Vyhláška č. 102/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 600. výročiu úmrtia Karola IV.

(v znení č. 113/1978 Zb.)

Čiastka 23/1978
Platnosť od 05.09.1978 do29.09.2000
Účinnosť od 02.10.1978 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

102

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 4. septembra 1978

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 600. výročiu úmrtia Karola IV.

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti 600. výročia úmrtia českého kráľa Karola IV. sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hmotnosť stokorunáka je 15 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 33 mm, na jej hrane je opakujúci sa vlys krúžku a na oboch stranách rozdvojené čiarky.

(3) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred v hornej časti štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v piatich riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“, označenie hodnoty „100 Kčs“ a letopočet razby „1978“.

(4) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét Karola IV. s českou kráľovskou korunou v pravom profile. Vľavo od portrétu je v opise umiestnené meno „KAREL • IV •“, vpravo titul „KRÁL • ČESKÝ“ a dole pod portrétom v dvoch riadkoch letopočty jeho vlády „1346“ a „1378“. Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Jaroslav Štursa, ktorého iniciála „Š“ je umiestnená v šikmom reze zakončenia portrétu dole nad letopočtom „1346“.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. októbrom 1978.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.


Obrázok 01