Vyhláška č. 67/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch

Čiastka 15/1978
Platnosť od 26.06.1978 do31.12.1988
Účinnosť od 01.07.1978 do31.12.1988
Zrušený 227/1988 Zb.

OBSAH

67

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 15. júna 1978,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


Čl. I

Vyhláška č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch sa dopĺňa takto:

V § 7 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5, 6 a 7, ktoré znejú:

(5) Ak rozpočet súhrnnej ceny stavebného objektu alebo prevádzkového súboru v opakovanom projekte spracúva generálny projektant, je povinný odovzdať ako jeho súčasť v jednom vyhotovení ocenené opisy prác a dodávok celého stavebného objektu alebo prevádzkového súboru.

(6) V súhrnnom rozpočte stavby sa pre stavebný objekt alebo prevádzkový súbor, pre ktorý sa v opakovanom projekte určí súhrnná cena, zahrnie do hlavy VIII ako rezerva suma zodpovedajúca 2 % z rozpočtových nákladov uvedených pre stavebný objekt v hlave III a pre prevádzkový súbor v hlave II.

(7) Podrobný spôsob rozpočtovania súhrnných cien v opakovaných projektoch stavebných objektov alebo prevádzkových súborov ustanovuje osobitný predpis.18)

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.


Čl. II

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

18) Úprava FMTIR č. 4/1978 o rozpočtovaní súhrnných cien typových stavebných objektov, opakovaných stavebných objektov alebo prevádzkových súborov (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 3-4 ročníka 1978).