Vyhláška č. 124/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 5 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1962

Čiastka 29/1978
Platnosť od 30.10.1978
Účinnosť od 01.01.1979

OBSAH

124

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 25. októbra 1978

o stiahnutí mincí po 5 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1962

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

(1) Mince po 5 halieroch vzoru 1953 so starým štátnym znakom a názvom štátu „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"1) i vzoru 1962 s novým štátnym znakom a názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA"2) sa sťahujú z obehu uplynutím 31. decembra 1978.

(2) Mince uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. januára 1979 do 30. júna 1979 včítane všetky pošty, pobočky štátnych sporiteľní a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1979 do 30. novembra 1979 včítane len pobočky Štátnej banky československej.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.

2) Vyhláška ministra financií č. 110/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953.