Vyhláška č. 84/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky

(v znení č. 148/1989 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 19/1978
Platnosť od 17.07.1978 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

84

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 21. júna 1978,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky.

(2) Za poľnohospodársku techniku sa na účely tejto vyhlášky považujú stroje, mechanizačné prostriedky a zariadenia, ktoré sú svojou povahou určené pre poľnohospodárstvo.

(3) Dodávky opráv poľnohospodárskej techniky zahŕňajú

a) generálne opravy, opravy a údržby strojov, mechanizačných prostriedkov a zariadení (ďalej len „stroje“) a ich samostatných skupín a podskupín (ďalej len „skupiny“),1)

b) opravy a renovácie súčastí pre stroje a skupiny.

c) modernizácie a prestavby stroja (skupiny).

(4) Dodávky opráv strojov (skupín), ktoré sa nepovažujú za poľnohospodársku techniku, sa spravujú touto vyhláškou, pokiaľ sa podľa nej dodávateľ na opravu zaviaže.

(5) Ustanovenia druhej časti tejto vyhlášky platia aj pre modernizáciu a prestavby stroja (skupiny).

DRUHÁ ČASŤ

GENERÁLNE OPRAVY STROJOV A SKUPÍN

§ 14

Zodpovednosť za vady (záruka)

(1) Záručná doba je šesť mesiacov.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj pre zodpovednosť za vady montáže skupiny spojenej s dodávkou generálnej opravy.

(3) Záručná doba začína plynúť od splnenia dodávky; pri sezónnych strojoch (napr. samohybné zberacie mláťačky, jednoúčelové mechanizačné prostriedky na poľné práce a pod.) odo dňa, keď sa stroj (skupina) použil prvý raz. Odberateľ je však povinný použiť stroj v najbližšej príslušnej sezóne, inak právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

(4) Pokiaľ sa dodávka generálnej opravy stroja (skupiny) plní odbytovej organizácii, platí o predĺžení záručnej doby obdobne ustanovenie § 198 ods. 2 písm. b) zákona.

(5) Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené

a) prirodzeným opotrebením súčastí,

b) poškodením vzniknutým nedostatočnou starostlivosťou o stroj (skupinu), zlým zaobchádzaním, zanedbaním ľahko odstrániteľných závad,

c) používaním stroja (skupiny) za podmienok, ktoré nezodpovedajú jeho účelu, charkteru a konštrukcii,

d) nedodržiavaním zásad uvádzania stroja (skupiny) do prevádzky, najmä v čase zábehu, a jeho obsluhy, ktoré sú uvedené v technickej norme alebo v záručnom liste.

(6) Právo zo zodpovednosti za vady zaniká haváriou stroja (skupiny), pokiaľ k nej nedošlo v dôsledku vád generálnej opravy, za ktoré dodávateľ zodpovedá; nezaniká však pri skupinách, na ktoré havária nemala vplyv.

(7) Odberateľ, ktorému sa plnilo vadne, má právo na bezplatné odstránenie vád.

(8) Dodávateľ, ktorý urobil generálnu opravu, môže záručné opravy zmluvne zabezpečiť v inej opravárskej organizácii, ktorá bude zabezpečovať odstraňovanie určitého druhu alebo všetkých vád dodávok v prospech odberateľa (záručná opravovňa).

(9) Záručná opravovňa odstráni vady podľa svojej voľby opravou stroja (skupiny) alebo jeho výmenou; ak si odberateľ so súhlasom záručnej opravovne odstráni vady sám, je dodávateľ povinný uhradiť mu účelne vynaložené náklady.

§ 15

Reklamácie

(1) Vady, ktoré sú zrejmé už pri prebierke opraveného stroja (skupiny) od dodávateľa, sa musia reklamovať ihneď pri prevzatí, a ak je dodávka generálnej opravy stroja (skupiny) splnená odovzdaním verejnému dopravcovi, najneskoršie do troch pracovných dní po doručení odberateľovi na mieste určenia, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

(2) Iné vady je odberateľ povinný bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť záručnej opravovni a uviesť, ako sa prejavujú. Ak sa vady na základe oznámenia neodstránia, je záručná opravovňa povinná najneskoršie do troch dní od doručenia písomnej reklamácie vyslať pracovníka na vybavenie prípadu.

(3) Záručná opravovňa a odberateľ spíšu na mieste zápisnicu, v ktorej uvedú najmä, aké vady generálnej opravy sa zistili, čo je ich príčinou a či záručná opravovňa v mene dodávateľa zodpovednosť za vady uznáva. Ak nebude možné vady odstrániť ihneď, dohodnú v zápisnici primeranú lehotu, ktorá nesmie byť dlhšia ako 20 dní od oznámenia vady odberateľom. Zápisnica podpísaná odberateľom a záručnou opravovňou sa považuje za reklamáciu.

(4) Stroj (skupina), ktorého záručná oprava sa požaduje, môže sa rozobrať iba za prítomnosti oprávneného pracovníka záručnej opravovne alebo s jeho súhlasom. Pokiaľ to vyžaduje závažnosť poruchy alebo náročnosť práce s odstránením vady, je odberateľ povinný poskytnúť záručnej opravovni na jej žiadosť nevyhnutnú pomoc v rámci svojich možností (napr. strojové zariadenie, dvíhacie prostriedky, montážne priestory, materiálovú a pracovnú výpomoc a pod.). Ak ide o opravu väčšieho rozsahu, ktorú nemožno urobiť u odberateľa, je odberateľ povinný dopraviť vadný stroj (skupinu) na záručnú opravu na miesto určené záručnou opravovňou. Náklady dopravy uhrádza dodávateľ.

(5) Ak odberateľ požaduje odstránenie vád a je nebezpečenstvo, že omeškaním s opravou dôjde ku škodám na poľnohospodárskej produkcii, ktorým odberateľ nemôže zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, musí mu záručná opravovňa vyhovieť, aj keď neuznáva, že dodávateľ za vady zodpovedá. Náklady až do rozhodnutia o reklamácii znáša zatiaľ dodávateľ. V ostatných prípadoch je záručná opravovňa povinná odstrániť poruchu podľa tretej časti vyhlášky.

(6) Ak sa až pri demontáži stroja (skupiny) zistí, že dodávateľ za vady nezodpovedá, dokončí záručná opravovňa práce na odstránení poruchy. Tieto práce a výkony sa považujú za dodávku opráv podľa tretej časti tejto vyhlášky.

TRETIA ČASŤ

ÚDRŽBY A OPRAVY STROJOV A SKUPÍN

§ 19

Zodpovednosť za vady (záruka)

(1) Záručná doba je tri mesiace; pri opravách, ktorými sa odstraňujú bežné poruchy, jeden mesiac odo dňa vykonania. Pri sezónnych strojoch platí pre určenie začiatku plynutia záručnej doby § 14 ods. 3.

(2) Ak počas záručnej doby nastane porucha na opravenom stroji (skupine) alebo jeho opravenej časti, je odberateľ povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi bez zbytočného odkladu. Najneskoršie do dvoch dní po tom, čo dostal oznámenie, je dodávateľ povinný vyslať pracovníka, aby poruchu odstránil.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OPRAVY A RENOVÁCIE SÚČASTÍ

§ 24

Zodpovednosť za vady (záruka) a reklamácia

(1) Záručná doba je šesť mesiacov od splnenia dodávky opravy alebo renovácie súčastí. O predĺžení tejto doby platí obdobne ustanovenie § 198 ods. 2 písm. b) zákona.

(2) Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím opravenej alebo renovovanej súčasti na iné účely alebo iným spôsobom, ako pripúšťa technická norma, prípadne písomný pokyn dodávateľa.

(3) Pri reklamácii sa postupuje obdobne ako pri generálnych opravách strojov a skupín (§ 15 ods. 1 až 3).

(4) Ak dodávateľ plnil vadne, je povinný poskytnúť odberateľovi najneskoršie do 3 dní od doručenia reklamácie riadne plnenie. Odberateľ je povinný odovzdať dodávateľovi vadnú súčasť súčasne s prevzatím riadneho plnenia. Pri vybavovaní reklamácie možno postupovať podľa § 14 ods. 8.


PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27

Zrušuje sa ustanovenie § 1 písm. a) a prvá časť (§ 2 až 17) vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva č. 73/1967 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác.

§ 28

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1978.


Minister:

Ing. Nágr CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pojmy „generálna oprava", „samostatná skupina" a „podskupina" sú vymedzené v technických normách a vyplývajú z opravárskeho názvoslovia, ktoré je unifikované v rámci RVHP.