Vyhláška č. 112/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 158/1976 Zb. o vodnej stráži

Čiastka 25/1978
Platnosť od 22.09.1978 do31.05.2002
Účinnosť od 22.09.1978 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

OBSAH

112

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 4. septembra 1978,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 158/1976 Zb. o vodnej stráži

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 23 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 158/1976 Zb. o vodnej stráži sa dopĺňa takto:

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky môže pre pracovníkov vodohospodárskych orgánov vykonávajúcich vodohospodársky dozor, pracovníkov Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie a pracovníkov štátnych vodohospodárskych orgánov riadených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorí vykonávajú funkciu vodnej stráže, zaviesť rovnošatu a označenie na rovnošate podľa jednotných zásad určených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky. Súčasťou označenia rovnošaty je štátny znak.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Margetin v. r.