Vyhláška č. 10/1978 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií

(v znení č. 103/1990 Zb.)

Čiastka 2/1978
Platnosť od 27.01.1978 do30.09.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do30.09.1991
Zrušený 386/1991 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 19, ktoré nadobúda účinnosť už 1. januárom 1979

10

VYHLÁŠKA

predsedu Štátnej banky československej

z 24. januára 1978

o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií

Predseda Štátnej banky československej ustanovuje podľa § 7 ods. 5 zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej a na vykonanie Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb.:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Touto vyhláškou sa upravuje tuzemský platobný styk socialistických organizácií (ďalej len „organizácia“) a zúčtovanie na ich účtoch v Štátnej banke československej (ďalej len „banka“).

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky platia aj pre tuzemský platobný styk organizácií vykonávaný prostredníctvom iných peňažných ústavov a orgánov, pre vedenie účtov, prípadne podúčtov organizácií a pre zúčtovanie na nich v iných peňažných ústavoch; platia aj pre platobný styk a vedenie účtov (podúčtov) iných než socialistických organizácií majúcich účty v banke a pre zúčtovanie na nich, pokiaľ právne predpisy upravujúce peňažné služby občanom1) neobsahujú odchylnú úpravu.

PRVÁ ČASŤ

ZRIAĎOVANIE A VEDENIE ÚČTOV A ZÚČTOVANIE NA ÚČTOCH ORGANIZÁCIÍ

§ 2

(1) Pobočky, prípadne iné organizačné jednotky banky (ďalej len „pobočky“) zriaďujú organizáciám účty, prípadne podúčty na základe dohody uzavretej medzi bankou a organizáciou. Bližšie podmienky o zriaďovaní účtov a podúčtov určujú Všeobecné podmienky Štátnej banky československej pre vedenie účtov organizácií a pre uskutočňovanie platobného styku (ďalej len „podmienky banky“).

(2) Dohody sa neuzavierajú o účtoch, prípadne podúčtoch zriadených organizáciám povinne podľa právnych predpisov, na základe opatrení príslušného ústredného orgánu alebo na zabezpečenie výkonov funkcií banky.

§ 3

(1) Pobočky vykonávajú platby, prípadne iné zúčtovania na účtoch organizácií zásadne na podklade príkazov platiteľov; na podklade príkazov príjemcov len v prípadoch ustanovených touto vyhláškou.

(2) Podkladom pre vyhotovenie príkazov organizáciou sú najmä faktúry, doklady nahrádzajúce faktúru,2) splátkové listy,3) právoplatné a vykonateľné rozhodnutia orgánov hospodárskej arbitráže, súdu alebo iného štátneho orgánu, ako aj iné doklady, ktorými veriteľ vyčísľuje pohľadávky a požaduje ich zaplatenie, napr. vyúčtovanie a dobropisy.

(3) Pobočky môžu vykonávať na ťarchu účtu bez príkazu alebo súhlasu jeho majiteľa úhrady na vyrovnanie splatných úverov, na zúčtovanie úrokov, poplatkov pri vykonávaní bankových operácií, náhrad bankových trov, ako aj ich paušálov, a to mimo poradia. Úhrady na ťarchu účtu bez príkazu jeho majiteľa môžu pobočky vykonávať aj vtedy, ak ich na to splnomocňujú právne predpisy alebo dohoda s majiteľom účtu. O každej takej úhrade informujú pobočky organizácie vyúčtovaním.

§ 4

(1) Organizácie dávajú pobočkám príkazy

a) písomnou formou,

b) médiom priamo použiteľným na ďalšie spracovanie v banke - napr. diernou alebo magnetickou páskou (ďalej len „kompatibilné médiá“),

c) diaľkovým prenosom dát.

(2) Organizácia dáva príkazy na ťarchu alebo v prospech svojho účtu pobočke, ktorá vedie jej účet, priamo alebo prostredníctvom organizácie vykonávajúcej výpočtové služby.

§ 5

Príkazy musia mať náležitosti predpísané bankou a musia byť aj inak v súlade s ustanoveniami podmienok banky. Údaje nad rámec predpísaných náležitostí príkazov si organizácie oznamujú priamo. Podmienky banky určujú, v ktorých prípadoch sú príkazcovia pri platbách na bežné (sporožírové) účty alebo na vkladné knižky občanov v štátnych sporiteľniach alebo v inom peňažnom ústave (ďalej len „peňažný ústav“) povinní zasielať týmto peňažným ústavom a príjemcom bližšie údaje v osobitnej správe (avíze).

§ 6

(1) Platobnými dokladmi pre písomné príkazy pri bezhotovostných platbách sú spravidla príkazy na úhradu alebo príkazy na inkaso. V jednom príkaze na úhradu alebo na inkaso nemožno zlučovať príkazy s rozličným dňom požadovanej splatnosti.4)

(2) Platobný styk vyplývajúci zo zúčtovania devízových prostriedkov uhrádzaných do zahraničia a dochádzajúcich zo zahraničia sa spravuje devízovými predpismi a zákonníkom medzinárodného obchodu spravidla za použitia osobitných platobných podmienok, foriem a dokladov podľa požiadaviek devízových bánk. Tak isto aj zúčtovanie vyplývajúce z nákupu a predaja valút a devíz sa spravuje devízovými predpismi za použitia dokladov podľa požiadaviek devízových bánk.

(3) Písomné príkazy platiteľov podpisujú dve osoby bez ohľadu na poradie, v akom sú uvedené v podpisových vzoroch pre disponovanie s prostriedkami na účtoch organizácie (ďalej len „podpisové vzory“). Pobočky skúmajú, či podpisy na týchto príkazoch zodpovedajú podpisovým vzorom. Podmienky banky určujú, kedy na písomných príkazoch postačí len jeden podpis.

(4) Písomné príkazy príjemcov sa vybavujú podpisom osoby zodpovednej za vystavenie príkazu; pobočky však správnosť týchto podpisov neskúmajú. Výnimkou sú písomné príkazy príjemcov podľa § 24 ods. 1 písm. c), ktoré musia byť podpísané dvoma osobami podľa podpisových vzorov.

(5) Na písomných príkazoch príjemcov týkajúcich sa pohľadávok vystavených na podklade právoplatného a vykonateľného rozhodnutia alebo osobitného predpisu [príkaz na vybranie podľa § 24 ods. 1 písm. b)] vyznačuje veriteľská organizácia aj číslo a dátum právoplatného a vykonateľného rozhodnutia a názov i sídlo orgánu, ktorý ho vydal, alebo odvolanie na osobitný predpis oprávňujúci príjemcu na použitie príkazu na vybranie. K týmto príkazom sa žiadne doklady neprikladajú. Pobočka nekontroluje oprávnenosť použitia uvedených príkazov. Príkazy na vybranie nemožno vykonávať kompatibilnými médiami a diaľkovým prenosom dát.

§ 7

(1) Príkazy dané kompatibilnými médiami a diaľkovým prenosom dát sa uskutočňujú ako príkazy platiteľov a príkazy príjemcov na základe dohody uzavretej medzi organizáciou a bankou.

(2) Pobočky zúčtovávajú príkazy podľa odseku 1, pokiaľ spôsob a forma odovzdania a ich obsah zodpovedajú podmienkam dojednaným dohodou, a to podľa dát, ktoré im prišli a ktoré prijal počítač banky na ďalšie spracovanie.

(3) Ak organizácia predkladá pobočke príkazy kompatibilnými médiami alebo diaľkovým prenosom dát, a to či priamo, alebo prostredníctvom poverenej organizácie, môžu sa podpisy za organizáciu nahradiť dohodnutým kódom. Organizácia je povinná zabezpečiť také opatrenia, aby sa tento spôsob udieľania príkazov nemohol zneužiť.

§ 8

(1) Pobočky informujú organizácie o zúčtovaní platieb výpismi z účtov alebo osobitnými zostavami (ďalej len „správa o zúčtovaní“) s prípadnými súhrnnými dokladmi vo forme súpisiek (ďalej len „súpiska“), prípadne výstupnými médiami, a to buď pri každom pohybe na účte, alebo po dohode s organizáciami v určitých obdobiach alebo diaľkovým prenosom dát. Správy o zúčtovaní výstupnými médiami alebo diaľkovým prenosom dát možno odovzdávať len na základe predchádzajúcej dohody organizácie s pobočkou.

(2) K správam o zúčtovaní týkajúcim sa platobného styku a zúčtovaní podľa § 6 ods. 2 dostane organizácia príslušné doklady s informáciami zodpovedajúcimi forme zúčtovania.

(3) Pokiaľ organizácie nemôžu účtovať priamo podľa údajov uvedených v správach o zúčtovaní a v súpiskách, môžu pobočku požiadať, aby pre ne vyhotovovala navyše jednotlivé doklady obsahujúce rovnaké údaje ako položky v súpiskách, a to len k platbám vykonaným z podnetu iných príkazcov (s výnimkou platieb prostredníctvom pôšt, ku ktorým dostanú doklady od orgánov spojov priamo).

DRUHÁ ČASŤ

LEHOTY V PLATOBNOM A ZÚČTOVACOM STYKU

§ 9

(1) Príkazy týkajúce sa úhrad zasielajú (predkladajú) organizácie pobočkám ihneď po vykonanej kontrole správnosti faktúr alebo iných dokladov, ktoré sú podkladom na vystavenie príkazov. Organizácie sú povinné vykonávať túto kontrolu tak, aby príkazy na úhradu dostali pobočky čo najskôr, najneskoršie dva pracovné dni (pri investičných dodávkach tri pracovné dni) pred uplynutím lehoty splatnosti pohľadávok určenej alebo dohodnutej podľa osobitných predpisov. Dohody o platobných lehotách organizácie pobočkám neoznamujú a banka ich dodržiavanie nesleduje.

(2) Príkazy týkajúce sa inkás podľa § 24 ods. 1 písm. a) sú organizácie povinné zasielať (predkladať) pobočkám v ten istý deň, keď odosielajú faktúry (vyrovnávkové zoznamy) odberateľom (prepravcom).

(3) Pobočky zúčtujú vykonateľné príkazy zásadne v deň splatnosti, ktorý príkazca na nich uviedol, pokiaľ ich dostanú najneskoršie dva pracovné dni (pri investičných dodávkach tri pracovné dni) pred týmto dňom. Ak ich dostanú po tejto lehote, zúčtuje ich pobočka najneskoršie nasledujúci pracovný deň (pri investičných dodávkach tri pracovné dni) po tom, čo ich dostala.

(4) Ak organizácia neuvedie na príkaze deň splatnosti, pobočka taký príkaz, ak je vykonateľný, zúčtuje v ten istý, najneskoršie v nasledujúci pracovný deň (pri investičných dodávkach tri pracovné dni) po tom, čo ho dostala.

(5) Banka je oprávnená, ak sa jej budú dávať vykonateľné príkazy kompatibilnými médiami alebo diaľkovým prenosom dát [§ 4 ods. 1 písm. b) a c)], povoliť v dohodách uzavretých podľa § 7 ods. 1 kratšie lehoty, než sú uvedené v odsekoch 1, 3 a 4.

(6) Vykonateľné príkazy na úhradu alebo na inkaso znejúce na nižšie sumy ako 1000 Kčs zúčtovávajú pobočky v ten istý, najneskoršie v nasledujúci pracovný deň po tom, čo ich dostanú, a to aj v prípade, ak bola na nich vyznačená ich splatnosť.

(7) Platiteľ nie je v omeškaní s platením, ak je suma odpísaná z jeho účtu v lehote splatnosti pohľadávok určenej alebo dohodnutej podľa osobitných predpisov.

(8) Ak organizácia uvedie na príkaze ako deň splatnosti príkazu deň pracovného pokoja5) alebo pracovného voľna, zúčtuje pobočka taký príkaz v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ podmienky banky neurčujú, v ktorých prípadoch sa príkaz zúčtuje v predchádzajúci pracovný deň.

(9) Sobota, ak je v banke dňom pracovného voľna, sa nepovažuje z hľadiska lehôt uvedených v tejto vyhláške na úkony banky za pracovný deň.

(10) Banka koncom roka určí, do akej lehoty sa majú vykonateľné písomné príkazy predložiť pobočkám, aby sa mohli zúčtovať ešte v starom roku.

(11) Odpísanie z účtu i pripísanie na účet sa z hľadiska počítania lehôt považujú za samostatné zúčtovania.

§ 10

(1) Lehoty podľa § 9 určené pre pobočky sa nevzťahujú na prípady, keď pobočky uplatnia kontrolné oprávnenie banky.6)

(2) Ak sa v dôsledku kontroly banky zúčtuje príkaz organizácie po lehote splatnosti pohľadávky, platí organizácia poplatok z omeškania za čas, po ktorý bol príkaz nevykonateľný.7)

TRETIA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI BANKY

§ 11

Pobočky zúčtovávajú vykonateľné príkazy organizácií len do výšky voľných prostriedkov (limitu) platiteľov vykázaných im pobočkou v poslednej správe o zúčtovaní, pokiaľ sa odosiela každý deň, keď sa na účte (podúčte) vykonáva akékoľvek zúčtovanie, inak do výšky voľných prostriedkov podľa stavu na účte (podúčte) v pracovný deň predchádzajúci dňu vykonania platieb. Pobočka je však oprávnená vykonávať platby aj z prostriedkov, ktoré sa zúčtujú v prospech účtov organizácií v deň vykonania platieb. Voľnými prostriedkami nie sú prostriedky viazané na iný účel (§ 14 ods. 6).

§ 12

(1) Pobočky zasielajú, prípadne odovzdávajú správy o zúčtovaní (§ 8 ods. 1) organizáciám nasledujúci pracovný deň po zúčtovaní alebo v lehotách dohodnutých s organizáciami. V termínoch určených v podmienkach banky môžu po dohode s organizáciami uvádzať v správach o zúčtovaní aj údaje o nevykonaných platobných dokladoch u nich evidovaných.

(2) Pobočky vyhotovujú oznámenie o výške zostatkov na účtoch (podúčtoch) organizácií k poslednému dňu v roku po vyrovnaní zostatkov účtov štátneho rozpočtu s príslušným ministerstvom financií a zasielajú ho organizáciám do 4 pracovných dní po poslednej lehote určenej príslušnými predpismi na vybavenie reklamácií bankou.8) Správnosť zostatkov organizácie potvrdzujú do 14 kalendárnych dní po odoslaní tohto oznámenia pobočkami alebo v tej istej lehote uplatňujú námietky. Ak pobočky nedostanú v uvedenej lehote potvrdenie správnosti zostatkov účtov ani námietky, považujú zostatky účtov na účely inventarizácie za schválené.

§ 13

Ak banka zistí, že príkazy nezodpovedajú ustanoveniam právnych predpisov, prípadne podmienkam banky, nezúčtováva ich a vracia ich príkazcovi.

§ 14

(1) Pri nedostatku prostriedkov na účte (vyčerpanie určeného limitu) zúčtovávajú pobočky príkazy postupne, ako to prostriedky na účte (limit) dovolia, pokiaľ pre jednotlivé príkazy neurčí príkazca pri ich predložení (zaslaní) prednostné poradie. Príkazca môže zmeniť poradie platieb, ktoré prv určil, najneskoršie dva pracovné dni pred dňom splatnosti príkazu. Pri príkazoch nezaplatených pre nedostatok prostriedkov a v banke evidovaných môže organizácia poradie dodatočne zmeniť za predpokladu, že príkaz nie je dosiaľ realizovaný. Pobočka v týchto prípadoch zmení poradie príkazu do troch pracovných dní po tom, čo dostane oznámenie organizácie o určení poradia platieb. Spôsob udieľania príkazov na prednostné platby určujú podmienky banky. Pri viacerých príkazoch na prednostné poradie zúčtováva pobočka tieto príkazy v poradí podľa splatnosti na nich vyznačenej, pri príkazoch bez splatnosti podľa dátumu vyhotovenia vstupov do počítača banky (ďalej len „časové poradie“).

(2) Ak organizácia včas neurčí poradie platieb, zúčtováva pobočka príkazy v časovom poradí, pokiaľ táto vyhláška (§ 3 ods. 3), osobitné predpisy alebo zásady vnútornej a zahraničnej bankovej menovej politiky, schválené vládou Československej socialistickej republiky, neustanovujú inak; pri účelove viazaných prostriedkoch (odsek 6) aj s prihliadnutím na účel platby.

(3) Vykonateľné príkazy na inkaso pohľadávok priznaných organizáciám voči povinným organizáciám v pevne určených sumách právoplatným a vykonateľným rozhodnutím orgánov hospodárskej arbitráže, súdu alebo iného štátneho orgánu a v prípadoch, keď to ustanovujú osobitné predpisy (príkazy na vybranie), zúčtováva banka vždy v časovom poradí s výnimkou prípadoch, keď sa organizácii na jej žiadosť už rezervujú prostriedky na mzdy.

(4) Pri platbách rovnakého časového poradia rozhoduje o poradí ich zúčtovania pobočka.

(5) Ak prostriedky na účte (limit), prípadne rozpočet stavby alebo objektu nestačia na vykonanie celého príkazu organizácie, pobočka nie je povinná vykonávať čiastočnú úhradu.

(6) Podmienky banky určujú, kedy možno zúčtované prostriedky účelove viazať na účte organizácie, a to buď z jej vlastného podnetu, z podnetu banky alebo z podnetu iných organizácií ako príkazcov platieb.

§ 15

Ak pobočka zúčtuje platbu chybne alebo ak zistí iné závady vzniknuté pri platení, odstráni nesprávnosť opravným zúčtovaním. Iné závady vzniknuté pri platení odstráni pobočka opravným zúčtovaním vtedy, ak nemá pochybnosti o tom, že ide o nesprávnosť, a ak jej nie je známe, že v tej istej veci sa začalo arbitrážne, súdne alebo správne konanie.9)

§ 16

(1) Úrokovanie vkladov a úverov sa začína dňom ich zúčtovania na účte. Úrokovanie vkladov, prípadne ich časti sa končí dňom predchádzajúcim dňu výberu (prevodu) vkladu, prípadne tejto ich časti. Úrokovanie úverov, prípadne ich časti sa končí dňom predchádzajúcim dňu ich vyrovnania, prípadne ich zníženia.

(2) Pri úrokovaní vkladov a úverov sa počíta mesiac za 30 dní. Úroky sa počítajú spravidla vo štvrťročných obdobiach a účtujú sa organizáciám do piatich pracovných dní nasledujúcich po úrokovacom období.

(3) Zúčtovanie úrokov dokladá banka organizácii výpočtom s uvedením súm úrokov podľa jednotlivých účtov, prípadne aj celkových úrokových súčinov. Úrokové stupnice vyhotovuje banka vo výnimočných prípadoch na žiadosť organizácií, a to iba k základným účtom; žiadosti organizácií sa musia pobočke doručiť najneskoršie tri pracovné dni pred začiatkom úrokovacieho obdobia.

§ 17

Pobočka účtuje organizáciám okrem náhrad skutočných trov vzniknutých v záujme organizácie pri vykonávaní platobného styku aj poplatky za vedenie účtov a podúčtov a za mimoriadne práce a služby.10)

§ 18

Na uľahčenie platobného styku medzi organizáciami je pobočka oprávnená oznamovať čísla a názvy základných účtov organizácií žiadateľom, ak pre niektoré organizácie nie sú ustanovené výnimky11) a ak udaný dôvod, pre ktorý sa majú tieto údaje žiadateľom oznámiť, uzná za opodstatnený.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁCIÍ

§ 19

(1) Organizácie sú povinné uvádzať v príkazoch (§ 4) účel platby len arabskými číslicami, a to znakom vyjadrujúcim povahu platby (tzv. konštantným symbolom) podľa prílohy tejto vyhlášky a znakom vyjadrujúcim číslo faktúry, vyúčtovania, dobropisu a pod. (tzv. variabilným symbolom). Ak ide o platby týkajúce sa investícií, štátneho plánu rozvoja vedy a techniky a akcie Z, sú organizácie povinné uvádzať v príkazoch aj číslo stavby, objektu, úlohy, akcie Z (tzv. špecifický symbol).

(2) Prípadné zmeny konštantných symbolov je banka oprávnená vyhlasovať vždy len s účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho roka.

(3) Organizácia požiada financujúcu pobočku o pridelenie čísla stavby, objektu, úlohy a akcie Z pred ich zaradením do návrhu príslušného plánu, prípadne pred začatím financovania prieskumných a projektových prác alebo iných investičných nákladov, ktoré sa môžu platiť pred zaradením stavieb do plánu investícií.

§ 20

(1) Príkaz organizácie sa môže celkom alebo čiastočne odvolať s udaním dôvodu, a to len písomne.

(2) Organizácia, ktorá príkaz odvoláva, je súčasne povinná oznámiť to príjemcovi platby (platiteľovi, ak príkaz dá príjemca), pokiaľ ho predtým o udelení príkazu pobočke upovedomila.

§ 21

(1) Organizácie sú povinné bezodkladne po tom, čo dostali správu o zúčtovaní, preskúmať jej správnosť a na zistené chyby ihneď písomne upozorňovať pobočky a do desiatich kalendárnych dní po splatnosti príkazu, prípadne - pri príkazoch bez uvedenia splatnosti - po odoslaní (predložení) príkazov písomne reklamovať u nich nerealizovanie vykonateľných príkazov. Pri nedostatku prostriedkov na účte sa počíta táto lehota odo dňa, keď podľa správy o zúčtovaní mohla organizácia zistiť, že príkaz bol vykonateľný.

(2) Práva zo závad v platobnom styku reklamuje v pobočke spravidla príkazca. V období ročnej účtovnej uzávierky prijíma pobočka reklamácie týkajúce sa chybného zúčtovania v minulom roku najneskoršie do 14 kalendárnych dní v novom roku, ak má byť ešte v minulom roku zúčtované.

(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté práva organizácií, ktoré im vzniknú voči banke zo závad v platobnom styku, pokiaľ ich reklamujú v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď k závade došlo.12)

PIATA ČASŤ

ZRUŠENIE ÚČTOV A PODÚČTOV ORGANIZÁCIÍ

§ 22

(1) Účty a podúčty zriadené podľa § 2 ods. 1 ruší pobočka na základe žiadosti organizácie. Podúčty môže pobočka tiež zrušiť po predchádzajúcom upovedomení organizácie aj bez takej žiadosti, ak v priebehu šiestich mesiacov nedošlo na nich k pohybu.

(2) Pobočka zruší účet (podúčet) ku dňu určenému organizáciou, pokiaľ dostane žiadosť aspoň dva pracovné dni pred týmto dátumom, inak do dvoch pracovných dní po tom, čo dostala žiadosť. K tomuto dňu tiež prevedie podľa príkazu organizácie prípadný zostatok účtu príslušnému príjemcovi.

ŠIESTA ČASŤ

PLATOBNÝ STYK

Prvý oddiel

Platobný bezhotovostný styk

§ 23

(1) Na podklade príkazov platiteľov sa môžu vykonávať platby

a) za dodávky každého druhu,

b) finančnej povahy.

(2) Platby za dodávky podľa § 24 ods. 1 písm. a) rozpočtovým a príspevkovým organizáciám Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva dopravy - veliteľstva železničného vojska, Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky - Správy zboru nápravnej výchovy a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky - Správy zboru nápravnej výchovy, ich závodným kuchyniam a útvarovým organizáciám KSČ, SZM a ROH sa vykonávajú vždy na podklade príkazov platiteľov.

§ 24

(1) Na podklade príkazov príjemcov sa môžu vykonávať inkasá súm

a) za fakturované dodávky výrobkov, prác, výkonov a služieb (včítane fakturovaného i nefakturovaného prepravného),

b) priznaných organizáciám v pevne určenej výške právoplatným a vykonateľným rozhodnutím orgánov hospodárskej arbitráže, súdu alebo iného štátneho orgánu a v prípadoch, keď to ustanovujú osobitné predpisy (príkazy na vybranie),

c) podľa osobitných dohôd uzavretých medzi príslušným ústredným orgánom a ústredím banky alebo jej hlavným ústavom, prípadne podľa osobitných predpisov,

d) týkajúcich sa pohľadávok finančnej povahy peňažných ústavov na základe dohôd uzavrených s organizáciami,

e) súpisiek šekov na zúčtovanie podľa § 33 ods. 4 vyhlášky.

(2) Prepravné za železničnú, automobilovú, vodnú a leteckú dopravu zásielok zahŕňa aj

a) poplatky za nakladacie, vykladacie a prekladacie práce, za uskladnenie a uloženie zásielok v dopravných organizáciách, ako aj poplatky iného druhu vzniknuté v odosielacej stanici, pokiaľ uvedené poplatky s prepravou priamo súvisia,

b) poplatky za pristavenie a odtiahnutie vozňov na vlečkách,

c) poplatky vzniknuté pri preprave alebo v stanici určenia, ktoré sa platia príjemcom,

d) cestovné za prepravu osôb aerotaxi a leteckú, ako aj poplatky za ich cestovné batožiny pri týchto prepravách,

e) cestovné za hromadnú prepravu osôb, ako aj poplatky za ich cestovné batožiny pri týchto prepravách.

§ 25

Organizácie môžu použiť príkazy podľa § 24 ods. 1 písm. a) len v prípade, že sa na tomto spôsobe platenia dohodnú. Ak nedôjde k dohode, uhrádzajú sa záväzky na podklade príkazov platiteľov. Banka uzavretie dohody neskúma.

§ 26

(1) Organizácia si môže po vykonanom inkase sumu čiastočne alebo úplne vybrať späť ako spätné inkaso v prípadoch,

a) ak nemusí platiť faktúru podľa osobitných predpisov alebo podľa hospodárskej zmluvy,

b) ak bola faktúra (vyúčtovanie prepravného) už celkom alebo čiastočne zaplatená,

c) ak bola z jej účtu z iných dôvodov neoprávnene vybraná suma podľa § 24 ods. 1 písm. a), na ktorú príjemca pôvodného inkasa nemal právo,

a to do 10 kalendárnych dní od dátumu zúčtovania zaplatenej sumy.

(2) Pri spätnom inkase je organizácia súčasne povinná písomne oznámiť dôvody spätného inkasa príjemcovi pôvodného inkasa; tým nie sú dotknuté osobitné predpisy o reklamačnej povinnosti. Banka neskúma, či organizácia také oznámenie poslala alebo reklamáciu uplatnila.

§ 27

Spätné inkaso spätného inkasa je neprípustné; pohľadávku z titulu spätného inkasa možno vyrovnať len na podklade príkazu platiteľa.

§ 28

Ak si dodávateľ (dopravca) vyinkasuje svoju pohľadávku bez dohody s odberateľom (prepravcom), zaplatí penále vo výške 5 % z neoprávnene inkasovanej sumy. Penále v rovnakej výške zaplatí odberateľ (prepravca), ktorý neoprávnene použil spätné inkaso, ako aj dodávateľ (dopravca), ktorý si inkasoval sumu pred dohodnutou splatnosťou pohľadávky. Túto sankciu nemusí oprávnená organizácia účtovať a vymáhať.

§ 29

Reklamácie týkajúce sa inkasa platieb si vybavujú organizácie medzi sebou následne po zúčtovaní inkás.

§ 30

Príkazy organizácií, na zaplatenie ktorých nie je na účte (podúčte) platiteľa dostatok prostriedkov, pobočka eviduje až do ich zaplatenia. Pri inkase prepravného podľa § 24 ods. 2 písm. a) až c) voči úverovaným organizáciám, pokiaľ nejde o platby z investičných prostriedkov, ich pobočka v takom prípade zúčtováva na ťarchu poskytnutého úveru na prepravné.

§ 31

(1) Opakujúce sa platby uhrádza príkazca spravidla trvalým príkazom, ak ide o platby, prípadne zúčtovania v rovnakej výške splatné v určitom termíne alebo pri dosiahnutí určitého zostatku účtu alebo pri prevodoch celého zostatku účtu v určitom termíne.

(2) Trvalým príkazom sa uhrádzajú aj platby plánovaného zúčtovania používané v prípadoch, keď ide o stále a rovnomerné neinvestičné dodávky a keď sa odberateľ a dodávateľ (prepravca a dopravca) dohodnú o fakturovacom a zúčtovacom období, termínoch splátok a ich výške, spôsobe vyrovnávania rozdielu medzi sumou faktúry a hodnotou plánovaných splátok a o čase splatnosti dohody.

(3) Banka môže v podmienkach banky určiť druhy platieb, ktoré možno uhrádzať len trvalým príkazom.

(4) Organizácie predkladajú pobočkám príkazy na trvalé platby najneskoršie desať pracovných dní pred dňom určeným na zúčtovanie prvej platby. Spôsob predkladania trvalých príkazov určujú podmienky banky.

§ 32

Vyrovnávanie vzájomných pohľadávok medzi organizáciami započítaním (periodické alebo jednorazové, medzi dvoma organizáciami alebo skupinou organizácií) sa môže uskutočňovať len so súhlasom banky. Spôsob skupinového vyrovnávania vzájomných pohľadávok sa upravuje dohodou medzi ústredím banky, prípadne jej hlavnými ústavmi a príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi, prípadne ústrednými orgánmi republík. Banka je oprávnená z vlastného podnetu navzájom zúčtovať v nej evidované platby, ak sú na to ekonomické dôvody.

§ 33

(1) Organizácie môžu na bezhotovostné vyrovnávanie svojich pohľadávok neinvestičnej povahy preberať šeky vystavené na banku, označené ako šeky na zúčtovanie. Šeky na zúčtovanie sa musia predložiť pri prevzatí dodávky a musia sa na nich uviesť zúčtovacie dáta príjemcu a príslušné symboly. Šeky na zúčtovanie musí organizácia, ktorá ich prevzala, predložiť pobočke, ktorá vedie jej účet, v lehote platnosti šekov, ktorá je totožná s platnosťou pokladničných šekov podľa § 36 ods. 1.

(2) Organizácie môžu preberať na bezhotovostné vyrovnávanie svojich pohľadávok za dodávky každého druhu šeky na zúčtovanie vystavené na banku ako šekovníka inými peňažnými ústavmi, ktoré poskytujú peňažné služby občanom. Tieto šeky platia 30 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia, tento deň do toho nepočítajúc, a organizácia, ktorá šek prevzala, musí ho predložiť pobočke, ktorá vedie jej účet, najneskoršie do 5 pracovných dní po uplynutí platnosti šeku.

(3) Organizácie môžu ďalej preberať na bezhotovostné vyrovnávanie svojich pohľadávok šeky na zúčtovanie vystavené občanmi, ktorí majú vklady na bežných a sporožírových účtoch vedených v iných peňažných ústavoch. Tieto šeky sa musia odovzdať organizáciám do 8 dní po vystavení, organizácie ich potom odovzdávajú pobočke do 5 pracovných dní po ich prevzatí. Prevzatie takých šekov organizáciami sa spravuje podmienkami určenými príslušným peňažným ústavom v šekovej knižke. Pokiaľ organizácia nedodržala pri prevzatí šeku podmienky ustanovené v tomto odseku, môže jej šekovník šek vrátiť a požiadať ju o vrátenie sumy, pokiaľ bola už uhradená.

(4) Organizácie odovzdávajú šeky na zúčtovanie podľa predchádzajúcich odsekov, spísané do súpisiek, pobočke, ktorá vedie ich účet.

Druhý oddiel

Platobný hotovostný styk

§ 35

Organizácie skladajú hotovosti v pobočkách, iných peňažných ústavoch alebo na poštách v prospech svojich účtov, prípadne v prospech iných organizácií v pobočkách alebo iných peňažných ústavoch. Pri skladaní hotovostí v pobočkách alebo iných peňažných ústavoch používajú organizácie výhradne pokladničné zloženky.

§ 36

(1) Organizácie vyberajú hotovosti z účtov vedených v pobočkách len na pokladničné šeky (ďalej len „šeky“). Šeky platia 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia, pričom deň vystavenia sa do tejto lehoty nepočíta; v tejto lehote sa musia šeky predložiť na vyplatenie. Šek je splatný v deň jeho predloženia a nemožno ho odvolať.

(2) Šeky možno vystavovať iba na meno. Vystaviteľ šeku je povinný vyznačiť v texte šeku neskrátené meno a priezvisko osoby, ktorej sa má hotovosť vyplatiť.

(3) Osoba zo šeku oprávnená je povinná pri jeho predložení preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným dokladom nahrádzajúcim občiansky preukaz a príjem peňazí potvrdiť na šeku svojím podpisom.

(4) Šeky vystavené na doručiteľa, na rad, indosované šeky, ako aj šeky s uplynulou lehotou platnosti a šeky, na úhradu ktorých nie je na účte vystaviteľa šeku dostatok prostriedkov, pobočka vracia predložiteľovi bez uskutočnenia výplaty; rovnako postupuje v prípade, ak nie sú splnené podmienky odsekov 1 až 3.

(5) Odlúčené závody, ktoré nie sú zapísané do podnikového registra ako odštepné závody, prípadne iné zložky organizácií môžu čerpať hotovosti v poverených pobočkách bez predchádzajúcej úhrady prostriedkov z účtov organizácií, prípadne na poverených poštách, ak v ich sídle nie je pobočka, a to na základe dohody uzavretej medzi organizáciou a pobočkou vedúcou jej účet, ako aj príslušným orgánom spojov, ak ide o čerpanie hotovostí na poštách (tzv. čerpanie hotovosti krátkou cestou). Zastupiteľstvá a pobočky štátnych sporiteľní môžu čerpať hotovosti krátkou cestou na poštách aj v prípadoch, keď v ich sídle je pobočka banky. Rozsah čerpania, ako aj ďalšie podmienky vyberania hotovostí krátkou cestou určujú osobitné podmienky vydané ústredím banky, ktoré pobočky odovzdajú organizáciám hodlajúcim používať tento spôsob výberu hotovostí.

§ 37

(1) Na skladanie hotovostí prostredníctvom pôšt používajú organizácie poštové poukážky (vzorca A) na úhrady súm v prospech účtov v pobočkách alebo v iných peňažných ústavoch.

(2) Na celkové sumy hotovostí zložených na poštách odovzdávajú orgány spojov pobočkám alebo iným peňažným ústavom príkazy na zúčtovanie týchto súm v prospech účtov jednotlivých organizácií.

§ 38

(1) Príkazy na výplaty hotovostí na poštách na ťarchu účtov organizácií v pobočkách alebo iných peňažných ústavoch sa vykonávajú poštovými poukážkami (vzorca B) alebo šekmi.

(2) Príkaz na zúčtovanie celkovej sumy poštových poukážok spísaných do zoznamu poštových poukážok predkladajú organizácie na samostatnom tlačive.

§ 39

Pri platbách uskutočňovaných prostredníctvom pôšt možno uplatniť reklamácie iba na poštách.

SIEDMA ČASŤ

USTANOVENIA PLATNÉ NA PRECHODNÉ OBDOBIE

Prvý oddiel

Všeobecné ustanovenia

§ 40

(1) Platobný styk a zúčtovanie na účtoch organizácií podľa predchádzajúcich ustanovení (ďalej len „automatizovaný spôsob zúčtovania“) sa zavádza postupne podľa pobočiek alebo iných peňažných ústavov, prípadne podľa krajov, v ktorých sú vytvorené podmienky na tento spôsob zúčtovania, a to pre všetky organizácie, ktoré majú v nich účty, prípadne podúčty.

(2) Dáta, na ktoré sa v pobočkách zavedie automatizovaný spôsob zúčtovania, určí predseda banky; o termíne zavedenia automatizovaného spôsobu zúčtovania upovedomia riaditelia pobočiek vedúcich organizácií najmenej dva mesiace vopred doporučeným listom. Obdobne sa po dohode s bankou postupuje aj pri iných peňažných ústavoch a ich zložkách.

(3) Pre ostatné organizácie a pobočky platia do dňa zapojenia na automatizovaný spôsob zúčtovania (prechodné obdobie) ustanovenia tejto vyhlášky s výnimkou ustanovení § 8 a s doplnkami a odchýlkami uvedenými v § 41 až 52. Podrobnosti o používaní platobných dokladov v prechodnom období určujú podmienky banky.

(4) Pokiaľ organizácie budú odovzdávať pobočkám príkazy splatné k dátumu zavedenia automatizovaného spôsobu zúčtovania (odsek 2) alebo neskoršie, budú ich vystavovať už spôsobom určeným pre automatizovaný spôsob zúčtovania. Rovnakým spôsobom budú pobočky od uvedeného dátumu spracúvať aj platobné doklady nezaplatené pre nedostatok prostriedkov (limitu), prípadne z iných dôvodov a u nich evidované.

§ 41

Pobočky sú povinné organizáciám zasielať, prípadne podľa dohody s nimi im odovzdávať výpisy z účtov so súpiskami, prípadne aj s jednotlivými dokladmi vystavenými príkazcami alebo bankou, a to v nasledujúci pracovný deň po zúčtovaní, pokiaľ nebola s organizáciami dohodnutá iná lehota. Väzba medzi jednotlivými dokladmi vystavenými príkazcami, prípadne vyhotovenými bankou a výpismi z účtov so súpiskami je zabezpečená iba číslom účtu príkazcu a sumou.

§ 42

Organizácie, pre ktoré banka nespracúva platobné doklady automatizovaným spôsobom zúčtovania, vystavujú príkazy podľa ustanovení § 43 až 52. Číselne vyjadrený účel platby formou variabilného a konštantného, prípadne aj špecifického symbolu nahrádzajúci slovne vyjadrený účel platby uvádzajú organizácie na jednotlivé platobné doklady.

Druhý oddiel

Platenie z podnetu platiteľov

§ 43

(1) Platobnými dokladmi pri platení z podnetu platiteľov sú najmä prevodné príkazy (§ 44), nákupné lístky (§ 45) a poštové poukážky (§ 46).

(2) Pokiaľ nie je v tejto časti ustanovené inak, platia pre používanie platobných dokladov uvedených v odseku 1 obdobne ustanovenia druhej až šiestej časti platiace pre príkazy platiteľa.

(3) Platobné doklady uvedené v odseku 1 predkladajú platitelia pobočkám, ktoré vedú ich účty, jednotlivo alebo - ak ide o viac príkazov - spisujú ich do hromadného dokladu.

§ 44

Platenie prevodnými príkazmi

Prevodné príkazy používajú organizácie tak isto pri platbách plánovaného zúčtovania (§ 31 ods. 2); tieto príkazy označujú dátumom splatnosti a poznámkou, že ide o plánované zúčtovanie, a predkladajú ich pobočkám jednotlivo ku dňu splatnosti príkazov alebo po dohode s pobočkou hromadne na obdobie s ňou dohodnuté.

§ 45

Platenie nákupnými lístkami

Nákupné lístky môžu používať len nákupné organizácie, a to na zaplatenie nákupu poľnohospodárskych výrobkov od poľnohospodárskych organizácií.

§ 46

Platenie poštovými poukážkami

Organizácie môžu na platby neinvestičnej povahy použiť poštové poukážky (vzorca A), ak obsahujú všetky náležitosti požadované pre prevodné príkazy.

§ 47

Zúčtovanie prevodov spracovaných orgánmi spojov

(1) Platby skladané v hotovosti poštovými poukážkami (vzorca A) na poštách, určené na pripísanie na účty organizácií v pobočkách, pripisujú pobočky týmto organizáciám úhrnnými sumami podľa podkladov orgánov spojov v lehotách uvedených v § 9 ods. 4. Ústrižky poštových poukážok zasielajú pošty priamo príjemcom platieb.

(2) Ak príjemcovia majú účty v štátnych sporiteľniach, pripisujú pobočky úhrnné sumy prevodov v prospech týchto peňažných ústavov, ktoré podľa ústrižkov poštových poukážok došlých im od pôšt zúčtujú príslušné sumy jednotlivým príjemcom.

(3) Ak príjemcovia majú účty v iných peňažných ústavoch,14) postupujú tieto peňažné ústavy spôsobom uvedeným v odseku 1.

Tretí oddiel

Platenie z podnetu príjemcov

§ 48

(1) Platobnými dokladmi pri platení z podnetu príjemcov sú inkasné príkazy (§ 49), výberky prepravného (§ 50), príkazy na vybranie (§ 51) a prevodné príkazy vyhotovené podľa osobitných dohôd alebo osobitných predpisov (§ 52).

(2) Pokiaľ nie je v tejto časti ustanovené inak, platia pre používanie platobných dokladov uvedených v odseku 1 obdobne ustanovenia druhej až šiestej časti platiace pre príkazy príjemcov, a to pri inkasných príkazoch a výberkách prepravného ustanovenia platiace pre inkasá podľa § 24 ods. 1 písm. a), pri príkazoch na vybranie ustanovenia platiace pre inkasá podľa § 24 ods. 1 písm. b) a pre prevodné príkazy vyhotovované podľa osobitných dohôd alebo osobitných predpisov ustanovenia platiace pre inkasá podľa § 24 ods. 1 písm. c).

§ 49

Platenie inkasnými príkazmi

Inkasné príkazy zasielajú (predkladajú) dodávatelia pobočkám, ktoré vedú účty odberateľov.

§ 50

Platenie výberkami prepravného

(1) V styku s Československými štátnymi dráhami a Československými aerolíniami predkladá výberku prepravného a vyrovnávkový zoznam prepravca týmto dopravcom. O spôsobe vypĺňania výberiek prepravného a ich predkladania sa ostatní dopravcovia dohodnú priamo s prepravcami.

(2) Výberky prepravného spísané do súpisiek výberiek prepravného predkladá dopravca pobočke, ktorá vedie jeho účet. Železničná stanica odovzdá alebo odošle výberky prepravného spolu so súpiskami pobočke určenej príslušnou správou dráhy po dohode s bankou.

(3) Výberky prepravného, na ktoré pobočka neposkytuje úver na prepravné (§ 30), odovzdáva alebo odosiela dopravca pobočke, ktorá vedie účet prepravcu.

§ 51

Platenie príkazmi na vybranie

Oprávnená organizácia odosiela alebo odovzdáva príkazy na vybranie obsahujúce údaje podľa § 6 ods. 5 pobočke, ktorá vedie účet povinnej organizácie.

§ 52

Platenie podľa osobitných dohôd alebo osobitných predpisov

Platobnými dokladmi pri tomto druhu inkás (bankové inkaso), ktorý môžu používať organizácie individuálne určené dohodou medzi príslušným ústredným orgánom a bankou na určité druhy platieb, sú prevodné príkazy, ktoré vystavuje príjemca a predkladá ich pobočke vedúcej jeho účet.


ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 53

(1) Súhlas jednotlivým organizáciám mať peňažné prostriedky na účtoch v iných peňažných ústavoch a vykonávať platby ich prostredníctvom udieľajú hlavné ústavy banky.15)

(2) Súhlas na zriadenie podúčtov organizácie v inom peňažnom ústave dáva pobočka, ktorá vedie jej účet.

§ 54

Bez súhlasu banky podľa § 53 ods. 1 sa môžu zriaďovať účty

a) organizáciám zahraničného obchodu v Československej obchodnej banke, ú. s.; výnimku tvoria organizácie uvedené v osobitnej časti štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva,

b) cestovným kanceláriám v Českej socialistickej republike v Živnostenskej banke, národnom podniku v Prahe,

c) cestovným kanceláriám v Slovenskej socialistickej republike v Československej obchodnej banke, ú. s., pobočke v Bratislave,

d) okresným a nižším zložkám spoločenských organizácií v štátnych sporiteľniach; výnimku tvoria útvarové organizácie KSČ, SZM a ROH organizácií uvedených v § 23 ods. 2.

§ 55

Banka môže pre jednotlivé organizácie alebo odvetvia (odbory) na ich žiadosť podanú prostredníctvom príslušného ústredného orgánu povoľovať výnimky alebo ustanoviť odchýlky z tejto vyhlášky. Ak to vyžadujú dôležité dôvody, najmä potreby zavádzania a ďalšieho prehlbovania automatizácie platobného styku a zúčtovania na účtoch organizácií, môže banka sama po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi ustanoviť výnimky alebo odchýlky.

§ 56

Bližšie podmienky, za ktorých banka zriaďuje a vedie účty, prípadne podúčty organizáciám a uskutočňuje platobný styk a zúčtovanie, ustanovujú podmienky banky. Podmienky banky platia v týchto vzťahoch aj pre iné peňažné ústavy a organizácie, ktorých účty vedú, pokiaľ pri žiadosti peňažných ústavov banka neustanoví odchýlky.

§ 57

Dohody o inkase súm za dodávky podľa § 24 ods. 1 písm. a) (okrem dohôd o inkase súm za prepravné) uzavreté na základe doterajších predpisov strácajú platnosť.

§ 58

Zmena vyhlášky č. 118/1972 Zb.

Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách sa mení takto:

1. v § 2 písm. d) sa slová „účel platby a číselný symbol pokladničného plánu banky4) (príloha č. 1)“ nahrádzajú slovami „symboly podľa predpisu o platobnom styku4)“;

2. zrušuje sa príloha č. 1 tejto vyhlášky.

§ 59

Zrušuje sa vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej č. 85/1966 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.

§ 60

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1979, s výnimkou ustanovenia § 19, ktoré nadobúda účinnosť už 1. januárom 1979.


Predseda

Štátnej banky československej:

Ing. Potáč v. r.


Príloha vyhlášky č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch oganizácií

Symboly vyjadrujúce povahu platby (konštantné symboly) používané v platobnom styku

A. Všeobecné ustanovenia

1. Konštantný symbol je dôležitou informáciou potrebnou na uskutočňovanie platobného styku a na správne zúčtovanie tak v peňažných ústavoch, ako aj v organizáciách. Vyjadruje charakter platby a nahrádza slovný účel platby.

2. Konštantné symboly uvedené v tejto prílohe sú pre organizácie záväzné. Konštantné symboly označené „P" používajú len peňažné ústavy, konštantné symboly označené „PS" používajú len peňažné ústavy a orgány spojov.

3. Spôsob použitia konštantných symbolov upresňujú Všeobecné podmienky Štátnej banky československej pre vedenie účtov organizácií a pre uskutočňovanie platobného styku.

B. Skladba konštantných symbolov

1. Konštantný symbol sa skladá

a) z jednomiestnej až trojmiestnej základnej časti vyjadrujúcej charakter platby (Z),

b) z jednomiestnej premennej časti zabezpečujúcej rozlíšenie platieb z hľadiska spôsobu platenia a zúčtovania (X) a má túto schému: Z Z Z X.

2. Základná časť konštantného symbolu („Z") sprava doľava predstavuje

a) hlavné ekonomické triedenie platieb (triedu),

b) druhové členenie platieb podľa potrieb výkazníctva alebo ekonomických väzieb,

c) podrobnejšie členenie pre potreby analýz alebo evidencie.

3. Hlavné ekonomické triedenie platieb:

0 - platby prevádzkového charakteru za dodávky výrobkov, prác, výkonov a služieb

1 - vzťahy k štátnym rozpočtom a rozpočtom národných výborov

2 - platby za dodávky investičnej povahy

3 - mzdové a ostatné osobné náklady

4 - vzťahy k štátnym rozpočtom a rozpočtom národných výborov

5 - ostatné finančné platby

6 - prevody medzi účtami organizácií

7 - príjmy pokladničného plánu

8 - platby za dodávky investičnej povahy uskutočnené do konca minulého roka

9 - vzťahy peňažných ústavov ku klientele a ostatné prevody.

C. Prehľad konštantných symbolov

I. Základná časť konštantného symbolu

Trieda 0 - platby prevádzkového charakteru za dodávky výrobkov, prác, výkonov a služieb:

00X - platby za dodávky výrobkov (okrem dodávok poľnohospodárskych výrobkov, predmetov nakupovaných v maloobchode, dodávok pre rozvoj vedy a techniky, prípadne dodávok podľa osobitných predpisov)

10X - platby za poľnohospodárske výrobky

20X - platby za predmety nakupované v maloobchode1)

30X - platby za dodávky prác, výkonov a služieb (okrem platieb za samostatne platené prepravné dopravným organizáciám)

40X - platby za samostatne platené prepravné dopravným organizáciám

50X - platby za dodávky výrobkov na rozvoj vedy a techniky

750X - platby za dodávky výrobkov na rozvoj vedy a techniky - dodatkové výdavky

150X - platby za dodávky prác, výkonov a služieb na rozvoj vedy a techniky

850X - platby za dodávky prác, výkonov a služieb na rozvoj vedy a techniky - dodatkové výdavky

80X - platby za dodávky podľa osobitných predpisov.

Pri platbách prevádzkového charakteru za dodávky z dovozu zo zahraničia sa vždy na 4. mieste sprava konštantného symbolu doplní číslica 3.

Trieda 1 - vzťahy k štátnym rozpočtom a rozpočtom národných výborov: konštantné symboly tejto triedy sa určujú po dohode medzi Štátnou bankou československou a Federálnym ministerstvom financií.

Trieda 2 - platby za dodávky investičnej povahy včítane úhrad splátkových listov, prípadne akontácií pri dovoze:

02X - platby za stavebné a montážne práce a stroje zahrnuté do rozpočtu stavieb

22X - platby za stroje nezahrnuté do rozpočtu a ich montáže

32X - platby za prieskumné a projektové práce

42X - platby za iné investície

142X - platby za iné investície nakupované v maloobchode

52X - platby za inžiniersku činnosť a predprojektovú prípravu pri bytovej výstavbe stavebných bytových družstiev

62X - platby nákladov nezahŕňaných do obstarávacej ceny základných prostriedkov

72X - príspevky na združenú výstavbu uhrádzané iným organizáciám

82X - platby na akciu Z - vecné náklady

92X - platby na akciu Z - osobné náklady.

Pri platbách týkajúcich sa investícií uskutočňovaných vo vlastnej réžii (svojpomocou) sa vždy na 4. mieste sprava konštantného symbolu doplní číslica 2.

Pri platbách za dodávky (akontácie) investičnej povahy z dovozu zo zahraničia sa vždy na 4. mieste sprava konštantného symbolu doplní číslica 3.

Trieda 3 - mzdy a ostatné osobné náklady:

03X - výbery prostriedkov na mzdy, odmeny za práce a ostatné osobné náklady

13X - zrážky z miezd

83X - podiely na hospodárskych výsledkoch

93X - dávky sociálneho zabezpečenia (dôchodky, podpory, národné poistenie).

Trieda 4 - vzťahy k štátnym rozpočtom a rozpočtom národných výborov: konštantné symboly tejto triedy sa určujú po dohode medzi Štátnou bankou československou a Federálnym ministerstvom financií. Pre organizácie sú záväzné symboly predpísané im v rámci tejto dohody príslušnými finančnými správami.

Trieda 5 - ostatné finančné platby:

05X - penále, poplatky z omeškania a iné majetkové sankcie, náhrady škôd

15X - hospodárske operatívne výdavky

25X - platby v Kčs určené na úhrady do zahraničia

35X - platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom orgánov spojov

459 - hotovostné výplaty z účtov jednotných roľníckych družstiev

55X - ostatné finančné platby (okrem platieb do štátnych rozpočtov)

1559 - výplaty z vkladov obyvateľstva (PS)

255X - úhrady poistných plnení štátnymi poisťovňami

355X - platby poistného štátnym poisťovniam

65X - odvody do centralizovaných prostriedkov

75X - dotácie z centralizovaných prostriedkov

175X - osobitné príspevky zúčtované národnými výbormi na zdrojové investičné účty stavebných bytových družstiev

85X - prechodne poskytnuté pôžičky iným organizáciám

959 - dotácie poštám (P)

195X - dotácie štátnym sporiteľniam (PS)

295X - dotácie ostatným peňažným ústavom (PS)

3959 - dotácie pobočkám Štátnej banky československej (P).

Trieda 6 - prevody medzi účtami organizácií:

06X - prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady

16X - splátky úverov a pôžičiek

26X - prevody odpisov na investičný zdrojový účet

126X - prevody vlastných členských podielov stavebných bytových družstiev (okrem svojpomoci)

36X - prevody investičných platieb nezahŕňaných do operatívnej evidencie banky

96X - ostatné prevody.

Trieda 7 - príjmy pokladničného plánu:

079 - tržby maloobchodu a verejného stravovania

179 - tržby podnikov poskytujúcich služby

279 - vklady na účty jednotných roľníckych družstiev

379 - ostatné príjmy

1379 - vklady obyvateľstva (PS)

479 - vrátené mzdy

579 - vrátené hotovosti na nákup

1979 - odvody pôšt (P)

2979 - odvody štátnych sporiteľní (PS)

3979 - odvody ostatných peňažných ústavov (PS)

4979 - odvody pobočiek Štátnej banky československej (P).

Trieda 8 - platby za dodávky investičnej povahy uskutočnené do konca minulého roka: členenie podľa druhov platieb je rovnaké ako v triede 2.

Trieda 9 - vzťahy peňažných ústavov k organizáciám a ostatné prevody (P):

098 - automatické prevody zostatkov

1098 - prevody zostatkov zrušených účtov

198 - regulácia zostatkov účtov

298 - ostatné prevody

398 - poskytnuté úvery

498 - splátky úverov a pôžičiek

598 - zúčtovanie úrokov

1598 - zúčtovanie úrokových sankcií

2598 - zúčtovanie úrokových bonifikácií

269X - odpočet za nakúpené valuty a devízy

369X - odpočet za predané valuty a devízy

898 - zúčtovanie bankových poplatkov, náhrad a paušálov náhrad

1898 - zúčtovanie náhrad skutočných trov účtovaných iným peňažným ústavom

998 - zúčtovanie súpisov poštových poukážok.

II. Premenná časť konštantného symbolu

Znaky „X" na rozlíšenie platieb z hľadiska spôsobu platenia a zúčtovania:

0 - platby podľa osobitných dispozícií peňažných ústavov (P)

1 - platby na podklade právoplatného a vykonateľného rozhodnutia hospodárskej arbitráže, súdu alebo iného štátneho orgánu

2 - úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom

3 - výplaty krátkou cestou

4 - prednostné platby

5 - neobsadené

6 - dobropisy (vratky) na platby bežného roka

7 - dobropisy (vratky) na platby minulého roka

8 - ostatné bezhotovostné platby

9 - hotovostné operácie.

Poznámky pod čiarou

1) § 325 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky č. 136/1969 Zb.

2) § 2 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

3) § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác.

4) Dňom splatnosti príkazu je deň vyznačený organizáciou na príkaze ako deň zúčtovania.

5) Zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb. a č. 56/1975 Zb.

6) § 6 zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej a osobitné predpisy.

7) § 378 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka.

8) Pokyny Federálneho ministerstva financií pre ročnú uzávierku a zostavenie ročných účtovných výkazov národných výborov, ústredne riadených rozpočtových organizácií a hospodárskych organizácií.

9) § 372 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.

10) Sadzobník poplatkov a náhrad vydaný predsedom Štátnej banky československej.

11) Výnimku tvoria účty organizácií Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva dopravy - veliteľstva železničného vojska, Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky - Správy zboru nápravnej výchovy a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky - Správy zboru nápravnej výchovy, o ktorých sa dáta neoznamujú.

12) § 371 Hospodárskeho zákonníka.

13) Vyhláška ministra vnútorného obchodu č. 10/1966 Zb. o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami.

14) Československá obchodná banka, ú. s., Živnostenská banka, národný podnik a Investičná banka.

15) § 376 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

1) Podľa vyhlášky ministra vnútorného obchodu č. 10/1966 Zb. o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami.