Redakčné oznámenie č. 155/1978 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 34/1978
Platnosť od 29.12.1978
Účinnosť od 29.12.1978

155

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 142/1976 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v slovenskom vydaní

a) v § 11 ods. 2 písm. a) má byť namiesto „zo zápisu pozemkov“ správne „zo súpisu pozemkov“;

b) v § 11 ods. 6 v treťom riadku má správne byť „v súlade s evidenciou nehnuteľností“.

Redakcia