126

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 16. októbra 1978

o základnej škole

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 52 ods. 2 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


§ 1

Zriaďovanie a zrušovanie základnej školy

(1) Základná škola sa zriadi, ak je v obvode, pre ktorý sa má zriadiť, najmenej 150 žiakov, ktorí majú plniť povinnú školskú dochádzku.

(2) Základná škola iba s ročníkmi prvého stupňa sa zriadi, ak je v obvode, pre ktorý sa má zriadiť, najmenej 30 žiakov, ktorí majú plniť povinnú školskú dochádzku v týchto ročníkoch.

(3) Ak klesne počet žiakov pod počet uvedený v odsekoch 1 a 2, základná škola sa zruší. So zreteľom na ťažkosti pri dochádzke alebo na iné vážne dôvody môže okresný národný výbor ponechať základnú školu v prevádzke i pri nižšom počte žiakov.

§ 2

Organizácia základnej školy

(1) Na základnej škole možno zriaďovať špecializované triedy prvého až štvrtého ročníka pre žiakov s poruchami čítania a písania, s percepčno-motorickou poruchou, prípadne iné špecializované triedy ustanovené osobitnými predpismi. Špecializovaná trieda sa zriadi pri počte najmenej dvanásť žiakov. Ak klesne počet žiakov pod osem, trieda sa zruší.

(2) Pre dočasne zaostávajúcich žiakov prvého až štvrtého ročníka sa môžu zriadiť vyrovnávacie triedy. Vyrovnávacia trieda sa zriadi pri počte najmenej dvanásť žiakov. Vo vyrovnávacej triede je najviac pätnásť žiakov. Ak klesne počet žiakov pod dvanásť, trieda sa zruší.

(3) Špecializovanú triedu a vyrovnávaciu triedu možno zriadiť i pre žiakov z niekoľkých základných škôl.

(4) Žiakov do špecializovaných tried a do vyrovnávacích tried zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa, po vyjadrení školského lekára, okresnej pedagogicko-psychologickej poradne a so súhlasom rodičov, prípadne pestúnov alebo iných zákonných zástupcov žiaka (ďalej len „zákonní zástupcovia“).

(5) V špecializovanej a vyrovnávacej triede zostáva žiak iba počas nevyhnutnej potreby.

§ 3

Školská družina a školský klub

(1) Školskú družinu alebo školský klub (ďalej len „družina“ alebo „klub“) ako súčasť základnej školy možno zriadiť, ak sa prihlási na pravidelnú dochádzku najmenej pätnásť žiakov.

(2) Družina alebo klub sa zruší, ak klesne počet pravidelne dochádzajúcich žiakov pod pätnásť.

(3) Na žiadosť zákonných zástupcov sa prijímajú1) do družiny žiaci prvého až štvrtého ročníka, do klubu žiaci piateho až ôsmeho ročníka základnej školy. Ak nemožno z dôvodov uvedených v odseku 2 zriadiť pri základnej škole klub, môžu sa do družiny prijať i žiaci piateho až ôsmeho ročníka.

(4) Družina i klub sa delia na oddelenia. V jednom oddelení družiny alebo klubu je najviac tridsať zapísaných žiakov.

Povinná školská dochádzka

§ 4

(1) Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne do konca januára, prípadne začiatkom februára. Miesto a čas zápisu určí miestny národný výbor; ak je to potrebné, miestny národný výbor môže zápis verejne vyhlásiť. V miestach, kde je viac škôl, určí sa čas zápisu jednotne.

(2) Školský obvod určí okresný národný výbor. Žiak chodí spravidla do tej školy, v obvode ktorej býva. Na návrh zákonných zástupcov alebo riaditeľa školy môže žiak z výchovných alebo iných vážnych dôvodov plniť povinnú školskú dochádzku na inej škole. Ak je na škole nedostatok žiackych miest, alebo z iných vážnych dôvodov môže okresný národný výbor po predchádzajúcom prerokovaní so zákonným zástupcom preradiť žiaka zo školy, v obvode ktorej býva, na inú školu, kde je voľné miesto, pričom sa dbá, aby dochádzka do tejto školy nebola pre žiaka ťažká.

(3) Ak zákonný zástupca dieťaťa neprihlásil školopovinné dieťa na zápis do školy alebo ak nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy a ak opatrenia školy boli bezvýsledné alebo podľa poznatkov základnej školy je výchova a výživa žiaka ohrozená škodlivými vplyvmi, najmä alkoholizmom zákonného zástupcu, oznámi to riaditeľ školy miestnemu národnému výboru, ktorý urobí opatrenia podľa osobitných predpisov.2)

(4) Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka v škole sa uznávajú najmä

a) choroba žiaka, prípadne lekársky zákaz dochádzať do školy,

b) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

c) mimoriadne udalosti v rodine žiaka,

d) účasť na organizovanej športovej príprave, súťažiach a štátnej reprezentácii, účasť pri tvorbe filmu a pod.

(5) Ak sa nemôže žiak zúčastniť vyučovania, sú zákonní zástupcovia povinní oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti urýchlene, najneskôr do dvoch dní. Po skončení neprítomnosti je žiak povinný ospravedlniť svoju neprítomnosť triednemu učiteľovi, a to obvykle písomnou ospravedlnenkou podpísanou jedným zo zákonných zástupcov. Vo výnimočných odôvodnených prípadoch môže škola požadovať lekárske potvrdenie o neprítomnosti žiaka pre chorobu alebo iný doklad o príčine žiakovej neprítomnosti v škole. Ak je príčina neprítomnosti žiaka na vyučovaní vopred známa, požiada zákonný zástupca o jeho uvoľnenie.

§ 5

(1) Žiakom, ktorí boli oslobodení od povinnej školskej dochádzky, poskytuje základná škola individuálne vyučovanie v rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v tých predmetoch, v ktorých nemôže žiak úspešne zvládnuť učivo z učebníc ani za pomoci zákonných zástupcov.

(2) O schopnosti žiaka vzdelávať sa individuálnym vyučovaním rozhodne okresný národný výbor, ktorý žiaka oslobodil od povinnej školskej dochádzky.

(3) Zákonný zástupca žiaka je povinný po dohode s učiteľom, ktorý zabezpečuje individuálne vyučovanie, utvoriť podmienky pre individuálne vyučovanie žiaka.

Úprava vyučovania

§ 6

(1) Žiaci základnej školy sa povinne zúčastňujú vyučovania povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v rozsahu stanovenom učebným plánom.

(2) Zo zdravotných dôvodov, prípadne pre iné výnimočné a osobitného zreteľa hodné dôvody, možno žiaka úplne alebo čiastočne oslobodiť od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo na jeho časť.

(3) Úplné oslobodenie žiaka od vyučovania niektorého povinného predmetu povoľuje na žiadosť zákonného zástupcu žiaka riaditeľ školy po predchádzajúcom vyjadrení školského lekára a učiteľa, ktorý predmet vyučuje. Čiastočné oslobodenie povoľuje na žiadosť zákonného zástupcu po vyjadrení školského lekára vyučujúci učiteľ so súhlasom riaditeľa. Čiastočné alebo úplné oslobodenie žiaka neoslobodzuje od povinnosti zúčastniť sa vyučovania tohto predmetu.

(4) Zákonný zástupca môže žiaka prihlásiť na vyučovanie nepovinných predmetov. Pre prihlásených žiakov je účasť na vyučovaní nepovinných predmetov povinná. Z nepovinného vyučovania môže zákonný zástupca odhlásiť žiaka na konci každého klasifikačného obdobia.

(5) Skupina na vyučovanie nepovinného predmetu sa môže zriadiť, ak sa prihlási aspoň pätnásť žiakov, výnimočne dvanásť žiakov.

§ 7

(1) Žiaka s trvale alebo prechodne zmeneným zdravotným stavom zaradí riaditeľ školy na návrh školského lekára a po prerokovaní so zákonným zástupcom do oddelenia telesnej výchovy oslabených (ďalej len „oddelenie“), ktorá je formou telesnej výchovy na školách. Zaradenie žiaka do oddelenia oznámi zákonnému zástupcovi triedny učiteľ. Dochádzka je pre zaradených žiakov povinná.

(2) Oddelenie sa zriadi pri počte desať žiakov; najvyšší počet žiakov v oddelení je dvanásť. Oddelenie sa môže zriadiť aj pre niekoľko škôl. Ak klesne počet žiakov v oddelení pod šesť, oddelenie sa zruší. Zostávajúci žiaci sa zaradia do iného oddelenia alebo do oddelenia na inej škole, prípadne sa úplne alebo čiastočne oslobodia od vyučovania telesnej výchovy (§ 7 ods. 4).

(3) Žiakov tretieho až ôsmeho ročníka, ktorí sa vážne oneskorili v ovládaní učiva, zaradí riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa alebo učiteľa príslušného predmetu do doučovacej skupiny. Zaradenie žiaka do doučovacej skupiny oznámi zákonnému zástupcovi triedny učiteľ. Dochádzka žiaka do doučovacej skupiny je pre zaradeného žiaka povinná.

(4) Doučovacia skupina sa zriadi pri najmenšom počte šesť žiakov. V doučovacej skupine je najviac pätnásť žiakov. Ak klesne počet žiakov pod šesť, doučovacia skupina sa zruší.

(5) Vyučovanie v doučovacej skupine sa organizuje v rozsahu najviac dve hodiny týždenne.

(6) Z doučovacej skupiny sa žiak prepustí, ak sa odstránia nedostatky, pre ktoré bol žiak do skupiny zaradený.

§ 8

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

(1) V starostlivosti o zdravie a bezpečnosť žiakov sa pracovníci základnej školy spravujú všeobecne platnými predpismi,3) ak sa neustanoví inak.

(2) Dozor nad žiakmi základnej školy sa začína 15 minút pred začiatkom dopoludňajšieho alebo odpoludňajšieho vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania. Dozor vykonávajú učitelia školy.

(3) Pri vyučovaní, na školskej vychádzke, výlete, exkurzii, pri ostatnej výchovnovzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných podujatiach organizovaných školou a pri výchovnovzdelávacej činnosti v družine a klube stará sa o bezpečnosť žiakov zapísaných v príslušnej triede, oddelení alebo skupine pedagogický pracovník školy.

(4) Pri kúpaní sa trieda delí na skupiny po desať žiakov; na každú skupinu dozerá jeden pedagogický pracovník. Pri organizovanom plaveckom výcviku sa trieda delí na dve skupiny; priamy plavecký výcvik vedie učiteľ telesnej výchovy alebo tréner plávania vždy len s jednou skupinou žiakov.

(5) Lyžiarsky výcvik vykonáva jeden inštruktor najviac s pätnástimi žiakmi.

(6) V starostlivosti o zdravie žiakov, o zdravé výchovné prostredie a utváranie priaznivých podmienok pre zdravý vývoj školskej mládeže spolupracuje škola so školskou zdravotníckou a hygienickou službou.


§ 9

Účinnosť

(1) Opatrenia vykonané začínajúc 1. septembrom 1978, pokiaľ sú v súlade s touto vyhláškou, považujú sa za vykonané podľa tejto vyhlášky.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve.

2) Najmä § 14 zákona č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení; § 11 a 17 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku; zákon č. 117/1966 Zb. o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti v znení zákona č. 99/1972 Zb.

3) Najmä § 2 ods. 1 písm. c), § 3 písm. g) a § 6 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu; § 422 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník); § 170 až 175 zákona č. 65/1965 Zb. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov.