Vyhláška č. 18/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky

Čiastka 4/1978
Platnosť od 24.02.1978
Účinnosť od 11.03.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 25. novembra 1977.

18

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. januára 1978

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky


Dňa 25. novembra 1977 bola vo Vientiane podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 25. novembra 1977.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Laoskej ľudovodemokratickej republiky, vedené prianím rozširovať kultúrne a vedecké styky medzi oboma krajinami, rozvíjať zväzky priateľstva a posilňovať vzájomné porozumenie medzi národmi oboch štátov, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú upevňovať a rozširovať vzájomne výhodné kultúrne a vedecké výmeny na základe rešpektovania zásad zvrchovanosti, rovnosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany a v súlade so zákonmi oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany budú prispievať k rozvoju spolupráce v oblasti výchovy, vedy, kultúry a umenia, literatúry a vydávania kníh, filmu, tlače, rozhlasu, televízie, zdravotníctva, telesnej výchovy, športu a turistiky. Za tým účelom budú podporovať nadväzovanie a rozvoj stykov medzi štátnymi orgánmi a nevládnymi organizáciami pôsobiacimi vo vedeckej a kultúrnej oblasti.

Článok 3

1. Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti školstva. Za tým účelom budú podporovať:

a) výmenu informácií o svojich školských systémoch a učebných osnovách;

b) výmenu školských učebníc, pedagogických a laboratórnych pomôcok;

c) výmenu profesorov na odborné zdokonaľovanie alebo ich vysielanie na výučbu;

d) vzájomné poskytovanie štipendií na štúdium, ako aj výmenu informácií o ponúknutých študijných odboroch a o podmienkach prijímania študentov na školy.

2. Zmluvné strany budú na základe osobitnej dohody, ktorú s tým cieľom uzavrú, uznávať doklady o absolvovanom školskom vzdelaní a získaných vedeckých hodnostiach.

Článok 4

1. Zmluvné strany budú podporovať výmeny vedeckých pracovníkov, predstaviteľov vedeckých spoločností i ďalších odborníkov na vykonávanie vedeckého výskumu, prednášok a na oboznamovanie sa s činnosťou vedeckých zariadení, ako aj výmeny publikácií a ďalších vedeckých materiálov, o ktoré budú mať spoločný záujem.

2. Zmluvné strany budú uľahčovať účasť odborníkov druhej zmluvnej strany na národných alebo medzinárodných vedeckých konferenciách a seminároch, ktoré sa budú konať na ich území.

Článok 5

Každá zmluvná strana bude uľahčovať poznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnej národnej kultúry ľudu druhého štátu. Za tým účelom budú obe strany podporovať:

a) výmeny umeleckých súborov a umelcov na umelecké vystupovanie;

b) nadväzovanie stykov a výmien medzi svojimi národnými knižnicami, múzeami, vydavateľstvami, archívmi a inými kultúrnymi zariadeniami;

c) prekladanie kníh a vydávanie literárnych, umeleckých a kultúrnych diel druhej strany;

d) výmeny celovečerných, dokumentárnych, výchovných alebo zdravotníckych filmov, prípadne výmeny filmových nakrúcacích tímov, ako aj usporadúvanie filmových týždňov alebo filmových premiér;

e) vzájomné návštevy spisovateľov, maliarov, skladateľov, pracovníkov filmu aj ďalších kultúrnych pracovníkov.

Článok 6

Zmluvné strany pristúpia k aktívnej spolupráci v oblasti tlače a rozhlasu. Za tým účelom budú podporovať priamu spoluprácu medzi svojimi tlačovými agentúrami a rozhlasmi a novinárskymi organizáciami. Budú tiež uskutočňovať výmeny novinárov a tlačových spravodajcov, ako aj výmeny informačných materiálov a dokumentácie z politického, hospodárskeho a kultúrneho života svojich krajín.

Článok 7

Zmluvné strany budú umožňovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva, a to najmä:

a) účasťou svojich odborníkov na zasadaniach so zdravotníckou tematikou;

b) výmenou zdravotníckych publikácií a zdravotníckeho materiálu;

c) výmenou lekárov na odborné zdokonaľovanie alebo ich vysielaním na výučbu.

Článok 8

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj stykov medzi telovýchovnými a športovými organizáciami oboch krajín.

Článok 9

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany periodicky vypracúvať plány spolupráce, v ktorých určia aj finančné podmienky realizácie jednotlivých akcií.

Článok 10

Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 11

Táto Dohoda sa uzaviera na päťročné obdobie. Bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobia, kým ju jedna alebo druhá zmluvná strana písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané vo Vientiane 25. 11. 1977 v dvoch vyhotoveniach, každé v českom, laoskom a francúzskom jazyku, pričom české a laoské znenie majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti vo výklade českého a laoského textu bude rozhodujúce francúzske znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

PhDr. Matej Lúčan v. r.

Za vládu

Laoskej ľudovodemokratickej republiky:

Phoumi Vongvichit v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.