Vyhláška č. 111/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok

Čiastka 25/1978
Platnosť od 22.09.1978
Účinnosť od 07.10.1978
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť podľa svojho článku 11 dňom podpisu.

111

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. augusta 1978

o Dojednaní medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok


Dňa 14. júla 1978 bolo v Brne podpísané Dojednanie medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok. Dojednanie nadobudlo platnosť podľa svojho článku 11 dňom podpisu.

České znenie Dojednania sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOJEDNANIE

medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky sa na vykonanie článku 5 Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín, uzavretej 3. decembra 1970 v Prahe, podľa jej článku 10 dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Rastliny a výrobky rastlinného pôvodu (ďalej len „tovar“) sa budú dopravovať zo štátneho územia jednej zmluvnej strany na štátne územie druhej zmluvnej strany v cestnom a železničnom styku cez hraničné priechody uvedené v článku 2, a to za podmienok tam ustanovených.

Článok 2

(1) Cez všetky hraničné priechody pre nákladný styk vymenované v prílohe Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice, podpísanom v Prahe 8. júla 1971, možno dopravovať:

a) odkôrnené drevo, rezivo, slad a zemiakovú múčku pochádzajúce z územia zmluvných strán,

b) tovar prevážaný na štátne územie československej strany, ak je vybavený dokladom potvrdzujúcim, že ho prezreli pracovníci československej rastlinolekárskej služby pôsobiaci na štátnom území poľskej strany,

c) v obdobiach vopred odsúhlasených zmluvnými stranami aj tovar sezónneho charakteru.

(2) Ostatný tovar možno dopravovať len cez železničný priechod Petrovice u Karviné-Zebrzydowice a cez cestný priechod Český Těšín-Cieszyn. Rastlinolekárske prehliadky tovaru dopravovaného cez tieto priechody vykonávajú pracovníci československej rastlinolekárskej služby v Petroviciach a poľskej rastlinolekárskej služby v Zebrzydowiciach a Cieszyne.

Článok 3

(1) Rastlinolekárske prehliadky tovaru dopravovaného cez poľské námorné prístavy Gdansk, Gdynia a Štetín a prestupujúceho spoločné štátne hranice smerom na československé štátne územie v železničnom alebo cestnom styku vykonávajú spoločne pracovníci rastlinolekárskej služby oboch zmluvných strán v týchto prístavoch.

(2) Pracovníci československej rastlinolekárskej služby sa na výkon spoločných prehliadok v Gdansku, Gdyni a Štetíne určujú menovite na dlhšie obdobie.

(3) Ministerstvo poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky poskytne československým pracovníkom uvedeným v odseku 2 pomoc pri zabezpečovaní vhodného ubytovania; náklady spojené s ubytovaním uhrádza užívateľ.

(4) Ministerstvo poľnohospodárstva poľskej ľudovej republiky zabezpečí priebežné oboznamovanie československých pracovníkov vykonávajúcich rastlinolekárske prehliadky na území Poľskej ľudovej republiky s poľskými právnymi predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a umožní im zaškolenie a zloženie skúšok z týchto predpisov.

Článok 4

(1) Rastlinolekárske prehliadky tovaru prestupujúceho spoločné štátne hranice smerom na československé štátne územie sa vykonávajú spoločne na štátnom území poľskej strany aj

a) v Miedzylesí a

b) v Czarnolesí - týka sa zemiakov vypestovaných na štátnom území Poľskej ľudovej republiky.

(2) Prehliadky podľa odseku 1 sa konajú na návrh podniku zahraničného obchodu Poľskej ľudovej republiky po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky. Spoločná prehliadka sa vykonáva v prípade dodávok najmenej 5 vagónových jednotiek za 24 hodín.

(3) Rastlinolekárske prehliadky v Czarnolesí vykonávajú za československú stranu pracovníci rastlinolekárskej služby v Petroviciach. Podnik zahraničného obchodu Poľskej ľudovej republiky zabezpečí týmto pracovníkom miesto na odpočinok a v prípade potreby nocľah v zodpovedajúcej miestnosti.

Článok 5

(1) Výkon prehliadok spoločne vykonávaných podľa článkov 3 a 4 sa spravuje zásadami ustanovenými v Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o spolupráci pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich československo-poľské štátne hranice v železničnom a cestnom styku, podpísanej vo Varšave 23. septembra 1966, a v Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice, podpísanom 8. júla 1971 v Prahe.

(2) V miestach prehliadok uvedených v článkoch 3 a 4 sa vykonávajú aj spoločné prehliadky dopravných prostriedkov a skladov.

Článok 6

(1) Pracovníci vykonávajúci rastlinolekárske prehliadky na štátnom území druhej zmluvnej strany postupujú podľa rastlinolekárskych predpisov svojej krajiny.

(2) Pracovníci rastlinolekárskej služby zabezpečujú a uchovávajú:

a) dokumentačný materiál (napr. vzorky škodcov, príznaky chorôb, preparáty, fotografie a pod.) tovaru napadnutého škodcami a podliehajúceho rýchlej skaze - po dobu 6 mesiacov,

b) vzorky ostatného tovaru napadnutého škodcami - po dobu 6 mesiacov,

c) vzorky všetkých druhov osiva - po dobu 12 mesiacov.

(3) Škodcami sú podľa tohto Dojednania choroby, škodcovia rastlín a burina, ktoré v súlade s vnútroštátnymi predpismi zmluvných strán nesmie dovážaný tovar obsahovať.

(4) V prípade, že pracovníci rastlinolekárskej služby krajiny, na územie ktorej sa má tovar priviezť alebo cez územie ktorej sa má previezť, zistia, že tovar je napadnutý škodcami, a z toho dôvodu zásielku dočasne zastavia, bezodkladne o tom upovedomia pracovníkov rastlinolekárskej služby krajiny, zo štátneho územia, ktorej sa tovar vyváža alebo cez štátne územie ktorej sa preváža. Vzorky tovaru sa v tomto prípade uchovajú do konečného vyšetrenia.

(5) Rastlinolekárska služba krajiny, na území ktorej sa vykonávajú spoločné rastlinolekárske prehliadky, zabezpečí aj vhodné miestnosti na uchovanie odobratých vzoriek.

Článok 7

(1) Pracovníci rastlinolekárskej služby žiadnej krajiny nebudú vyžadovať rastlinolekárske osvedčenie na odkôrnené drevo, rezivo, slad a zemiakovú múčku prevážané cez československo-poľské štátne hranice, ak pochádzajú z územia ich krajín.

(2) Rastlinolekárske osvedčenia na tovar uvedený v odseku 1 sa budú vyžadovať iba tam, kde o to žiadajú príslušné orgány tretej krajiny, na štátne územie ktorej sa tovar dováža alebo cez územie ktorej sa preváža.

Článok 8

Zásady postupu pri spoločných rastlinolekárskych prehliadkach sa upravia v prevádzkových poriadkoch, vypracovaných spoločne vedúcimi rastlinolekárskych služieb oboch krajín podľa rámcového prevádzkového poriadku uvedeného v prílohe tohto Dojednania.

Článok 9

(1) Na zabezpečenie vzájomnej ochrany štátnych území oboch krajín pred zavliekaním škodcov pri prevážaní tovaru pestovaného v pohraničnom pásme vykonávajú obe strany prehliadky porastov na pozemkoch, na ktorých sa pestuje a potom preváža cez hranice. Prehliadky porastov budú spoločne vykonávať pracovníci rastlinolekárskej služby oboch krajín dvakrát ročne, a to v mesiacoch júni až júli a v septembri až októbri.

(2) Rastlinolekárske prehliadky tovaru vypestovaného v československo-poľskom pohraničnom pásme vykonávajú pri jeho prevoze cez štátnu hranicu v rámci malého pohraničného styku pracovníci rastlinolekárskej služby oboch krajín podľa potreby.

(3) Vedúci miestne príslušných krajských pracovísk rastlinolekárskej služby oboch krajín sa dohodnú na termínoch spoločných prehliadok porastov aj na spôsobe ich vykonávania a zabezpečia potrebné dopravné prostriedky a účasť príslušných pracovníkov na prehliadke na území vlastného pôsobiska. O dátume a mieste prehliadok upovedomia príslušného hraničného splnomocnenca.

(4) O vykonanej prehliadke sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie zistený zdravotný stav porastov, súhlas či nesúhlas s prepravou tovaru z dotyčných pozemkov cez spoločné štátne hranice alebo spoločne dohodnuté rastlinolekárske opatrenia.

(5) Kópiu zápisnice odovzdajú vedúci krajských pracovísk rastlinolekárskej služby miestne príslušným hraničným splnomocnencom, ako aj pracovníkom rastlinolekárskej služby na hraničných priechodoch. Kópia zápisnice nahrádzajúca rastlinolekárske osvedčenie platí na čas určený v zápisnici; čas platnosti zápisnice sa určuje podľa pravdepodobného dátumu budúcej prehliadky porastov.

Článok 10

Pri vykonávaní tohto Dojednania budú príslušné orgány a organizácie oboch krajín v priamom styku.

Článok 11

(1) Toto Dojednanie nadobúda platnosť dňom podpisu.

(2) Toto Dojednanie bude platiť 5 rokov. Pokiaľ ho jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie 6 mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti, predlžuje sa jeho platnosť vždy na obdobie ďalších 5 rokov.

(3) V prípade nevyhnutnosti rozšírenia spoločných kontrol sa toto Dojednanie môže so súhlasom oboch strán doplniť.

Dané v Brne 14. júla 1978 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Federálne ministerstvo

poľnohospodárstva a výživy

Československej socialistickej republiky:

Nágr v. r.

Za Ministerstvo poľnohospodárstva

Poľskej ľudovej republiky:

Klonica v. r.

Príloha

Rámcový prevádzkový poriadok

spoločných rastlinolekárskych prehliadok vykonávaných pracovníkmi rastlinolekárskej služby Československej socialistickej republiky a Poľskej ľudovej republiky

Úvodné ustanovenie

1. Prevádzkový poriadok vychádza z Dojednania medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok zo 14. júla 1978 (ďalej len „Dojednanie") a podrobnejšie upravuje postup pracovníkov rastlinolekárskej služby oboch krajín pri spoločnom vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok.

Všeobecné zásady

2. Pracovníci rastlinolekárskej služby oboch krajín spoločne vykonávajú rastlinolekárske prehliadky v miestach určených Dojednaním. Rastlinolekárske prehliadky sa spravujú právnymi predpismi a metodickými postupmi záväznými v ich krajinách.

3. Pracovníci rastlinolekárskej služby oboch krajín (ďalej len „inšpektori") sú pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok (ďalej len „prehliadky") a vo všetkých činnostiach s tým spojených rovnocennými partnermi, ktorí sa spravujú zásadami bratskej spolupráce medzi oboma štátmi.

4. Služobné priestory spolu so zodpovedajúcim zariadením (tečúca voda, osvetlenie, vykurovanie, laboratórne prístroje) poskytuje bezodplatne orgán alebo organizácia štátu, na území ktorého sa prehliadky konajú. Tieto prístroje a zariadenia zostávajú vo vlastníctve uvedených organizácií alebo štátnych orgánov. Osobné pomôcky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj drobné laboratórne potreby zabezpečuje pre vlastných inšpektorov služba ochrany a karantény rastlín ich krajiny.

5. Inšpektori sú povinní zaobchádzať s poskytnutým zariadením opatrne.

6. Inšpektori oboch krajín vykonávajú svoju prácu podľa najlepšieho vedomia a s maximálnou zodpovednosťou. V ťažších prípadoch určovania škodcov si navzájom všestranne pomáhajú a v prípade potreby využívajú pomoc vedeckých pracovísk danej krajiny.

Postup pri vykonávaní prehliadok

7. Len čo sa inšpektorom oznámi príchod tovaru, dohodnú sa na čase a mieste prehliadky a v prípade potreby i na spôsobe spoločnej dopravy na miesto prehliadky. Dopravný prostriedok zabezpečuje pre tieto prípady spravidla orgán alebo organizácia krajiny, na území ktorej sa prehliadka koná.

8. Prehliadku tovaru, skladísk a dopravných prostriedkov vykonávajú inšpektori oboch krajín v zásade súčasne. Ak nebolo dohodnuté inak, odoberajú inšpektori vzorky a vykonávajú ich laboratórne vyšetrenie samostatne. V prípade, že nedôjde k spoločnému vykonaniu prehliadky, začína ju ako prvý inšpektor krajiny, na území ktorej sa tovar nachádza.

9. Inšpektori musia byť pri prehliadkach vybavení pomôckami a vhodným odevom potrebnými na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpísanými pre manipuláciu s tovarom v mieste kontroly.

10. Po skončení laboratórneho vyšetrenia odobratých vzoriek sa vzorky evidujú, zabezpečujú, chránia a uložia sa podľa článku 6 Dojednania a potom sa likvidujú.

11. Opatrenia určené inšpektorom jednej krajiny sa nemôžu zrušiť rozhodnutím inšpektora druhej krajiny. Inšpektori oboch krajín môžu tiež vydávať spoločné rozhodnutia.

12. Účinnosť realizácie určených opatrení a s nimi spojenú dokumentáciu potvrdzujú inšpektori tej krajiny, ktorá rozhodnutie urobila. Pri nedostatočnej účinnosti vykonaného zásahu určia inšpektori ďalšie opatrenia.

13. Inšpektori spoločne vykonávajú náhodné kontroly skladov a dopravných prostriedkov, do ktorých sa tovar prekladá, aby sa zamedzila jeho nakládka do priestorov znečistených nebezpečnými škodcami.

14. Československí inšpektori, ktorí pracujú v poľských námorných prístavoch, sú povinní absolvovať školenie a zložiť štátom predpísané skúšky v odbore bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, organizované príslušným orgánom alebo organizáciou Poľskej ľudovej republiky. Inšpektor Československej socialistickej republiky je povinný dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

15. Spoločné prehliadky sa v poľských námorných prístavoch konajú v čase od 7.00 do 21.00 hod. v pracovných dňoch i v dňoch pracovného pokoja a vo výnimočných prípadoch aj mimo tohto času. Na ostatných miestach sa tieto kontroly konajú podľa miestnych podmienok.

Záverečné ustanovenia

16. Prevádzkový poriadok v jednotlivých miestach prehliadok spoločne určia príslušní vedúci rastlinolekárskych služieb po dohode s colnicami a dopravcami tovaru v danom mieste prehliadky.

17. Ak v tomto prevádzkovom poriadku nie je ustanovené inak, zostávajú nedotknuté ustanovenia prevádzkových poriadkov orgánov oboch krajín, ktoré vykonávajú činnosť v mieste prehliadok.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.