Nariadenie vlády č. 58/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín.

Čiastka 13/1978
Platnosť od 19.06.1978
Účinnosť od 01.10.1978

OBSAH

58

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 25. mája 1978,

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín

Vláda Československej socialistickej republiky na vykonanie colného zákona č. 44/1974 Zb. nariaďuje:


§ 1

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín sa zrušuje.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1978.


Dr. Štrougal v. r.