Vyhláška č. 42/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 650. výročiu založenia mincovne v Kremnici

Čiastka 9/1978
Platnosť od 03.05.1978 do29.09.2000
Účinnosť od 03.05.1978 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

42

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 13. apríla 1978

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 650. výročiu založenia mincovne v Kremnici

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti 650. výročia založenia mincovne v Kremnici sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hmotnosť päťdesiatkorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 31 mm, na jeho hrane je opakujúci sa vlys krúžku a na oboch stranách rozdvojené čiarky.

(3) Na l í c i pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava hore názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50 Kčs“ je umiestnené v dvoch riadkoch pod štátnym znakom.

(4) Na r u b e pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je uprostred zobrazený razič ručne raziaci mincu. Okolo raziča sú umiestnené: vľavo od neho líce zlatého florénu Karola Róberta z Anjou, zakladateľa kremnickej mincovne, nad ním rub strieborného stokorunáka na pamäť tridsaťročného trvania Československej republiky, vpravo rub pamätného päťdesiatkorunáka k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa a dole rub pamätného strieborného dvadsaťpäťkorunáka k 25. výročiu Slovenského národného povstania. Polia medzi jednotlivými mincami sú ohraničené dvoma oblúčikmi. V opise zľava je text „650 ROKOV MINCOVNE V KREMNICI“ a letopočty „1328-1978“. Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je akademický sochár Andrej Peter, ktorého iniciály „AP“ sú vpravo od priesečníka pravej a spodnej mince.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.