Vyhláška č. 38/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou

Čiastka 8/1978
Platnosť od 25.04.1978
Účinnosť od 10.05.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 8 dňom 16. januára 1978.

38

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. februára 1978

o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou


Dňa 1. septembra 1977 bola v Reykjavíku podpísaná Dlhodobá obchodná a platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 8 dňom 16. januára 1978.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ A PLATOBNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Islandskej republiky,

vedené prianím prehĺbiť a podporovať rozvoj obchodu medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod,

potvrdzujúc svoje rozhodnutie usilovať sa o hospodársku spoluprácu a o uskutočňovanie zásad a ustanovení Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

berúc do úvahy zásady Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorej zmluvnými stranami sú obe krajiny,

dohodli sa takto:

Článok 1

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody, pravidlami Všeobecnej dohody o clách a obchode a s vnútornými predpismi platnými v každej z oboch krajín, používanými v súlade s týmito dohodami.

Článok 2

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Islandskej republiky urobia všetky potrebné opatrenia za účelom čo najširšieho rozšírenia výmeny tovaru medzi oboma krajinami.

Článok 3

V prípade používania obmedzení dovozu a vývozu tovaru čo do množstva neposkytnú si obe vlády navzájom horšie zaobchádzanie než voči inej zmluvnej strane GATT-u.

Článok 4

Výmenu tovaru a služieb medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou sa bude uskutočňovať na základe zmlúv uzavretých medzi československými právnickými osobami oprávnenými podľa československých zákonov na zahraničnoobchodnú činnosť na jednej strane a právnickými a fyzickými osobami so sídlom na Islande na druhej strane.

Článok 5

Všetky bežné platby medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách v súlade so všeobecne používanými devízovými predpismi platnými v každej z oboch krajín. Československá obchodná banka ú. s. a Seölabanki Islands sa dohodnú na nevyhnutnej technickej úprave.

Článok 6

Zriaďuje sa Zmiešaná komisia poverená kontrolou uskutočňovania tejto dohody a hľadaním spôsobov a prostriedkov na odstraňovanie prekážok, ktoré môžu vzniknúť v obchode medzi oboma krajinami, a predkladaním takých návrhov, ktoré by napomáhali rozvoj hospodárskych vzťahov medzi stranami.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať pokiaľ možno raz za rok a na žiadosť jednej zo zmluvných strán kedykoľvek do 2 mesiacov po takej žiadosti. Zasadania sa budú konať striedavo v Prahe a Reykjavíku.

Článok 7

Táto dohoda nahrádza Dlhodobú obchodnú a platobnú dohodu medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou podpísanú v Reykjavíku 12. októbra 1971.

Článok 8

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola schválená v súlade s ústavnými predpismi oboch krajín, a zostane v platnosti do 31. decembra 1982.

Platnosť tejto dohody sa mlčky predĺži vždy o jeden rok, ak ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred skončením jej platnosti.

Vyhotovené v Reykjavíku 1. septembra 1977 vo dvoch origináloch v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

Za vládu

Islandskej republiky:

Ólafur Jóhannesson v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.