Nariadenie vlády č. 71/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom

Čiastka 16/1978
Platnosť od 29.06.1978 do31.12.1983
Účinnosť od 01.08.1978 do31.12.1983
Zrušený 142/1983 Zb.

71

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 15. júna 1978,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 169 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

(1) Pracujúcemu, ktorý je zamestnaný6) po vzniku nároku na starobný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia (poistenia), sa poskytuje starobný dôchodok

a) v nezmenenej výške, ak je zamestnaný

1. v priemyselnej, stavebnej, poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe včítane zákazkových prác, opráv a údržby;

2. pri dopravnej, spojovej, geologickej činnosti, vo vnútornom obchode alebo materiálno-technickom zásobovaní;

3. v robotníckych povolaniach alebo ako prevádzkový a obsluhujúci pracovník v komunálnych službách alebo pri zabezpečovaní služieb na úseku kultúrno-výchovnej činnosti;

4. v robotníckych povolaniach alebo ako prevádzkový a obsluhujúci pracovník v prevádzkach zabezpečujúcich hromadné stravovanie osôb;

5. v robotníckych povolaniach v zdravotníckych organizáciách, ako zdravotnícky pracovník v jasliach a mikrojasliach, ako stredný, nižší alebo pomocný zdravotnícky pracovník v nepretržitých alebo trojsmenových prevádzkach v zdravotníckych organizáciách a v zariadeniach sociálnej starostlivosti, pri výkone prác v opatrovateľskej službe, ako vychovávateľ v zariadeniach sociálnej starostlivosti pre mládež;

6. pri kuričských, údržbárskych alebo upratovacích prácach alebo pri práci člena závodnej stráže, vrátnika a strážnika;

b) až do výšky 1100 Kčs mesačne, ak je zamestnaný

1. v zdravotníctve, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, v komunálnych službách a v prevádzkach zabezpečujúcich hromadné stravovanie osôb pri výkone iných prác, než sú uvedené pod písmenom a) č. 3 až 5;

2. pri nákupe poľnohospodárskych výrobkov, v bytovom hospodárstve, v ubytovacích službách a v službách cestovného ruchu.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na pracujúcich, ktorí vykonávajú administratívne práce, a s výnimkou prác uvedených v odseku 1 písm. a) č. 4 a 6, aj práce v riadiacich orgánoch."

2. § 5 sa vypúšťa.

3. V § 6 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „a 5".

4. V § 9 sa vypúšťajú slová „prípadne § 5."


Čl. II

Pracujúcim požívateľom starobného dôchodku, ktorí vykonávajú zamestnania uvedené v § 2 ods. 1, sa na žiadosť starobný dôchodok upraví na plnú výšku alebo až do sumy 1100 Kčs mesačne od splátky dôchodku nasledujúcej po dni začiatku účinnosti tohto nariadenia.

Čl. III

Predseda vlády Československej socialistickej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto nariadením.

Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1978.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

6) Ide o činnosť v odvetviach národného hospodárstva vymedzených vyhláškou č. 113/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva, vydanou na základe zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií. Pojmy „robotnícke povolania" a „prevádzkoví alebo obsluhujúci pracovníci" vymedzil Federálny štatistický úrad podľa vyhlášky č. 129/1971 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov.