Vyhláška č. 130/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru

Čiastka 30/1978
Platnosť od 03.11.1978
Účinnosť od 18.11.1978
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku VIII dňom 15. septembra 1976 a pre Československú socialistickú republiku 26. júlom 1977.

130

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. októbra 1978

o Dohovore o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru


Dňa 14. januára 1975 bol v New Yorku otvorený na podpis Dohovor o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru.

V mene Československej socialistickej republiky bol Dohovor podpísaný v New Yorku 5. apríla 1976.

Prezident Československej socialistickej republiky Dohovor ratifikoval a ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 26. júla 1977.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku VIII dňom 15. septembra 1976 a pre Československú socialistickú republiku 26. júlom 1977.

Český preklad textu Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHOVOR

o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru

Štáty, ktoré sú stranami tohto Dohovoru,

uznávajúc

spoločný záujem celého ľudstva na pokroku vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely,

pripomínajúc,

že Zmluva o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru včítane Mesiaca a iných nebeských telies potvrdzuje, že štáty majú zodpovednosť za svoju národnú činnosť v kozmickom priestore, a odvoláva sa na štát, v registri ktorého je objekt vypustený do kozmického priestoru zapísaný,

pripomínajúc tiež,

že Dohoda o pomoci kozmonautom, ich návrate a o vrátení objektov vypustených do kozmického priestoru ustanovuje, že vypúšťajúce orgány poskytnú na požiadanie identifikačné údaje predtým, než sa im vráti objekt, ktorý vypustili do kozmického priestoru a ktorý sa našiel za územnými hranicami ich právomoci,

pripomínajúc ďalej,

že Dohovor o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi ustanovuje medzinárodné pravidlá a postupy týkajúce sa zodpovednosti vypúšťajúcich štátov za škody spôsobené ich kozmickými objektmi,

požadujúc

v súlade so Zmluvou o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru včítane Mesiaca a iných nebeských telies prijať ustanovenie o národnej registrácii kozmických objektov vypustených do kozmického priestoru vypúšťajúcimi štátmi,

požadujúc ďalej,

aby generálny tajomník Organizácie Spojených národov založil a viedol na povinnom základe ústredný register objektov vypustených do kozmického priestoru,

požadujúc tiež,

aby sa zmluvným štátom poskytli ďalšie prostriedky a postupy, ktoré im pomôžu identifikovať kozmické objekty,

veriac,

že povinný systém registrácie objektov vypustených do kozmického priestoru môže pomôcť ich identifikácii a prispieť k používaniu a rozvoju medzinárodného práva upravujúceho výskum a využívanie kozmického priestoru,

dohodli sa takto:

Článok I

Na účely tohto Dohovoru:

a) výraz „vypúšťajúci štát“ znamená:

1) štát, ktorý vypúšťa alebo obstaráva vypustenie kozmického objektu;

2) štát, z územia či zariadenia ktorého je kozmický objekt vypustený;

b) výraz „kozmický objekt“ zahŕňa súčasti kozmického objektu, ako aj dopravný prostriedok kozmického objektu a jeho častí;

c) výraz „štát registrácie“ znamená vypúšťajúci štát, v registri ktorého je kozmický objekt zapísaný podľa článku II.

Článok II

1. Len čo sa kozmický objekt vypustí na obežnú dráhu okolo Zeme alebo mimo nej, zaregistruje vypúšťajúci štát kozmický objekt tak, že ho zapíše do príslušného registra, ktorý bude viesť na ten účel. Každý vypúšťajúci štát informuje generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o založení takéhoto registra.

2. Pokiaľ sa na vypustení kozmického objektu podieľajú dva alebo viaceré štáty, rozhodnú spoločne o tom, ktorý z nich objekt podľa odseku 1 tohto článku zaregistruje. Vezmú pritom do úvahy ustanovenie článku VIII Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru včítane Mesiaca a iných nebeských telies bez toho však, že by tým prejudikovali príslušné dohody o jurisdikcii a kontrole kozmického objektu a jeho posádky uzavreté alebo chystané medzi vypúšťajúcimi štátmi.

3. O obsahu každého registra a o podmienkach, za ktorých sa bude viesť, rozhodne štát registrácie sám.

Článok III

1. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude viesť Register, do ktorého sa budú zapisovať údaje poskytnuté podľa článku IV.

2. Všetky údaje zapísané v Registri budú úplne a voľne prístupné.

Článok IV

1. Každý štát registrácie poskytne generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, len čo to bude možné, tieto údaje o každom kozmickom objekte, ktorý bol zapísaný do jeho registra:

a) meno vypúšťajúceho štátu alebo štátov;

b) vhodný poznávací znak kozmického objektu alebo jeho registračné číslo;

c) dátum a územie alebo miesto vypustenia;

d) základné údaje o obežnej dráhe včítane:

1) času obehu,

2) sklonu dráhy,

3) apogea,

4) perigea;

e) všeobecná funkcia kozmického objektu.

2. Štát registrácie môže z času na čas poskytnúť generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov ďalšie informácie o kozmických objektoch zapísaných v jeho registri.

3. Štát registrácie oboznámi generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v čo najväčšom rozsahu, len čo to bude možné, o kozmických objektoch, o ktorých prv podal informácie a ktoré boli, ale už nie sú na obežnej dráhe okolo Zeme.

Článok V

Ak má kozmický objekt vypustený na obežnú dráhu okolo Zeme alebo za ňu poznávací znak alebo registračné číslo podľa článku IV ods. 1b) alebo oboje, oboznámi štát registrácie generálneho tajomníka o tejto skutočnosti, až bude podávať informácie o tomto kozmickom objekte podľa článku IV. V takom prípade zapíše generálny tajomník Organizácie Spojených národov toto oznámenie do Registra.

Článok VI

V prípade, že použitie ustanovení tohto Dohovoru neumožní zmluvnému štátu identifikovať kozmický objekt, ktorý jemu alebo ktorejkoľvek z jeho fyzických alebo právnických osôb spôsobil škodu alebo ktorý vyvoláva nebezpečenstvo alebo môže spôsobiť škodu, vyhovejú ostatné zmluvné štáty, najmä štáty, ktoré majú kozmické monitorovacie a sledovacie zariadenia, v čo najväčšom rozsahu priamej žiadosti tohto zmluvného štátu alebo žiadosti podanej v jeho mene prostredníctvom generálneho tajomníka o pomoc pri identifikácii kozmického objektu za spravodlivých a rozumných podmienok. Zmluvný štát, ktorý požiada o takú pomoc, odovzdá v čo najväčšom rozsahu informácie o čase, povahe a okolnostiach udalosti, ktorá ho viedla podať žiadosť. Podmienky a podrobnosti, za ktorých sa taká pomoc poskytne, dohodnú strany, ktorých sa to týka.

Článok VII

1. Odkazy na štáty obsiahnuté v tomto Dohovore okrem článkov VII až XII sa vzťahujú na každú medzinárodnú medzivládnu organizáciu, ktorá vykonáva kozmickú činnosť, ak organizácia vyhlási, že prijíma práva a záväzky predvídané v tomto Dohovore, a ak väčšina členských štátov tejto organizácie je stranami tohto Dohovoru a Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru včítane Mesiaca a iných nebeských telies.

2. Členské štáty každej takej organizácie, pokiaľ sú stranami tohto Dohovoru, urobia všetky vhodné kroky pre to, aby sa zabezpečilo, že organizácia urobí vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku.

Článok VIII

1. Tento Dohovor je otvorený na podpis všetkým štátom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku. Každý štát, ktorý nepodpíše tento Dohovor prv, než podľa odseku 3 tohto článku nadobudne platnosť, môže k nemu kedykoľvek pristúpiť.

2. Tento Dohovor podlieha ratifikácii signatárnych štátov. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

3. Tento Dohovor nadobudne platnosť medzi štátmi, ktoré uložili ratifikačné listiny, po uložení piatej ratifikačnej listiny u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

4. Pre štáty, ktorých ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú uložené až po tom, čo tento Dohovor nadobudne platnosť, bude platiť odo dňa uloženia ich ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

5. Generálny tajomník bude ihneď informovať všetky signatárne a pristúpivšie štáty o dátume každého podpisu, dátume uloženia každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe k tomuto Dohovoru, o dátume nadobudnutia jeho platnosti a o iných oznámeniach.

Článok IX

Každý štát, ktorý je stranou tohto Dohovoru, môže navrhnúť zmeny tohto Dohovoru. Zmeny nadobudnú platnosť pre každý zmluvný štát, ktorý tieto zmeny prijme, od okamihu, keď ich prijme väčšina zmluvných štátov, a potom pre každý ďalší zmluvný štát odo dňa, keď ich prijme.

Článok X

Desať rokov po tom, čo tento Dohovor nadobudne platnosť, sa otázka revízie tohto Dohovoru zaradí do dočasného programu rokovania Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, aby sa posúdilo vo svetle doterajšieho vykonávania tohto Dohovoru, či vyžaduje revíziu. Ale kedykoľvek po tom, čo Dohovor bude platiť päť rokov, sa na žiadosť jednej tretiny štátov, ktoré budú stranami tohto Dohovoru, a so súhlasom väčšiny zmluvných štátov zvolá konferencia zmluvných štátov na revíziu tohto Dohovoru. Táto revízia vezme do úvahy vývoj príslušnej techniky včítane identifikácie kozmických objektov.

Článok XI

Každý štát, ktorý je stranou tohto Dohovoru, môže písomne oznámiť generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov svoju výpoveď Dohovoru rok po tom, čo nadobudne platnosť. Táto výpoveď nadobudne platnosť rok po prijatí tohto oznámenia.

Článok XII

Tento Dohovor, ktorého anglické, arabské, čínske, francúzske, ruské a španielske znenia sú rovnako autentické, sa uloží u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý odovzdá náležite overené kópie všetkým signatárom a pristúpivším štátom.

Na dôkaz toho podpísaní po náležitom splnomocnení svojimi vládami podpísali tento Dohovor, otvorený na podpis v New Yorku 14. januára 1975.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.