Vyhláška č. 54/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku

Čiastka 12/1978
Platnosť od 29.05.1978
Účinnosť od 13.06.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 12 dňom 30. apríla 1978. Pre ČR bola zrušená oznámením MZV ČR č. 123/1994 Zb. s účinnosťou od 22.12.1992

54

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. mája 1978

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku


Dňa 30. marca 1978 bola v Karlových Varoch podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 12 dňom 30. apríla 1978.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky,

vychádzajúc zo Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, podpísanej 3. októbra 1977,

vedené prianím prehlbovať naďalej bratské vzťahy medzi oboma štátmi, uľahčovať štátnym občanom jedného štátu všestranné poznávanie socialistických vymožeností, dejín a kultúry druhého štátu a tak podporovať proces ďalšieho zbližovania národov oboch krajín,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Štátni občania Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky sú oslobodení od vízovej povinnosti v rozsahu a za podmienok ustanovených v tejto Dohode.

Článok 2

1. Štátni občania jedného štátu, ktorí majú trvalé bydlisko na jeho území alebo na území tretieho socialistického štátu, ktorý je členom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, sú pri prekračovaní štátnych hraníc druhého štátu za účelom prechodného pobytu alebo prechodu oslobodení od vízovej povinnosti.

2. Štátni občania jedného štátu, ktorí majú trvalé bydlisko na území iných štátov, než sú uvedené v odseku 1, sú pri prechode územím druhého štátu do štátu, ktorého sú štátnymi občanmi, a pri prechode späť oslobodení od vízovej povinnosti. Prechod územím druhého štátu sa musí uskutočniť v lehote určenej jeho právnymi predpismi.

Článok 3

1. Štátni občania jedného štátu sa môžu zdržiavať na území druhého štátu až tridsať dní odo dňa prekročenia štátnych hraníc.

2. Príslušné orgány prijímajúceho štátu môžu v odôvodnených prípadoch predĺžiť čas pobytu v rámci platnosti cestovného dokladu, najdlhšie však na šesť mesiacov včítane predĺženia. V prípade neplatnosti cestovného dokladu možno pobyt predĺžiť až vtedy, keď diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je osoba štátnym občanom, obnoví platnosť cestovného dokladu. Súhlas na predĺženie sa udeľuje bezplatne.

3. Štátni občania jedného štátu, ktorí cestujú služobne na územie druhého štátu, sa môžu zdržiavať na jeho území po čas svojho služobného pridelenia. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na členov ich rodín.

Článok 4

1. Štátni občania jedného štátu, ktorí majú trvalé bydlisko na území druhého štátu, môžu cestovať do štátu, ktorého sú štátnymi občanmi, a späť bez víz.

2. Štátni občania jedného štátu, ktorí majú trvalé bydlisko na území druhého štátu, môžu cestovať na územie tretieho štátu len v súlade s právnymi predpismi štátu, na území ktorého majú trvalé bydlisko.

Článok 5

Štátni občania jedného štátu, ktorí sa hodlajú trvale usídliť na území druhého štátu, sú povinní zaopatriť si vstupné vízum druhého štátu.

Článok 6

Štátni občania Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky môžu prekračovať štátne hranice na hraničných priechodoch na to určených.

Článok 7

1. Prekračovať štátne hranice oprávňujú platné cestovné doklady uvedené v Prílohe tejto Dohody.

2. Neplnoletá osoba, ktorá nemá vlastný cestovný doklad, musí byť zapísaná v cestovnom doklade osoby, s ktorou cestuje, v súlade s právnymi predpismi štátu, ktorého je neplnoletá osoba štátnym občanom.

3. Zmluvné strany si do tridsiatich dní odo dňa podpisu tejto Dohody vymenia diplomatickou cestou vzory cestovných dokladov uvedených v Prílohe tejto Dohody. O zmenách týchto cestovných dokladov sa budú zmluvné strany informovať rovnakou cestou najneskoršie tridsať dní pred ich zavedením a súčasne si zašlú ich vzory.

Článok 8

1. Štátni občania jedného štátu, ktorí stratili na území druhého štátu svoj cestovný doklad, sú povinní bez meškania hlásiť stratu príslušnému orgánu tohto štátu. Tento orgán im bezplatne vydá potvrdenie o oznámení straty cestovného dokladu, ktoré ich oprávňuje na návrat do štátu, ktorého sú štátnymi občanmi.

2. Na cestu do tretieho štátu však oprávňuje len náhradný cestovný doklad, ktorý vydá na základe potvrdenia uvedeného v odseku 1 diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je osoba, ktorá svoj cestovný doklad stratila, štátnym občanom.

3. Vycestovanie na náhradný cestovný doklad sa spravuje právnymi predpismi štátu, na území ktorého došlo k strate cestovného dokladu.

Článok 9

Štátni občania jedného štátu sú povinní po čas pobytu na území druhého štátu dodržiavať jeho právne predpisy.

Článok 10

Dohoda sa nedotýka práva oboch štátov odmietnuť vstup nežiadúcej osobe na ich územie, zakázať takej osobe pobyt alebo ju vyhostiť do štátu, ktorého je takáto osoba štátnym občanom. Príslušné orgány zmluvných strán sa budú navzájom informovať o vykonaní takých opatrení.

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú podľa potreby navzájom informovať o otázkach, ktoré súvisia s vykonávaním tejto Dohody, a spoločne prijímať potrebné opatrenia na zabezpečenie jej vykonávania.

Článok 12

1. Dohoda nadobudne platnosť po uplynutí tridsiatich dní odo dňa jej podpisu.

2. Dňom, keď nadobudne platnosť táto Dohoda, stratí platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku, podpísaná v Prahe 14. júla 1967.

Článok 13

Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas. Stratí platnosť uplynutím troch mesiacov po písomnej výpovedi jednej zo zmluvných strán.

Dané v Karlových Varoch 30. marca 1978 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Oskar Fischer v. r.

PRÍLOHA

Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku

I.

Cestovné doklady, ktoré oprávňujú štátnych občanov Československej socialistickej republiky prekračovať štátne hranice:

Diplomatický pas

Osobitný pas

Služobný pas

Cestovný pas

Cestovný preukaz

Cestovná príloha k občianskemu preukazu

Cestovná príloha k občianskemu preukazu s fotografiou pre deti do 15 rokov

Cestovná súpiska

Plavecká knižka so služobným poverením

II.

Cestovné doklady, ktoré oprávňujú štátnych občanov Nemeckej demokratickej republiky prekračovať štátne hranice:

Diplomatický pas

Služobný pas

Cestovný pas

Osobný preukaz pre štátnych občanov Nemeckej demokratickej republiky

Detský preukaz

Knižka o námornej plavbe

Lodnícka knižka

Oprávňovací list pre letecký personál

Preukaz o brannej službe

Dočasný osobný preukaz len na prechod

Dočasný cestovný pas

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.