Vyhláška č. 8/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú zásady pre vypracovanie dokumentácie hasenia požiarov

Čiastka 1/1978
Platnosť od 26.01.1978 do30.06.1986
Účinnosť od 01.04.1978 do30.06.1986
Zrušený 126/1985 Zb.

8

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 25. januára 1978,

ktorou sa vydávajú zásady pre vypracovanie dokumentácie hasenia požiarov

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Za účelom rýchleho a účinného hasenia požiarov vypracúvajú socialistické organizácie (ďalej len „organizácia“) dokumentáciu hasenia požiarov. Túto dokumentáciu tvoria operatívne plány hasenia požiarov (ďalej len „operatívny plán") a operatívne karty hasenia požiarov (ďalej len „operatívna karta").

PRVÁ ČASŤ

OPERATÍVNY PLÁN

§ 2

Pojem a účel operatívneho plánu

(1) Operatívny plán je dokumentácia, ktorá obsahuje zásady organizácie hasenia požiarov v dôležitej organizácii a v organizácii, ktorá je zložitá z operatívnotaktického hľadiska.

(2) Účelom operatívneho plánu je poskytnúť veliteľovi zásahu základné informácie potrebné na rýchle a účinné hasenie požiaru.

§ 3

Určenie organizácií, ktoré vypracúvajú operatívne plány

(1) Dôležitými organizáciami, ktoré vypracúvajú operatívne plány, sa rozumejú organizácie, v ktorých je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru vyplývajúce z technológie výroby, v ktorých sú výrobné haly s veľkou plochou, skladištia horľavých materiálov, obilné silá, veľkokapacitné objekty poľnohospodárskej výroby, ďalej elektrárne a iné energetické zariadenia, veľké obchodné domy, nemocnice s poliklinikou, významné štátne, kultúrne, spoločenské objekty a pod.

(2) Organizácie, ktoré sú povinné vypracovať operatívny plán, určí okresný národný výbor - okresná inšpekcia požiarnej ochrany, v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave Mestská inšpekcia požiarnej ochrany (ďalej len „okresná inšpekcia").

(3) Ak sa organizácia, ktorej bola určená povinnosť vypracovať operatívny plán, člení na závody, vzťahuje sa táto povinnosť aj na jednotlivé závody, pokiaľ okresná inšpekcia neurčí inak. Organizáciám osobitne nebezpečným z hľadiska požiarnej ochrany, organizáciám s väčším počtom objektov a organizáciám, v ktorých sa nachádzajú objekty z operatívnotaktického hľadiska zložité, môže okresná inšpekcia určiť, že povinnosť vypracovať operatívny plán sa vzťahuje aj na jednotlivé objekty.

§ 4

Obsah operatívneho plánu

(1) Operatívny plán obsahuje textovú a grafickú časť. Ak má organizácia niekoľko objektov, súčasťou operatívneho plánu je požiarny plán závodu.1)

(2) Textová časť operatívneho plánu obsahuje:

a) operatívnotaktickú charakteristiku organizácie,

b) údaje o najzložitejšom variante požiaru,

c) údaje o potrebných silách a prostriedkoch,

d) odporúčania pre veliteľa zásahu a členov štábu hasenia požiaru.2)

(3) Grafická časť operatívneho plánu obsahuje plán objektu s predpokladaným miestom vzniku požiaru, situačnú schému okolitých objektov, vodných zdrojov, komunikácií a pod. s označením vzdialeností od uvedeného objektu. Podľa potreby grafická časť operatívneho plánu obsahuje aj schému rezu objektu.

§ 5

Operatívnotaktická charakteristika organizácie

Operatívnotaktická charakteristika organizácie obsahuje najmä tieto údaje:

a) údaje o organizácii (počet objektov v organizácii, stupeň odolnosti objektov proti ohňu, rozmery objektov, požiarne zaťaženie,3) stručný opis technológie výroby a technologických zariadení, opis vodných zdrojov a spôsob zásobovania vodou),

b) charakteristiky pomocných zariadení (vykurovania, ventilácie, osvetlenia, spojenia, signalizácie, stabilných hasiacich zariadení a pod.),

c) charakteristiku príjazdových komunikácií a komunikácií v organizácii,

d) predpokladané miesto vzniku požiaru a predpokladané smery jeho šírenia.

§ 6

Údaje o najzložitejšom variante požiaru

Najzložitejší variant požiaru sa určí na základe operatívnotaktickej charakteristiky organizácie, výpočtu maximálnej plochy a obvodu požiaru. V týchto údajoch treba uvádzať aj skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť intenzitu rozvoja požiaru a smery jeho šírenia (výbuch nádrže s horľavou látkou, zrútenie konštrukcie a pod.).

§ 7

Údaje o potrebných silách a prostriedkoch

V údajoch o potrebných silách a prostriedkoch sa uvádza najmä počet príslušníkov jednotiek požiarnej ochrany a osôb potrebných na hasenie, záchranu ľudí, evakuáciu zvierat a materiálov, potrebné množstvo a druh hasiacej látky, počet a druh požiarnej techniky. V týchto údajoch sa ďalej uvedie spôsob privolania určených jednotiek požiarnej ochrany v závislosti od stupňa poplachového plánu organizácie.

§ 8

Odporúčania pre veliteľa zásahu a členov štábu hasenia požiaru

(1) V odporúčaniach pre veliteľa zásahu sa uvádza spôsob záchrany osôb a materiálov, postup vykonania prieskumu, miesta uzavretia plynu, vypnutia elektrického prúdu, zastavenie činnosti technologických zariadení, určenie bojových úsekov, spôsob dodávky hasiacej látky, použitia špeciálnej techniky, výstroja a pod.

(2) V odporúčaniach pre členov štábu hasenia požiaru sa uvedie ich predpokladaná činnosť pri hasení požiaru.

§ 9

Schvaľovanie operatívneho plánu

Návrh operatívneho plánu schvaľuje okresná inšpekcia. V prípade medziokresnej pomoci schvaľuje operatívny plán krajský národný výbor - krajská inšpekcia požiarnej ochrany.

§ 10

Preverovanie a úprava operatívneho plánu

(1) Operatívny plán sa musí preveriť najmenej jedenkrát ročne. Preverovanie sa uskutočňuje vykonávaním požiarnotaktických cvičení a priamou kontrolou. Na základe výsledku preverenia, prípadne ak dôjde v organizácii k podstatným zmenám (rekonštrukcia, zmena technológie výroby, zásobovania vodou a pod.), sa operatívny plán upraví v súlade s týmito zmenami. Ak dôjde v organizácii k požiaru, operatívny plán sa upraví v súlade s poznatkami získanými pri jeho hasení.

(2) Organizácia je povinná upraviť operatívny plán, len čo nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1. Návrh úpravy sa schvaľuje ako operatívny plán (§ 9).

DRUHÁ ČASŤ

OPERATÍVNA KARTA

§ 11

Účel operatívnej karty

Operatívna karta je zjednodušenou formou dokumentácie hasenia požiaru, ktorá slúži účinnému haseniu požiaru a záchrane (evakuácii) osôb a materiálov.

§ 12

Určenie organizácií, ktoré vypracúvajú operatívne karty

(1) Operatívne karty vypracúvajú organizácie pre objekty, pre ktoré sa nevyžaduje vypracovanie operatívnych plánov. Ide najmä o tieto objekty: detské jasle, školy, internáty, predajne, administratívne a výškové budovy.

(2) Organizácie, ktoré vypracúvajú operatívne karty, určí okresná inšpekcia.

§ 13

Obsah operatívnej karty

(1) Operatívna karta obsahuje textovú a grafickú časť.

(2) Textová časť operatívnej karty obsahuje najmä adresu a účel objektu, opis cesty od verejného požiarneho útvaru k objektu, stupeň odolnosti objektu proti ohňu, konštrukčné zvláštnosti objektu, opis miest uzavretia plynu, vypnutia elektrického prúdu, zapojenia núdzového osvetlenia, evakuačných ciest, vnútorného rozvodu požiarnej vody a iné údaje potrebné na hasenie požiaru a záchranu (evakuáciu) osôb a materiálov.

(3) Grafická časť operatívnej karty obsahuje najmä: schému objektu, podľa potreby i schémy okolitých objektov, ďalej komunikácií a vodných zdrojov, rozostavenia požiarnej techniky na vodné zdroje a schémy dopravy vody k objektu.

§ 14

Schvaľovanie, preverovanie a úprava operatívnej karty

(1) Návrh operatívnej karty schvaľuje okresná inšpekcia.

(2) Operatívna karta sa musí preveriť najmenej jedenkrát za tri roky. Ak na objekte, na ktorý je vyhotovená operatívna karta, nastanú podstatné zmeny z hľadiska požiarnej ochrany, organizácia je povinná operatívnu kartu upraviť.

(3) Návrh úpravy sa schvaľuje ako operatívna karta.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

Uloženie a manipulácia s dokumentáciou hasenia požiarov

(1) Dokumentácia hasenia požiarov je uložená:

a) na verejnom požiarnom útvare,

b) na závodnom požiarnom útvare,

c) v organizácii na dosažiteľnom mieste, ktoré určí vedúci organizácie.

(2) Ak dokumentácia hasenia požiarov obsahuje utajované skutočnosti, postupujú verejné požiarne útvary a organizácie pri jej vypracúvaní a používaní podľa osobitných predpisov.4)

§ 16

Povinnosť oboznámiť sa s dokumentáciou hasenia požiarov

S obsahom dokumentácie hasenia požiarov sa oboznámia príslušné jednotky požiarnej ochrany a pracovníci organizácie zodpovední za ochranu pred požiarmi.

§ 17

Metodická pomoc

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydá metodickú príručku obsahujúcu postup vypracovania dokumentácie hasenia požiarov, spôsoby výpočtov jednotlivých údajov, spôsob vypracovania grafickej časti a vzory dokumentácie hasenia požiarov.

(2) Organizácie sú povinné postupovať pri vypracúvaní dokumentácie hasenia požiarov podľa metodickej príručky uvedenej v odseku 1.

(3) Metodickú pomoc pri vypracovaní dokumentácie hasenia požiarov poskytnú organizáciám ich nadriadené orgány a inšpekcie požiarnej ochrany.

§ 18

(1) Do schválenia novej dokumentácie hasenia požiarov sa používa dokumentácia vypracovaná podľa doterajších predpisov.

(2) Okresné inšpekcie určia organizáciám povinnosť vypracovať dokumentáciu hasenia požiarov tak, aby mali vypracovanú dokumentáciu hasenia požiarov podľa tejto vyhlášky najneskôr do 31. decembra 1980.


§ 19

Zrušujú sa body 29 až 35 smerníc Ministerstva vnútra z 18. augusta 1956 č. PO-3135/1956 o požiarnych plánoch závodov, ktorých ďalšia platnosť bola oznámená v čiastke 47/1967 Zb.

§ 20

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1978.


Minister:

Ing. Lazar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Smernice Ministerstva vnútra z 18. augusta 1958 č. PO-3135/1956 o požiarnych plánoch závodov.

2) Bojový poriadok jednotiek požiarnej ochrany vydaný Ministerstvom vnútra pod číslom PO-1827/1957 z 20. augusta 1957.

3) ČSN 73 0802.

4) Najmä zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva, nariadenie vlády ČSSR č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva, smernice Federálneho ministerstva vnútra z 23. 12. 1971 pre manipuláciu a dopravu písomných a iných materiálov obsahujúcich skutočnosti tvoriace predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.