Ústavný zákon č. 62/1978 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení článok 24 odsek 2 Ústavy Československej socialistickej republiky

Čiastka 14/1978
Platnosť od 23.06.1978
Účinnosť od 01.09.1978

OBSAH

62

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 21. júna 1978,

ktorým sa mení článok 24 odsek 2 Ústavy Československej socialistickej republiky

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústava Československej socialistickej republiky (ústavný zákon č. 100/1960 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

Prvá veta článku 24 ods. 2 sa nahrádza týmto znením:

„Právo na vzdelanie sa zabezpečuje bezplatne sústavou základných, stredných a vysokých škôl. Školská dochádzka všetkej mládeže je povinná po dobu, ktorú ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1978.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.