Vyhláška č. 68/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.

Čiastka 15/1978
Platnosť od 26.06.1978 do31.12.1981
Účinnosť od 01.07.1978 do31.12.1981
Zrušený 105/1981 Zb.

OBSAH

68

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 15. júna 1978,

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


Čl. I

Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 63f sa vkladá § 63g, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠63g

Rozpočet súhrnnej ceny typového stavebného objektu

(1) Rozpočet súhrnnej ceny typového stavebného objektu, pre ktorý sa určuje veľkoobchodná cena podľa osobitného predpisu,5) sa spracúva ako súčasť jednostupňového projektu; výnimočne sa spracúva ako súčasť vykonávacieho projektu v tých prípadoch, keď

a) pri použití podrobnej dokumentácie k typovému podkladu,6) prípadne typového podkladu7) (ďalej len „podklad“), sa zamieňajú konštrukcie a práce podľa osobitného predpisu,8) a ak tieto zmeny vyžadujú úpravu podkladu pre úvodný projekt;

b) úvodný projekt sa spracúva pred určením veľkoobchodnej ceny typového stavebného objektu;

c) technické vyjasnenie časti typového stavebného objektu dopĺňajúcej podklad je mimoriadne náročné.

(2) Ak rozpočet súhrnnej ceny typového stavebného objektu spracúva generálny projektant, je povinný odovzdať ako súčasť projektovej dokumentácie v jednom vyhotovení ocenené opisy prác a dodávok celého typového stavebného objektu; pritom využije ocenené opisy prác a dodávok z podkladov, ktoré sú súčasťou základných rozpočtových nákladov.9)

(3) Rozpočet súhrnnej ceny v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) zabezpečuje dodávateľ ako súčasť vykonávacieho projektu podľa ustanovení § 63b ods. 4 a § 63d ods. 2 v prípade, že požaduje sám zmeny. Pritom je povinný bez odplaty požadované zmeny uplatniť u generálneho projektanta už pri spracúvaní úvodného projektu a premietnuť ich preňho do podkladu pre úvodný projekt.

(4) V súhrnnom rozpočte stavby sa pre typový stavebný objekt, pre ktorý sa určí súhrnná cena, zahrnie do hlavy VIII ako rezerva suma zodpovedajúca 4% z rozpočtových nákladov uvedených v hlave III; pre typové stavebné objekty technickej a občianskej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby sa rezerva určí vo výške 2%, pre typové bytové stavebné objekty vo výške 1%.

(5) Ustanovenia § 55 ods. 2 prvej vety, § 63b ods. 4 a 6 a § 63d ods. 2 sa nepoužijú. Ak ide o postup podľa odseku 3, nepoužijú sa iba ustanovenia § 55 ods. 2 prvej vety a § 63b ods. 6.

(6) Podrobný spôsob rozpočtovania súhrnných cien typových stavebných objektov ustanovuje osobitný predpis.10)

2. V § 71 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Pri príprave stavieb na území hlavného mesta Prahy a hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa postupuje podľa tejto vyhlášky, pokiaľ osobitné predpisy11) neustanovujú inak.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

5) Pokyn FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. P-5/77 o tvorbe veľkoobchodných cien typových stavebných objektov (Cenový vestník č. 1, ročník 1978).

6) § 10 vyhlášky č. 95/1977 Zb. o typizácii vo výstavbe.

7) § 9 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

8) § 9 ods. 8 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

9) § 10 ods. 3 a § 9 ods. 6 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

10) Úprava FMTIR č. 4/1978 o rozpočtovaní súhrnných cien typových stavebných objektov a opakovaných stavebných objektov alebo prevádzkových súborov (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 3-4 ročníka 1978).

11) Úprava FMTIR č. 3/1978 o osobitnom postupe pri príprave stavieb na území hlavného mesta Prahy (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 3-4 ročníka 1978).