospodársky tvar lesa, hospodársky spôsob a jeho formy, rubná doba, obnovná doba a prevádzkové ciele (cieľové zastúpenie lesných drevín, cieľová produkcia drevnej hmoty, cieľová výstavba, cieľové zakmenenie), ďalej spôsoby zalesňovania, výchovy a obnovy. Pri vypracúvaní rámcového plánovania sa vychádza zo zásad uvedených v prílohe, pričom sa zohľadňuje osobitosť prírodných podmienok, stavu lesa a funkčného zamerania spracúvaného lesného hospodárskeho celku.

(3) Na potreby rámcového plánovania sa môže vyhotovovať najmä prieskum ochrany a tvorby prírodného prostredia, ochrany lesov, ekonomických pomerov, meliorácií lesov, poľovného hospodárenia, ďalej sa môže vykonať revízia prieskumu prírodných pomerov a revízia prieskumu lesnej dopravnej siete.

(4) Podrobné prevádzkové plánovanie vychádza z rámcového plánovania a konkretizuje ho pre jednotlivé lesné porasty. Určí na obdobie platnosti lesného hospodárskeho plánu výšku obnovnej a výchovnej ťažby dreva (v hmote podľa lesných drevín a v ploche spolu) vrátane prerezávok, umiestnenie ťažieb v lesných porastoch a ich postup a naliehavosť, úlohy a postup premien a prevodov, potrebu a spôsob meliorácií lesných pôd, úlohy obnovy lesa, prípadne ďalšie hospodárske opatrenia podľa miestnych podmienok.

§ 12

Sledovanie rozvoja lesa a hospodárenia

(1) Sledovaním rozvoja lesa sa zisťuje, ako sa stav lesa približuje k vytýčeným cieľom porovnaním stavov hospodárskych súborov z nového a predchádzajúceho lesného hospodárskeho plánu a s cieľovým usporiadaním hospodárskych súborov.

(2) Sledovaním dodržiavania základných princípov hospodárenia sa zisťuje, či užívatelia lesov dodržiavajú základné zásady hospodárenia, princíp maximálneho, trvalého, bezpečného a efektívneho poskytovania úžitkov lesa.

Druhý oddiel

Lesné hospodárske plány

§ 13

Vypracúvanie lesných hospodárskych plánov

(1) Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany a užívatelia lesov, ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený, sú povinní spolupracovať pri vypracúvaní lesných hospodárskych plánov.

(2) Za údaje o stave lesa a údaje rámcového a podrobného plánovania zodpovedá organizácia pre hospodársku úpravu lesov, za realizáciu plánovaných opatrení zodpovedajú užívatelia lesov.

§ 14

Náležitosti lesných hospodárskych plánov

(1) Lesný hospodársky plán má tieto náležitosti:

a) všeobecnú časť,

b) plochovú tabuľku,

c) opis lesných porastov a plán hospodárskych opatrení,

d) prehľadové tabuľky a grafikony,

e) lesnícke mapy,

f) evidenčnú časť.

(2) Pre jednotné roľnícke družstvá sa vyhotovujú výpisy z opisu lesných porastov, plánu hospodárskych opatrení, plochovej tabuľky, ako aj porastové mapy.

§ 15

Všeobecná časť lesných hospodárskych plánov

Všeobecná časť lesných hospodárskych plánov obsahuje prehľad prírodných a hospodárskych pomerov, zhodnotenie doterajšieho hospodárenia, výsledky sledovania rozvoja lesa a hospodárenia, rozbor súčasného stavu lesa, ciele a zásady hospodárenia rozpracované podľa hospodárskych súborov, prehľad plánovaných úloh, technickú správu, základný a záverečný protokol a prílohy.

§ 16

Plochová tabuľka

Plochová tabuľka podáva prehľad o všetkých lesných pozemkoch a ostatných pozemkoch užívaných štátnymi organizáciami lesného hospodárstva v rámci lesného hospodárskeho celku.

§ 17

Opis lesných porastov a plán hospodárskych opatrení

(1) Opis lesných porastov podáva prehľad o súčasnom hospodárskom stave lesa; plán hospodárskych opatrení určuje prevádzkové úlohy v jednotkách priestorového rozdelenia lesa.

(2) Charakteristiku lesného porastu uvádzajú číselné označenia, najmä lesného porastu, druhu užívania, kategórie lesov, hospodárskeho súboru a slovné charakteristiky, ktoré nemožno vyjadriť číselným označením.

(3) Zistenia o skladbe a stave lesa sa uvádzajú pre jednotlivé lesné porasty najmä v týchto základných číselných údajoch: výmera, zistené taxačné veličiny a porastová zásoba.

(4) Plán hospodárskych opatrení je zostavený pre jednotlivé lesné porasty a uvádza najmä výšku obnovnej a výchovnej ťažby v ploche a hmote, úlohy zalesnenia podľa lesných drevín a plôch a úlohy prerezávok.

§ 18

Prehľadové tabuľky a grafikony

(1) Prehľadové tabuľky a grafikony vyjadrujú najdôležitejšie informácie o lesnom hospodárskom celku, spravidla v členení podľa kategórií lesov, prípadne hospodárskych súborov. Poskytujú údaje o skladbe a stave lesa, najmä o zastúpení vekových stupňov a lesných drevín, zakmenení, bonitách, porastových zásobách a prírastkoch, o výške rubnej a výchovnej ťažby v ploche i hmote podľa lesných drevín, o úlohách v zalesnení podľa lesných drevín a plôch a úlohách v prerezávkach. Tieto prehľady sú zostavené tak, aby poskytovali najdôležitejšie údaje na prípravu výroby vrátane hrúbkového členenia dreva plánovaného na ťažbu s uvedením podielu úžitkového dreva, z toho osobitne akostných sortimentov a podielu paliva. Súčasťou prehľadov sú kalkulácie očakávaného vývoja ťažbových možností lesov.

(2) Údaje uvedené v odseku 1 sa budú sledovať pri týchto lesných drevinách: smrek, jedľa (vrátane jedle obrovskej a douglasky), borovica (vrátane vejmutovky a borovice čiernej), smrekovec, kosodrevina, ostatné ihličnany, dub (vrátane duba červeného), dub cer, buk, hrab, javor, jaseň, agát, breza, jelša, lipa, domáce topole (vrátane osiky), šľachtené topole, vŕby a ostatné listnáče.

(3) Celková ťažba sa uvádza podľa toho, či ide o lesy v užívaní štátnych organizácií lesného hospodárstva, lesy v užívaní jednotných roľníckych družstiev a lesy v užívaní občanov (ďalej len „druh užívania“).

(4) Úlohy sledované národohospodárskym plánom sa spracujú aj pre obdobie celých národohospodárskych päťročníc, do ktorých zasahuje obdobie platnosti lesného hospodárskeho plánu, a na jednotlivé roky týchto päťročníc.

§ 19

Lesnícke mapy

(1) Lesnícke mapy sú: hospodárska, obrysová a organizačná mapa.

(2) Hospodárska mapa v mierke 1 : 5000 zobrazuje stav všetkých lesov lesného hospodárskeho celku k začiatku platnosti lesného hospodárskeho plánu.

(3) Obrysová mapa v mierke 1 : 10 000 sa vyhotovuje z hospodárskej mapy v súvislom zobrazení. Podľa tejto mapy sa vyhotovujú najmä tieto prehľadové mapy: porastová, ťažbová, hospodárskoúpravníckej typizácie a prieskumov.

(4) Organizačná mapa v mierke 1 : 25 000 alebo 1 : 50 000 dáva prehľad o rozmiestnení všetkých lesov lesného hospodárskeho celku, o organizačnom členení, o polohopisnej a výškopisnej situácii.

§ 20

Evidenčná časť

Evidenčná časť dáva prehľad o plnení hospodárskych opatrení lesného hospodárskeho plánu v jednotkách priestorového rozdelenia lesa a podľa jednotlivých rokov platnosti lesného hospodárskeho plánu; slúži na vyhodnotenie výsledkov hospodárenia v uplynulom období.

§ 21

Prerokúvanie, schvaľovanie lesných hospodárskych plánov a povoľovanie ich zmien

(1) Organizácia pre hospodársku úpravu lesov predkladá krajskému národnému výboru najneskôr do konca marca v roku vykonávania vonkajších prác vypracúvania lesného hospodárskeho plánu predbežnú správu (podklady) na vypracovanie základného protokolu, ktorú musí prerokovať so štátnou organizáciou lesného hospodárstva; ak lesy užíva iná štátna organizácia, musí ju prerokovať s touto organizáciou.

(2) Krajský národný výbor zvolá základnú pochôdzku podľa časového plánu prerokovaného s ministerstvom po predložení predbežnej správy. Zúčastní sa na nej zástupca okresného národného výboru, organizácie pre hospodársku úpravu lesov, štátnej organizácie lesného hospodárstva a podľa potreby aj iných zainteresovaných orgánov a organizácií. Pri základnej pochôdzke sa určia zásady vypracúvania lesného hospodárskeho plánu a spolupráce so štátnou organizáciou lesného hospodárstva. Výsledky sa zapíšu v základnom protokole.

(3) Krajský národný výbor zvolá záverečnú pochôdzku podľa časového plánu prerokovaného s ministerstvom. Organizácia pre hospodársku úpravu lesov predloží krajskému národnému výboru koncept lesného hospodárskeho plánu mesiac pred záverečnou pochôdzkou. Záverečnú pochôdzku vykonajú zástupcovia orgánov a organizácií zúčastnených na základnej pochôdzke; pri nej sa preverí správnosť zistenia stavu lesa a správnosť plánovaných hospodárskych opatrení. Zároveň sa preverí doržiavanie navrhovaných zmien z lehoty pre zalesňovanie holín9) a prekontroluje sa dodržanie zásad základného protokolu. Výsledky sa zapíšu v záverečnom protokole.

(4) Krajský národný výbor po vykonaní opráv organizáciou pre hospodársku úpravu lesov v zmysle záverečného protokolu schváli najneskôr do jedného mesiaca lesný hospodársky plán spolu so zmenami podľa odseku 3.

(5) Ak sa v priebehu platnosti lesného hospodárskeho plánu zmení poslanie lesného hospodárskeho celku alebo jeho podstatnej časti, alebo dôjde k nepredvídaným škodám v dôsledku prírodných vplyvov alebo iných závažných dôvodov, môže sa na základe žiadosti štátnej organizácie lesného hospodárstva alebo z podnetu krajského národného výboru predčasne vypracovať lesný hospodársky plán, alebo sa môže vykonať zmena niektorých jeho častí. Pre postup pri predčasnom vypracovaní lesného hospodárskeho plánu platia primerane ustanovenia odsekov 1 až 4.

Tretí oddiel

Hospodárenie podľa lesných hospodárskych plánov

§ 22

Ukazovatele a údaje lesných hospodárskych plánov

(1) Záväznými ukazovateľmi lesných hospodárskych plánov sú výška ťažieb a úlohy obnovy a výchovy určené pre jednotlivé kategórie lesov. Výška ťažby určená pre kategóriu lesov je neprekročiteľná. Záväzným údajom lesných hospodárskych plánov je hospodársky spôsob určený pre hospodársky súbor.

(2) Smerným ukazovateľom sú meliorácie lesných pozemkov. Smernými údajmi sú hospodársky tvar lesa, forma hospodárskeho spôsobu, umiestnenie, postup a naliehavosť ťažieb, postup premien a prevodov, spôsob meliorácií lesných pozemkov, plánované drevinové zloženie a priestorové usporiadanie lesných porastov.

(3) Ostatné ukazovatele lesných hospodárskych plánov sú orientačné.

(4) Ťažba vykonávaná v jednotlivých lesných porastoch sa môže od ťažby určenej lesnými hospodárskymi plánmi odchyľovať o ± 10 %. V prípade ťažieb vykonávaných pri odstraňovaní následkov mimoriadnych prírodných vplyvov alebo inej škodlivej činnosti (náhodná ťažba) sa vykoná ťažba pri výchove a obnove lesných porastov (úmyselná ťažba) v lesných porastoch s vyššou naliehavosťou ťažby.

§ 23

Lesná hospodárska evidencia

(1) Výsledky hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov sa zaznamenávajú v lesnej hospodárskej evidencii podľa základných jednotiek rozdelenia lesa a jednotlivých rokov platnosti lesného hospodárskeho plánu.

(2) Predmetom lesnej hospodárskej evidencie je úmyselná obnovná a výchovná ťažba vrátane prerezávok, náhodná rubná a predrubná ťažba a ťažba pri vyňatí lesného pozemku z lesného pôdneho fondu (mimoriadna ťažba). Úmyselná obnovná ťažba a náhodná rubná ťažba sa uvádzajú v ťažbovej ploche, ktorá sa rovná vzniknutej zalesňovacej povinnosti. Úmyselná výchovná ťažba sa uvádza v manipulačnej ploche, pri náhodnej predrubnej ťažbe sa plocha neuvádza. Pri mimoriadnej ťažbe sa eviduje skutočná odlesnená plocha. Všetky objemové údaje o výške ťažieb sa uvádzajú v celých m3 bez kôry pri pni (po spracovaní) podľa lesných drevín.

(3) Pri úmyselnej ťažbe je hranicou medzi výchovnou a obnovnou ťažbou začiatok obnovnej doby; pri náhodnej ťažbe je rubnou ťažbou ťažba, po ktorej vzniká zalesňovacia povinnosť, a to bez ohľadu na vek lesného porastu, a ťažba v lesných porastoch prekračujúcich začiatok obnovnej doby. Rozlišovanie súčasne vykonanej obnovnej a výchovnej ťažby v jednom lesnom poraste je prípustné len za predpokladu, ak možno príslušné plochy od seba viditeľne odlíšiť.

(4) V lesnej hospodárskej evidencii sa ďalej sleduje vykonaná obnova lesných porastov v členení na prvé a opakované zalesnenie. Eviduje sa zalesnená plocha podľa lesných drevín.

(5) Postupná realizácia úloh lesného hospodárskeho plánu sa sleduje grafickou evidenciou na kópii obrysovej mapy.

(6) Z údajov lesnej hospodárskej evidencie sa každoročne vyhotovujú zostavy v členení podľa druhu užívania a kategórií lesov.

§ 24

Ročné plány hospodárskych opatrení

(1) Užívatelia lesov každoročne zostavujú ročné plány hospodárskych opatrení, ktoré sa po schválení stávajú záväznými. Pre zostavovanie ročného plánu hospodárskych opatrení sú záväzným podkladom bilancované podiely z desaťročného predpisu lesných hospodárskych plánov.

(2) Ročné plány hospodárskych opatrení sa osobitne vypracúvajú ako:

a) ročný plán ťažby dreva,

b) ročný plán zalesňovania,

c) ročný plán ostatnej pestovnej činnosti.

§ 25

Kontrola a previerky plnenia predpisov lesných hospodárskych plánov

(1) Užívatelia lesov sú zodpovední za zabezpečenie sústavnej kontroly dodržiavania predpisov schválených lesných hospodárskych plánov.

(2) Orgány štátnej správy lesného hospodárstva bežne kontrolujú plnenie predpisov lesných hospodárskych plánov a vedenie lesnej hospodárskej evidencie.

(3) Krajské národné výbory vykonávajú za účasti zástupcu organizácie pre hospodársku úpravu lesov, užívateľov lesov, prípadne organizácie vykonávajúcej odbornú správu lesov periodické (sústavné) previerky plnenia predpisov lesných hospodárskych plánov, a to dvakrát za obdobie ich platnosti. Vykonávajú sa spravidla v polovici a po skončení obdobia platnosti lesného hospodárskeho plánu. Sleduje sa pri nich kvalitatívne a kvantitatívne dodržiavanie záväzných a smerných ukazovateľov a údajov lesných hospodárskych plánov a hodnotenie vývoja stavu lesa; príslušné podklady vyhotoví organizácia pre hospodársku úpravu lesov a súčasne sa hodnotí správnosť úloh určených lesnými hospodárskymi plánmi.

Štvrtý oddiel

Súhrnné lesné hospodárske plány

§ 26

(1) Súhrnný lesný hospodársky plán Slovenskej socialistickej republiky slúži ako podklad na vypracovanie dlhodobého výhľadu rozvoja lesného hospodárstva i ostatných národohospodárskych odvetví, na usmernenie zásadných rozhodnutí o hospodárení v lesoch a na získanie prehľadu o stave lesov.

(2) Súhrnné lesné hospodárske plány určujú pre oblasti lesov základné smery a ciele hospodárenia v lesoch s ohľadom na ich prírodné a hospodárske podmienky a spoločenské záujmy týchto oblastí.

(3) Súhrnné lesné hospodárske plány vypracúva organizácia pre hospodársku úpravu lesov z údajov lesných hospodárskych plánov. Ustanovenia § 18 ods. 4 platia aj pre súhrnné lesné hospodárske plány.

(4) Súhrnné lesné hospodárske plány obsahujú najmä prehľady o užívaní a kategóriách lesov, prírodných a hospodárskych podmienkach, o druhovej a vekovej skladbe lesov, porastových zásobách, výške ťažieb, o výhľadových možnostiach ťažieb a plánovaných úlohách.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 28

Výnimky z § 15 až 20 a § 23 a 24 povoľuje v odôvodnených prípadoch ministerstvo.


§ 29

Zrušujú sa:

1. smernice o hospodárskej úprave lesov z 18. novembra 1961 č. 52-49 441/1961 (Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1961 č. 14 čl. 71 - registrované v čiastke 11/1962 Zb.) v znení smerníc z 30. marca 1966 č. Les-64 630/66 (Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1966 č. 6 čl. 24 - registrované v čiastke 47/1967 Zb.),

2. smernice pre rozvrh, vyznačovanie, taxáciu a sortimentáciu ťažobného fondu (Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1963 čl. 61 v znení roč. 1964 čl. 68 - registrované v čiastke 47/1967 Zb.),

3. smernice pre zabezpečenie a evidenciu výskumných plôch (Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1961 čl. 24 - registrované v čiastke 47/1967 Zb.).

§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Margetin v. r.


Príloha vyhlášky č. 14/1978 Zb.

HOSPODÁRSKE LESY

Hospodársky súborForma hospodárskeho
spôsobu1)
Rubná doba2), 3)Obnovná doba3)Cieľová skladba drevín
č. cieľové hospodárstvosúčasné porastyhlavnéprimiešané
13Borovicové hospodárstvo prirodzených
borovicových stanovíšť
borovicové
smrekové
holorubná veľkoplošná
holorubná veľkoplošná
110-120
90-100
10
10-20
bodb, sm, br
19Hospodárstvo lužných stanovíšťdubové
topoľové
holorubná veľkoplošná
holorubná veľkoplošná
140-160
30
10-12
10
db-tpjs, lp, hb, bt
21Borovicové alebo dubové hospodárstvo
exponovaných stanovíšť
borovicové
dubové
smrekové
odrubná
odrubná
odrubná
120
120-130
90-100
20 (30)
20 (30)
30 (20)
bo-dbbk, smc
23Borovicové alebo dubové hospodárstvo
kyslých stanovíšť
borovicové
dubové
smrekové
holorubná5)
holorubná5)
holorubná5)
110-120
120
90-100 (60)6)
20
30
20
bo-dbsmc, bk
25Dubové hospodárstvo živných stanovíšťdubové
borovicové
smrekové
holorubná, odrubná7)
holorubná
holorubná
160
100
100 (60-70)6)
20-30
20
20
dbbk, lp, smc
27Borovicové hospodárstvo oglejených
stanovíšť
borovicové
dubové
smrekové
odrubná, holorubná
odrubná, holorubná
odrubná, holorubná
110-120
120-130
100 (90)
20 (30)
20-30
30 (20)
bodb, sm, br, jd
29Jelšové hospodárstvo podmáčaných
stanovíšť
jelšovéodrubná60-70 (80)8)10-20jljs, sm, br, jd
31Bukové hospodárstvo (príp. s dubom)
exponovaných stanovíšť
bukovépodrastná (odrubná)3)12020-40bkdb, bo
33Bukové hospodárstvo (príp. s dubom)
kyslých stanovíšť
bukovéodrubná (podrastná)3)12020-30bkdb, jd, smc
35Bukové hospodárstvo (príp. s dubom)
živných stanovíšť
bukové
smrekové
borovicové
odrubná, holorubná
holorubná
holorubná
120
70
100
20
20
20
bkdb, jd, smc
39Borovicové hospodárstvo podmáčaných
stanovíšť
borovicové
smrekové
odrubná9)
odrubná9)
110-120
100
20 (30)
30
bosm, br, db
41 Bukové hospodárstvo (príp. so smrekom)
exponovaných stanovíšť10)
bukové
smrekové
odrubná
odrubná
120
100-110
30
30
bk-smjd, smc
43Smrekové alebo borovicové hospodárstvo
kyslých stanovíšť stredných polôh
smrekové
borovicové
bukové
holorubná, podrastná
holorubná
holorubná, odrubná
110
110-120
120
30-40
30 (20)
30 (20)
sm-bobk, jd, smc
45Smrekové alebo bukové hospodárstvo
živných stanovíšť stredných polôh
smrekové
bukové
borovicové
holorubná
holorubná, podrastná
holorubná
100-110
120-130
100
30
30
20
sm-bkjd, smc
51Smrekové hospodárstvo exponovaných
stanovíšť vyšších polôh
smrekové
bukové
borovicové
odrubná
odrubná
odrubná
120
120-130
110-120
30
30
30
smbk, jd, smc
53Smrekové hospodárstvo kyslých stanovíšť
vyšších polôh
smrekové
bukové
borovicové
holorubná, podrastná
holorubná
holorubná
110-120
120
110-120
30-40
30 (20)
30
smbk, jd, smc
55Smrekové hospodárstvo živných stanovíšť
vyšších polôh
smrekové
bukové
jedľové
holorubná11)
holorubná,11) podrastná
podrastná
110-120
120-130
110
30
30
40
smbk, jd, smc, jv
57Smrekové hospodárstvo oglejených stanovíšťsmrekové
borovicové
dubové
odrubná9)
odrubná9)
holorubná, odrubná
100-110
100-110
120
30
20-30
30
smjd, bk, bo
59Smrekové hospodárstvo podmáčaných
stanovíšť
smrekové
borovicové
podrastná9)
odrubná9)
100 (110)
110 (100)
30 (40)smjd, br, jl
65Smrekové hospodárstvo živných stanovíšť
horských polôh
smrekové
bukové
jedľové
holorubná11)
odrubná, podrastná
podrastná
120
130
110
30
30-40
40
smbk, jd, smc
71Prirodzené smrekové hospodárstvo
exponovaných stanovíšť
smrekovéodrubná120-14012)30-40smbk
73Prirodzené smrekové hospodárstvo kyslých
stanovíšť
smrekovéholorubná120-14012)30smbk
75Prirodzené smrekové hospodárstvo živných
stanovíšť
smrekovéholorubná120-14012)30smbk
77Prirodzené smrekové hospodárstvo
oglejených stanovíšť
smrekovéodrubná120-14012)30-40smjd
79Prirodzené smrekové hospodárstvo
podmáčaných (raš.) stanovíšť
smrekovépodrastná12040sm-

OCHRANNÉ LESY

č.Hospodársky súborHospodárskyRubná doba13)Obnovná dobaCieľová skupina drevín
tvarspôsob
01Mimoriadne nepriaznivé stanovištiavysoký
nízky
výberkový 150 nepretržitáblízka prirodzenej skladbe
02Vysokohorské lesy ppod hranicou
stromovej vegetácie (odvody lavín)
vysokývýberkový
rúbaňový
150 nepretržitá
50
blízka prirodzenej skladbe
03Pásmo kosodrevinyvysokývýberkový 200 nepretržitákosodrevina, sm
04Ostatné ochranné lesy podľa funkčného zamerania

Vysvetlivky:

1) Pokiaľ nie je uvedené inak, ide o formu maloplošnú.

2) Pri zameraní na cenné sortimenty db 160 + r., sm rezonančný 150 + r.
Pri prevodoch a premenách sa prispôsobí hospodárskemu stavu porastu a naliehavosti.

3) Údaje v zátvorkách len pre zvláštne prípady.

4) Výber drevín podľa stanovišťa.

5) V exponovanejších polohách - odrubná.

6) Zdravotne závadné.

7) Pri možnosti docielenia prirodzenej obnovy - podrastná.

8) Cenné sortimenty 80 r., v zmesi s jaseňom 90 r.

9) Na odvodnených, menej ohrozených stanovištiach - prípustná holorubná.

10) Prevažne vápence a bázické horniny.

11) Okrem strmých vápencových svahov.

12) 140 v smrekovom vegetačnom stupni.

13) Len orientačne.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon). § 12 vyhlášky č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.

2) Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

3) Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.

4) Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.

5) § 8 ods. 3 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

6) § 10 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

7) § 3 ods. 1 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

8) § 24 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

9) § 8 ods. 4 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.