Vyhláška č. 26/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach

Čiastka 5/1978
Platnosť od 10.03.1978 do24.11.1994
Účinnosť od 25.03.1978 do24.11.1994
Zrušený 369/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 5 dňom 21. januára 1978.

26

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. februára 1978

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach

Dňa 22. novembra 1977 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 5 dňom 21. januára 1978.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach

Vláda Československej socialistickej republiky a spolková vláda Rakúskej republiky,

vedené prianím ďalej rozvíjať vzájomné dobré susedské vzťahy na základe Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a

rozširovať spoluprácu v oblasti medzinárodnej osobnej a nákladnej diaľkovej dopravy, ako aj cestovného ruchu,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

1. Na spoločných štátnych hraniciach bude zriadený cestný priechod pre medzinárodnú diaľkovú dopravu osôb s výnimkou autobusov a vozidiel, ktoré nie sú určené na dopravu osôb, medzi československou obcou Hevlín a rakúskym mestom Laa an der Thaya pri hraničnom znaku IX/26.

2. Vláda Československej socialistickej republiky vybuduje cestu II/415 od obce Hevlín k spoločným štátnym hraniciam. Spolková vláda Rakúskej republiky upraví cestu B 6 v bezprostrednom priestore štátnych hraníc.

Článok 2

1. Na spoločných štátnych hraniciach bude zriadený cestný priechod pre medzinárodnú osobnú a nákladnú diaľkovú dopravu medzi Československou obcou Studánky a rakúskou osadou Weigetschlag pri hraničných znakoch II/59 a II/60.

2. Vláda Československej socialistickej republiky vybuduje cestu II/161 od obce Studánky k spoločným štátnym hraniciam. Spolková vláda Rakúskej republiky upraví cestu B 126 pri Weigetschlagu k spoločným štátnym hraniciam.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli na skončení stavebných prác tak, aby bolo možné premávku na cestných priechodoch uvedených v článku 1 ods. 1 a článku 2 ods. 1 otvoriť najneskoršie do 31. decembra 1978.

Článok 4

Zmluvné strany v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zabezpečia nevyhnutné podmienky pre pohraničné odbavovanie v lehote uvedenej v článku 3.

Článok 5

Táto Dohoda nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po podpise.

Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci túto Dohodu.

Dané vo Viedni 22. novembra 1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za spolkovú vládu

Rakúskej republiky:

Willibald Pahr v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.