Vyhláška č. 74/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve

Čiastka 16/1978
Platnosť od 29.06.1978 do31.12.1989
Účinnosť od 01.07.1978 do31.12.1989
Zrušený 162/1989 Zb.

74

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 22. júna 1978,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve

Federálne ministerstvo financií a Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode so Štátnou bankou československou a v spolupráci s ministerstvami financií republík ustanovujú podľa § 28 zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve, sa dopĺňa takto:

§ 11 ods. 1 písm. c) sa dopĺňa ustanovením označeným dd), ktoré znie:

„dd) razené podľa zákona č. 76/1976 Zb. o razbe československých dukátov vo vlastníctve osoby, ktorá nie je riadnym členom niektorej tunajšej numizmatickej spoločnosti, a to v množstve po jednom kuse jednodukáta, dvojdukáta, päťdukáta a desaťdukáta jednotlivých druhov a letopočtov na osobu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Minister zahraničného obchodu ČSSR:

Ing. Barčák v. r.

Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.