12

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 25. januára 1978

o ochrane lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Vyhláška ustanovuje požiadavky na ochranu lesného pôdneho fondu pri obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov a pri územnom rozhodovaní.

§ 2

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

(1) Orgán územného plánovania,1) ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, si vyžiada od orgánov štátnej správy lesného hospodárstva podklady na zabezpečenie ochrany lesného pôdneho fondu a lesných porastov.2)

(2) Podkladmi podľa odseku 1 sú: koncepcia rozvoja oblastí lesov, koncepcia rozvoja štátnej organizácie lesného hospodárstva, údaje súhrnných lesných hospodárskych plánov, základné údaje lesných hospodárskych plánov, projekty delimitácie poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, projekty súhrnných pozemkových úprav a prípadne ďalšie podklady týkajúce sa ochrany a tvorby životného prostredia alebo iných dôležitých záujmov spoločnosti. Podkladom sú tiež lesné mapy.3)

§ 3

Prieskumy a rozbory na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

(1) Spracovateľ4) územnoplánovacej dokumentácie vyhodnotí podklady o ochrane lesného pôdneho fondu pri spracovaní prieskumov a rozborov; vyhodnotenie znázorní tak v grafickej, ako aj v textovej časti dokumentácie prieskumov a rozborov.5)

(2) Pri územnoplánovacej dokumentácii veľkého územného celku sa vyhodnotenie robí pre celé riešené územie a zahŕňa rozloženie lesov v území, členenie lesov podľa kategórií6) a lesnú dopravnú a melioračnú sieť.

(3) Pri územnoplánovacej dokumentácii sídelného útvaru a zóny sa vyhodnotenie robí pre celé riešené územie a zahŕňa rozloženie lesov v území, členenie lesov podľa kategórií,6) vekovú a druhovú skladbu lesných porastov; pri územnoplánovacej dokumentácii zóny sa vyhodnotenie robí až na jednotlivé pozemky.

§ 4

Hlavné požiadavky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Pri spracovaní prognózovej úlohy, územných a hospodárskych zásad alebo programu výstavby7) vyzve orgán územného plánovania orgán štátnej správy lesného hospodárstva príslušný udeľovať súhlas podľa § 6, aby uplatnil požiadavky z hľadiska ochrany lesného pôdneho fondu a lesných porastov, zámery vyplývajúce z koncepcie rozvoja lesného hospodárstva a z lesných hospodárskych plánov, najmä ak ide o nevyhnutný rozsah lesov v území na zabezpečenie celospoločenských funkcií.

§ 5

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

(1) Územnoplánovacia dokumentácia musí okrem náležitostí ustanovených predpismi o územnom plánovaní obsahovať ďalej:

a) údaje o celkovom rozsahu lesných pozemkov, ktorých vyňatie z lesného pôdneho fondu sa predpokladá, a to v členení podľa navrhovaného funkčného využitia pozemkov,

b) výhľadový postup záboru lesnej pôdy,8)

c) údaje o celkovom rozsahu pozemkov určených na zalesnenie včítane úvahy o ich prípadnej rekultivácii,

d) údaje o celkovej rozlohe lesných pozemkov, pri ktorých sa predpokladá obmedzenie v ich využívaní, a to v členení podľa jednotlivých druhov obmedzenia,

e) zdôvodnenie, že navrhované riešenie územnoplánovacej dokumentácie je z hľadiska ochrany lesného pôdneho fondu a ostatných spoločenských záujmov najvýhodnejšie,

f) pri územnom pláne zóny a územnom projekte zóny sa urobí vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti jednotlivých umiestňovaných investícií vo vzťahu k strate lesného pôdneho fondu.9)

(2) Ak spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie výnimočne navrhne, aby sa pre individuálne rekreačné chaty a objekty a rekreačné objekty socialistických organizácií vymedzili plochy, ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu, musí sa táto otázka pri prerokúvaní konceptu riešenia10) dohodnúť s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky alebo s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.11)

(3) Plochy pre individuálne rekreačné chaty a objekty a pre rekreačné objekty socialistických organizácií nemožno vymedziť v ochranných lesoch a lesoch osobitného určenia.12)

§ 6

Súhlas s riešením územného plánu

(1) Orgány štátnej správy lesného hospodárstva vydávajú súhlas13) s navrhovaným riešením územných plánov veľkých územných celkov, sídelných útvarov a zón, ak sa dotýkajú lesného pôdneho fondu, pri prerokúvaní konceptu riešenia. Súhlas môže obsahovať podmienky, ktorými sa zabezpečuje ochrana lesného pôdneho fondu a lesných porastov.

(2) Pri prerokúvaní návrhu územných plánov uvedených v odseku 1 kontrolujú orgány štátnej správy lesného hospodárstva, či je návrh v súlade s udeleným súhlasom a či sú v návrhu splnené podmienky, za ktorých sa súhlas udelil.

(3) Na udelenie súhlasu si orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže vyžiadať stanovisko štátnej organizácie lesného hospodárstva, ktorá dotknuté lesy užíva, prípadne v nich vykonáva odbornú správu lesov.

§ 7

Územnoplánovacie podklady

Ustanovenia § 2, 3, 5 a 6 platia primerane aj pre obstarávanie urbanistickej štúdie, územného generelu a zoznamu pozemkov na výstavbu rodinných domčekov.

§ 8

Územné rozhodovanie

(1) Územné rozhodnutie14) na pozemky, ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu, možno vydať len na základe rozhodnutia, ktorým sa vydáva súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.15)

(2) Rozhodnutie o umiestnení stavby a o využití územia na pozemky vo vzdialenosti do 50 metrov od okraja lesných pozemkov16) možno vydať len so súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Tento súhlas sa udeľuje v rámci územného konania; podmienky, ktorými sa zabezpečuje ochrana lesného pôdneho fondu a lesných porastov, sa zahŕňajú do územného rozhodnutia.


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1978.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 16 a § 18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

2) § 4 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

3) § 18 vyhlášky MLVH ČSR č. 13/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a lesnom hospodárskom plánovaní, § 19 vyhlášky MLVH SSR č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov.

4) § 1 ods. 7 vyhlášky č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

5) Príloha č. 1 vyhlášky č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

6) § 23 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

7) § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). § 20 vyhlášky č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

8) Príloha č. 3 vyhlášky č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

9) Oznámenie Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 15. 4. 1977 o spôsobe skúmania ekonomickej efektívnosti investícií, ktoré sa majú dotknúť lesnej pôdy - Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 3-4/1977.

10) § 25 až 27 vyhlášky č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

11) § 4 ods. 6 a 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

12) § 23 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch,§ 1 vyhlášky MLVH ČSR č. 13/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a lesnom hospodárskom plánovaní, § 1 vyhlášky MLVH SSR č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov.

13) § 5 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

14) § 39 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

15) § 5 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

16) § 19 ods. 2 zákona ČNR č. 96/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, § 20 ods. 4 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.