144

Vyhláška

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky

zo 17. novembra 1978

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky, pokiaľ ide o šiestu časť vyhlášky, po dohode s Federálnym cenovým úradom, ustanovuje podľa § 24 ods. 6 a § 30 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

§ 1

(1) Verejný vodovod je súbor objektov a zariadení na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou a na krytie potreby vody pre národné hospodárstvo.

(2) K súboru objektov a zariadení verejného vodovodu patria:

a) verejné vodovodné rady I. až III. kategórie1) uložené v kolektoroch alebo technických chodbách,2)

b) verejné časti vodovodných prípojok,3)

c) hydroforové stanice4) vybudované pri vodnom zdroji alebo vodojeme ako samostatné objekty na zásobovanie obcí,

d) verejné výtokové stojany,

e) hydranty.

(3) Za verejný vodovod alebo jeho súčasť sa nepovažujú:

a) vodovody na samostatné zásobovanie vodou jednotlivých závodov, objektov a zariadení a na účely požiarnej ochrany,

b) hydroforové stanice zásobujúce jednotlivé vyššie budovy alebo skupiny takých budov, prípadne priemyselné alebo poľnohospodárske závody a hydroforové stanice, ktoré sú súčasťou viacúčelových zariadení (energobloky a pod.).

§ 2

(1) Verejná kanalizácia je súbor objektov a zariadení na odvádzanie, prípadne aj zneškodňovanie odpadových a zrážkových vôd z obcí a sídlisk.

(2) K súboru objektov a zariadení verejnej kanalizácie patria:

a) verejné stoky I. až III. kategórie1) a objekty na nich uložené v kolektoroch alebo technických chodbách,2)

b) verejné časti kanalizačných prípojok,3)

c) kanalizačné prečerpávacie stanice5) vybudované

1. na stokovej sieti,

2. na verejnej časti kanalizačnej prípojky,

d) v osobitných prípadoch záchytné priekopy.

(3) Za verejnú kanalizáciu alebo jej súčasť sa nepovažujú:

a) samostatné kanalizácie na odvádzanie odpadových a zrážkových vôd z jednotlivých závodov, objektov a zariadení,

b) kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú kanalizáciu, vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé nehnuteľnosti.

Druhá časť

Správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií

§ 3

Organizácie, ktoré spravujú verejné vodovody, verejné kanalizácie a ich sústavy (ďalej len „správca“), sú povinné sústavne zabezpečovať potrebné kapacity verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ako aj vytvárať predpoklady a podmienky (napr. včasnou údržbou) ich hospodárnej a bezporuchovej prevádzky v súlade s technickými normami; ak dôjde k poruche verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je správca povinný bez prieťahov zabezpečiť ich opravenie.

§ 4

(1) Správca je povinný vyznačiť podzemné vedenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa skutočného vyhotovenia stavby6) graficky na mapách veľkej mierky,7) a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny. Na to poskytne8) investor stavby správcovi potrebné časti dokumentácie.

(2) Správca je oprávnený umiestniť na budovách, plotoch, ohradách, pozemkoch a pod. orientačné označenia (tabuľky, tyče a pod.) a je povinný tieto označenia udržiavať v riadnom stave a v súlade s technickými normami; pri umiestňovaní na pozemných komunikáciách, prípadne na pozemkoch k nim patriacich je potrebný súhlas správcu pozemnej komunikácie. Správca (vlastník, užívateľ) nehnuteľnosti nemá nárok na náhradu za toto obmedzenie.

§ 5

(1) Správca je povinný na žiadosť projektanta alebo investora stavby (zariadenia), s ktorou sú spojené zemné práce, poskytnúť mu podklady a údaje o umiestnení podzemných potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v priestore staveniska, prípadne v jeho okolí, pokiaľ by v ňom mohlo dôjsť k poškodeniu týchto potrubí zemnými prácami.

(2) V jednotlivých prípadoch môže správca na žiadosť projektanta alebo investora stavby (zariadenia) za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie alebo jeho smer a výšku vytýčiť v teréne.

(3) Investor nových úprav terénu-pri pozemných komunikáciách, len pokiaľ ide o nové stavby, rekonštrukcie a veľké opravy-je povinný po dohode so správcom bez meškania na svoj náklad prispôsobiť poklopy, vstupy do šácht, zasúvadlové uzávery a iné zariadenia objektov verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie úrovni novoupraveného terénu, stavby alebo pozemnej komunikácie.

§ 6

(1) Bez súhlasu správcu nemožno na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nič upravovať alebo meniť.

(2) Manipulovať so zariadením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môžu len tí, ktorí sú na to správcom určení.

(3) Prekládky verejných vodovodných a kanalizačných zariadení sa môžu urobiť len na základe povolenia vodohospodárskeho orgánu, prípadne na základe povolenia iného príslušného orgánu štátnej správy.

§ 7

(1) Odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami do povrchových vôd sa uskutočňuje výustným objektom umiestneným do svahu alebo pri dne koryta vodného toku. Správca je povinný udržiavať výustný objekt podľa podmienok určených vodohospodárskym orgánom.

(2) Výustný objekt s uzávermi a odľahčovacími objektmi musí správca zabezpečiť proti manipulácii nepovolanými osobami.

(3) Uzávery stokovej siete, ktoré zabezpečujú ochranu územia pred povodňami, je správca povinný obsluhovať v čase povodňovej aktivity podľa povodňových plánov, prípadne podľa pokynov povodňových orgánov.

§ 8

Správca je povinný

a) sledovať akosť a merať množstvo odpadových vôd vypúšťaných z verejnej kanalizácie do povrchových vôd a dbať, aby nepresiahli hodnoty určené v povolení vodohospodárskeho orgánu podľa § 8 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

b) pravidelne kontrolovať, či za bezzrážkových prietokov nepreteká z dažďových výustov odpadová voda priamo do recipientu a zistené chyby urýchlene odstrániť.

§ 9

Pracovníci poverení správcom sú oprávnení vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu s cieľom zistiť a odstrániť havarijné a iné poruchy na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii, zistiť stav vnútorného vodovodu alebo vnútornej kanalizácie, spotrebu vody, chod vodomeru a kontrolného merania množstva a akosti vypúšťaných vôd. Pokiaľ je na to potrebné povolenie podľa osobitných predpisov, je poverený pracovník povinný preukázať sa týmto povolením správcovi (vlastníkovi, užívateľovi) nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na týchto kontrolách.

Tretia časť

Prevádzka verejných vodovodov a verejných

kanalizácií a podmienky pripájania na verejné

vodovody a verejné kanalizácie

§ 10

(1) Nehnuteľnosti sa pripoja na verejný vodovod, ak sú vzdialené maximálne 50 m od vybudovaného verejného vodovodného radu a ak kapacita verejného vodovodu umožňuje pripojenie nehnuteľností.

(2) Nehnuteľnosti, v ktorých vznikajú odpadové vody, sa pripoja na verejnú kanalizáciu, ak sú vzdialené maximálne 50 m od vybudovanej uličnej stoky verejnej kanalizácie a ak pripojenie umožňuje kapacita verejnej kanalizácie a podmienky kanalizačného poriadku,9) Nie je dovolené zriaďovať žumpy a vsakovacie záchytky na samostatné odstraňovanie odpadových vôd z nehnuteľností, ktoré možno pripojiť na verejnú kanalizáciu.

(3) Nehnuteľnosti sa pripájajú na verejný vodovod vodovodnou prípojkou a na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje samostatná vodovodná alebo kanalizačná prípojka. Výnimočne so súhlasom správcu možno zriadiť jednu prípojku pre viac nehnuteľností, ak sú na to technické alebo ekonomické dôvody, alebo viac vodovodných alebo kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť, ak ide o rozsiahlu nehnuteľnosť, o odber vody v rozdielnej cene, o odber na požiarne účely a pod.

(4) Ak verejná kanalizácia má delenú sústavu,10) treba odpadové a zrážkové vody z jednotlivých nehnuteľností odvádzať v delenej sústave.

(5) O zriadení vodovodných a kanalizačných prípojok platia osobitné predpisy.11)

§ 11

(1) Investor domovej časti vodovodnej prípojky je povinný oznámiť správcovi predpokladané množstvo vody, ktoré sa bude odoberať z verejného vodovodu, a investor domovej časti kanalizačnej prípojky je povinný oznámiť mu údaje o množstve a akosti odpadových vôd, ktoré sa bude vypúšťať do verejnej kanalizácie.

(2) Umiestnenie vodovodnej prípojky a vodomeru na jej domovej časti, prípadne umiestnenie kontrolnej meracej šachty na domovej časti kanalizačnej prípojky určí správca.

(3) Pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovodný rad alebo kanalizačnej prípojky na stoku verejnej kanalizácie môže urobiť správca alebo s jeho súhlasom stavebná organizácia.

(4) Časť pozemku nad verejnou časťou vodovodnej kanalizačnej prípojky v šírke 1,5 m sa musí upraviť tak, aby bolo možné verejnú časť prípojky opraviť; táto úprava sa nevyžaduje na pozemných komunikáciách. Ďalej sa musí zabezpečiť prístup k dôležitým zariadeniam vodovodnej a kanalizačnej siete (napr. k požiarnym hydrantom, hlavným uzáverom a pod.).

§ 12

(1) Na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť len nehnuteľnosť, na ktorej vybudovaný vnútorný vodovod alebo vnútorná kanalizácia zodpovedá technickým normám.12)

(2) Pred pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu musí vnútorný vodovod a vnútornú kanalizáciu prezrieť a preskúšať organizácia oprávnená na vykonávanie stavebných prác. Zápisnicu o preskúšaní a stavebný výkres vnútorného vodovodu a vnútornej kanalizácie predloží správca (vlastník, užívateľ) nehnuteľnosti správcovi.

(3) Na úpravy na vnúternom vodovode, ktorými sa podstatne menia doterajšie podmienky odberu vody z verejného vodovodu alebo podmienky vypúšťania odpadových alebo zvláštnych vôd do verejnej kanalizácie, je potrebný súhlas správcu.

(4) Odpojiť nehnuteľnosť z verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môže správca alebo s jeho súhlasom a podľa jeho podmienok správca (vlastník, užívateľ) nehnuteľnosti.

§ 13

Hydroforové stanice, ktoré nie sú súčasťou verejného vodovodu, možno zriadiť a pripojiť na verejný vodovod vodovodnou prípojkou len so súhlasom správcu a podľa jeho podmienok.

§ 14

(1) Vodomerná šachta je súčasťou vnútorného vodovodu. Zriaďuje ju na pripájanej nehnuteľnosti jej správca (vlastník, užívateľ).

(2) Vodomerná šachta sa musí vybudovať tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt; musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná.

(3) Podmienky vybudovania vodomernej šachty určí správca. Ak to vyžaduje riadna a bezpečná prevádzka verejného vodovodu môže správca požadovať od správcu (vlastníka, užívateľa) nehnuteľnosti zriadenie, prestavbu, prípadne zrušenie vodomernej šachty, aj keď sa nezrušuje vodovodná prípojka.

§ 15

Kanalizačné prečerpávacie stanice, ktoré nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, možno zriadiť a pripojiť na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou len so súhlasom správcu a podľa jeho podmienok.

Štvrtá časť

Všeobecné podmienky dodávky vody

z verejných vodovodov

§ 16

(1) Správca, ktorý dodáva vodu z verejného vodovodu (ďalej len „dodávateľ“), zabezpečuje dodávku vody v súlade s podmienkami pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod ustanovenými touto vyhláškou a technickými normami.

(2) Správca (vlastník, užívateľ)13) nehnuteľnosti, pre ktorú sa dodáva voda z verejného vodovodu (ďalej len „odberateľ“), môže odoberať vodu do dohodnutej výšky, a ak nie je výška odberu dohodnutá, podľa skutočnej potreby; pritom musí dbať na predpisy a opatrenia vydané na zabezpečenie správnej funkcie vnútorného vodovodu a jeho súčastí a spravovať sa pokynmi dodávateľa.

(3) Ak odberateľ nedodrží podmienky odberu, je dodávateľ oprávnený v prípadoch uvedených v § 24 ods. 1 písm. d) až j) obmedziť alebo prerušiť dodávku vody.

(4) Dodávateľ nie je povinný splniť požiadavky odberateľa týkajúce sa času dodávky, množstva, tlaku, odlišnej kvality vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody jestvujúcimi zariadeniami verejného vodovodu. Splnenie týchto požiadaviek si odberateľ zabezpečuje na vlastný náklad a vlastným zariadením po schválení dodávateľom.

§ 17

Odber vody z verejného vodovodu meria dodávateľ vodomerom, ak sa voda z verejného vodovodného radu privádza do nehnuteľnosti vodovodnou prípojkou. Množstvo vody odobranej na rôzne účely, za ktoré sa platí odplata podľa rôznych sadzieb, sa meria osobitným vodomerom, ktorý si zabezpečuje odberateľ; ak nemožno také meranie uskutočňovať, zisťuje sa množstvo podľa ročných smerných čísel spotreby vody uvedených v prílohe tejto vyhlášky. Ak sa dodávateľ rozhodne osadiť na vodovodnú prípojku, z ktorej sa dosiaľ odber vody nemeral, vodomer, je odberateľ povinný urobiť podľa jeho pokynov a technických noriem potrebné úpravy vnútorného vodovodu.

§ 18

(1) Odber vody z hydrantov, s výnimkou odberu na požiarne potreby, ktorý požiarny útvar dodatočne ohlási, sa meria podľa podmienok dodávateľa; v prípadoch, keď dodávateľ umožní krátkodobé odbery vody na prevádzkové účely, meria sa odber vody vodomerom na hydrantovom nadstavci.

(2) Odber vody z verejných výtokových stojanov zriaďovaných výnimočne v prípadoch, keď nie je účelné zriaďovať vodovodné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti, sa meria vodomerom alebo sa jeho výška určí podľa ročných smerných čísel spotreby vody.

§ 19

Podľa ročných smerných čísel spotreby vody sa určí výška odberu vody vo všetkých prípadoch, keď nie je osadený vodomer.

§ 20

(1) Vodomer je v správe dodávateľa, ktorý ho osadí (namontuje), udržiava a môže ho kedykoľvek na svoj náklad vymeniť.

(2) Vodomer podlieha úradnému overeniu podľa osobitných predpisov.14) Ak odberateľ má pochybnosti o správnosti údajov vodomeru, je oprávnený požiadať dodávateľa o preskúšanie vodomeru. Dodávateľ je povinný do 30 dní po dni doručenia oznámenia odberateľa zabezpečiť skúšku vodomeru, ktorá sa urobí podľa technickej normy.15) Výsledok oznámi dodávateľ bez meškania odberateľovi.

(3) Ak sa pri skúške vodomeru vyžiadanej odberateľom zistí, že

a) vodomer je chybný alebo že sa jeho údaje odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa technická norma,15) uhradí ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného odpočtu neovplyvneného poruchou; náklady na preskúšanie a výmenu vodomeru uhrádza dodávateľ,

b) jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnej hodnoty viac, ako pripúšťa technická norma,15) uhrádza odberateľ náklady spojené s preskúšaním.

(4) Žiadosť o preskúšanie vodomeru nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote odplaty. Ak nemožno presne zistiť výšku odberu vody za čas poruchy vodomeru, vypočíta sa podľa odberu v rovnakom období minulého roka. Ak ide o nový odber alebo zmenu v odberových pomeroch, určí sa výška tohto odberu podľa ročných smerných čísel spotreby vody.

§ 21

(1) Odberateľ si môže na svoj náklad osadiť na vnútornom vodovode vlastný podružný vodomer16) (napr. pre ubytovňu, predajňu, výrobňu a pod. umiestnenú v obytnom dome); osadenie tohto vodomeru oznámi dodávateľovi.

(2) Ak podružný vodomer osadí u odberateľa dodávateľ, je tento vodomer v správe dodávateľa a môže sa z dôvodov prevádzky verejného vodovodu kedykoľvek odberateľovi vymeniť alebo odobrať na náklad dodávateľa.

(3) Výška odberu vody pre nehnuteľnosť sa určuje podľa odpočtu na vodomere.

§ 22

(1) Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi prístup k vodomeru a hlavnému uzáveru vody, chrániť vodomer pred poškodením a bez zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi chyby v meraní, ako aj poruchy vnútorného vodovodu.

(2) Odberateľ je povinný bez meškania odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odpočítanie na hlavnom vodomere, najmä neodkladne urobiť opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer umiestnený.

§ 23

(1) Dodávka vody je splnená prechodom vody zo zariadenia verejného vodovodu do zariadenia odberateľa.

(2) Pri dodávaní vody vodovodnými prípojkami je dodávka splnená

a) prietokom vody hlavným vodomerom, ak je osadený,

b) prietokom vody v mieste, kde verejná časť prípojky prechádza v domovú časť prípojky.3)

(3) Pokiaľ sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak, platí, že dohodnutá dodávka vody má akosť pitnej vody.17)

(4) Odberateľ je povinný zabezpečiť u podružne pripojených užívateľov zachovávanie všetkých predpisov týkajúcich sa odberov a hospodárenia s vodou z verejných vodovodov.

§ 24

(1) Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku vody z verejného vodovodu

a) pri plánovaných opravách, údržbových a revíznych prácach,

b) z dôvodov spôsobených živelnými pohromami (napr. povodňou, zosunutím pôdy, búrkou, požiarom a pod.).

c) pri havárii na vodovodnej sieti alebo v iných prípadoch vyvolaných prevádzkovou potrebou, ak je nebezpečenstvo z omeškania,

d) ak odberateľovo zariadenie alebo spôsob odberu nnevyhovuje predpisom v takej miere, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť mimoriadny pokles alebo kolísanie tlaku vody u iných odberateľov,

e) ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi v prístupe k meracím prístrojom,

f) ak sa u odberateľa zistilo pripojenie vodovodnej prípojky bez súhlasu dodávateľa,

g) ak odberateľ neodstránil v lehote určenej dodávateľom chyby na vnútornom vodovode alebo chyby ovplyvňujúce meranie alebo ak neurobil opatrenia na ochranu vodomeru a hlavného uzáveru vody,

h) ak odberateľ prenechá vodu bez súhlasu dodávateľa ďaľšiemu užívateľovi,

i) ak odberateľ odoberá väčšie ako dohodnuté množstvo vody, ak je množstvo dohodnuté,

j) ak odberateľ nezaplatil odplaty za odber vody po dve za sebou idúce zúčtovacie obdobia ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu dodávateľ určil s upozornením, že inak preruší dodávku,

k) pri obmedzovaní alebo inej úprave zásobovania pitnou vodou vodohospodárskym orgánom.18)

(2) Dodávateľ je povinný obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody oznámiť vhodným spôsobom odberateľovi, a to aspoň 15 dní vopred s výnimkou prerušenia dodávky z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b), c) a d), keď to oznámi najneskoršie do 24 hodín od vzniku dôvodu na obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody.

(3) Po odstránení porúch alebo príčin, pre ktoré bola dodávka obmedzená alebo prerušená, je dodávateľ povinný dodávku vody obnoviť.

(4) Dodávateľ je povinný prerušiť dodávku vody, ak o to požiada odberateľ z dôvodu, aby odstránil poruchy na domovej časti vodovodnej prípojky.

§ 25

(1) Pri odberoch vody z verejného vodovodu uskutočnených

a) bez zmluvy s dodávateľom,

b) v rozpore so zmluvou, ku ktorým dôjde,

1. ak odberateľ odoberá vodu na iné účely alebo vo väčšom množstve, ako bolo dohodnuté,

2. ak odberateľ urobil také opatrenia, aby vodomer odber buď nezaznamenával, alebo ho zaznamenával nesprávne na škodu dodávateľa, ak vedome používa nesprávne upravený vodomer alebo ak vodomer poškodil, poškodil jeho plombu alebo neohlásil jeho náhodné poškodenie do troch dní po tom, čo zistil, a ďalej vodomer používal,

3. použitím požiarneho obtoku vodomeru19) na iné účely ako požiarne,

účtujú sa tieto odbery vody vo výške odplaty spojenej s dodávaním vody z verejných vodovodov za množstvo odobranej vody zistené technickým prepočtom, pričom sa vychádza zo svetlosti potrubia, z preukázaného alebo predpokladaného času odberu vody a účelu, na ktorý sa voda použila.

(2) K sumám za odber takto určeným sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním prípadov odberov uvedených v odseku 1, najmenej však 50 Kčs.

§ 26

(1) V prípadoch uvedených v § 24 ods. 1 písm. a) až c), ktoré bránia dodávkam vody, má dodávateľ povinnosť náhradne plniť (napr. dovážaním pitnej vody v cisternách), a to v rozsahu núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v dosiahnuteľnej vzdialenosti a v cenách pre fakturovanie odplaty spojenej s dodávaním vody z verejných vodovodov.

(2) Po čas núdzového zásobovania vodou nemožno odber vody fakturovať vo výške smerných čísel spotreby vody; odberateľovi sa fakturuje len množstvo vody skutočne dodané pri náhradnom plnení. Toto množstvo je dodávateľ oprávnený rozvrhnúť na jednotlivých odberateľov v pomere, v akom odoberali vodu v rovnakom období minulého roka.

(3) Odberateľ spolupracuje s dodávateľom na umožnenie náhradného plnenia dodávky vody.

§ 27

(1) Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté nedostatkom tlaku vody pri obmedzenom zásobovaní vodou pre poruchu na vodovode alebo na verejnej časti vodovodnej prípojky alebo pri prerušení dodávky elektrickej energie pre čerpacie stanice, prípadne pri nedostatku pitnej vody alebo pre niektorý ďaľší dôvod, keď je dodávateľ oprávnený dodávku vody obmedziť alebo prerušiť.

(2) Ak dôjde k poruche zariadení verejného vodovodu, je dodávateľ povinný zabezpečiť opravu; rovnakú povinnosť má odberateľ pri poruche svojich zariadení (vnútorný vodovod, domová časť prípojky).

(3) Odberateľ nesmie priamo spájať vnútorný vodovod pripojený na verejnú vodovodnú sieť s potrubím zásobovaným z iného zdroja (napr. z vlastného hydroforu, zásobnej nádrže a pod.) a prívod vody cez spotrebič spájať s potrubím, ktorým sa odvádza odpadová voda. Na prepojenie vnútorného rozvodného potrubia privádzajúceho vodu z rôznych prípojok je potrebný súhlas dodávateľa. Odberateľ je povinný aj v ostatných prípadoch dodržiavať technické normy.20)

Piata časť

Všeobecné podmienky odvádzania odpadových vôd

verejnými kanalizáciami

§ 28

(1) Verejnou kanalizáciou sa môžu odvádzať len vody v akosti a množstve podľa podmienok kanalizačného poriadku, prípadne podľa povolenia vydaného vodohospodárskym orgánom.21)

(2) Správca (vlastník, užívateľ)13) nehnuteľnosti, prípadne jej časti a zariadení, v ktorých vznikajú odpadové vody (ďalej len „odberateľ“), ich môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len kanalizačnou prípojkou.

(3) Ak kanalizačná prípojka je vodohospodárskym dielom, musí mať šachtu na kontrolné meranie množstva odpadovej vody a odber jej vzoriek.

Šachta musí byť umiestnená tak, aby bola vždy prístupná.

(4) Správca, ktorý odvádza vodu odpadovú verejnou kanalizáciou (ďalej len „dodávateľ“), je povinný kontrolovať meranie množstva a akosti predčistených odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, aby zodpovedali hodnotám kanalizačného poriadku.

§ 29

(1) Odpadovú vodu vypúšťanú do verejnej kanalizácie a ňou odvádzanú meria odberateľ svojimi meracími zariadeniami, dohodnutými s dodávateľom, spravidla v mieste, kde odpadová voda vypúšťaná z nehnuteľnosti prechádza zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa, ak je to technicky možné. Meracie zariadenie môže byť tiež umiestnené v najbližšej šachte verejnej stoky alebo v meracom profile, prípadne na inom mieste, na ktorom sa dodávateľ s odberateľom dohodnú.

(2) Stále meracie zariadenia sa musia overiť a udržiavať v prevádzkyschopnom stave. Druh meracieho zariadenia a jeho veľkosť musí zodpovedať prietoku, akosti vypúšťanej vody a spôsobu jej odtoku podľa technickej normy.22)

(3) Ak má dodávateľ pochybnosti o správnosti merania, požiada písomne odberateľa o preskúšanie meracieho zariadenia. Odberateľ je povinný do 30 dní po doručení žiadosti zabezpečiť skúšku meracieho zariadenia; ak sa skúškou zistí, že meracie zariadenie je chybné, je odberateľ povinný vymeniť ho za správne.

(4) Skúška meracieho zariadenia sa robí podľa osobitných predpisov.14) Ak sa skúškou zistí, že údaje meracieho zariadenia

a) neodchyľujú sa od skutočnosti viac, ako pripúšťajú technické podmienky meracieho zariadenia alebo odchýlka dohodnutá medzi dodávateľom a odberateľom, uhrádza náklady spojené so skúškou dodávateľ,

b) odchyľujú sa od skutočných hodnôt viac, ako pripúšťajú technické podmienky meracieho zariadenia alebo odchýlka dohodnutá medzi dodávateľom a odberateľom, urobí sa majetkovoprávne vyrovnanie vzniknutých rozdielov odplát za odvádzanie odpadových vôd; náklady preskúšania a výmenu meracieho zariadenia uhrádza odberateľ.

§ 30

(1) pokiaľ sa množstvo vypúšťanej vody nemeria, predpokladá sa, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, aké podľa zistenia na vodomere alebo podľa ročných smerných čísel spotreby vody z vodovodu odobral s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov.

(2) Ak odberateľ vodu odobranú z verejného vodovodu čiastočne spotrebuje a nevypúšťa ju do verejnej kanalizácie (napr. pivovary, sódovkárne, záhradníctva a iné podniky), zistí sa množstvo vypúšťanej vody odborným výpočtom podľa výkazov a technických prepočtov predložených odberateľom a preverených dodávateľom, pokiaľ sa dodávateľ vopred nedohodol inak.

(3) Ak odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie vodu z iných zdrojov ako z verejného vodovodu (napr. z vlastných studní, z vodných tokov a i.), a ak vypúšťané množstvo vody nemožno zistiť vždy meraním alebo podľa ročných smerných čísel spotreby vody, zistí dodávateľ množstvo vypúšťanej vody odborným výpočtom, prípadne zistením na mieste samom. Odberateľ je povinný za tým účelom predložiť dodávateľovi požadované technické prepočty a ukazovatele.

(4) V prípade havárie vnútorného vodovodu, ktorá spôsobí únik vody mimo verejnej kanalizácie, poskytne dodávateľ odberateľovi dobropis za množstvo vody zistené na základe kontrolného odpočtu spotreby vody po odstránení havárie. Odberateľ však musí dokázať a technicky oddôvodniť únik a množstvo vody neodvedené kanalizáciou.

(5) Ak nemožno presne zistiť množstvo vypúšťanej vody za čas poruchy meracieho zariadenia, určí sa toto množstvo odborným výpočtom.

§ 31

Odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou sa splní okamihom prechodu vypúšťanej vody zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa, t.j. v mieste, kde domová časť kanalizačnej prípojky prechádza v jej verejnú časť.3)

§ 32

(1) Odberateľ môže vypúšťať do verejnej kanalizácie odpadové a zrážkové vody za podmienok kanalizačného poriadku podľa skutočnej potreby, pokiaľ nie je obmedzený výškou povoleného množstva pri dodržiavaní medznej hodnoty ich znečistenia určenej kanalizačným poriadkom alebo povolením vodohospodárskeho orgánu podľa § 24 ods. 3 vodného zákona.

(2) V miestach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia, ale nie je vybudovaný verejný vodovod, je odberateľ povinný dohodnúť sa s dodávateľom o odvádzaní odpadových vôd a o spôsobe ich merania.

§ 33

(1) Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

a) pri plánovaných opravách, údržbových a revíznych prácach dohodnutých s odberateľom aspoň 40 dní vopred,

b) z dôvodov spôsobených živelnými pohromami (napr. povodňou, zosunutím pôdy, búrkou, požiarom a pod.),

c) pri havárii v prevádzke kanalizačnej siete brániacej odvádzaniu vôd alebo v iných prípadoch vyvolaných prevádzkovou potrebou, ak je nebezpečenstvo z omeškania,

d) ak odberateľovo zariadenie nevyhovuje predpisom v takej miere, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb a majetku,

e) ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi v prístupe k zariadeniu vnútornej kanalizácie a v ich kontrole,

f) ak sa u odberateľa zistilo vypúšťanie odpadových vôd

1. bez potrebného povolenia vodohospodárskeho orgánu,21)

2. ktoré je v rozpore s povolením vodohospodárskeho orgánu,21)

3. ktoré je v rozpore s kanalizačným poriadkom,23)

g) ak sa u odberateľa zistilo pripojenie kanalizačnej prípojky bez súhlasu dodávateľa,

h) ak odberateľ neodstránil v lehote určenej dodávateľom chyby na vnútornej kanalizácii.

(2) Obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou je dodávateľ povinný, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 1 písm. a), b), c) a d), oznámiť 15 dní vopred spôsobom v miete obvyklým. V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b), c) a d) dodávateľ oznámi odberateľovi obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd dodatočne, najneskoršie do 24 hodín od vzniku dôvodu na obmedzenie alebo prerušenie.

(3) Odvádzanie odpadových vôd, ktoré sa obmedzilo alebo prerušilo, je dodávateľ povinný obnoviť po odstránení chýb, pre ktoré sa odvádzanie odpadových vôd obmedzilo alebo prerušilo.

§ 34

(1) Pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

a) bez zmluvy s dodávateľom,

b) ktoré je v rozpore so zmluvou,

1. ak odberateľ vypúšťa odpadové vody v inom množstve alebo v inej akosti, ako bolo dohodnuté,

2. ak odberateľ urobil také opatrenia, aby meracie zariadenie vypúšťané vody nezaznemenávalo, alebo ich zaznamenávalo nesprávne na škodu dodávateľa, ak odberateľ vedome používa nesprávne upravené zariadenia alebo ak meracie zariadenie poškodil alebo neohlásil jeho poškodenie do troch dní odo dňa, čo poškodenie zistil,

zisťuje sa množstvo vypúšťanej odpadovej vody technickým prepočtom, pričom sa vychádza zo zdrojov vody, svetlosti potrubia a z preukázaného alebo predpokladaného času vypúšťania.

(2) K sumám účtovaným za takto určené množstvá vypúšťaných odpadových vôd sa pripočítavajú náklady spojené so zisťovaním prípadov uvedených v odseku 1, najmenej však suma 50 Kčs.

§ 35

(1) Dodávateľ nezodpovedá odberateľovi za škody vzniknuté poruchou na verejnej kanalizácii, prípadne na verejnej časti kanalizačnej prípojky alebo za škody, ku ktorým došlo obmedzením alebo prerušením odvádzania odpadových vôd podľa ustanovení § 33 tejto vyhlášky.

(2) Odberateľ je povinný udržiavať domovú časť kanalizačnej prípojky, vnútornú kanalizáciu a ostatné zariadenia slúžiace na odvádzanie a meranie odpadových vôd, ktoré sú v jeho správe, v prevádzkyschopnom stave, pričom je povinný dodržiavať ustanovenia technických noriem;24) ak dôjde k zaneseniu kanalizačnej prípojky prevádzkou vnútornej kanalizácie, ktoré bráni odtoku odpadových vôd, je dodávateľ povinný na náklady odberateľa poruchu odstrániť.

(3) Po čas, po ktorý pre poruchu verejnej kanalizácie nemožno vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie a odvádzať ich ňou, nesmie dodávateľ fakturovať odplaty spojené s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou, včítane ich prípadného vyčistenia.

§ 36

(1) Ak dôjde k poruche verejnej kanalizácie živelnou pohromou, haváriou na kanalizačnej sieti, kanalizačných objektoch alebo pri plánovaných opravách, údržbových a revíznych prácach na nich, ktoré bránia odvádzaniu odpadových a zrážkových vôd , je dodávateľ povinný zabezpečiť náhradné odvádzanie odpadových vôd (napr. provizórnym prečerpávaním odpadových vôd, obmedzením dodávky vody a zriadením obtoku), a to v cenách pre fakturovanie odplaty spojenej s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

(2) Po čas náhradného odvádzania odpadových vôd sa odberateľovi fakturuje len množstvo skutočne odvádzanej odpadovej vody. Dodávateľ je oprávnený toto množstvo rozvrhnúť na jednotlivých odberateľov v pomere, v akom vypúšťali odpadové vody v rovnakom období minulého roka.

(3) Odberateľ v prípadoch vyžadujúcich náhradné plnenie spolupracuje s dodávateľom na umožnenie náhradného odvádzania odpadových vôd.

Šiesta časť

Odplaty spojené s dodávaním vody z verejných

vodovodov a s odvádzaním odpadových vôd

verejnými kanalizáciami, včítane ich prípadného

vyčistenia

§ 37

(1) Odberateľ je povinný platiť dodávateľovi odplatu za dodávanie pitnej alebo úžitkovej vody z verejných vodovodov pre nehnuteľnosť na akýkoľvek účel (ďalej len „vodné“) a za odvádzanie, prípadne zneškodnenie odpadových a zrážkových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „stočné“); táto odplata sa však nevzťahuje na odvádzanie zrážkových vôd z kanalizačného systému verejnej komunikácie.

(2) Spôsob výpočtu vodného sa určí súčinom odobraného množstva vody zmeraného vodomerom, a ak nie je vodomer osadený, podľa ročných smerných čísel spotreby vody a ceny za 1m3 vypúšťanej vody určenej cenovým predpisom. Ceny sa určujú podľa cenového predpisu.25)

(3) Spôsob výpočtu stočného sa určí súčinom meraného alebo podľa § 30 predpokladaného množstva odpadovej vody vypúšťanej kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie a ceny za 1m3 vypúšťanej vody určenej cenovým predpisom.25)

(4) Za vodu odobranú z verejných výtokových stojanov, pokiaľ sa nemeria vodomerom, platí odberateľ vodné vypočítané podľa ročných smerných čísel spotreby vody, znížené o 50%, ak je stojan vzdialený do 100 m, a o 70%, ak je stojan vzdialený viac ako 100 m od nehnuteľnosti odberateľa.

(5) Ak sa z nehnuteľnosti vypúšťa do verejnej kanalizácie len zrážková voda, určí sa stočné vo výške 30 % stočného za množstvo vody dodané z verejného vodovodu predpokladané pre prípad, že by bola do nehnuteľnosti zavedená voda z verejného vodovodu. Ak je nehnuteľnosť napojená na verejný vodovod, určí sa stočné v plnej výške.

(6) Povinnosť platiť vodné a stočné sa nevzťahuje na jednotky požiarnej ochrany za vodu odobranú z verejného vodovodu a vypúšťanú do verejnej kanalizácie v súvislosti s výkonom požiarnej ochrany a cvičením s hasiacimi prístrojmi.

§ 38

(1) Pokiaľ pre niektorý druh spotreby vody nie je v príloho tejto vyhlášky uvedené ročné smerné číslo spotreby vody, vypočíta sa spotreba vody pre platenie vodného paušálom samostatne podľa ukazovateľov, ako je vybavenosť objektu, dĺžka pracovného alebo prevádzkového času, technológia výroby a pod.

(2) Ak sa má odberateľovi účtovať vodné a stočné podľa rôznych cien za 1 m3, je odberateľ povinný dodávateľovi každoročne písomne najneskoršie do 20. decembra oznámiť rozdelenie odobranej vody podľa týchto cien. Nové oznámenie nie je potrebné, ak oproti údajom oznámeným odberateľom v poslednom oznámení nedošlo k zmenám. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť aj každú podstatnú zmenu v rozdelení odberu vody podľa cien (sadzieb), ku ktorej dôjde v priebehu roka. Dodávateľ prihliada na oznámenú zmenu pri prvej fakturácii vodného a stočného po oznámení; je oprávnený oznámenie preskúšať a pri fakturácii vychádzať z výsledkov preskúšania.

Siedma časť

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 39

(1) Dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami sa fakturujú a platia podľa osobitného predpisu.26)

(2) Voda odobraná dodávateľom z iného verejného vodovodu alebo odpadová voda prevedená z inej verejnej kanalizácie sa uhrádza správcom týchto zariadení vo výške nákladov potrebných na výrobu (čistenie), rozvod a prevádzku zariadení, z ktorých sa voda odoberá alebo prevádza, a to v priamej závislosti od množstva jednotiek odobranej alebo odvádzanej vody.

(3) Ak odpadovú vodu odberateľ dováža priamo do čistiarne odpadových vôd (napr. v cisternách) a len sa čistí, bude dodávateľ účtovať odberateľovi len skutočné náklady spojené s čistením odpadových vôd.

§ 40

(1) Vzťahy, ktoré vzniknú medzi dodávateľom a odberateľom dodávaním vody z verejného vodovodu a odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou, sa ďalej spravujú Občianskym zákonníkom, ak je odberateľom občan alebo iná ako socialistická organizácia.

(2) Ak je odberateľom socialistická organizácia, pre vzťahy, ktoré vzniknú medzi dodávateľom a odberateľom dodávaním vody z verejného vodovodu a odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou, neplatia ustanovenia § 3, § 16 ods. 3 a 4, § 23, 24, 25, 26, § 27 ods. 1 a 2, § 30 ods. 1, 2, 3 a 5, § 31, § 32 ods. 2, § 33 až 35 a § 39. Tieto vzťahy sa spravujú Hospodárskym zákonníkom a základnými podmienkami dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania vôd verejnými kanalizáciami.27)


§ 41

Zrušujú sa:

1. vyhláška č. 58/1954 Ú. l. o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie vôd verejnými kanalizáciami v znení vyhlášky č. 74/1960 Zb., vládneho nariadenia č. 99/1966 Zb. a vyhlášky č. 141/1969 Zb.,

2. smernice č. 112/1955 Ú.l. na vykonanie vyhlášky č. 58/1954 Ú.l. o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami v znení vyhlášky č. 141/1969 Zb.,

3. smernice o správe, prevádzke, údržbe, plánovaní a financovaní skupinových vodovodov č. 762-52 637/1961 zo 4. 9. 1961 (Vestník MPLVH 1961 por. č. 95), ktorých ďaľšia platnosť bola oznámená v čiastke 31/1966 Zb.

§ 42

Táto vyhláška nadobudne účinnosť 1. aprílom 1979.


Minister:

Ing. Hruzík v. r.


Príloha č. 1 zákona 144/1978 Zb.

Príloha 01

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 73 6005-Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

2) ČSN 73 7005-Kolektory pre združené trasy mestských podzemných vedení.

3) Smernice č. 129/1957 Ú. l. o spôsobe plánovania, financovania, projektovania a robenia vodovodných a kanalizačných prípojok.

4) Hydroforová stanica je čerpacie zariadenie miestneho významu zabezpečujúce automatickú dodávku vody v potrebnom tlaku tlakovou nádobou. ON 73 6521-Názvoslovie vodárenstva.

5) Kanalizačná prečerpávacia stanica je zariadenie miestneho významu na prečerpanie odpadových vôd z nehnuteľností do vyššie uložených stokových sietí verejnej kanalizácie.

6) § 69 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb, § 43 vyhlášky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác, a § 4 ods. 3 vyhlášky č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.

7) ČSN 73 0402-Názvoslovie mapovania.

8) Poskytnutím sa rozumie nazrieť do súborného spracovania geodetických prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia celej stavby alebo do dokladov dodávateľa, požičanie týchto elaborátov, odovzdanie kópií a výpisov alebo prevedenie ich originálov na archivovanie. Pred škartáciou investor odovzdá správcovi meračské záznamy a náčrty k vykonaným prácam. Ak je vyhotovená technická mapa mesta, správca na jej odtlačkoch vyznačuje podzemné vedenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a na žiadosť mesta poskytne obstaraváteľovi tejto mapy podklady pre jej údržbu.

9) § 24 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon). Smernice Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR z 30.5.1975 č. 13 123/806/OSS/75 pre vypracovanie návrhov kanalizačných poriadkov, publikované vo Vestníku MLVH ČSR v čiastke 8/1975, reg. v čiastke 16/1975 Zb.

10) Delená sústava je stoková sústava, ktorá odvádza jednotlivé druhy alebo skupiny odpadových vôd oddelene (ON 73 6522-Názvoslovie kanalizácie, čl. 14).

11) § 9 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
Vyhláška č. 29/1975 Zb. o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela.
Smernice č. 129/1957 Ú. l. o spôsobe plánovania, financovania, projektovania a robenia vodovodných a kanalizačných prípojok.

12) ČSN 73 6660-Vnútorné vodovody.
ČSN 73 6760-Vnútorné kanalizácie.

13) § 139 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

14) Vyhláška č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhlášky č. 102/1967 Zb.

15) ČSN 25 7801-Vodomery-Všeobecné ustanovenia.

16) Podružný vodomer je osadený za hlavným vodomerom na potrubí vnútorného vodovodu, ktorý meria časť množstva vody dodávanej odberateľovi. Slúži na určenie množstva vody odoberanej jednotlivými spotrebiteľmi.

17) ČSN 83 0611-Pitná voda.

18) § 30 ods. 3 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

19) ČSN 73 6622-Požiarne vodovody (čl. 69).

20) ČSN 73 6660-Vnútorné vodovody.

21) § 24 ods. 3 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

22) ČSN 83 0604-Kontrola odpadových vôd.

23) Kanalizačný poriadok vypracovaný podľa smerníc MLVH ČSR z 30. mája 1975 č. 13 123/806/OSS/75 pre vypracovanie návrhov kanalizačných poriadkov a schválený vodohospodárskym orgánom.

24) ČSN 73 6760-Vnútorná kanalizácia, ČSN 73 6701-Stokové siete a kanalizačné prípojky a ČSN 83 0604-Kontrola odpadových vôd.

25) § 46 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
Cenník veľkoobchodných a maloobchodných cien-odbor 795, evid. č. VC-MC-17/9, vydaný ministerstvami lesného a vodného hospodárstva ČSR a SSR po prerokovaní s Českým cenovým úradom (č. 22/2229/74 z 30.9.1974), Slovenským cenovým úradom (č. 572/12/74 z 3.10.1974) so súhlasom Federálneho cenového úradu (č. 10 067/1976 z 22.6.1976)-Cenový vestník, čiastka 28/1976, príloha pokynu FCÚ č. 42 z 25.6.1976. Do cenníka možno nazrieť na krajských podnikoch vodovodov a kanalizácií a v ich odštepných závodoch.

26) Vyhláška č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

27) § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 37/1971 Zb.).