Opatrenie č. 15/1978 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR".

Čiastka 4/1978
Platnosť od 24.02.1978 do14.10.1990
Účinnosť od 24.02.1978 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 31/1978 Zb. zo dňa 4. apríla 1978.

15

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 23. februára 1978,

ktorým sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR"

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa článku 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Na ocenenie úspešného zvládnutia úloh pri kozmickom lete sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR“, s ktorým je spojené právo nosiť odznak „Letec kozmonaut ČSSR“.

§ 2

Čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR“ sa udeľuje jednotlivcom za úspešné splnenie úloh pri kozmickom lete.

§ 3

(1) Čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR“ udeľuje prezident Československej socialistickej republiky československým občanom a príslušníkom iných štátov.

(2) Zároveň s udelením čestného titulu sa odovzdáva listina o jeho udelení a odznak „Letec kozmonaut ČSSR“.

§ 4

(1) Odznak „Letec kozmonaut ČSSR“ je svojím poňatím výrazom priateľstva a spojenectva so Zväzom sovietskych socialistických republík vyjadreným spoluprácou pri prenikaní do kozmického priestoru.

Odznak tvorí štylizovaná zemeguľa položená na bielom podklade, ktorú oblieta raketa smerujúca k iným planétam znázorneným dvoma štvorramennými hviezdami. Nad zemeguľou je vo dvoch riadkoch nápis „LETEC KOZMONAUT ČSSR“ prevýšený farebným československým štátnym znakom. Odznak je podložený štylizovaným vencom z lipovej ratolesti vpravo a z vavrínovej vľavo v podobe mnohouholníka. Na rakete je červený nápis „CCCP“ a fazetovaná päťramenná hviezda z českého granátu. Veniec, raketa, dvojriadkový nápis, poludníky a rovnobežky na zemeguli sú z pozláteného striebra; pravá polovica zemegule je svetlomodrá, ľavá je tmavomodrá.

(2) Odznak „Letec kozmonaut ČSSR“ sa nosí na pravej stane pŕs za striebornou hviezdou Radu 25. februára 1948.

§ 5

Veci čestného titulu „Letec kozmonaut ČSSR“ spravuje Kancelária prezidenta Československej socialistickej republiky.


§ 6

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.