Vyhláška č. 140/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke elektriny obyvateľstvu

Čiastka 32/1978
Platnosť od 12.12.1978 do31.10.1999
Účinnosť od 01.01.1979 do31.10.1999
Zrušený 267/1999 Z. z.

140

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 30. novembra 1978

o dodávke elektriny obyvateľstvu

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 18 a § 39 ods. 2 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon):


PRVÝ ODDIEL

§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška ustanovuje podmienky, za ktorých energetický podnik (ďalej len „dodávateľ“) dodáva elektrinu zo zariadení pre verejný rozvod elektriny obyvateľstvu a iným než socialistickým organizáciám (ďalej len „odberateľ“).

DRUHÝ ODDIEL

§ 2

Dodacie a technické podmienky

(1) Dodávka je splnená prechodom elektriny zo zariadenia dodávateľa do odberného elektrického zariadenia1) odberateľa.

(2) Pri kmitočte elektriny je prípustná tolerancia podľa technickej normy.2) Môže sa merať v ktoromkoľvek mieste odberného elektrického zariadenia.

(3) Pri napätí elektriny je prípustná tolerancia podľa technickej normy.3) Dodávateľ nie je povinný dodržiavať prípustnú toleranciu napätia, pokiaľ odberateľ používa iné spotrebiče, ako uviedol v prihláške na odber, a tým prekročil prípustné zvýšenie dojednanej hodnoty inštalovaného príkonu elektrických spotrebičov.

(4) Dodávateľ má právo kedykoľvek vykonať prehliadku a kontrolu odberných elektrických a meracích zariadení za účelom zistenia, či nie sú v rozpore s technickými normami a pripojovacími podmienkami4) najmä či odberné elektrické zariadenia nenarušujú prevádzku zariadení dodávateľa alebo nezhoršujú kvalitu elektriny dodávanej iným odberateľom alebo či odber elektriny je riadne meraný. Prehliadku a kontrolu sú oprávnení vykonávať iba na to poverení pracovníci dodávateľa.

(5) Dodávateľ nezodpovedá za škody na spotrebičoch spôsobené prerušením alebo zámenou niektorého z fázových vodičov v odbernom elektrickom zariadení alebo prechodnou zmenou napätia v rozvodnej sieti, pokiaľ k nim nedošlo zavinením dodávateľa. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené na spotrebičoch v prevádzke, ktoré sú citlivé na napätie alebo kmitočet,5) na pripojenie ktorých nedal osobitný písomný súhlas.

(6) Odberateľ smie odoberať elektrinu iba na uspokojovanie svojich osobných potrieb, osobných potrieb príslušníkov svojej domácnosti a ostatných užívateľov bytu alebo jeho časti. Pokiaľ je odberateľom iná než socialistická organizácia, smie odberateľ elektrinu iba na plnenie svojich úloh. V ostatných prípadoch musí mať odberateľ písomný súhlas dodávateľa.

(7) Odberateľ je povinný dbať na maximálnu hospodárnosť v spotrebe elektriny, najmä v čase špičkového zaťaženia československej elektrizačnej sústavy.

(8) Odberateľ je povinný vykonať na svojom odbernom elektrickom zariadení také úpravy, aby elektrické akumulačné spotrebiče nebolo možné zapínať v dennom čase od 6.00 do 22.00 hodín, pokiaľ dodávateľ neurčí inak. Odberateľ môže so súhlasom dodávateľa použiť na ovládanie blokovania akumulačných spotrebičov spínacie zariadenie dodávateľa.

(9) Odberateľ je povinný vykonať na výzvu dodávateľa spôsobom a v lehote ním určenej na svojom odbernom elektrickom zariadení také úpravy, aby nebol rušený príjem signálu hromadného diaľkového ovládanie (HDO), prípadne prevádzka ďalších zariadení.

(10) Odberateľ zodpovedá za riadny stav odberného elektrického zariadenia a za dodržanie všetkých právnych predpisov a noriem, najmä bezpečnostných, platných pre toto zariadenie. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti odberateľa a vlastníka, prípadne správcu týchto zariadení vyplývajúce z práva užívania bytu alebo iných miestností.

§ 3

Zmluva o dodávke elektriny

(1) Zmluva o dodávke elektriny vzniká potvrdením prihlášky na odber elektriny (ďalej len „prihláška“) dodávateľom. Zmluva sa dojednáva pre každé odberné miesto osobitne.

(2) Za jedno odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny a ktorého odber sa meria jedným meracím zariadením.

Prihláška na odber elektriny

§ 4

(1) Odberateľ, ktorý hodlá odoberať elektrinu zo zariadení pre verejný rozvod, predloží dodávateľovi prihlášku na tlačive dodávateľa.

(2) Ak odberateľ preberá miestnosti, v ktorých je odberné rozvodné zariadenie už pripojené na zariadenie pre verejný rozvod elektriny, je povinný predložiť do 8 dní prihlášku s udaním stavu počítadla meracieho zariadenia ku dňu prevzatia miestností. V prípade nedodržania tejto lehoty zodpovedá odberateľ za celý odber elektriny od dátumu konečného odpočtu vykonaného u predošlého odberateľa, ktorý sa riadne odhlásil.

(3) Prihlášku musí potvrdiť organizácia oprávnená uskutočňovať montáž odberných elektrických zariadení,6) ktorá potvrdí odborné uskutočnenie montáže odberného elektrického zariadenia.

(4) V prípade uvedenom v odseku 2 nemusí byť prihláška opatrená potvrdením organizácie oprávnenej uskutočňovať montáž odberných elektrických zariadení, ak podľa zistenia dodávateľa odberné elektrické zariadenie zodpovedá platným predpisom a v príkone elektrických spotrebičov odberateľa nenastanú podstatné zmeny [§ 6 ods. 1 písm. b)].

(5) Prihláška musí byť riadne a čitateľne vyplnená a podpísaná odberateľom a vlastníkom, prípadne správcom nehnuteľnosti. Ak v objekte elektrinu odoberá aspoň jeden oprávnený odberateľ, nie je na prihláške ďalšieho odberateľa potrebný podpis vlastníka, prípadne správcu nehnuteľnosti.

(6) Súčasne s prihláškou musí odberateľ predložiť doklad o uhradení platieb za odber elektriny (okrem konečného vyúčtovania) v mieste predchádzajúceho bydliska (vyúčtovanie za posledné odpočítacie obdobie), prípadne potvrdenie organizácie spojov. V prípade, že v predchádzajúcom bydlisku nebol odberateľom elektriny, potvrdí mu túto skutočnosť organizácia spojov.

§ 5

(1) Dodávateľ potvrdí riadne vyplnenú a doloženú prihlášku odberateľovi spravidla pri jej predložení; môže si však na potvrdenie vyhradiť primeranú lehotu potrebnú na preskúmanie prevádzkových možností dodávky. Nedostatočne alebo nesprávne vyplnenú prihlášku vráti dodávateľ odberateľovi s upozornením na chybu.

(2) Dodávateľ nie je povinný skúmať alebo overovať pravosť podpisu odberateľa ani vlastníka, prípadne správcu nehnuteľnosti na prihláške. Ak prihlášku podpísala iná osoba než osoba uvedená ako odberateľ, je povinný odobranú elektrinu zaplatiť odberateľ uvedený na prihláške, pokiaľ nepreukáže, že elektrinu odobral niekto iný.

(3) Dodávateľ je povinný začať s dodávkou elektriny odberateľovi v medziach svojich prevádzkových možností čo najskoršie, najneskoršie však do 14 dní odo dňa, keď potvrdil prihlášku.

(4) Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek preskúšať u odberateľa správnosť údajov uvedených v prihláške.

§ 6

(1) Odberateľ je povinný predložiť dodávateľovi novú prihlášku v týchto prípadoch:

a) pri rozšírení alebo rekonštrukcii odberného elektrického zariadenia slúžiaceho na rozvod elektriny pred jeho pripojením na zariadenie pre verejný rozvod elektriny;

b) pri zmenách alebo rozšírení odberného elektrického zariadenia, ktoré znamená zvýšenie prípojnej hodnoty inštalovaného príkonu oproti pôvodne prihlásenému o 2 kW a viacej. Prípojnou hodnotou sa rozumie súčet príkonov všetkých elektrických spotrebičov, a to podľa údajov na ich štítku;

c) pri zmene sadzby;

d) pri obnovení dodávky a pri montáži meracieho zariadenia, ktoré bolo odobrané pri zastavení dodávky elektriny.

(2) Prihláška musí byť opatrená potvrdením oprávnenej organizácie o odbornom uskutočnení montáže odberného elektrického zariadenia v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), b) a d).

(3) Dodávateľ nie je povinný potvrdiť novú prihlášku, pokiaľ si odberateľ vopred nevyžiadal písomné vyjadrenie dodávateľa o možnosti pripojenia spotrebičov s väčším príkonom elektriny a zariadenie pre verejný rozvod elektriny neumožňuje pripojiť tieto spotrebiče.

(4) Ak odberateľ zmení priezvisko (napr. sobášom alebo úradnou zmenou) alebo názov, oznámi to písomne dodávateľovi v najkratšom možnom čase.

(5) Odberateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú porušením povinností podľa odsekov 1 a 4.

§ 7

(1) Dodávateľ dodáva elektrinu za ceny (sadzby) podľa platných cenových predpisov.

(2) Odberateľ je povinný dodávateľovi ihneď písomne oznámiť všetky zmeny skutočností oproti údajom uvedeným v prihláške, ktoré sú rozhodné pre priznanie sadzby za odber elektriny. Ak odberateľ túto povinnosť zanedbá, je povinný zaplatiť dodávateľovi rozdiel medzi sumou vyúčtovanou v neoprávnene používanej sadzbe a sumou účtovanou v najvyššej sadzbe, ktorá sa môže použiť, a to za celý čas neoprávneného používania sadzby. Ak nemožno presne zistiť celý tento čas, zaplatí odberateľ dodávateľovi uvedený rozdiel za celé predchádzajúce odpočítacie obdobie až do dňa zistenia oprávneného použitia sadzby.

(3) Všetky sadzby sa priznávajú spravidla na čas najmenej jedného roka. Na základe novej prihlášky [§ 6 ods. 1 písm. c)] prizná dodávateľ odberateľovi novú sadzbu od začiatku odpočítacieho obdobia, ktoré nasleduje po podaní prihlášky. Ak odberateľ predloží novú prihlášku v prvej polovici odpočítacieho obdobia, prizná mu dodávateľ na jeho žiadosť novú sadzbu už od začiatku tohto odpočítacieho obdobia. Ak pre priznanie novej sadzby je potrebná výmena meracieho zariadenia, prizná dodávateľ novú sadzbu odo dňa výmeny meracieho zariadenia.

TRETÍ ODDIEL

Meranie odberu

§ 8

(1) Odber elektriny zo zariadení pre verejný rozvod elektriny meria dodávateľ vlastným meracím zariadením, ktoré odberateľovi osadí, zapojí a udržiava za odplatu určenú cenovým predpisom. Do údržby meracieho zariadenia patrí aj starostlivosť o úradné overovanie správnosti merania.7)

(2) Typ vhodného meracieho zariadenia a jeho umiestnenie určí dodávateľ na základe charakteru odberu elektriny, svojich technických možností, technických noriem a priznanej sadzby. Dodávateľ môže v prípade potreby na svoj náklad vymeniť svoje meracie zariadenie namontované u odberateľa.

(3) Odberateľ je povinný chrániť meracie a ovládacie zariadenia dodávateľa umiestnené v miestnostiach ním užívaných pred poškodením; ak sú tieto zariadenia umiestnené v spoločných priestoroch nehnuteľnosti, má túto povinnosť vlastník, prípadne správca nehnuteľnosti.

(4) Odberateľ je povinný ihneď ohlásiť dodávateľovi závady, ktoré zistí na meracom zariadení.

(5) Odberateľ si môže pre vlastnú potrebu a na svoj náklad (napr. pri užívaní časti bytu) dať osadiť podružný elektromer zapojený za hlavným meracím zariadením dodávateľa. Podružný elektromer sa musí zreteľne označiť. Tento elektromer dodávateľ neudržiava ani neodpočítava stav počítadla meracieho zariadenia.

§ 9

(1) Ak odberateľ má pochybnosti o správnosti údajov meracieho zariadenia, môže požiadať dodávateľa písomne o jeho preskúšanie.

(2) Dodávateľ je povinný preskúšať a odstrániť zistené chyby merania do 30 dní (odstránením závady je takisto výmena reklamovaného meracieho zariadenia za iné meracie zariadenie). Preskúšanie sa vykoná podľa technických noriem.8)

(3) Žiadosť o preskúšanie meracieho zariadenia nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote preddavky alebo vyúčtovanie za odobranú elektrinu.

(4) Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaj skúšaného meracieho zariadenia sa neodchyľuje od správnej hodnoty viac, ako pripúšťa technická norma,8) uhradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou meracieho zariadenia odberateľ.

(5) Ak sa pri preskúšaní meracieho zariadenia zistí, že udáva vyššiu hodnotu, ktorá sa odchyľuje od správnej hodnoty viac, ako pripúšťa technická norma,8) uhradí dodávateľ odberateľovi sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch meracieho zariadenia, a to odo dňa, keď závada vznikla, najdlhšie však za posledné odpočítacie obdobie pred podaním žiadosti odberateľa o preskúšanie meracieho zariadenia.

(6) Ak sa pri preskúšaní meracieho zariadenia zistí, že udáva nižšiu hodnotu, ktorá sa odchyľuje od správnej hodnoty viac, ako pripúšťa technická norma,8) zaplatí odberateľ dodávateľovi sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch meracieho zariadenia, a to odo dňa, keď závada vznikla, najdlhšie však za posledné odpočítacie obdobie pred podaním žiadosti odberateľa o preskúšanie meracieho zariadenia.

(7) Náklady na preskúšanie a výmenu meracieho zariadenia v prípadoch uvedených v odsekoch 5 a 6 uhrádza dodávateľ.

(8) Ak nemožno presne zistiť skutočný odber elektriny za čas závady meracieho zariadenia, vypočíta sa z odberu za rovnaké obdobie minulého roka úpravou rešpektujúcou zmeny prípojnej hodnoty a časového použitia elektrických spotrebičov. Rovnako sa postupuje v prípade, keď závada vznikla na meracom zariadení, ktorým sa meria denná a nočná spotreba. Ak ide o nový odber alebo o zmenu v odberových pomeroch, môže dodávateľ vyúčtovať tento odber podľa odberu nameraného v ďalšom odpočítacom období, prípadne iným vhodným spôsobom.

ŠTVRTÝ ODDIEL

Neoprávnený odber

§ 10

Za neoprávnený odber sa považuje, ak odberateľ

a) odoberá elektrinu bez prihlášky potvrdenej dodávateľom a odber nie je meraný meracím zariadením dodávateľa;

b) vykoná také opatrenia, aby meracie zariadenie spotrebu elektriny buď nezaznamenávalo, alebo ju zaznamenávalo nesprávne na škodu dodávateľa, alebo ak takto upravené zariadenia vedome používa;

c) premiestni meracie zariadenie dodávateľa bez jeho súhlasu;

d) sám alebo osoby, ktoré sa v mieste odberu hoci len prechodne zdržiavajú, poškodia meracie zariadenia, napr. ciachové alebo podnikové plomby, alebo zistia také poškodenie a bezodkladne to neohlásia dodávateľovi;

e) neoznámi dodávateľovi osobne alebo doporučeným listom bezodkladne po zistení stratu meracieho zariadenia dodávateľa.

§ 11

(1) Za každý zistený prípad neoprávneného odberu podľa § 10 písm. a) a b) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi náhradu škody, ktorej výška sa ustanovuje

- pri trojfázovom pripojení odberu sumou 5000 Kčs,

- pri jednofázovom pripojení odberu sumou 2000 Kčs.

(2) Za každý zistený prípad neoprávnene odberu podľa § 10 písm. c), d) a e) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi okrem vyúčtovaného odberu náhradu škody vo výške 300 Kčs.

(3) Pri opakovanom zistení neoprávneného odberu podľa § 10 je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi náhradu škody podľa odseku 1 alebo 2 zvýšenú o 50 %.

PIATY ODDIEL

Obmedzenie, prerušenie a zastavenie dodávky

§ 12

(1) Dodávateľ je oprávnený obmedziť, prerušiť alebo zastaviť odberateľovi dodávku elektriny zo zariadenia na verejný rozvod elektriny v týchto prípadoch:

a) z prevádzkových dôvodov (údržbové, rekonštrukčné a revízne práce, opravy porúch, regulačné opatrenia, vypínanie pre nedostatok výkonu systému a pod.) alebo pri zmene napätia elektriny;

b) odberné elektrické zariadenie nevyhovuje predpisom do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť života alebo majetku, zaviniť požiar, spôsobiť poruchu alebo mimoriadnu zmenu, prípadne kolísanie napätia u iných odberateľov;

c) odberateľ neumožní alebo zabraňuje dodávateľovi prístup k meraciemu zariadeniu za účelom jeho kontroly, odpočtu a údržby a k odberným elektrickým zariadeniam za účelom ich kontroly;

d) odberateľ nesplní príkaz na odstránenie závad v odbernom elektrickom zariadení, prípadne neodstráni zariadenie rušiace príjem signálu hromadného diaľkového ovládania (HDO) alebo prevádzku ďalších zariadení;

e) pri živelných pohromách (napr. búrke, víchrici, požiari, povodni, zosunutí pôdy, námraze, hmle);

f) pri likvidácii systémových alebo závažných porúch v elektrizačnej sústave ČSSR;

g) pri mimoriadnych udalostiach narúšajúcich prevádzku prepojených elektrizačných sústav v rámci Centrálnej dispečerskej organizácie štátov RVHP;

h) odberateľ bez súhlasu dodávateľa odoberá elektrinu v rozpore s ustanovením § 2 ods. 6;

i) pri neoprávnenom odbere podľa § 10 písm. a), b) a c);

j) odberateľ používa iné spotrebiče, než uviedol v prihláške, a tým prekračuje prípustné zvýšenie dojednanej hodnoty inštalovaného príkonu elektrických spotrebičov;

k) odberateľ nezabezpečí podľa požiadavky dodávateľa (§ 2 ods. 8) blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov;

l) odberateľ nezaplatí mesačný preddavok alebo nedoplatok pri vyúčtovaní odberu elektriny ani po predchádzajúcej písomnej upomienke organizácie spojov.

(2) Obmedzením dodávky sa rozumie najmä zákaz používať niektoré spotrebiče buď vôbec, alebo v určitom čase, prerušením dodávky sa rozumie odpojenie odberného elektrického zariadenia od zariadenia pre verejný rozvod na určitý čas bez toho, že dôjde ku skončeniu zmluvného vzťahu, a zastavením dodávky sa rozumie skončenie zmluvného vzťahu a odobratie meracieho zariadenia.

§ 13

(1) Prerušenú alebo zastavenú dodávku elektriny obnoví dodávateľ po odstránení všetkých závad, pre ktoré sa dodávka prerušila alebo zastavila.

(2) Za škody vzniknuté obmedzením, prerušením alebo zastavením dodávky elektriny (§ 12) nenesie dodávateľ voči odberateľovi zodpovednosť.

(3) Dodávateľ je však povinný:

a) oznámiť odberateľom jednotlive alebo hromadne spôsobom v mieste obvyklým najmenej 24 hodín vopred prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny pre vykonávanie plánovaných údržbových, rekonštrukčných a revíznych prác;

b) postupovať pri prerušení dodávky elektriny pre nedostatok výkonu podľa regulačného plánu.

(4) Pri obnovení zastavenej dodávky elektriny je odberateľ povinný predložiť dodávateľovi novú prihlášku [§ 6 ods. 1 písm. d)].

ŠIESTY ODDIEL

§ 14

Skončenie odberu

(1) Ak odberateľ hodlá skončiť odber elektriny, je povinný to oznámiť dodávateľovi písomne alebo osobne najmenej 14 dní vopred a umožniť jeho pracovníkom vykonať konečný odpočet, prípadne odobrať meracie zariadenie.

(2) Ak odberateľ neoznámil skončenie odberu alebo ak neumožní dodávateľovi vykonať konečný odpočet, je povinný zaplatiť elektrinu odobranú až do uzavretia zmluvy s novým odberateľom alebo do zastavenia dodávky.

SIEDMY ODDIEL

Vyúčtovanie a platenie dodávok

§ 15

(1) Odobranú elektrinu platí odberateľ organizácii spojov vykonávajúcej sústredené inkaso opakujúcich sa platieb obyvateľstva. Platby sa uskutočňujú jednak formou mesačných preddavkov, jednak na základe vyúčtovania podľa odpočtu spotreby elektriny.

(2) Pri nových odberoch určí výšku mesačného preddavku dodávateľ podľa počtu a príkonu prihlásených elektrických spotrebičov, predpokladaného odberu a priznanej sadzby.

(3) V priebehu odberu je organizácia spojov povinná upraviť výšku mesačného preddavku v súlade so skutočnou spotrebou elektriny v predchádzajúcich obdobiach alebo na základe oznámenia dodávateľa v prípade pripojenia ďalších elektrických spotrebičov odberateľom.

(4) Mesačné preddavky je odberateľ povinný platiť v lehotách ustanovených pre platby obyvateľstva v rámci sústredeného inkasa.

(5) Organizácie spojov zúčtovávajú prijaté mesačné preddavky vo vyúčtovaní.

§ 16

(1) Dodávky elektriny vyúčtováva dodávateľ za obdobie najviac 12 mesiacov alebo pri ukončení zmluvného vzťahu.

(2) Vyúčtovanie musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

a) názov a adresu dodávateľa a odberateľa;

b) dátum a stav meracieho zariadenia pri predchádzajúcom konečnom odpočte (vo vyúčtovaní vystavovanom na počítači sa nemusí uvádzať dátum predchádzajúceho a konečného odpočtu za predpokladu, že presný čas odpočtu a stavy meracích zariadení sa uvedú v dodávateľovej evidencii odberateľov);

c) sadzba, cena za 1 kW a pevný (stály) mesačný plat;

d) konštanta meracieho zariadenia, ak je iná ako 1;

e) množstvo odobranej elektriny;

f) suma za elektrinu úhrnom;

g) zaplatené mesačné preddavky;

h) celkové vyčíslenie nedoplatku alebo preplatku;

i) údaje dohodnuté medzi dodávateľom a organizáciami spojov;

j) upozornenie, že vyúčtovanie je splatné v hotovosti pri predložení;

k) dátum vystavenia vyúčtovania.

(3) Vyúčtovanie predloží organizácia spojov vykonávajúca sústredené inkaso odberateľovi najneskoršie do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo vystavené.

(4) Vyúčtovanie za odobranú elektrinu je splatné v hotovosti pri predložení.

§ 17

Ak je odberateľ v čase odpočtu meracieho zariadenia neprítomný a meracie zariadenie je neprístupné, je povinný na osobitnom tlačive dodávateľa ohlásiť presný stav počítadla meracieho zariadenia do 3 dní. Ak tak neurobí v určenom termíne, vyúčtuje dodávateľ spotrebu elektriny odhadom podľa spotreby z minulého porovnateľného obdobia. Pri nasledujúcom odpočte, o ktorom dodávateľ odberateľa vopred upovedomí, je odberateľ povinný umožniť pracovníkovi dodávateľa prístup k meraciemu zariadeniu, inak môže dodávateľ dodávku elektriny prerušiť [§ 12 ods. 1 písm. c)].

§ 18

(1) Ak odberateľ nezaplatí nedoplatok z vyúčtovania odobranej elektriny v platobnej lehote (§ 16 ods. 4), je povinný zaplatiť organizácii spojov poplatok z omeškania vo výške 0,5 ‰ z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najmenej však 10 Kčs. Ak odberateľ nezaplatí mesačný preddavok v platobnej lehote (§ 15 ods. 4), je povinný zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 5 Kčs.

(2) Mesačné preddavky a nedoplatky z vyúčtovania odobranej elektriny je povinná platiť osoba uvedená na prihláške ako odberateľ.

§ 19

(1) Ak odberateľ nezaplatí preddavok alebo nedoplatok z vyúčtovania odobranej elektriny ani po písomnej upomienke organizácie spojov, môže mu dodávateľ na žiadosť organizácie spojov prerušiť dodávku elektriny. Odberateľ nie je povinný platiť pevný (stály) plat za kalendárne mesiace, po ktoré bola dodávka prerušená.

(2) Ak odberateľ nezaplatí do 15 dní od prerušenia dodávky elektriny nedoplatok preddavkov alebo vyúčtovanie odobranej elektriny, môže mu dodávateľ na žiadosť organizácie spojov zastaviť dodávku a odobrať meracie zariadenie.

(3) Ak odberateľ predloží oprávnenému pracovníkovi dodávateľa, ktorý má prerušiť alebo zastaviť dodávku, potvrdenie organizácie spojov o tom, že nedoplatky preddavkov alebo vyúčtovanie odobranej elektriny uhradil, overí pracovník dodávateľa deň a spôsob úhrady a od prerušenia alebo zastavenia dodávky upustí.

(4) Dodávateľ môže prerušiť alebo zastaviť dodávku elektriny podľa odsekov 1 a 2 aj v inom odbernom mieste toho istého odberateľa.

(5) Pri prerušení alebo zastavení dodávky z dôvodu neplatenia je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi nevyhnutné náklady s tým spojené.

§ 20

Reklamačné konanie

Ak pri vyúčtovaní elektriny nesprávnym odpočtom, použitím nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, počtovou chybou a pod. vzniknú chyby alebo omyly, majú odberateľ i dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne vyúčtovaných súm. Odberateľ uplatní reklamáciu písomne do 15 dní v organizácii spojov. Organizácia spojov odovzdá reklamáciu dodávateľovi, ktorý ju prešetrí a výsledok vyšetrenia oznámi organizácii spojov najneskoršie do 30 dní odo dňa odovzdania. Ak dodávateľ reklamáciu uznal, nie je odberateľ povinný platiť poplatok z omeškania podľa § 18 ods. 1.


ÔSMY ODDIEL

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 21

(1) Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 1979; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky vzniknuté pred 1. januárom 1979 sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

(2) Na právne vzťahy upravené touto vyhláškou nemožno použiť štvrtú časť Občianskeho zákonníka.9)

§ 22

Zrušuje sa vyhláška č. 107/1965 Zb. o dodávke elektriny obyvateľstvu.

§ 23

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.


Prvý námestník ministra:

Ing. Goldschmidt v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 vyhlášky č. 10/1958 Ú. l. o jednotných podmienkach pre pripojovanie odberných elektrických zariadení k zariadeniam pre verejný rozvod elektriny (pripojovacie podmienky).

2) ČSN 34 0033.

3) ČSN 34 0035.

4) Vyhláška č. 10/1958 Ú. l.

5) Ide o spotrebiče s vyššími nárokmi na parametre dodávanej elektriny, ako ustanovuje ČSN 34 0033 a ČSN 34 0035.

6) Organizácia je oprávnená uskutočňovať montáž odberných elektrických zariadení, ak má túto činnosť vymedzenú v zriaďovacej listine a tieto práce vykonávajú pracovníci, ktorí spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky Českého úradu bezpečnosti práce č. 50/1978 Zb. alebo podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Zoznam oprávnených organizácií vedie dodávateľ.

7) Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhlášky č. 102/1967 Zb.

8) Inštrukcia Úradu pre normalizáciu a meranie č. I-2210.

9) § 222 ods. 2 Občianskeho zákonníka.