Vyhláška č. 27/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

Čiastka 5/1978
Platnosť od 10.03.1978
Účinnosť od 25.03.1978
Redakčná poznámka

Dohoda vstúpila do platnosti podľa svojho článku 11 dňom 4. januára 1978.

27

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. februára 1978

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou


Dňa 17. októbra 1977 bola v Paname podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou. Dohoda vstúpila do platnosti podľa svojho článku 11 dňom 4. januára 1978.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Panamskej republiky,

vedené prianím rozvíjať spoluprácu medzi obidvoma krajinami v oblasti kultúry,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry a školstva.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi vysokými školami a vedeckými inštitúciami obidvoch krajín a za tým účelom napomáhať výmenu vedcov a učiteľov na prednášky, na štúdiá a výskum z ich odboru.

Článok 3

Zmluvné strany budú poskytovať štipendiá študentom, odborníkom, technikom, vedcom a umelcom druhej krajiny spôsobom, ktorý bude určený vo vykonávacích plánoch k tejto dohode.

Článok 4

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú skúmať podmienky pre vzájomné uznávanie platnosti vykonaných štúdií, zložených skúšok a dosiahnutých diplomov v príslušných školských zariadeniach.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu kultúrnych a školských inštitúcií a organizácií obidvoch strán.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať

a) konanie výstav kultúrneho, technického a vedeckého charakteru,

b) konanie divadelných a filmových festivalov a účasť na medzinárodných filmových festivaloch usporadúvaných zmluvnými stranami,

c) uvádzanie hudobných diel a filmových diel v rozhlase a televízii,

d) uvádzanie umeleckých, výchovných a dokumentárnych filmov na komerčnom i nekomerčnom základe,

e) prekladanie literárnych a vedeckých diel,

f) spoluprácu a výmenu programov medzi rozhlasovými organizáciami zmluvných strán.

Článok 7

Každá zo zmluvných strán umožní v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi dočasný vývoz alebo dovoz vedeckých a technických prístrojov, pedagogického materiálu, umeleckých diel, kníh a dokumentov, ktoré by mohli účinne prispieť k rozvoju činností obsiahnutých v tejto dohode.

Článok 8

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi podporovať dovoz kníh, časopisov a iných kultúrnych, vedeckých a technických publikácií druhej strany.

Článok 9

Zmluvné strany si pri vykonávaní tejto dohody navzájom zaručia ochranu autorských práv podľa svojich vnútroštátnych predpisov a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými sú obidve strany viazané.

Článok 10

Na vykonávanie tejto dohody budú zmluvné strany dojednávať na trojročné obdobie plány kultúrnej spolupráce a finančné podmienky tejto spolupráce.

Článok 11

Táto dohoda vstúpi v platnosť dňom, keď si zmluvné strany písomne oznámia, že bola schválená podľa ich vnútroštátnych predpisov, a zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Paname dňa 17. októbra 1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a španielskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Československej socialistickej republiky:
Ing.Bohuslav Chňoupek
minister zahraničných vecí

Za vládu
Panamskej republiky:
N.G. Revilla
minister zahraničných vecí