Vyhláška č. 66/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii

Čiastka 15/1978
Platnosť od 26.06.1978 do31.12.1983
Účinnosť od 01.07.1978 do31.12.1983
Zrušený 145/1983 Zb.

OBSAH

66

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu

z 15. júna 1978,

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii sa mení a dopĺňa takto:

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

„Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri udieľaní súhlasu na začatie stavieb a pri ich registrácii a evidencii na území hlavného mesta Prahy a hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Predseda

Federálneho štatistického úradu:

Ing. Kazimour v. r.

Minister

pre technický a investičný rozvoj ČSSR:

Ing. Šupka v. r.