Vyhláška č. 2/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci pri výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely

Čiastka 1/1978
Platnosť od 26.01.1978
Účinnosť od 10.02.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 25. marca 1977 a týmto dňom nadobudla takisto platnosť aj pre ČSSR.

2

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. decembra 1977

o Dohode o spolupráci pri výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely


Dňa 13. júla 1976 bola v Moskve podpísaná Dohoda o spolupráci pri výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely.

Listina Československej socialistickej republiky o schválení Dohody bola uložená u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík, depozitára Dohody, 18. augusta 1976.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 25. marca 1977 a týmto dňom nadobudla takisto platnosť aj pre ČSSR.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister: Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
o spolupráci pri výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky, Republiky Kuba, Maďarskej ľudovej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík, ďalej len „zmluvné strany“,

usilujúc sa o ďalšie rozšírenie bratského priateľstva a mnohostrannej spolupráce,

vychádzajúc z úloh súvisiacich s realizáciou Komplexného programu ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP,

uznávajúc účelnosť užšieho a účinnejšieho spojenia úsilia vo výskume a využívaní kozmu na mierové účely,

prajúc si upevniť získané kladné skúsenosti zo vzájomnej spolupráce v tejto oblasti,

berúc do úvahy dôležitý praktický význam výsledkov kozmických výskumov pre rôzne odvetvia národného hospodárstva,

súc presvedčené, že rozvoj medzinárodnej spolupráce vo výskume a využívaní kozmického priestoru včítane Mesiaca a iných nebeských telies na mierové účely slúži záujmom národov celého sveta,

berúc na vedomie ustanovenia Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru včítane Mesiaca a iných nebeských telies z 27. januára 1967,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany budú všestranne napomáhať ďalší rozvoj spolupráce zainteresovaných organizácií svojich krajín vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely.

Článok 2

Za účelom pokračovania a rozvoja programu spoločných kozmických výskumov, ktorý bol prijatý v r. 1967 (program „Interkozmos“), sa bude spolupráca uskutočňovať v týchto základných oblastiach:

štúdium fyzikálnych vlastností kozmického priestoru,

kozmická meteorológia,

kozmická biológia a medicína,

kozmické spoje,

štúdium prírodného prostredia pomocou kozmických prostriedkov.

Článok 3

Spolupráca v základných oblastiach uvedených v článku 2 tejto Dohody sa môže uskutočňovať v týchto formách:

a) vypúšťanie kozmických objektov na vedecké a aplikované účely,

b) konštrukcia prístrojov na uskutočňovanie spoločných kozmických výskumov,

c) experimenty na geofyzikálnych a meteorologických raketách,

d) uskutočňovanie spoločných pozorovaní, experimentálnych a teoretických výskumov s kozmickou tematikou,

e) spracovanie, rozbor a využitie výsledkov spoločných kozmických výskumov na vedecké a aplikované účely, ako aj príprava spoločných publikácií,

f) uskutočnenie konzultácií medzi zainteresovanými krajinami a na základe osobitných dojednaní poskytovanie vzájomnej vedecko-technickej pomoci včítane výmeny technológie podľa jednotlivých tém a projektov v oblasti výskumu a využívania kozmu na mierové účely,

g) organizovanie sympózií, konferencií, seminárov a iných porád,

h) výmena vedeckotechnickej dokumentácie a informácií.

Článok 4

Zmluvné strany môžu určovať aj iné oblasti a formy spolupráce vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely.

Článok 5

Koordinácia prác spojených s plnením tejto Dohody sa v každej krajine ukladá národnému koordinačnému orgánu pre spoluprácu pri výskume a využívaní kozmického priestoru (ďalej len „národný orgán“).

Článok 6

Spolupráca zainteresovaných organizácií zmluvných strán sa bude uskutočňovať na základe koordinovaných programov a plánov určujúcich podmienky vykonávania konkrétnych kozmických experimentov a výskumov.

Na uvedených programoch a plánoch sa môžu podľa zainteresovanosti zúčastňovať organizácie všetkých zmluvných strán alebo niektorých z nich.

Každá zmluvná strana uhradí náklady prác a opatrení, ktoré vykonávajú jej organizácie na základe dokumentov uvedených v tomto článku, pokiaľ osobitné dohody neustanovujú inak.

Článok 7

Prijatie rozhodnutí a odporúčaní k programom a plánom spoločných prác vykonávaných v súlade s touto Dohodou, ako aj prerokúvanie organizačných otázok spolupráce, včítane ustanovenia a činnosti stálych zmiešaných pracovných skupín bude uskutočňovať Porada vedúcich orgánov (ďalej len „Porada“).

Zasadania Porady sa budú konať najmenej raz ročne, spravidla postupne v členských krajinách tejto Dohody.

Predsedom riadneho zasadania Porady bude vedúci národného orgánu krajiny, v ktorej sa zasadanie koná.

V období medzi zasadaniami Porady bude bežnú koordináciu činnosti národných orgánov na plnenie tejto Dohody uskutočňovať národný orgán depozitárneho štátu.

Článok 8

Rozhodnutia a odporúčania Porady sa budú prijímať väčšinou hlasov vedúcich národných orgánov a zapisovať v príslušnom protokole. Vedúci každého národného orgánu má na Porade jeden hlas.

Rozhodnutia a odporúčania Porady nie sú záväzné pre zmluvné strany, ktoré sa nevyslovili za ich prijatie. V prípade záujmu sa však môžu tieto strany neskoršie k týmto rozhodnutiam a odporúčaniam pripojiť.

Otázky týkajúce sa spolupráce iba niektorých zmluvných strán sa budú riešiť dohodou vedúcich národných orgánov týchto strán.

Článok 9

Realizáciu dohodnutých kozmických experimentov a výskumov budú uskutočňovať zainteresované organizácie v rámci stálych zmiešaných pracovných skupín pre základné oblasti spolupráce.

Článok 10

Vedecké výsledky spoločných kozmických experimentov a výskumov sa môžu na základe dojednaní medzi krajinami, ktoré sa na nich zúčastnili, poskytovať vedcom a vedeckým organizáciám a ústavom iných krajín.

Článok 11

Táto Dohoda sa nedotýka práv a záväzkov vyplývajúcich pre zmluvné strany z iných nimi uzavretých medzinárodných dohôd, ani práva zmluvných strán uzavierať medzi sebou alebo s tretími štátmi iné mnohostranné a dvojstranné dohody o spolupráci pri výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely.

Článok 12

Táto Dohoda podlieha ratifikácii alebo schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán.

Ratifikačné listiny alebo dokumenty o schválení budú uložené u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá sa poveruje funkciou depozitára Dohody.

Táto Dohoda nadobudne platnosť po uložení ratifikačných listín alebo dokumentov o schválení šiestimi zmluvnými stranami.

Pre zmluvné strany, ktorých ratifikačné listiny alebo dokumenty o schválení budú uložené po tom, čo Dohoda nadobudne platnosť, nadobudne Dohoda platnosť dňom uloženia ich ratifikačných listín alebo dokumentov o schválení.

Článok 13

So súhlasom zmluvných strán môžu k tejto Dohode pristúpiť aj iné krajiny.

Písomné oznámenie o prístupe sa zašle depozitárovi, ktorý o tom upovedomí všetky zmluvné strany.

Prístup k Dohode sa považuje za účinný odo dňa, keď depozitár dostane písomný súhlas dvoch tretín zmluvných strán.

Článok 14

Táto Dohoda bude v platnosti po čas desiatich rokov.

Pre každú zo zmluvných strán, ktorá šesť mesiacov pred uplynutím uvedeného desaťročného obdobia a nasledujúcich päťročných období nevypovie svoju účasť na tejto Dohode, zostane Dohoda v platnosti vždy ďalších päť rokov.

Článok 15

Ktorákoľvek zmluvná strana môže od tejto Dohody odstúpiť, ak zašle o tom dvanásť mesiacov vopred písomné oznámenie depozitárovi, ktorý o tom bezodkladne upovedomí všetky zmluvné strany.

Článok 16

Originál tejto Dohody bude uložený v archívoch depozitára, ktorý rozošle riadne overené kópie tejto Dohody všetkým zmluvným stranám.

Dané v Moskve 13. júla 1976 v jednom vyhotovení v ruskom znení.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.